Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Sôn
Sôn

Tom Anderson: Ystyried sut y gall cymwysterau helpu i gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru: sut y gall athrawon gymryd rhan yn y drafodaeth sy'n esblygu?

Tom AndersonMae Cymwysterau Cymru yn ymgymryd â gwaith ymchwil er mwyn helpu i lywio'r ffordd y caiff cymwysterau eu dylunio a'u datblygu ar gyfer disgyblion rhwng 14 a 16 oed yng Nghymru yn y dyfodol. Rhan ganolog o'r rhaglen waith hon yw ystyried sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Fel sefydliad a gaiff ei arwain gan dystiolaeth, hoffem glywed am brofiadau a chanfyddiadau athrawon a dysgwyr er mwyn sicrhau y caiff eu barn ei chynnwys yn y broses hon. Rydym yn cynnal nifer o brosiectau sy'n gofyn am fewnbwn gan athrawon felly mae sawl ffordd y gallwch gymryd rhan. Edrychwch ar y prosiectau isod i weld sut y gallwch gymryd rhan:

1. Trafodaethau ag athrawon am asesiadau diarholiad (NEA)

Rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2019, byddwn yn hwyluso cyfres o grwpiau ffocws ledled Cymru i drafod profiadau a chanfyddiadau athrawon am asesiadau diarholiad (NEA). Mae gennym ddiddordeb mewn gwybod am yr hyn sy'n gweithio'n dda yn eich barn chi, a pha gyfleoedd a heriau y mae'r ffurfiau gwahanol ar asesiadau diarholiad yn eu cyflwyno.

Bydd y trafodaethau yn canolbwyntio ar ddeg pwnc TGAU gwahanol: Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg Iaith, Llenyddiaeth Gymraeg, Gwyddoniaeth, Celf, Addysg Gorfforol, Drama, Daearyddiaeth a Chyfrifiadureg. Byddwn yn canolbwyntio ar egwyddorion a dibenion asesiadau diarholiad, dulliau asesu, lefel cyfranogiad athrawon wrth osod, cyflawni a marcio tasgau a'u profiadau o gynnal ac asesu asesiadau diarholiad.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect ac i gofrestru ar gyfer un o'r grwpiau ffocws, ewch i wefan Cymwysterau Cymru.

2. Archwilio cymwysterau TGAU mathemateg yng Nghymru

Rhwng mis Rhagfyr 2018 a mis Mawrth 2019, byddwn yn cynnal arolwg ar-lein i gasglu barn athrawon am y cymwysterau TGAU Mathemateg a Mathemateg-Rhifedd newydd, yn ogystal â'r Dystysgrif Lefel 2 mewn Mathemateg Ychwanegol.

Bydd yr arolwg yn gofyn am eu barn am y ffordd y caiff pob cymhwyster ei ddylunio, EI haenu a'i reoli, ei gynnwys a'r hyn sy'n dylanwadu ar benderfyniadau i gofrestru ar gyfer arholiadau.

Bydd dolen i'r arolwg ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru o 4 Rhagfyr 2018.

3. Tystysgrif Her Sgiliau

Rydym yn cynnal holiadur ar-lein i ddarganfod mwy am y ffordd y mae canolfannau ledled Cymru yn cyflwyno'r Dystysgrif Her Sgiliau. Mae CBAC wedi anfon dolen i'r arolwg at bob cydlynydd Bagloriaeth Cymru sy'n gyfrifol am Fagloriaeth Cymru yng Nghyfnod Allweddol 4 a Bagloriaeth Cymru Uwch. Os nad ydych wedi derbyn dolen, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.. Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r holiadur yw dydd Gwener 14 Rhagfyr 2018.

4. Canfyddiadau athrawon ynghylch cymwysterau TGAU diwygiedig

Rydym hefyd wedi comisiynu astudiaeth er mwyn canfod barn athrawon am gymwysterau TGAU sydd wedi'u diwygio'n ddiweddar. Ein nod yw darganfod sut mae'r cymwysterau newydd yn gweithio ac effeithiau'r newidiadau, a chasglu tystiolaeth i lywio unrhyw ddiwygiadau i gymwysterau yn y dyfodol.

Bydd ein partner ymchwil, Wavehill, yn cysylltu â sampl o ysgolion yn uniongyrchol i'w gwahodd i gymryd rhan mewn cyfweliadau a grwpiau ffocws. Bydd y rhain yn ystyried barn athrawon am y pynciau TGAU canlynol: Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth, Celfyddydau Perfformio, Saesneg, Cymraeg, Mathemateg ac Ieithoedd Tramor Modern.

Gobeithio y gallwch helpu i gyfrannu at ein gwaith a dweud eich dweud ar y ffordd y gallai cymwysterau gael eu dylunio a'u datblygu yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r prosiectau, ewch i'n gwefan neu anfonwch e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Tom Anderson yw Pennaeth Ymchwil Cymwysterau Cymru