Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Sôn
Sôn

Michael Salvatori - Beth yw braint hunanreoleiddio a pham mae ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd mor bwysig?

Cwestiynau da.

M SALVATORIPan gomisiynodd Coleg Athrawon Ontario cyn-Brif Ustus Ontario, Patrick LeSage, i adolygu ei arferion a’i brosesau disgyblu yn 2011, ysgogodd un arsylwad o’i adroddiad staff a chyngor y Coleg i fyfyrio a gweithredu. Dywedodd LeSage, yn syml: “Fe’m synnwyd gan gyn lleied y mae pobl yn ei wybod am rôl y Coleg, hyd yn oed ymysg aelodau’r proffesiwn addysgu.”

Mae llawer wedi digwydd ers yr adroddiad yn 2011 a’i argymhellion i gryfhau rôl y Coleg fel rheoleiddiwr ar gyfer y proffesiwn addysgu, sef braint sydd wedi bod ganddo ers dros 20 mlynedd. Er nad yw ei fandad creiddiol wedi newid yn ystod y cyfnod hwn, mae’r cyd-destun y mae’r Coleg yn rheoleiddio ynddo yn parhau i ddatblygu ac mae’r angen am gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o’i waith er budd y cyhoedd wedi cynyddu. Fel rheoleiddiwr ystwyth, rydym wedi parhau i roi sylw manwl i’r tirlun rheoleiddio, i ddadansoddi a rhagweld tueddiadau a gweithredu ar sail hynny.

Fel cyrff rheoleiddio eraill yng Nghanada a ledled y byd, mae awdurdod y Coleg i hunanlywodraethu yn deillio o fandad deddfwriaeth y dalaith a ddiogelir yn Neddf Coleg Athrawon Ontario, sy’n gosod gofynion mynediad i’r proffesiwn a chyfrifoldeb y Coleg i gymhwyso’r gofynion hynny i broses ardystio dros 5000 o ymgeiswyr bob blwyddyn.

Mae’r Coleg, sydd â 243,000 o aelodau, hefyd wedi gosod Safonau Moesegol ar gyfer y Proffesiwn Addysgu a Safonau Ymarfer ar gyfer y Proffesiwn Addysgu, sy’n dylanwadu ar holl aelodau gweithredol y Coleg. Hefyd, mae’r Coleg yn achredu rhaglenni addysg athrawon dechreuol a chyrsiau cymhwyso ychwanegol, ac mae’n rheoli’r broses ddisgyblu i ymarferwyr sy’n croesi llinellau sefydledig o ran ymddygiad proffesiynol.

Mae’r Coleg wedi cyflawni ei ddyletswyddau rheoleiddio gydag effeithlondeb ac atebolrwydd i’r cyhoedd trwy gydol ei fodolaeth. Yn y blynyddoedd diweddar, mae’r Coleg wedi amlygu ac ymateb i dueddiadau sy’n gysylltiedig â thryloywder, cyd-destun cyfoes addysgu a dysgu, a diddordeb cynyddol y cyhoedd mewn gwybodaeth sy’n ymwneud â rheoleiddio addysgu.

Ym mis Medi 2015, er enghraifft, gwelwyd carreg filltir hanesyddol ym myd addysg yn Ontario, pan gyflwynwyd rhaglen addysg athrawon estynedig i adlewyrchu cyd-destun cyfoes addysgu a dysgu. Ar ôl ymgynghori helaeth ar y cyd â chyfadrannau addysg Ontario a’r Weinyddiaeth Addysg, datblygodd y Coleg ofynion ar gyfer achredu’r rhaglen estynedig hon, gan gynnwys:

 • dyblu hyd y rhaglen o ddau semester academaidd i bedwar;
 • cynyddu’r gofyniad addysgu ymarferol o 40 diwrnod i 80;
 • ehangu neu ychwanegu meysydd cynnwys craidd, fel integreiddio technoleg, iechyd meddwl, dibyniaeth a lles.

Roedd y newidiadau hyn ymhlith y mwyaf arwyddocaol ym maes addysg athrawon gychwynnol mewn 25 mlynedd.

Ar yr un pryd, ymdrechodd y Coleg i gyflwyno newidiadau i’w arferion ymchwilio a gwrandawiadau yn dilyn adolygiad annibynnol yr Ustus LeSage. Arweiniodd ei argymhellion, oedd yn canolbwyntio’n bennaf ar wella effeithlonrwydd a thryloywder, at fabwysiadu Deddf Diogelu Myfyrwyr Ontario. Mae’r Ddeddf a’i heffaith ar arferion y Coleg yn adlewyrchu cyd-destun presennol craffu manylach gan y cyhoedd a disgwyliadau tryloywder er budd y cyhoedd.

