Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Sôn
Sôn

Tracey Handley: Parentkind - Dod a chartref ac ysgol ynghyd

Tracey HandleyYn Parentkind ein gweledigaeth yw bod cyfranogiad gweithgar gan rieni yn gynhwysyn angenrheidiol yn llwyddiant addysgiadol ein plant, gan gymdeithas, ysgolion a’r rhieni hefyd.

Ein cenhadaeth yw i weithio’n galed i hyrwyddo’r ffyrdd y gall rhieni cyfranogi yn addysg eu plant a chael eu lleisiau wedi eu clywed. Ein huchelgais yw sicrhau cyfranogiad mwy o rieni ac mewn mwy o ffyrdd, yn yr ysgol ac yn y cartref. Pan newidiodd ein henw o PTA Cymru i Parentkind parhawn i gynnig cefnogaeth gyson i’n haelodau, gan ddatblygu cyfleoedd pellach i wirioneddol rhoi rhieni yng nghalon ein gwaith, fel unigolion ac fel aelodau o grwpiau rhieni.

Rydym wedi nodi 5 ardal o waith rydym am ddelifero yng Nghymru gyda rhieni a phartneriaid:

 1. Cefnogi a chyfranogi rhieni i helpu hwy manteisio i’r eithaf y cyfleoedd i hyrwyddo addysg eu plant.

  - Ond sut mae rhieni yn gwybod sut i wneud gwahaniaeth? Gan ddefnyddio ‘Llais y Rhiant’ - ac mae gennym ddigon o adnoddau a syniadau o sut all rhieni gwneud ardrawiad. Mae ymchwil megis ein Harolwg Rhieni Blynyddol yn rhoi cipolwg o farn rhieni am faterion eang ynglŷn ag addysg a bywyd ysgol eu plant. Llynedd, dywedodd rhieni wrthym am eu barn am gyllido ysgolion ac ymchwiliwyd mewn i hyn ymhellach, a chafwyd sylw arno ar BBC Breakfast gan gyrraedd cynulleidfa eang. Rydym yn darparu gwybodaeth i helpu rhieni i gyfranogi gydag ysgolion, gwneuthurwyr polisi a rhanddeiliaid addysg eraill via ein hwb rhieni ar ein gwefan, gwefannau cymdeithasol a’n pecyn croeso. Rydym yn danfon diweddariadau cyson yn ein e-bwletin sy’n cynnig gwybodaeth a chanllawiau ar sut i gymryd mwy o rôl, ac yn well na hynny - mae’r adnoddau yn rhad ac am ddim, felly cofrestrwch nawr!

 2. Cefnogi a chyfranogi Cymdeithas Rhieni-Athrawon, Cyngor Rhieni a grwpiau rhieni eraill mor effeithiol â phosib.

  Ni yw’r corff aelodaeth fwyaf o unrhyw Gymdeithas Rhieni Athrawon neu grwpiau rhieni eraill yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, gyda dros 13,700 o aelodau mewn dros 50% o ysgolion. Rydym yn datblygu adnoddau ac arweinlyfr i anogi a galluogi hwy i fod yn effeithiol, gweithredol ac yn bwysicach fyth, mwynhau eu hamser yn adeiladu cymuned eu hysgolion, gan ddod yn rhan annatod o ddylanwadu ar y tirlun addysgiadol. Mae budd aelodaeth y grwpiau hyn yn cynnwys cefnogaeth ymroddgar llinell gymorth gan ein Tîm Cefnogaeth Aelodau sy’n cynnwys canllawiau ac adnoddau i roi cymorth ymarferol wrth redeg y grwpiau hyn ac unrhyw weithgareddau.

