Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Sôn
Sôn

Jo Richards - Beth allwn ei ddisgwyl wrth ganlyniadau TGAU eleni?

Jo Richards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio Cymwysterau Cymru, sy’n esbonio’r newidiadau a gyflwynwyd i arholiadau TGAU eleni, a’u heffaith bosibl ar ganlyniadau mis Awst.

Jo RichardsDaeth yr arholiadau i ben ac i fyfyrwyr ledled Cymru, mae gwyliau’r haf yn ymestyn o’u blaenau. Mae nifer fawr ohonynt yn ystyried y cam nesaf yn eu bywydau, boed yn astudiaethau pellach neu fyd gwaith.

Fodd bynnag, mae’r byrddau arholi a’u harholwyr yn dal i weithio’n galed, gan farcio a phennu ffiniau graddau mewn da bryd i’r diwrnod canlyniadau ym mis Awst. Felly beth allwn ni yng Nghymru ei ddisgwyl?

Mae yna newidiadau sylweddol i’r arholiadau TGAU Cymraeg, Saesneg a Mathemateg. Cyflwynwyd y cymwysterau diwygiedig hyn ym mis Medi 2015 – a’r haf hwn oedd y cyfle cyntaf i ddisgyblion sefyll yr arholiad ar ôl cwblhau’r cwrs dwy flynedd, er i bron 30,000 ohonynt sefyll naill ai un neu’r ddau o’r arholiadau mathemateg newydd yn gynnar, ym mis Tachwedd y llynedd.

Ar gyfer Mathemateg, un o’r prif newidiadau yw ei bod bellach wedi’i rhannu’n ddau arholiad newydd – TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg Rhifedd.

Yn ogystal â’r newid amlwg hwnnw, mae gan fyfyrwyr ddewis o dair haen o fynediad – sylfaen, canolradd ac uwch.

Mae’r tair haen yn cynnig graddau gwahanol. Gall y disgyblion sy’n sefyll yr haen sylfaen ennill gradd rhwng D ac G, mae gan yr haen ganolradd raddau rhwng B ac E, a gall myfyrwyr yr haen uwch ennill gradd rhwng A* ac C.

Gan fod yr haenau’n gorgyffwrdd – er enghraifft, gall y rhai sy’n sefyll yr haenau canolradd ac uwch ennill gradd B neu C – roedd y papurau arholiad yn cynnwys rhai cwestiynau cyffredin. Bydd CBAC yn defnyddio’r cwestiynau hyn i sicrhau bod y lefel anhawster - i ennill gradd C er enghraifft - yr un peth, beth bynnag yw’r haen.

Newid mawr arall a welwyd eleni yw’r cwrs TGAU Saesneg Iaith, sy’n sylweddol wahanol i’r hen un. Gwaith cwrs ysgrifenedig oedd yn cyfrif am 20 y cant o’r radd derfynol, ond mae’r elfen honno wedi cael ei dileu. Bellach, mae 80 y cant o’r cymhwyster wedi’i seilio ar ddau bapur arholiad sy’n canolbwyntio ar ddarllen ac ysgrifennu. Mae’r asesiad siarad a gwrando’n dal i fod yn rhan o’r cymhwyster, ac yn cyfrannu’r 20 y cant arall tuag at y radd derfynol.

Cafwyd newidiadau tebyg i TGAU Cymraeg Iaith. Bellach mae’n cynnwys dau asesiad siarad a gwrando, tasg grŵp a thasg unigol sy’n cyfrif am 30 y cant o’r radd gyfan. Mae’r 70 y cant arall wedi’i seilio ar ddau bapur arholiad sy’n canolbwyntio ar ddarllen ac ysgrifennu.

Gwahaniaeth amlwg a welir yn TGAU Saesneg Iaith a TGAU Cymraeg Iaith yw nad yw’r asesiadau wedi’u haenu bellach. O’r blaen, roedd yr ymgeiswyr yn sefyll naill ai papur sylfaen neu bapur haen uwch, ond yn y cymwysterau newydd mae’r holl ymgeiswyr yn sefyll yr un papur arholiad pa radd bynnag yw eu nod.

Mae’r cymwysterau newydd hefyd yn llinol, lle'r oedd yr hen rai yn unedol. Golyga hyn bod rhaid i fyfyrwyr sefyll yr holl arholiadau ar ddiwedd y cwrs, lle o’r blaen roedd modd iddynt sefyll unedau a’u hail-sefyll drwy gydol y cwrs.

