Hoffem sefydlu Grŵp Ymchwil Ymgysylltu (GYY) sy'n cynnwys ymarferwyr ac eraill sydd â phrofiad o, a diddordeb mewn ymchwil ym meysydd dysgu ac addysgu er mwyn:

 • Cefnogi ein gwaith ym maes ymchwil, gan gynnwys hwyluso mynediad beirniadol gan athrawon i waith ymchwil
 • Hyrwyddo ymgysylltiad ag ymarferwyr o fewn a gyda ymchwil
 • Hyrwyddo ymgysylltiad rhwng ymarferwyr ac eraill sy'n cymryd rhan mewn ymchwil, gan gynnwys ymchwilwyr mewn sefydliadau addysg uwch.

Anne Reardon-James; Arweinydd Project Sgiliau Sylfaenol – Coleg Caerdydd a'r Fro

Cefndir

Mae Anne wedi dysgu mewn amrywiaeth eang o leoliadau addysg oedolion dros y deng mlynedd diwethaf, gan gynnwys cyflwyno llythrennedd, rhifedd, ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) a chyrsiau llythrennedd digidol, yn ogystal â hyfforddiant Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol. Dechreuodd ei gyrfa ym myd addysg trwy gyfrwng y celfyddydau addysgu a chrefft yn wirfoddol gyda MIND, wrth ymgymryd â TAR (Addysg a Hyfforddiant Ôl orfodol) gyda Choleg y Barri / Prifysgol Cymru, Casnewydd. Arweiniodd hyn at waith cyflogedig rhan amser â Chymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEA), drwy ddatblygu ac addysgu cyrsiau achrededig a heb eu hachredu mynediad i lefel 3 (safon Uwch) mewn Saesneg, mathemateg, cyflogadwyedd, ESOL, seicoleg, a chelf a chrefft i oedolion o bob oed. Mae hi wedi cyflwyno hyfforddiant byr a hir dymor mewn amrywiaeth o leoliadau, mewn partneriaeth â sefydliadau eraill ar draws Caerdydd, y Fro a'r Cymoedd, megis Coleg y Barri, y Gwasanaeth Prawf, y Gymdeithas Strôc, Byddin yr Iachawdwriaeth, Cychwyn Cadarn / Dechrau'n deg a'r GIG.

Caiff ei chyflogi ar hyn o bryd fel Arweinydd Prosiect Sgiliau Hanfodol mewn coleg. Mae hyn yn cynnwys cydlynu ac arwain ar gontractau sgiliau hanfodol o fewn cangen Gwasanaethau Masnachol y coleg, er mwyn creu a darparu atebion hyfforddi pwrpasol ar gyfer cyflogwyr, undebau llafur a throseddwyr yn y gymuned. Mae'r rhain wedi cynnwys y defnydd o ddulliau arloesol o gyflenwi megis dysgu wedi ei fflipio a thelegynadledda rhwng Gogledd a De Cymru.

Gwobrwyon

2014 Gwobr Ansawdd – TUC Cymru
2016 – CWU (Undeb Gweithwyr Cyfathrebu) Project WULF (Cronfa Dysgwyr Undebau Cymru)
Gwaith gwirfoddol
2014 hyd nawr – RaPAL (Ymchwil ac Ymarferion mewn Llythrennedd Oedolion)
Ymunodd â thîm o olygyddion cylchgrawn gwirfoddol ac mae wedi cynorthwyo gyda
chynllunio, trefnu a hwyluso gwe-seminarau a chynadleddau rhanbarthol amrywiol.

Cyhoeddiadau

Reardon-James, A. (2016) ‘Digital Literacy: An Update from a Welsh Perspective’ Research and Practice in Adult Literacies (RaPAL), Vol 90 (Winter 2016). Ar gael o https://rapal2012.files.wordpress.com/2016/12/rowa-rapal-90.pdf (cyrchwyd 22 Ionawr 2017).

Reardon-James, A. (2016) ‘Digital literacy - the new standards’. LinkedIn. Awst 30, 2016. Ar gael o https://www.linkedin.com/pulse/digital-literacy-new-standards-anne-reardonjames (cyrchwyd 22 Ionawr 2017).

