Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Sôn
Sôn

Ymgysylltu â Theuluoedd wrth ddysgu

Yn y cyntaf o'n cyfres sy'n proffilio cofrestreion, dyma Liz Berry, athro cofrestredig a phrifathro gweithredol yn Ysgol Gynradd Thornhill, Caerdydd yn sôn am fentrau teulol yr ysgol fel ffordd o wella addysgu a beth mae bod yn gofrestredig â CGA yn ei olygu iddi hi.

Yn Ysgol Gynradd Thornhill rydym yn credu ym mhŵer teuluoedd a'r gymuned. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweithio'n galed i ddatblygu ymhellach yr ystod o gyfleoedd i ymgysylltu â theuluoedd.

Mae'n mynd heb ddweud bod gennym y cyfleoedd arferol i rieni fod yn rhan o gymuned yr ysgol gyda gwasanaethau, digwyddiadau CRhA, diwrnodau chwaraeon a chyngherddau wrth wraidd calendr ein hysgol, ond mae yna rai pethau y credwn eu bod wedi cael effaith gadarnhaol ar ein perthynas â theuluoedd ac yn effeithio'n gadarnhaol ar ddysgu ac addysgu.

Mae gennym nifer o rieni sy'n cynorthwyo'n rheolaidd gydag ymweliadau addysgol, y Gymdeithas Rhieni, boreau coffi a gwirfoddoli yn yr ystafell ddosbarth ond mae'r un wynebau'n cael eu cynnwys ac yn canolbwyntio ar gael effaith bositif i'n hysgol. Yn y bôn mae'r teuluoedd hyn eisoes yn ymgysylltu. Mae angen inni gyrraedd y teuluoedd sy'n newydd i gymryd rhan mewn digwyddiadau ysgol a chefnogi dysgu.

Mae staff yn gweithio'n ddiflino i ymgysylltu â theuluoedd wrth ddysgu. Mae gennym gyfleoedd rheolaidd i deuluoedd i ymuno â nhw i ddysgu a hynny trwy fenter Cynulliad Cymru, 'Pori Drwy Stori' lle mae plant yn rhannu eu dysgu gyda theuluoedd neu drwy ein sesiynau gwybodaeth, darllen caffi, nosweithiau diogelwch ar y rhyngrwyd, Ysgol Allan, Clwb y Tadau, prosiect rhyng-genedlaethol Goldies Cymru, y cynghrair bwyd neu gyngor rhieni. Er bod lefelau ymgysylltu yn gyffredinol dda yn y Cyfnod Sylfaen, ein her yw ymgysylltu â rhieni yn ein holl ddigwyddiadau.

Yn 2016, dechreuom weithio gyda chredydau Spice Time. Mae credydau Spice Time yn ffordd wych i'n hysgol ni ymgysylltu â'n rhieni anodd eu cyrraedd ond hefyd i ddweud diolch iddynt am roi eu hamser i fod yn rhan o'n cymuned ysgol.

Rydym yn dal yn y camau cynnar o ddefnyddio credydau amser. Mae staff, plant a rhieni wedi bod yn rhan o ddatblygu syniadau o sut y gallwn eu defnyddio i wneud y mwyaf o 'arian cymdeithasol'. Mae gweithgareddau gyda phob grŵp wedi canolbwyntio ar ymgysylltu a rhyngweithio fel bod gan bawb ddealltwriaeth glir o rôl y credydau a sut y gellir eu defnyddio i gefnogi twf cymunedol. Dywedodd Becky Hill, rhiant yn Ysgol Gynradd Thornhill, 'Rwy'n credu bod Credydau Amser yn gyfle gwych i deuluoedd o bob cenhedlaeth gymryd rhan yn eu cymuned ac yn wobr wych! Mae cynifer yn ymwneud â chredydau amser! 'Roedd y plant mor gyffrous i ddarganfod sut y gallent eu defnyddio! Dywedodd un plentyn, 'A yw hynny'n golygu y gallwn eu defnyddio i brynu mwy o amser chwarae neu ddiwrnod di-wisg?'

Gofynnwch i unrhyw athro ac rwy'n siŵr y byddent yn deall ac yn credu yng ngrym datblygu cyfleoedd i deuluoedd plant i godi dyheadau. Mae'r credydau amser yn agor drysau i blant i brofi'r celfyddydau a chwaraeon heb ymrwymiad ariannol ar ran teuluoedd. I deuluoedd sydd â hawl i brydau ysgol am ddim mae hyn yn bwysig iawn. Mae cyn-ddisgyblion hefyd wedi bod yn cofrestru i helpu yn yr ysgol gyda chlybiau ar ôl ysgol a digwyddiadau PTA gan eu bod yn gweld hyn yn ffordd effeithiol o adeiladu eu credydau eu hunain.

Ar gyfer cymuned Ysgol Gynradd Thornhill, mae credydau amser yn teimlo fel buddugoliaeth i bawb!