Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Sôn
Sôn

O 1 Ebrill 2016, bydd hi'n ofyniad cyfreithiol i bob gweithiwr cymorth dysgu yng Nghymru fod wedi'u cofrestru â CGA. Cawsom sgwrs ag Annette Sallis sy'n gweithio fel cymhorthydd addysg lefel uwch yn Ysgol Gynradd Crownbridge yng Nghwmbrân, sy'n ysgol ddydd arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau dysgu difrifol. Fe ddisgrifiodd Annette bywyd beunyddiol gweithiwr cymorth dysgu.

 1. Annette SallisDywedwch ychydig amdanoch hyn a'r hyn rydych yn ei wneud.

  Rwyf yn gynorthwyydd dysgu lefel uwch sydd wedi gweithio am 32 mlynedd mewn ysgol arbennig. Dechreuais fy ngyrfa fel nyrs meithrinfa cyn dod yn gynorthwyydd dysgu lefel uwch ddeng mlynedd yn ôl.

 2. Pam benderfynoch chi weithio fel gweithiwr cymorth dysgu?

  Tyfais i fyny yn gwybod fy mod am weithio â phlant a dewisais ymgymryd â hyfforddiant NNEB ar ôl i mi adael ysgol yn 1980. Mwynheais amrywiaeth y profiadau yn y gweithle a gawsom, h.y. prif ffrwd, gwasanaethau cymdeithasol, ysgolion arbennig.

 3. Ers pryd ydych chi wedi bod yn eich swydd?

  Rwyf wedi gweithio yn yr ysgol ers 32 o flynyddoedd, fodd bynnag gallaf ddweud yn gwbl onest nad oes dau ddiwrnod yr un fath a dros y blynyddoedd, rwyf wedi gweithio ag amrywiaeth eang o fyfyrwyr o 2 i 19 mlwydd oed o fewn pob adran yn yr ysgol.

 4. Beth mae'ch ysgol yn ei gynnig ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol, a pha fath o blant rydych yn gweithio gyda nhw?

  Rwy'n gweithio â myfyrwyr sydd ag ystod amrywiol o anghenion arbennig, o anawsterau dysgu cymedrol/gohiriedig cyffredinol i fyfyrwyr ag anableddau dysgu difrifol luosog. Rydym yn cynnig cyfleusterau modern a rhagorol ac rydym yn ffodus gan ystyried mai ond 8 mlynedd yn ôl yr adeiladwyd yr ysgol. Mae'r gweithlu i gyd yn cael hyfforddiant mewnol drwy gydol y flwyddyn ar amrywiaeth o bynciau perthnasol h.y. awtistiaeth, codi a chario, rheoli ymddygiad, iaith arwyddion etc, felly mae'r staff yn cael gwybod am weithdrefnau cyfredol, gwybodaeth a'r technegau dysgu diweddaraf. Mae gennym weithwyr proffesiynol gwadd sy'n cynnig therapi cerddoriaeth, ffisiotherapi, therapy anifeiliaid anwes a mwy.

 5. Disgrifiwch fywyd beunyddiol yn eich ysgol

  Fel cynorthwyydd dysgu lefel uwch, mae gofyn i mi weithio ym mhob adran o fewn yr ysgol gan ei fod yn rôl hyblyg iawn. Rwy'n gweithio mewn dosbarthiadau ar gyfer athrawon sy'n gwneud gwaith CPA, lle mae'n bosibl y byddaf yn cynnig sesiwn therapi cyffwrdd, gwers synhwyro, sesiwn gelf - beth bynnag sy'n addas ar gyfer anghenion y plant mewn dosbarth arbennig i'w galluogi i ddysgu a datblygu.

  Mae gennyf sesiynau yn ogystal lle rwy'n gweithio wrth fy nesg gan fod gennyf gyfrifoldeb ar gyfer asesiadau cario a chodi ar gyfer myfyrwyr, rheoli myfyrwyr allanol a gwirfoddolwyr sy'n dymuno dod i'n hysgol i fagu blys a datblygu sgiliau i wella eu gyrfâu.

 6. Beth yw'r elfen fwyaf gwobrwyol o'ch swydd?

  Heb os, yr elfen fwyaf gwobrwyol o'm swydd yw gweld y myfyrwyr yn gadael Crownbridge fel oedolion ifanc synhwyrol a chyfrifol sydd wedi gorchfygu sawl her ar eu ffordd gan wybod mai darn bach ohono yw'r gwaith caled gan staff wrth iddynt basio drwy'r ysgol. Y teimlad bod unrhyw help neu arweiniad wedi bod yn werth yr ymdrech.

 7. Beth yw'r elfen fwyaf rhwystredig/heriol o'ch swydd?

  Mae gweithio mewn ysgol arbennig yn gallu bod yn rhwystredig ac yn heriol gan fod yna lawer o ailadrodd o ran yr hyn a wnawn. Mae ein myfyrwyr yn cymryd mwy o amser i gymryd pethau i mewn a dysgu pethau i mewn, fodd bynnag, mae hiwmor ac agwedd gofalgar yn eich helpu ar ddiwrnodau caled iawn.

 8. Oes gennych unrhyw gyngor ar gyfer rhywun sy'n meddwl am weithio fel gweithiwr cymorth dysgu neu gynorthwyydd athro ar gyfer disgyblion ADY?

  Heb amheuaeth, dwi'n credu bod angen hiwmor arnoch gan y byddwch yn wynebu rhwystredigaethau ond mae gennym dimoedd dosbarth da ac mae wastad rhywun wrth law i sgwrsio am unrhyw broblemau. Mae'r rôl hefyd yn hyblyg iawn a dydych chi byth yn gwybod beth fydd yn digwydd yfory.

 9. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng bod yn weithiwr cymorth dysgu a bod yn athro?

  Fel gweithiwr cymorth dysgu, rydych chi'n gallu gadael eich swydd wrth y drws lle mae'n rhaid i athrawon gymryd cyfrifoldeb cyffredinol a gweithio oriau ychwanegol i'r diwrnod ysgol. Yn yr ysgol, mae athrawon yn gyfrifol am gynllunio addysgu a dysgu lle mae gweithwyr cymorth dysgu'n darparu'r gwersi a'r gweithgareddau. Fel gweithiwr cymorth dysgu lefel uwch, rwy'n cynllunio'r gwersi ond yn dilyn y pynciau wrth yr athro dosbarth.

 10. Unrhyw beth arall yr hoffech ei ychwanegu?

  Mae fy swydd yn un wobrwyol iawn ac mae wedi newid yn sylweddol o fy rôl gyntaf fel nyrs meithrin. Mae'n braf gweld y plant yn mwynhau gweithgareddau a chyfleoedd dysgu amrywiol o ansawdd bob dydd.

  Mae gweld ein cyn-ddisgyblion yn byw'n annibynnol yn y gymuned ac yn hapus yw'r wobr fwyaf allwn ofyn amdani.