Meysydd ymchwil o ddiddordeb

O 2008 tan 2010, cwblhaodd Anne gradd Meistr ôl-raddedig yn y Celfyddydau mewn Addysg gyda'r Brifysgol Agored. Roedd hyn yn cynnwys ymgymryd â phrosiect ymchwil gweithredol, gan edrych ar arwyddocâd a pherthnasedd yr iaith a ddefnyddir mewn gwersi a sgiliau hanfodol (yn enwedig rhifedd). 'Pitsiwyd' yr iaith a ddefnyddir yn yr adnoddau a ddefnyddiwyd ar gyfer pob gwers mathemateg, gyda gwahaniaethu i weddu i lefelau llythrennedd y dysgwyr i wneud gwahaniaeth o ran deall a datrys problemau mewn tasgau.

Ers 2013, mae hi wedi bod yn gweithio tuag at Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hyn yn cynnwys dadansoddi yn feirniadol a gwerthuso effeithiolrwydd, ansawdd ac effaith sgiliau hanfodol rhaglenni yn y gweithle yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg; yn bennaf o safbwynt perchnogion busnes, rheolwyr adnoddau dynol, rheolwyr tîm a chynrychiolwyr dysgu undebau llafur. Mae hyn yn cynnwys edrych ar fwriad polisïau llywodraeth Cymru a'r DU a sut y mae hyn wedi cael ei ddeddfu yn ymarferol, o ran y cwricwlwm ac addysgeg; archwilio tebygrwydd a gwahaniaethau o ran canfyddiad a thrafodaethau rhwng y rhanddeiliaid perthnasol. Er enghraifft, beth mae cyflogwyr yn teimlo bu'r effaith ar y rhai sydd wedi cael hyfforddiant, yn enwedig mewn perthynas â chadw staff, perfformiad swydd, datblygu gyrfa a lles cyffredinol. Bydd y traethawd ymchwil yn anelu at gymharu'r model diffyg o sgiliau hanfodol (gellid dadlau'r dull sydd wedi ei ffafrio gan y gwneuthurwyr polisi) a llythrennedd fel arfer cymdeithasol, ochr yn ochr â themâu marchnadeiddio, mesur o sgiliau, cymwysterau a phroffesiynoldeb. Bydd hyn yn cynnwys nifer fach o astudiaethau achos y sefydliad o ansawdd uchel, gyda rhwng deg ac ugain o gyfweliadau ansoddol a
gynlluniwyd i'w cwblhau. Dylai trawsgrifio, codio a chyfeirnodi o ddulliau ansoddol helpu i
greu golwg newydd ar sut mae cyflogwyr yn dehongli rhaglenni addysgol yn y gweithle
gan y llywodraeth sydd wedi eu targedu at weithwyr sgiliau isel.

Dr Caroline Daly; Darlithydd mewn Addysg, Athro Ymweliadol Anrhydeddus Adran Addysg UCL, Prifysgol Caerdydd

Cefndir

Mae Dr Caroline Daly yn Ddarlithydd mewn Addysg yn Sefydliad Addysg Coleg Prifysgol Llundain lle mae hi'n cyd-gyfarwyddo Addysg Gychwynnol Athrawon, ac mae'n Athro Gwadd Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerdydd. Addysgodd Caroline mewn ysgolion uwchradd am ddeng mlynedd cyn symud i Addysg Uwch fel darlithydd yn TAR Saesneg Uwchradd. Mae hi ar hyn o bryd yn cyd-gyfarwyddo'r cwrs Meistr a ariennir gan Lywodraeth Cymru mewn Ymarfer Addysgol (http://walesmep.ac.uk/), menter cymhwyster cenedlaethol o bwys sy'n anelu at ddarparu dysgu proffesiynol achrededig ar gyfer athrawon newydd. Rhwng 2007-2010 roedd yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer y Ganolfan Sefydliad Addysgol gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith, rheoli prosiectau ymchwil a datblygu mewn ystod o gyd-destunau achredu sy'n gysylltiedig â gwaith yn eu cynefinoedd dysgu. Mae ganddi brofiad helaeth o weithio ar raglenni ar raddfa eang ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus athrawon, gan arwain cwrs Meistr Addysgu'r Sefydliad Addysg a'r Meistr mewn Dysgu a'r rhaglen Dysgu ac Addysgu ar gyfer rhanbarth Llundain.