I wella tryloywder ac i ddiogelu myfyrwyr ymhellach, cyflwynwyd y newidiadau amlwg canlynol:

 • diddymu tystysgrif aelod yn orfodol mewn achosion o ganfod cam-drin rhywiol;
 • cyhoeddi crynodeb o bob gwrandawiad disgyblu gydag enw’r aelod;
 • awdurdod i gyhoeddi ar broffil yr aelod ar wefan y Coleg;
 • awdurdod i rannu gwybodaeth â bwrdd yr ysgol neu’r cyflogwr os bydd y person y gwnaed y gŵyn amdano/amdani yn peri risg uniongyrchol i fyfyriwr neu blentyn;
 • gwella’r amserlenni o ran ystyried ac ymchwilio i gŵynion.

Nid yw effaith newidiadau fel y rhai a amlinellir yn cael ei weithredu’n llawn heb ymwybyddiaeth y cyhoedd. Mae rheoleiddio er budd y cyhoedd yn golygu bod angen ymwybyddiaeth, ymgysylltiad a chymorth. Felly, mae’r Coleg wedi datblygu strategaeth gyfathrebu, gan gynnwys menter sy’n cyfathrebu’n glir â rhieni a’r gymuned ehangach am rôl a chyfrifoldebau’r Coleg.

Diffiniwyd mai llwyddiant y strategaeth oedd cynyddu’r canlynol ymysg y cyhoedd ac aelodau:

 • dealltwriaeth a pharch tuag at fandad a gwaith y Coleg
 • dealltwriaeth o’r ffordd orau o ryngweithio â’r Coleg
 • hyder yn y Coleg.

Mae’r fenter amlochrog, aml-flwyddyn, a gynhelir yn Saesneg a Ffrangeg, wedi cyflawni enillion pwysig. Yn ogystal â hysbysebion y talwyd amdanynt ar y radio a theledu, mae’r Coleg wedi datblygu cyfres o gyflwyniadau ar ei fandad, ac wedi rhannu gwybodaeth mewn ffordd weithredol i adeiladu dealltwriaeth a chyfranogiad mewn:

 • pwyllgorau ymglymiad rhieni ac ymddiriedolwyr bwrdd ysgolion rhanbarthol;
 • cynadleddau a symposia addysg;
 • digwyddiadau taleithiol yn ymwneud ag addysg neu rieni.

Mae grwpiau ffocws ac arolygon ymwybyddiaeth gyhoeddus dros y ddwy flynedd ddiwethaf wedi cadarnhau ein hymdrechion a’n llwyddiant. Rydym yn cydnabod, fodd bynnag, bod llawer o waith i’w wneud eto.

Wrth i’r cyd-destun cymdeithasol yr ydym yn rheoleiddio ynddo barhau i ddatblygu, rydym yn edrych ymlaen at gyfleoedd i alinio ein gwaith â’r cyd-destun hwn. Mae ymddiriedaeth yn un o safonau moesegol y Coleg, ac mae’n un o gonglfeini hyder y cyhoedd yn y proffesiwn a’n gwaith wrth ei reoleiddio. Bydd y Coleg yn ymdrechu i barhau i fod yn warcheidwad yr ymddiriedaeth gyhoeddus honno, a chyfathrebu’n eang am y fraint unigryw hon.

Dr. Michael Salvatori, OCT
Prif Swyddog Gweithredol a Chofrestrydd
Coleg Athrawon Ontario

Yn addysgwr, yn awdur ac yn ieithydd o ran gyrfa, Dr. Michael Salvatori yw Prif Swyddog Gweithredol a Chofrestrydd Coleg Athrawon Ontario, sef un o’r cyrff hunanreoleiddio mwyaf yng Nghanada.

Mae gan Dr. Salvatori ddoethuriaeth mewn Cwricwlwm, Addysgu a Dysgu, ac mae wedi gweithio fel athro Ffrangeg craidd ac athro trochi Ffrangeg, dirprwy bennaeth, pennaeth, Athro cynorthwyol a chyfarwyddwr adran gwasanaethau aelodaeth y Coleg yn ystod ei yrfa 30 mlynedd ym myd addysg.

Ac yntau’n rhugl mewn pedair iaith, mae Dr. Salvatori wedi ysgrifennu llawer o werslyfrau ac adnoddau i athrawon. Ar hyn o bryd, ef yw Llywydd Etholedig bwrdd cyfarwyddwyr y Cyngor Trwyddedu, Gorfodi a Rheoleiddio (CLEAR) a Llywydd bwrdd cyfarwyddwyr French for the Future.