Nid oes llawer o newid i’r cymwysterau TGAU Llenyddiaeth Saesneg a TGAU Llenyddiaeth Gymraeg. Maent yn dal i fod yn unedol, sy’n golygu y gall myfyrwyr sefyll unedau a’u hail-sefyll yn ystod y cwrs.

Ar wahân i’r holl newidiadau i’r cymwysterau, mae natur y cohort sy’n sefyll yr arholiadau hefyd yn sylweddol wahanol i’r blynyddoedd blaenorol, yn arbennig o ran TGAU Saesneg Iaith.

Mae’r data mynediad yn dangos bod nifer sylweddol iawn o fyfyrwyr sydd wedi sefyll TGAU Saesneg Iaith ym mlwyddyn 10 o hyd. Safodd oddeutu 21,000 o ddisgyblion blwyddyn 10 yng Nghymru yr arholiad ym mis Mehefin, sef oddeutu 65 y cant o’r holl fyfyrwyr blwyddyn 10 yng Nghymru.

Oherwydd y patrymau mynediad gwahanol, disgwylir i ganlyniadau cyffredinol TGAU Saesneg Iaith yr haf hwn fod yn is na blynyddoedd blaenorol. Felly, er mwyn helpu i esbonio sut mae canlyniadau eleni’n cymharu â blynyddoedd blaenorol, bydd ein trosolwg ar ôl i’r canlyniadau gael eu cyhoeddi’n canolbwyntio ar ddisgyblion 16 oed ym mlwyddyn 11. Er hynny, gyda’r holl newidiadau hyn, bydd yn anodd gwneud cymariaethau ystyrlon rhwng y naill flwyddyn a’r llall ym mis Awst.

Ceir sefyllfa debyg o ran TGAU Cymraeg Iaith. Er i lai na phump o fyfyrwyr blwyddyn 10 sefyll yr arholiad yn 2016, safodd 1,030 yr arholiad ym mis Mehefin, sy’n cyfrif am y cynnydd cyffredinol o 21 y cant yn nifer y myfyrwyr. Nid oedd hyn yn nodweddiadol o’r pwnc mewn blynyddoedd blaenorol.

O ran TGAU Llenyddiaeth Saesneg, safodd llai na 50 y cant o ddisgyblion blwyddyn 11 yr arholiad eleni, er i rai ei sefyll pan oeddent ym mlwyddyn 10 yn 2016. Bydd oddeutu 70 y cant o holl ddisgyblion blwyddyn 11 yng Nghymru wedi’u cofrestru am yr arholiad naill ai eleni neu yn gynnar y llynedd - ffigur sy’n is na’r 77 y cant yn 2016.

Mae lleihad o 11 y cant yn nifer y myfyrwyr a safodd yr arholiad TGAU Llenyddiaeth Gymraeg, yn rhannol oherwydd lleihad yn nifer yr ymgeiswyr blwyddyn 10 – i lawr o 130 yn 2016 i lai na phump eleni.

Yn ogystal â’r newidiadau i’r arholiadau TGAU a nodir uchod, mae rhai hefyd wedi sefyll cymwysterau UG diwygiedig mewn naw pwnc yr haf hwn – Addysg Gorfforol, Almaeneg, Astudiaethau Crefyddol, Cerddoriaeth, Cymraeg Ail Iaith, Daearyddiaeth, Drama, Ffrangeg a Sbaeneg. Mae’r rhain yn ychwanegol at y 14 cymhwyster Safon Uwch diwygiedig sy’n cael eu dyfarnu am y tro cyntaf eleni.

Ceir manylion pellach am y newidiadau i arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch, yn ogystal â gwybodaeth am Fagloriaeth Cymru a thestunau fel canlyniadau cymaradwy a sut y pennir ffiniau graddau ar wefan Cymwysterau Cymru.

Ymunodd Jo Richards â Chymwysterau Cymru ar ôl gweithio i CBAC, lle bu'n gweitiho nifer o swyddi sy'n arwain ar faterion yn ymwneud â dyfarnu ac ymchwil gan gydweithio’n agos â rheoleiddwyr ar gymaroldeb y safonau. Cyn hynny roedd yn rheolwr prosiect ar gyfer y Cynllun Gweithredu ac Adolygu Cenedlaethol ar gyfer Ymddygiad a Phresenoldeb. Mae wedi gweithio yn y sector addysg drwy gydol ei bywyd gwaith, a bu’n addysgu mathemateg ac ystadegau am 10 mlynedd yng Nghymru ac yn rhyngwladol.