Cyhoeddiadau

Maxwell, B., Tremblay-Laprise, A., Filion, M., Boon, H., Daly, C., van den Hoven, M., Heilbronn, R., Lenselink, M. and Walters, S. (2016) ‘A Five-Country Survey on Ethics Education in Preservice Teaching Programs’ Journal of Teacher Education 67(2) 135–151.

Davison, J. and Daly, C. (eds) (2014) Learning to Teach English in the Secondary School London; Routledge.

Daly, C. (2012) ‘Narrative methodology: understanding learning experiences in an online programme of professional development’ in V. Cook, C. Daly and M. Newman (eds) Work-based Learning in Clinical Settings: insights from socio-cultural perspectives London: Radcliffe Medical.

Daly, C. (2011) ‘The ‘real world’ of technologies. What kinds of professional development are needed for English teachers?’ in J. Davison, C. Daly and J. Moss, Debates in English Teaching Routledge.

Davison, J., Daly, C. and Moss, J. (eds) (2011) Debates in English Teaching London: Routledge.

Pachler, N. and Daly, C. (2011) Key issues in e-learning research and practice London: Continuum.

Daly, C., Pachler, N., Mor, Y. and Mellar, H. (2010) ‘Exploring formative e-assessment using case stories and design patterns’ Assessment & Evaluation in Higher Education 35 (5) 619-636.

Daly, C., Pachler, N. and Pelletier, C. (2009) Continuing Professional Development in Information and Communications Technology for school teachers. Coventry: Becta.

Daly, C., Pachler, N. and Pelletier, C. (2009) ICT CPD for school teachers. Literature review Coventry: Becta.

Daly, C. (2008) ‘Evaluation for new learning contexts – how can it be ‘fit for purpose’?’ Reflecting Education 4 (1) 127-138.

Daly, C. and Pachler, N. (2007) ‘Learning with others in mind’ in J. Pickering, C. Daly and N. Pachler
(eds) New Designs for Teachers’ Professional Learning London: Bedford Way Papers, Institute of
Education 51-86.

Daly, C., Pachler, N., Pickering, J. and Bezemer, J. (2007) ‘Teachers as e-learners: exploring the experiences of teachers in an online professional master’s programme’ Journal of In-service Education 33 (4) 443-462.

Meysydd ymchwil o ddiddordeb

Cefndir ymchwil Caroline yw dysgu broffesiynol athrawon, e-ddysgu ac addysg athrawon. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn asiantaeth athrawon a datblygiad proffesiynol ar y cyd sy'n effeithio ar ddysgu disgyblion. Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio ar brosiect ymchwil gyda Phrifysgol Auckland, drwy archwilio rôl mentora yn nysgu cynnar gyrfa athrawon. Mae ei gwaith ymchwil wedi archwilio cyfranogwyr sy'n dysgu o bell, rôl moeseg mewn addysg gychwynnol athrawon a defnydd athrawon o dechnoleg yn yr ystafell ddosbarth. Mae hi hefyd wedi ymgymryd â phrosiectau gwerthuso a gomisiynwyd yn gysylltiedig ag effeithiolrwydd dylunio rhaglenni ac asesu cyrsiau proffesiynol a gynigir gan ddarparwyr ar-lein.

Yr Athro David Egan; Athro Emeritws Addysg, Ysgol Addysg Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cefndir

Gellir amlinellu gyrfa David y gronoleg byr canlynol:

1970-1976: Myfyriwr PhD / Cymrawd Ymchwil / Darlithydd; Adran Hanes, Prifysgol Abertawe.

1976-1989: Athro Hanes a Gwleidyddiaeth / Pennaeth Adran / Pennaeth Cynorthwyol; ysgol gyfun yn Rhondda Cynon Taf.

1989-2017 (gyda toriad 2013-16): Uwch Ddarlithydd mewn Addysg / Prif Ddarlithydd / Pennaeth yr Ysgol / Athro / Athro Emeritws; Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

2005-2008: Ymlyniad i Lywodraeth Cymru i fod yn Ymgynghorydd Arbennig ar Addysg i Brif Weinidog Cymru a'r Cabinet.

