Rydym yn falch o gadarnhau bod y broses adnewyddu cofrestriadau ar gyfer y flwyddyn 1 Ebrill 2018 hyd at 31 Mawrth 2019 bellach wedi'i chwblhau.

Cofrestreion

Anfonwyd llythyr o gadarnhad at bob cofrestrai. Os nad ydych chi wedi cael eich llythyr eto, cysylltwch â ni drwy e-bostio Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu drwy ffonio 029 2046 0099.

Oeddech chi'n gwybod bod gennych gofnod unigol fel cofrestrai gyda CGA ar ein Cofrestr o ymarferwyr addysg? Gallwch chi weld a diweddaru eich cofnod eich hun drwy FyCGA.

Gan ein bod yn cadw gwybodaeth amdanoch chi ar ein Cofrestr, mae cyfraith breifatrwydd newydd (y GDPR) yn ei gwneud yn ofynnol i ni ddweud wrthych am sut rydym yn gofalu am ac yn defnyddio eich data. Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma

Mae angen cofnod diweddar arnoch ar ein Cofrestr er mwyn cael gafael ar rai o fanteision cofrestru.

Cyflogwyr

Rydym wedi ysgrifennu at bob cofrestrai i gadarnhau eu cofrestriad.

Crynhoir eich cyfrifoldebau cyfreithiol isod

  • Mae cofrestru a CGA yn ofyniad i'r holl ymarferwyr addysg cyn iddynt ddechrau gwaith.

  • Mae gan CGA saith categori cofrestredig gwahanol (athro ysgol, athro addysg bellach, gweithiwr cymorth dysgu ysgol neu AB, ymarferwr dysgu seiliedig ar waith, gweithiwr ieuenctid cymwys a gweithiwr cymorth ieuenctid cymwys) ac mae'n rhaid i ymarferwyr gael eu cofrestru YM MHOB UN o'r categorïau sy'n berthnasol i'r gwaith maent yn ymgymryd ag ef. Mae gennych gyfrifoldeb statudol i sicrhau na fydd unrhyw ymarferydd yn ymgymryd ag unrhyw waith mewn categori nad ydynt wedi eu cofrestru ar eu cyfer.

  • I'ch cynorthwyo i gydymffurfio â'ch cyfrifoldebau, rydym wedi rhoi mynediad i chi i'r Gofrestr o Ymarferwyr Addysg er mwyn gwirio statws cofrestru eich cyflogeion presennol ac unrhyw ddarpar weithwyr. Mae'n hollbwysig eich bod yn defnyddio'ch mynediad ar-lein i'r Gofrestr i wirio / diweddaru / dileu gwybodaeth ar gyfer aelod o staff a gwirio gorchmynion disgyblu CGA.

  • Mae'n rhaid i chi gyfeirio staff cofrestredig CGA atom ni lle rydych chi'n gwrthod neu byddech yn gwrthod yr aelod o staff am faterion ymddygiad, cymhwysedd neu drosedd berthnasol. Mae'n bwysig eich bod chi a'ch staff yn gyfarwydd â Chod Ymarfer ac Ymddygiad Proffesiynol CGA sy'n nodi egwyddorion allweddol ymddygiad da ac arferion a ddisgwylir gan gofrestreion. Dylai pob cyflogwr ddeall y gofynion ar gyfer cyfeirio unigolyn cofrestredig i'r Cyngor.

Cyfeiriwch at ganllaw cyflogwyr CGA am fwy o wybodaeth am eich cyfrifoldebau cyfreithiol.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.