Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Sôn
Sôn

Sophie Howells Ed Support

Hwyrach bod y rhan fwyaf ohonom yn cydnabod pwysigrwydd diogelu ein hiechyd meddwl a'n llesiant, ond beth mae hyn yn edrych fel mewn gwirionedd?

Fel yr unig elusen yn y DU sy'n gweithio'n benodol i wella iechyd meddwl a llesiant y gweithlu addysg cyfan, rydym yn gwybod bod athrawon ac eraill sy'n gweithio ym maes addysg yn aml yn rhoi eu hunain yn olaf.

Ond eto i gyd, mae ein hiechyd emosiynol o'r pwys pennaf i'n perfformiad a'n gallu i reoli straen, gorbryder neu'r teimlad bod popeth yn ormod.

Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn gweithlu sy'n adrodd lefelau anghymesur o uchel o straen.

Bob blwyddyn mae ein hymgynghorwyr arbenigol yn ymdrin â mwy na 14,000 o achosion ymysg pobl o bob rhan o'r proffesiwn. Y rhai sydd wedi bod yn gweithio ym maes addysg ers llai na phum mlynedd sydd fwyaf tebygol o gysylltu â ni. Datgelwyd yn ein Mynegai Llesiant Athrawon fod y grŵp hwn 38% yn fwy tebygol o gael profiad o broblem iechyd meddwl o'u cymharu â'u cydweithwyr sydd â mwy na chwe blynedd o brofiad.

Mewn amgylchedd lle mae pwysau a lle mae perthnasau'n gyrru popeth, mae straen emosiynol yn gadael ei ôl am mai'r athrawon ieuengaf yn eich plith sydd fwyaf tebygol o adael y proffesiwn.

Mae ein hymgynghorwyr yn clywed gan athrawon a staff cymorth sy'n cysylltu cyn i ddosbarth ddechrau, a hynny am eu bod yn cael pwl o banic. Mae eraill yn ffonio i adrodd am salwch corfforol, oherwydd trallod. Pan fydd pobl yn ffonio ein llinell gymorth, mae bron fel cyfle olaf. Maen nhw'n anobeithio ac fel arfer mae pethau wedi bod yn cynyddu ers peth amser.

Mae angen i ni newid ein perthynas ag iechyd ar draws y sector, a dysgu adnabod y rhybuddion dros ein hunain a cheisio cymorth cyn i ni gyrraedd sefyllfa o argyfwng.

Mewn ystafell ddosbarth bydd rhyngweithgarwch gydag athro nad yw'n cael cefnogaeth ac nad yw'n teimlo'n ymlaciedig neu sy'n isel ei egni yn wahanol iawn i sefyllfa gydag athro sy'n cael cefnogaeth ac sy'n meddu ar ymdeimlad cadarn o hunanymreolaeth broffesiynol a llesiant cadarnhaol, gyda chefnogaeth briodol a hygyrch yn ei lle i bawb.

Felly beth gallwch chi ei wneud dros eich hun?

  • Perthnasau - Fel yn ein bywydau personol, mae'n bwysig creu rhwydwaith cadarnhaol yn y gweithle. Mae Adriane Bethune, athrawes gynradd a sylfaenydd teachappy.co.uk yn cynghori cadw rhyngweithgarwch mor gadarnhaol, mor eglur ac mor uniongyrchol ag sy'n bosibl, boed hynny drwy siarad â chydweithwyr, myfyrwyr, disgyblion neu rieni. Mae bod yn bositif yn symud unrhyw faterion yn eu blaen i raddau helaeth iawn, ac weithiau gall hyn ddarparu egni ffres i sefyllfa negyddol.  
  • Rheoli galwadau - cydnabyddir yn eang bod galwadau'n drwm mewn gweithle addysg. I lawer ohonom ni, nid oes hanner digon o oriau yn y dydd. Mae dysgu dewis y pethau na allwch eu cwblhau yn gallu helpu cydbwyso'r teimlad o fod o dan bwysau cyson. Fel grŵp sy'n eithriadol o agored i niwed, rydym ni am weld gwell cefnogaeth i hyfforddeion ac ANG i ddatblygu eu crebwyll a'u gwytnwch eu hunain.
  • Deallusrwydd emosiynol - Gall datblygu lefel ddyfnach o hunanymwybyddiaeth eich helpu i ffeindio'ch ffordd drwy sefyllfaoedd o straen. Cymerwch foment i feddwl amdanoch chi'ch hun a gofynnwch am adborth wrth bobl rydych yn ymddiried ynddyn nhw: Pryd ydw i ar fy ngorau? Pryd ydw i'n teimlo o dan straen neu'n orbryderus? Oes unrhyw ffactorau neu batrymau cyffredin? Beth sy'n fy egnïo? Beth sy'n fy ymdawelu? Pan fydda i wedi gorflino, beth sy'n fy ymadfer?
  • Ymarfer hunanofal - Pa weithgareddau sy'n ymadferol i chi? Nid peth anghyfrifol yw blaenoriaethu eich llesiant eich hun: buddsoddi ydych chi yn eich gallu i fod yn athro ymlaciedig, hapus a phresennol yfory. Nid rhywbeth 'neis i'w gael' yw hyn; mae'n rhan hanfodol o fod yn weithiwr proffesiynol effeithiol.

Mae'r llinell gymorth gyfrinachol ar gael yn rhad ac am ddim gan Education Support 24/7 i bawb sy'n gweithio ym maes addysg yng Nghymru.