2013-16: Cyfarwyddwr Canolfan Ecwiti mewn Addysg; Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Cyhoeddiadau Allweddol

Dyma ei gyhoeddiadau allweddol dros y 5 mlynedd diwethaf:

Reducing the Impact of Poverty on Educational Achievement. Cardiff: Save the Children, 2012.
School Effectiveness in The Learning Country’ in Chapman, C. et al, School Effectiveness and Improvement: Research, Policy and Practice. London: Routledge, 2012.
Creating the Curriculum. London: Routledge, 2012.
Poverty and Low Educational Achievement in Wales: Student, Family and Community Interventions. York: Joseph Rowntree Foundation, 2013.
Making Effective Use of the Pupil Deprivation Grant: A Resource for Educational Leaders and Practitioners. Cardiff: Wales Centre for Equity in Education, 2014
Reducing the Impact of Poverty on Educational Achievement: Policy Observatory Project Report: Cardiff: Welsh Government, 2014.
Making Effective Use of the Early Years Pupil Deprivation Grant. Cardiff: Wales Centre for Equity in Education; 2015.
The Good News: What Schools in Wales Are Doing to Break the Link Between Poverty and Educational Achievement. Cardiff: Wales Centre for Equity in Education, 2015.
What Really Works for the Early Years. Cardiff: Welsh Government, 2015.
The State of the Nation: Education in a Devolved Wales’, Wales Journal of Education. Cardiff: University of Wales Press, 2016.
Educational Equity in Wales’, Wales Journal of Education. Cardiff: University of Wales Press, 2016
Developing Educational Research in Wales’, Wales Journal of Education. Cardiff: University of Wales Press, 2016.
Professional Learning for Teachers in Wales’, Wales Journal of Education, 2017.
After PISA’: A Way Forward for Education in Wales?; Bevan Foundation, 2017.

Meysydd ymchwil o ddiddordeb

polisi addysg yng Nghymru ac ymarfer gyda diddordebau arbennig mewn ecwiti addysgol, dysgu proffesiynol, addysgol ac arweinyddiaeth addysg menter.

Tlodi a chyflawniad addysgol

Dr Dylan Jones; Deion Addysg a Chyfrarwyddwr yr Athrofa PCYDDS

Cefndir

Ar ôl cwblhau ei PhD yn Aberystwyth, penodwyd Dylan yn bennaeth hanes ac yna'n bennaeth y dyniaethau, pennaeth y chweched ac yn ddirprwy brifathro mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg amrywiol. Penodwyd ef yn brifathro yn 34 oed yng Nghwm Rhondda cyn sefydlu ysgol uwchradd newydd ym Mro Morgannwg yn 2000. Mae bellach yn ysgol gydol oes 3-18 oed. Enillodd ragoriaeth yn 2012 yn adran y penaethiaid yng Ngwobrau Addysgu Cymru. Mae wastad wedi credu bod gennym ni gyd ymrwymiad i'r system addysg gyfan ac mae wedi cyfranogi yn nifer o weithgareddau system gyfan, e.e. Cadeirydd panel ymarferydd ysgol y Gweinidog dros addysg ac aelod o fwrdd interim a chysgodol Cymwysterau Cymru. Mae ei rôl bresennol fel Deon addysg a chyfarwyddwr yr Athrofa yn PCYDDS yn cynnig cyfle rhagorol I wneud cyfraniad system gyfan i sicrhau addysg o'r radd flaenaf i bobl ifanc Cymru. Mae'n fraint cael y cyfle i fod yn rhan o'r grŵp. Am fwy o wybodaeth, ewc i: http://athrofa.cymru/ 

Emma Jackson-Phillips; Athrawes Saesneg

Mae Emma yn athrawes Saesneg. Bu’n addysgu mewn ysgol gynradd yng nghymoedd de Cymru am nifer o flynyddoedd cyn derbyn swydd fel arbenigwraig addysgu a dysgu Saesneg mewn ysgol gyfun. Roedd Emma'n rhan o'r garfan gyntaf o fyfyrwyr Meistr mewn Ymarfer Addysgol a graddiodd ym mis Gorffennaf gyda Rhagoriaeth.