 3. Helpu ysgolion i ddod yn fwy ‘cyfeillgar i rieni’

  - Ac wrth wneud hynny helpu rhieni i ddod yn fwy ‘cyfeillgar i ysgolion’. Rydym yn cynnig cefnogaeth uniongyrchol i ysgolion trwy hyfforddiant ac adnoddau a gynnigwyd via ein tîm ‘Rhaglenni Ysgolion.’ Gan weithio mewn partneriaeth a Chyngor Rhieni DU rydym yn cynnig cefnogaeth ac arweinlyfr i brifathrawon, staff ysgolion, llywodraethwyr a rhieni er mwyn adeiladu’r berthynas rhwng y cartref a’r ysgol. Edrychwch ar ein gwefan am ddatblygiadau newydd cyffrous yn y flwyddyn academaidd newydd. Rydym hefyd yn cefnogi proses adolygu Estyn a’i hadroddiad diweddar ‘Cynnwys rhieni - Cyfathrebu rhwng ysgolion a rhieni plant oedran ysgol’ 06 Hyd 2018. Cynhaliwyd grŵp ffocws er mwyn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol o rieni am eu profiad gan ofyn iddynt rannu enghreifftiau o arfer dda a syniadau eraill a gellid cynnig fel argymhellion i ysgolion. Dyma ond un ffordd rydym yn annog rhieni i fynegi eu barn a’u cefnogi hwy i ddefnyddio eu llaid i ddylanwadu ar bolisi gydag arweinwyr ysgolion a rhanddeiliaid addysgiadol eraill.

 4. Datblygu Partneriaethau newydd i gyrraedd mwy o rhieni ac ysgolion

  Rydym yn gweithio gyda phartneriaethau er mwyn sicrhau bod rhieni ac ysgolion yn cael mynediad i gefnogaeth a chanllawiau er mwyn addysg eu plant. Rydym wedi cynhyrchu canllawiau ar y cyd megis ‘Sut i greu Partneriaethau Ysgolion a’r Cartref Effeithiol’ gyda ASCL a NAHT. Rydym yn hyrwyddo ac arwyddbost adnoddau via ein gwefan a sianeli gwefannau cymdeithasol megis beth y cynhyrchir gan Lywodraeth Cymru yn eu hymgyrch ‘Dechreuir Addysg Adref’.

 5. Hyrwyddo rol rhieni ymewn addysg a’u pwysigrwydd ym mholisi addysg

  Pan mae’n dod i ba mor dda mae plentyn yn gwneud yn yr ysgol, mae rhieni yn gwneud gwahaniaeth mawr. Yn ôl yr Adran Addysg y DU, mae cyfranogiad rhieni yn fwy o ddylanwad pwerus ar gyrhaeddiad plant, na chefndir y teulu, maint y teulu, neu lefel addysg y rhieni. Mae astudiaethau lluosog wedi dangos bod cyfranogiad rhieni yn gwella llythrennedd a gwella profiad a chanlyniadau’r plentyn ar bob lefel. Dangosodd un astudiaeth bod:

“effaith cyfranogiad rhieni dros gyfnod ysgol y disgybl cyfwerth ac ychwanegu dwy neu dair blynedd i addysg y plentyn.” (Hattie, 2008)

Mae ein hymchwil yn dangos bod 84% o rieni am chwarae rôl yn addysg eu plant. Rydym am bontio’r bwlch rhwng dyheadau rhieni a sut allent helpu yn y ffordd orau yn addysg eu plant.

Yng Nghymru gofynnom i’r Aelodau Cynulliad i gymryd rhan yn ein hymgyrch #AddunedParentKind a dangos eu cefnogaeth i gyfranogiad rhieni a’u cynnwys yn creu polisi addysg sy'n dod a’r ‘cartref a’r ysgol ynghyd’. Roeddem ni wrth ein bodd i dderbyn cefnogaeth drawsbleidiol ac i’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams am roi araith gefnogol ar y diwrnod.

Tracey Handley
Rheolwr Rhaglenni Cymru

Gellid darganfod rhagor o wybodaeth yma:
www.Parentkind.org.uk
Facebook: @Parentkind.org.uk
Twitter: @Parentkind