registration
Cydnabyddiaeth fel athro ysgol cymwys yng Nghymru

my ewc cym

Cefndir

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn gyfrifol am hysbysu pan ddyfernir Statws Athro Cymwysedig (SAC) i athrawon ysgol yng Nghymru, ar ran Llywodraeth Cymru.
Mae'r prif ffyrdd y gellir ennill SAC yng Nghymru fel a ganlyn:

 • cwblhau cwrs hyfforddiant athro mewn sefydliad achrededig yng Nghymru; (gweler http://www.darganfodaddysgu.cymru/ffyrdd-i-ddechrau-ar-addysgu/ am fanylion darparwyr hyfforddiant yng Nghymru).

  Os gwnaethoch gwblhau eich hyfforddiant cychwynnol i athrawon yn Lloegr, byddwch yn derbyn Statws Athro Cymwysedig (SAC) gan yr Asiantaeth Hyfforddi Athrawon (TRA). Mae’r llwybr hwn i wobrwyo SAC yn cael ei gydnabod yng Nghymru ac yn cael ei ddilysu gan CGA trwy ddefnyddio basdata athrawon cymwys y TRA;

 • cwblhau hyfforddiant ar sail cyflogaeth o dan y Rhaglen Athro Graddedig (GTP); (caiff Rhaglenni GTP yng Nghymru eu rheoli a'u darparu gan dair canolfan addysg a hyfforddiant athrawon ranbarthol ar ran Llywodraeth Cymru. Mae eu manylion cyswllt i'w cael yn http://www.darganfodaddysgu.cymru/ffyrdd-i-ddechrau-ar-addysgu/#c2d578ce-1e1e-40d4-a267-d213eab96e67  )

  Pan ddyfernir SAC i'r rhai sy'n ymgymryd â'r GTP, CGA sy'n cadarnhau hyn. Ar ddiwedd y rhaglen, os yw'r ymgeisydd wedi bodloni'r safonau SAC, bydd y corff sy'n argymell yn cwblhau ffurflen argymhelliad am SAC ac yn cyflwyno hon i CGA er mwyn ein galluogi i gyhoeddi'r dystysgrif gyda rhif cyfeirnod athro a thystysgrif sy'n cadarnhau bod SAC wedi'i ddyfarnu.

 • caiff athrawon sydd wedi'u cydnabod fel athrawon ysgol cymwysedig yn yr Alban, Gogledd Iwerddon, neu unrhyw aelod-wladwriaeth yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) ymgeisio am gydnabyddiaeth uniongyrchol o'u statws yng Nghymru ac mae'r ffurflenni cais priodol ar gael i'w lawrlwytho o'r dolenni isod

  Cydnabyddiaeth SAC yng Nghymru ar gyfer athrawon ysgol o'r Alban (PDF 108K)

  Cydnabyddiaeth SAC yng Nghymru ar gyfer athrawon ysgol o Ogledd Iwerddon (PDF 106k)

  Cydnabyddiaeth SAC yng Nghymru ar gyfer athrawon ysgol o'r AEE (PDF 116K)

  Pan dderbynnir y ffurflenni cais uchod, bydd CGA yn asesu'r cais yn erbyn y rheoliadau sy'n rheoli dyfarnu SAC ac, os caiff ei ddyfarnu, byddwn yn cyhoeddi rhif cyfeirnod athro a thystysgrif SAC i'r ymgeisydd. Os caiff y cais am SAC ei wrthod, hysbysir yr ymgeisydd yn ysgrifenedig

 • caiff athrawon ysgol sydd wedi'u cymeradwyo am SAC gan Gyngor Addysg Gwladwriaethau Guernsey ymgeisio hefyd am gydnabyddiaeth uniongyrchol o'u statws yng Nghymru;

Dylech nodi nad yw'r unigolion canlynol yn cael eu cydnabod fel athrawon ysgol cymwysedig yng Nghymru ac felly NID ydynt yn gymwys ar gyfer cofrestru yng nghategori athrawon ysgol:

 • athrawon ysgol a hyfforddodd yn Awstralia, Canada, Seland Newydd a'r UDA ac y dyfarnwyd SAC iddynt gan y National College for Teaching & Leadership (NCTL) yn Lloegr. NID yw'r gydnabyddiaeth hon yn cael ei chydnabod o dan reoliadau Cymru;

 • Athrawon AB cymwysedig sy'n cael eu cydnabod fel athrawon ysgol cymwysedig gan yr NCTL ac sy'n gymwys felly i weithio fel athrawon ysgol cymwysedig yn Lloegr yn unig. NID yw unigolion o'r fath yn cael eu cydnabod fel athrawon ysgol cymwys o dan reoliadau Cymru.

 • Athrawon addysg bellach sy’n meddu ar gymhwyster addysgu ôl-orfodol. Nid yw’n bosibl i’r ymarferwyr hynny ymgymryd â gwaith penodol athro ysgol cymwysedig mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru (er ceir rhai eithriadau).