Cyhoeddiadau Allweddol

 • Prosiect Ymchwil Weithredu fel rhan o Radd Meistr mewn Ymarfer Addysgol: 'Sut alla i helpu dysgwyr Blwyddyn 8 i ymgysylltu ag adborth ysgrifenedig ar sillafu'
 • Cyngor y Gweithlu Addysg: 'Pump o fuddion Ymchwilio tra'n addysgu'
 • Siwrnal Addysg Cymru: 'Myfyrdodau Personol ar y Meistr mewn Ymarfer Addysgol'

Meysydd ymchwil o ddiddordeb

 • Blaenoriaethau Cenedlaethol (Llythrennedd, cau'r bwlch rhwng tlodi a chyrhaeddiad)
 • Rhywedd
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Ymddygiad
 • Adborth Ysgrifenedig
 • Ymgysylltu
 • Ymarfer da

Hannah Thomas; Athrawes Gelf

Cefndir

Daw Hannah o Gaerdydd ac mae hi yn ei phumed blwyddyn o addysgu celf mewn ysgol i ddisgyblion 11-18 oed. Hyfforddwyd Hannah mewn Celf Gain ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, ac yn ddiweddar fe gwblhaodd Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA) ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cyhoeddiadau Allweddol

Cyngor y Gweithlu Addysg: Starbucks oedd fy ail gartref y flwyddyn honno!

Meysydd ymchwil o ddiddordeb

Mae gan Hannah ddiddordeb arbennig yn nefnydd sgaffaldau gweledol, adborth a lles disgyblion.

Huw Phillips; Cyfarwyddwr Cwrs Prifysgol Bangor

Cefndir

Mae Huw yn Gyfarwyddwr Cwrs ar gyfer MA mewn Astudiaethau Addysg yn Ysgol Addysg Prifysgol Bangor. Ymunodd â'r Ysgol Addysg ym mis Rhagfyr 2013 ar ôl gweithio swydd Pennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Rhiwabon, gyda chyfrifoldeb dros ddatblygiad a lles staff a myfyrwyr. Cyn hyn roedd gyrfa addysgu Huw fel Pennaeth Daearyddiaeth mewn ysgolion uwchradd yn Swydd Gaer a Wrecsam.
Ei gyfrifoldebau cyfredol yw:

 • MA – Cyfarwyddwr Cwrs, MA Astudiaethau Addysg.
 • Cydlynydd Modylau: Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysgol, Datblygu Cwricwlwm
 • Goruchwilydd traethawd hir ac asesydd.
 • MYA - cyflwyno elfennau o'r MYA mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caerdydd, Coleg Prifysgol Llundain.
 • Asesydd ar gyfer pob modiwl a gyflwynir ar y rhaglen
 • Tiwtor Academaidd i fyfyrwyr sy'n cwblhau prosiectau Ymchwiliad Athrawon M9.
 • Yn gyfrifol am gefnogaeth i fyfyrwyr yng Ngogledd Cymru ac i bob myfyriwr cyfrwng Cymraeg ar y rhaglen.

Cyfrifoldebau ysgol gyfan

 • Cyfarwyddwr Cwrs ar gyfer y prosiect cydweithio gyda MDIS (Singapore). Mae'r rhaglen MA mewn Astudiaethau Addysg yn cael ei chyflwyno i fyfyrwyr MDIS yn 2017-18.
 • Tiwtor personol.
 • Cadeirydd ar gyfer cyfarfodydd Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn yr Ysgol Addysg.

Cymwysterau

 • B.Ed. – Prifysgol Lerpwl
 • MSc – Rheolaeth Addysg, Prifysgol Fetropolitan Manceinion
 • Thesis – ‘Mentrau rheoli ar gyfer codi lefelau cyflawniad ymhlith bechgyn'
 • MA – Daearyddiaeth mewn Addysg, Coleg y Brifysgol, Llundain.
 • Thesis – 'Defnyddio data perfformiad TGAU i gefnogi gwerthusiad adrannol'
 • CPCP – Llywodraeth Cymru a CELT.

