Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Sôn
Sôn

Sally Power: Pa mor gyffredin yw tiwtora preifat yng Nghymru?

SallyPowerEr bod tiwtora preifat wedi bod yn rhywbeth cymharol gyffredin yn y gorffennol, yn draddodiadol, mae wedi cael ei weld fel rhywbeth ymylol - rhywbeth ar gyfer llond llaw o rieni pryderus. Mae'r defnydd eang a systematig o diwtora preifat wedi bod yn fwy cyffredin mewn systemau 'pwysau uchel' fel Siapan a Korea. Yn fwy diweddar, fodd bynnag, cafwyd cydnabyddiaeth gynyddol bod tiwtora preifat yn y DU yn fwy na dim ond gweithgaredd ymylol. Mae ymchwil gan Ymddiriedolaeth Sutton (2015) fod yna ddefnydd helaeth o diwtora preifat - yn enwedig mewn rhai rhannau o'r wlad. Mae'r 'ffactor Llundain' yn arbennig o drawiadol, gyda'r rhai sy'n byw yn Llundain ddwywaith yn fwy tebygol o dderbyn hyfforddiant - 44% o'i gymharu â 22% y tu allan i Lundain. Yma yn Addysg WISERD roedd gennym ddiddordeb i weld a oedd lefel debyg o hyfforddiant preifat yng Nghymru ac, os felly, ble?

Mae'n bwysig iawn i asesu cyrhaeddiad a dylanwad gwersi preifat gan ei bod yn debygol o fod yn ffactor, nid yn unig o ran perfformiad addysgol plentyn, ond hefyd mewn canlyniadau ysgolion. Os yw lefel y buddsoddiad preifat gan rieni mewn addysg yn uchel iawn, yna gall hyn gyfrif am rai o'r gwahaniaethau o fewn proffil perfformiad ysgol. Fodd bynnag, mae ymchwilio i gymhellion tiwtora preifat (heb sôn am ei effaith) yn hynod o anodd. Yn ein hymchwil, gofynnwyd i dros 1000 o blant a phobl ifanc sy'n cymryd rhan yn yr Astudiaeth Aml-Garfan WISERD Education (WMCS) a oeddent wedi derbyn gwersi preifat ar unrhyw adeg ac mewn unrhyw bwnc. Rydym hefyd wedi cael data arolygon o tua chwarter eu rhieni. Mae'r plant yn mynychu 12 o ysgolion uwchradd ledled Cymru sydd wedi cael eu dewis yn ofalus i gynnwys ardaloedd daearyddol gwahanol, defnydd o iaith a lefel amddifadedd..

Pa mor gyffredin yw tiwtora yng Nghymru?

Roedd yr ymatebion WMCS yn dangos bod cyfartaledd o 14 y cant o'n myfyrwyr wedi derbyn hyfforddiant preifat. Yn gyffredinol, mae hyn yn awgrymu bod nifer yr achosion o diwtora yn llai cyffredin nag yn Lloegr. Fel y gwelwn yn Siart 1, roedd y gyfradd o diwtora yn cynyddu yr agosaf ddaeth y plentyn i sefyll TGAU.

Chart1 Private Tutoring In Wales

Siart 1: Cyfran y myfyrwyr sy'n derbyn gwersi preifat (n = 1122)
Mae’r graffiau yn ymddangos yn iaith wreiddiol yr erthygl

Dengys ein canfyddiadau, er bod dysgu preifat yng Nghymru yn is nag yn Lloegr, mae rhai nodweddion cyffredin. Er enghraifft, mae proffil y pynciau tiwtora preifat yn gymharol debyg (Siart 2).

Chart2 Private Tutoring In Wales

Siart 2: Dysgu trwy bwnc yng Nghymru a Lloegr
Mae’r graffiau yn ymddangos yn iaith wreiddiol yr erthygl

* Fel y nodwyd gan Ireson a Rushforth (2011) Tiwtora preifat ar adegau trosglwyddo yn y system addysg Seisnig: ei natur, maint a phwrpas. Papurau Ymchwil mewn Addysg, 26 (1) 1-19

Ceir tebygrwydd yn y mathau o rieni sy'n buddsoddi mewn hyfforddiant preifat. Fel yn Lloegr, mae'r rhieni yn ein sampl sydd yn talu am hyfforddiant preifat yn fwy cymwys ac yn ariannol cefnog na'r rhai sydd ddim.

Fodd bynnag, er gwaethaf y nodweddion gymharol debyg hyn, mae patrwm gwahanol yn dod i'r amlwg pan fyddwn yn edrych ar y data fesul ysgol. Yn Lloegr, mae tiwtora preifat yn tueddu i fod yn gysylltiedig â'r ysgolion hynny gyda phroffiliau perfformiad cryf ac mewn lefelau isel o amddifadedd economaidd-gymdeithasol. Fodd bynnag, yng Nghymru, mae'r rhieni sy'n prynu gwersi preifat yn anfon eu plant i ysgolion yn nau ben eithaf y sbectrwm - i'r ysgolion hynny sydd â lefelau is o brydau ysgol am ddim (PYDd) cymhwyster ac i'r ysgolion hynny sydd â lefelau llawer uwch o ddisgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim (Siart 3).

Chart3 Private Tutoring In Wales

Siart 3: Lefel prydau ysgol am ddim yr ysgol a fynychir gan y disgyblion hynny sy'n derbyn gwersi preifat (n = 187)
Mae’r graffiau yn ymddangos yn iaith wreiddiol yr erthygl

Mae hyn yn awgrymu bod pryder rhieni ynghylch a yw ysgol yn darparu'r math cywir o gefnogaeth academaidd ar gyfer eu plant yn ymwneud â chyfansoddiad ysgol. Mae’n bosibl bod rhieni plant sy'n mynychu ysgolion cymharol freintiedig lle mae lefelau cyrhaeddiad cyffredinol yn uchel yn buddsoddi mewn tiwtora preifat er mwyn sicrhau bod eu plentyn yn 'cadw i fyny' ac nid yn syrthio y tu ôl i'r lefelau cymharol uchel o gyrhaeddiad eu cymheiriaid ysgol. Fodd bynnag, mae'r nifer uwch fyth o diwtora preifat ymysg rheiny sy'n anfon eu plant i ysgolion cymharol ddifreintiedig yn awgrymu y gall tiwtora preifat fod yn un ffordd o 'aros ar y blaen' neu 'amddiffyn' eu plentyn yn erbyn y 'peryglon' o effeithiau cyfansoddiadol.

Trafodaeth

Mae angen i bwnc hyfforddiant preifat i gael llawer mwy o sylw gan ymchwilwyr a llunwyr polisi nag sydd ganddo hyd yn hyn. Gall fod yn gyfrannwr pwysig at rai o'r gwahaniaethau mewn mesurau canlyniad - rhwng ysgolion a rhwng myfyrwyr unigol. Yng Nghymru, lle gellid dadlau bod gennym system addysg lai 'marchnadol' nag yn Lloegr (ac yn sicr, llai o ddethol academaidd), ceir llai o fuddsoddiad mewn gwersi preifat. Fodd bynnag, mae proffil y rhai sy'n prynu cymorth ychwanegol ar gyfer eu plant yr un fath. Er bod rhai ysgolion yn buddsoddi mewn tiwtora i gefnogi dysgwyr sydd dan anfantais, yn enwedig drwy ddefnyddio Grant Amddifadedd Disgyblion, nid yw'n glir a yw hyn yn ddigon i gyd-fynd â'r lefelau buddsoddiad teuluol preifat mewn rhannau eraill o'r system.


Cydnabyddiaeth

Ceir adroddiad llawnach o'r gwaith ymchwil hwn yn Sioned Pearce, Sally Power & Chris Taylor (2017): tiwtora preifat yng Nghymru: patrymau o fuddsoddiad preifat a darpariaeth gyhoeddus, Papurau Ymchwil mewn Addysg, DOI: 10.1080 / 02671522.2016.1271000.

Cynhaliwyd y gwaith ymchwil o fewn y Sefydliad Cymdeithasol ac Ymchwil Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD). Mae WISERD yn fenter gydweithredol rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe. Cynhaliwyd y gwaith ymchwil y mae'r cyhoeddiad hwn yn perthyn iddo gan Addysg WISERD ac fe'i ariannwyd gan CCAUC (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru).

Sally Power

Cyn ymuno â'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd yn 2004 fel Cymrawd Athrawol, bu Sally Power yn gweithio yn y Sefydliad Addysg, Prifysgol Llundain, lle'r oedd yn Bennaeth yr Ysgol Sylfeini Astudiaethau Addysgol a Pholisi a Chyfarwyddwr Addysg Uned Ymchwil polisi. Cyn hynny bu hefyd yn gweithio ym Mhrifysgolion Bryste, Warwick a Gorllewin Lloegr. Hi yw Cyfarwyddwr Addysg WISERD a Chyd-Gyfarwyddwr WISERD (Sefydliad Cymdeithasol a Ymchwil Economaidd, Data a Dulliau ar hyn o bryd.

Mae ganddi brofiad helaeth o weithio ar draws y gymuned addysg ac â rhanddeiliaid allweddol. Roedd yn Aelod o Gyngor Etholedig BERA (Cymdeithas Ymchwil Addysgol Prydain, 2008-2014) ac ar hyn o bryd mae’n golygu eu cylchgrawn blaenllaw, y British Educational Research Journal. Hi yw Cadeirydd yr Asesiad Grantiau ESRC Panel B a gwasanaethodd ar y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 ar gyfer yr is-bwyllgor addysg. Mae hi hefyd ar hyn o bryd yn aelod o Banel Ymchwil Ymddiriedolaeth Sutton.