Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Sôn
Sôn

Leighton Andrews - Amser i ddathlu llwyddiant

LAndrewsDros y pum mlynedd diwethaf, mae Cymru wedi cyflwyno cyfres uchelgeisiol o fentrau i gryfhau addysgu a dysgu yn ein cenedl. Mae'r pethau sy'n hawlio'r penawdau yn dueddol o ganolbwyntio ar faterion cwricwlwm, cyllid, canlyniadau a pherfformiad - ond y tu ôl i'r llenni, i ffwrdd o'r penawdau, mewn ystafelloedd dosbarth ledled Cymru lle mae'r gwaith caled yn cael ei wneud a lle, i ffwrdd o sylw'r cyhoedd, mae rhai o fentrau'r pum mlynedd diwethaf wedi dechrau cael effaith ddifrifol.

Mae'r rhan fwyaf o'r mentrau hynny yn cael eu gyrru gan athrawon, penaethiaid a'r staff cymorth eu hunain. Er enghraifft, mae Hwb a Hwb +  a Llwyfan Dysgu Cymru Gyfan a lansiwyd yn 2012 wedi bod yn hynod lwyddiannus. Daeth y cynllunio ar gyfer hwnnw yn dilyn adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen a arweinir gan Janet Hayward, pennaeth Ysgol Gynradd Tregatwg yn y Barri, sy'n cynnwys trawstoriad o bobl o fyd addysg. Erbyn hyn mae gan Hwb 600,000 o ddefnyddwyr ar draws ysgolion Cymru, dan arweiniad y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol, un o argymhellion eraill yr adroddiad. Yn Ysgol Gynradd Ynys y Barri (ysgol lle dechreuais i fel disgybl pum mlwydd oed yn 1962), cafodd defnydd yr ysgol o Hwb + ei ganmol yn ei adroddiad Estyn diweddar. Dyma lwyfan dysgu gyda chynnwys o ansawdd uchel sy'n ddiffygiol yng ngweddill y DU - ac rydym yn gwybod eu bod yn genfigennus ohono a bod Hwb + yn cael ei weld fel llwyddiant o gwmpas y byd.

Mae'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd yn deillio o adroddiad arall, a gadeirir gan Janet Hayward, yr Athro Tom Cric o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd, a Sathret Arthur, un o gyn-gyfarwyddwyr busnes meddalwedd Box UK. Ar draws Cymru, mae arweinwyr digidol yn ein hysgolion - athrawon a disgyblion - yn defnyddio technoleg yn yr ystafell ddosbarth mewn ffyrdd arloesol, fel y gwelais yn Ysgol Gynradd Parc Daran yng Nglynrhedynnog yn fy hen etholaeth, sef y Rhondda.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn buddsoddi mewn adnoddau ar-lein er mwyn i athrawon i gefnogi mentrau fel y Fframwaith Rhifedd, mentrau grŵp cefnogi cyfoedion megis cymunedau dysgu proffesiynol a deunyddiau datblygu gyrfa eraill, gan gynnwys modiwlau sy'n gysylltiedig â'r Meistr mewn Ymarfer Addysgol drwy Ddysgu Llythrennedd a Chenedlaethol Cymru.

Ni fyddai hyn wedi gweithio, wrth gwrs, os nad oedd Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau pendant ac wedi gwario £ 39 miliwn i ariannu gwell cysylltiadau band eang i ysgolion, ar ôl blynyddoedd o fethiant gan awdurdodau lleol i fynd i'r afael ag anghenion ysgolion yn y maes hwn.

A yw Cymru yn gweiddi'n ddigon uchel am y datblygiadau hyn? Dydw i ddim yn siŵr ei bod hi ac eto mae wedi darparu seilwaith a all gefnogi cymuned Edtech sy'n dod i'r amlwg yng Nghymru, fel y gwelais yn ddiweddar yng Nghaerdydd. Mae Hwb + wedi cael ei weld fel enghraifft dda o amgylch y byd.

Mae'r datblygiadau technolegol wedi cael eu gyrru'n gyson gan anghenion addysgegol - rhywbeth a fynnodd Janet Hayward ei wneud o'r dechrau. Rydym yn datblygu nifer o fentrau eraill i gryfhau perfformiad addysgu, gan gynnwys codi cymwysterau mynediad ar gyfer athrawon, cryfhau gofynion safonau proffesiynol, gan adolygu'r cymhwyster prifathrawiaeth, a chyflwyno Teach First i Gymru i groesawu graddedigion addysgu a allai fel arall fod wedi dewis gyrfaoedd eraill. Mae 600 o athrawon newydd gymhwyso wedi mynd trwy neu wrthi'n mynd drwy'r cwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol, gan ddechrau'r newid i broffesiwn Meistr-cyfan.

Yn fwy sylfaenol, comisiynwyd adolygiad o Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon gan yr Athro Ralph Tabberer, a arweiniodd at y gwaith gan yr Athro John Furlong, fel rhan o 'fargen newydd' fy olynydd Huw Lewis ar gyfer athrawon ynghyd â'r pasbort dysgu proffesiynol. Nododd adolygiad yr Athro Furlong nad oedd un o'r sefydliadau addysg uwch sy'n darparu hyfforddiant cychwynnol athrawon wedi gwneud unrhyw waith ymchwil addysg ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf. Fe gyhoeddodd fy nghydweithwyr yn y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru  i lawr y coridor yn yr Ysgol Fusnes adolygiad manwl o anghenion ymchwil y system addysg yng Nghymru yn gynharach eleni. Mae cryfhau hyfforddiant cychwynnol athrawon yn flaenoriaeth barhaus i Lywodraeth Cymru, fel y cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet Kirsty Williams ym mis Gorffennaf, ynghyd â datblygu arweinyddiaeth mewn addysg drwy Academi arweinyddiaeth arfaethedig, gan adeiladu ar waith Robert Hill a sefydlodd y Bwrdd Datblygu arweinyddiaeth Wladol.

Datblygiad arall, wrth gwrs, yw creu Cyngor y Gweithlu Addysg. Mae'n bwysig cofio tarddiad y corff hwn. Wrth i mi esbonio yn fy llyfr, Ministering to Education fe gyhoeddodd Llwydoraeth y DU gynnar yn 2010 ar ei fwriad i ddiddymu'r GTC yn Lloegr. Yn dilyn hynny, yn 2012, fe ddiddymodd Michael Gove y gofyniad i athrawon gael eu cofrestru yn Lloegr. Roeddwn yn ymwybodol bod 40% o'r gweithlu ysgolion yng Nghymru bellach yn cynnwys cynorthwywyr addysgu ac roedd awydd cydnabod eu cyfraniad yn well ar lefel genedlaethol, yn enwedig gan yr undebau. Felly fe aethon ni ati i greu CGA, a chredaf y bydd yn sefydliad pwysig wrth adeiladu gweithlu addysg ac ieuenctid ar gyfer yr 21ain ganrif, ac yn wahanol i Loegr, bydd ein staff yn elwa o ddiogelwch cofrestriad proffesiynol. Edrychaf ymlaen at wylio ei ddatblygiad.

Leighton Andrews

Mae Leighton yn Athro mewn Arweinyddiaeth Gwasanaeth Cyhoeddus ac Arloesi yn Ysgol Fusnes Caerdydd, ac roedd yn gyn-weinidog Addysg a Sgiliau.