Yr Athro John Furlong; Athro Emeritws Addysg ym Mhrifysgol Rhydychen

Cefndir

John Furlong yw Athro Emeritws Addysg ym Mhrifysgol Rhydychen ac mae'n Gymrawd Emeritws Coleg Green Templeton Rhydychen. O 2004 - 2009 John oedd pennaeth yr Adran Addysg yn Rhydychen a bu gynt yn gweithio i Brifysgolion Caergrawnt, Bryste, Caerdydd, ac Abertawe. Yn gyn-lywydd Cymdeithas Ymchwil Addysgol Prydain, cafodd ei ethol fel Academydd Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol yn 2004. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn ffocysu ar addysg athrawon a pholisi ymchwil addysgol a'r cysylltiadau rhyngddynt. Ar hyn o bryd mae'n ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru ar Addysg Gychwynnol Athrawon ôl bod yn awdur nifer o adroddiadau'r llywodraeth ar y pwnc hwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf - Cymru (2007), Brunei (2008), Gweriniaeth Iwerddon (2013), Gogledd Iwerddon (2014), a Chymru (2015). Yn 2013-14 roedd yn Gadeirydd ar yr Ymchwiliad BERA-RSA i Ymchwil ac Addysg Athrawon; yr oedd yn aelod o is-banel 2014 REF mewn Addysg yn y DU ac yn Gydlynydd y Panel Addysg ar gyfer Hong Kong RAE 2014. Yn 2015, cafodd ei lyfr 'Education - an anatomy of the discipline' wobr gyntaf a ddyfarnwyd gan y Gymdeithas Brydeinig dros Astudiaethau addysg, ar gyfer y gwaith ymchwil addysgol gorau'r flwyddyn; cafodd ei lyfr diweddaraf (a olygwyd gyda Geoff Whitty) 'Knowledge and the Study of Education - an international exploration' ei gyhoeddi gan Symposiwm Books ym mis Mehefin 2017.

John Luker; Prif Ddarlithydd / Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Cefndir

Graddiodd John o Sefydliad Polytechnig Middlesex yn 1979 gyda gradd mewn Astudiaethau Busnes, gan arbenigo mewn Cysylltiadau Diwydiannol a Chyfraith Cyflogaeth. Ar ôl hyfforddiant mewn rheoli a datblygiad am bedair blynedd yn Newsweek Magazine, yn 1983 fe gymerodd rôl gwerthiant cylchrediad rhyngwladol a rheolwr marchnata ym mhapur newydd The Economist tan 1987. Ar gyfer y ddwy flynedd ar bymtheg nesaf, roedd yn rhedeg ei asiantaeth gyhoeddi rhynglwadol gwyddonol, technegol a meddygol arbenigol ei hunain, gan weithio gyda chyhoeddwyr yn y DU ac UDA ar eu rhaglenni gwerthu a marchnata.

Yn 2002 roedd mewn sefyllfa i newid ei yrfa a dechreuodd ar gwrs TAR mewn swydd (PcET), gan gymhwyso fel darlithydd coleg AB yn 2004. Yn 2005 aeth ymlaen i gwblhau Rhaglen Athrawon Graddedig i ennill Statws Athro Cymwysedig mewn TGCh ac Astudiaethau Busnes fel athro ysgol uwchradd. Dechreuodd ddysgu ar raglenni Gradd Busnes ar gyfer y Brifysgol Agored a Phrifysgol Swydd Stafford yn gynnar yn ei yrfa addysgu newydd, gan dynnu ar brofiad masnachol. Yn 2006 dechreuodd ar yrfa newydd mewn Addysg Uwch, addysgu hyfforddiant cychwynnol i athrawon, gan gynnwys PcET, Addysg a rhaglenni SAC Cynradd i Brifysgolion Glyndŵr a Edge Hill.
Ar hyn o bryd, mae'n Brif Ddarlithydd ac Arweinydd Academaidd ar gyfer Addysg sy'n gyfrifol am ddatblygiadau AGA. Ef hefyd yw arweinydd y rhaglen ar gyfer Addysg MA.

Cyhoeddiadau allweddol

Bulkeley, J. and Luker, J. (2015), ‘Researching a New Model of Independent Learning Positioning in Education’. 6th TEAN Conference Knowing About Teaching. Birmingham: Aston University.
Gossman, P., Horder, S. and Luker. J. (2014), ‘HE in FE: An MA Education Module’, Educational Developments, Vol. 15, No. 1 pp.8-9
Luker, J. (2011), ‘Using Coaching Techniques for Mentoring’. Subject Specialist Mentor Conference. Ormskirk: Edge Hill University.
Luker, J. (2010), ‘Using ICT to Enhance Professional Development’. Subject Specialist Mentor Conference. Ormskirk: Edge Hill University.
Bleakley, C. and Luker, J. (2008), ‘Changing Leadership Cultures through Appreciative Inquiry’. Leadership Foundation for Higher Education Conference. London: Royal College of Obstetrics and Gynaecology.

Meysydd ymchwil o ddiddordeb

Ar hyn o bryd mae'n ymchwilio ar gyfer Doethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg. Mae'r pwnc ymchwil yn seiliedig ar ganfyddiadau athrawon Addysg Uwch 'o ddysgu ac ymarfer addysgu sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr.

Mae ei ddiddordebau ymchwil eraill yn cynnwys addysgu a thechnolegau dysgu yn ogystal â hyfforddi fel ymagwedd addysgu a dysgu. Mae ei ddiddordebau ymgynghorol yn cynnwys gweithio gyda chleientiaid preifat a phroffesiynol sy'n dymuno datblygu diwylliant hyfforddi strategol ar gyfer eu sefydliadau. Mae'r cleientiaid yn cynnwys y ddau awdurdod lleol ac adrannau Llywodraeth y DU, lle mae'n arbenigo mewn gweithio gydag uwch arweinwyr ar brosiectau rheoli newid.

Julia Buckley Jones; Ysgol Glan Gele – Pennaeth

Cefndir

Hyfforddodd Julia yn Lerpwl a bu'n dysgu ym Manceinion am nifer o flynyddoedd cyn dychwelyd i Gymru yng nghanol y 90au. Mae hi wedi bod yn Bennaeth er 2002 ac mae wedi arwain dwy ysgol. Mae hi wedi bod yn ei swydd bresennol am 10 mlynedd ac yn dal i fwynhau yr her o fod yn Bennaeth Cynradd. Dechreuodd gymryd rhan mewn ymchwil fel myfyriwr Bed yn ei phedwerydd blwyddyn yn Lerpwl a gwaneth ei hysgolion ddefnydd ardderchog o'r bwrsariaethau CyngACC pan roeddent ar gael i ymchwilio i amrywiaeth o agweddau ar addysgeg ac arloesi cwricwlaidd. Mae Ysgol Glan Gele yn Ysgol Arloesi i Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd.

Cyhoeddiadau Allweddol

Cyhoeddiadau CyngAcc

Lleihau effaith tlodi ar Gyflawniad Addysgol - Arsyllfa Polisi - papur a gynhyrchwyd am waith yr ysgol 2014

Meysydd ymchwil o ddiddordeb

Darllen
Cyrhaeddiad bechgyn mewn llythrennedd
Addysgeg
Dysgu tu allan

slider title="Yr Athro Sally Power; Cyfarwyddwr, Addysg WISERD, Prifysgol Caerdydd" class="icon"}

Cefndir

Cyn ymuno â'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd yn 2004 fel Cymrawd Athrawol, bu Sally Power yn gweithio yn y Sefydliad Addysg, Prifysgol Llundain, lle'r oedd yn Bennaeth ar yr Ysgol Sylfeini Astudiaethau Addysgol a Pholisi ac yn Gyfarwyddwr ar yr Uned Ymchwil Polisi Addysg. Cyn hynny bu hi hefyd yn gweithio ym Mhrifysgolion Bryste, Warwick a Gorllewin Lloegr. Hi yw Cyfarwyddwr Addysg WISERD a Chyd-Gyfarwyddwr WISERD -Sefydliad Cymdeithasol ac Ymchwil Economaidd, Data a Dulliau ar hyn o bryd. Mae ganddi brofiad helaeth o weithio ar draws y gymuned addysg a gyda rhanddeiliaid allweddol. Roedd yn Aelod o Gyngor Etholedig BERA (Cymdeithas Ymchwil Addysgol Prydain, 2008-2014) ac ar hyn o bryd mae hi'n golygu eu cylchgrawn blaenllaw, y British Educational Research Journal. Hi yw Cadeirydd yr Asesiad Grantiau ESRC Panel B a gwasanaethodd ar y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 ar gyfer yr Is-bwyllgor Addysg. Ar hyn o bryd, mae hi hefyd yn aelod o Banel Ymchwil Ymddiriedolaeth Sutton.

Cyhoeddiadau Allweddol

Pearce, S., Power, S. and Taylor, C. (2017) ‘Private tutoring in Wales: patterns of private investment and public provision’, Research Papers in Education. DOI:10.1080/02671522.2016.1271000
Power, S., Taylor, C. and Horton, K. (2017) ‘Sleepless in school? Young people’s bedtime rest and routines’, Journal of Youth Studies. DOI: 10.1080/13676261.2016.1273522 Power, S. & Smith, K. (2016) ‘”Heroes” and “villains” in the lives of children and young people’. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education. 1-13.
Power, S. (2016) ‘The politics of education and the misrecognition of Wales’. Oxford Review of Education 42(3), pp. 285-298.
Power, S. Allouch, A., Brown, P. & Tholen, G. (2016) ‘Giving something back? Sentiments of privilege and social responsibility among elite graduates from Britain and France’. International Sociology, pp. 1-18.
Power, S. & Smith, K. (2016) ‘Giving, saving, spending: what would children do with £1 million?’ Children and Society. .30(3), p.192-203
Brown, P., Power, S. Allouch, A & Tholen, G. (2016) ‘Credentials, talent and cultural capital: a comparative study of educational elites in England and France.’ British Journal of Sociology of Education 37.2, 191-211.
Power, S. & Whitty, G. (2015) ‘Selective, Comprehensive and Diversified Secondary Schooling in England: A Brief History’ in de Waal, A. (ed) The Ins and Outs of Selective Secondary Schools, London: Civitas.
Power, S. (2014) ‘Education in Wales: An overview’ in C. Brock (ed) Education in the UK, London: Bloomsbury.
Tholen, G., Brown, P., Power, S. & Allouch, A. (2013) ‘The role of networks and connections in educational elites' labour market entrance’. Research in Social Stratification and Mobility 34, pp. 142–154.
Power, S., Sims, S. & Whitty, G. (2013) Lasting Benefits: The Long Term Legacy of the Assisted Places Scheme for Assisted Place Holders, London: The Sutton Trust.
Power, S. Brown, P., Allouch, A. & Tholen, G. (2013) ‘Self, Career and Nationhood: The contrasting aspirations of British and French elite graduates’. British Journal of Sociology 64 (4) 578-96.
Power, S. & Taylor, C. (2013) ‘Social justice and education in the public and private spheres’. Oxford Review of Education 39 (4) 464-79.
Power, S. (2012) ‘From redistribution to recognition to representation: social injustice and the changing politics of education’, Globalisation, Societies and Education, 10 (4), 473-492.
Power, S. & Frandji, D. (2010) ‘Education markets, the new politics of recognition and the increasing fatalism toward inequality’, Journal of Education Policy. 25, 3, 385–396.
Taylor, C., Power, S. & Rees, G (2010) ‘Out-of-school learning; the uneven distribution of school provision and local authority support’. British Educational Research Journal. 36(6),1017-1036.
Power, S., Curtis, A., Whitty, G. & Edwards, T. (2010) ‘Private education and disadvantage: the experiences of assisted place holders’ International Studies in Sociology of Education. 20(01) 23-38.
Curtis, A., Power, S., Whitty, G., Exley, S., & Sasia, A. (2008). Primed for success: the characteristics and practices of state schools with good track records of entry into prestigious UK universities. London: The Sutton Trust.

Meysydd ymchwil o ddiddordeb

Mae diddordebau ymchwil Sally Power yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng addysg ac anghydraddoldeb, a gwahaniaethu dosbarth cymdeithasol yn arbennig, yn ogystal â llwyddiant cymharol a methiant polisïau addysg a gynlluniwyd i hyrwyddo mwy o gyfle cyfartal. Mae hi wedi ymgymryd ag ymchwil helaeth ar y berthynas rhwng y dosbarthiadau canol a'r system addysg ac ar hyn o bryd, mae'n edrych ar y berthynas rhwng addysg a chymdeithas sifil. Mae ganddi hefyd ddiddordeb arbennig mewn archwilio profiadau plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae wedi bod yn dilyn eu cynnydd trwy Astudiaeth Aml-garfan Addysg WISERD.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.

Gwaith cynnal a chadw wedi ei drefnu

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein gwefan nac ein e-wasanaethau (www.myewc.wales/cy/) ar gael rhwng 17:00 a 21:00 ar 22/04/2018.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra