Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting

Newyddion CGA

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf am CGA yma.

Tanysgrifiwch ar gyfer ein e-newyddlen i randdeiliaid a gyhoeddir pob hanner tymor.

Mae aelodau cofrestredig hefyd yn cael e-bost tymhorol e-bost ‘FyCGA’, felly gwnewch yn siŵr bod gennym gyfeiriad e-bost cyfredol i chi fel rhan o'ch cofnod ar y Gofrestr o ymarferwyr addysg.

Mawrth, 10 Medi 2019 14:29

Yr Athro Andy Hargreaves ar Ganol y Llwyfan yn Siarad yn Broffesiynol 2019 CGA

AndyHargreaves lecture

Yr Athro Andy Hargreaves fydd yn cyflwyno pedwaredd ddarlith flynyddol Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), Siarad yn Broffesiynol, ar nos Lun, 16 Medi 2019 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Yn siarad yn Theatr Reardon Smith yr amgueddfa, bydd yr arbenigwr addysg uchel ei barch yn rhoi darlith o’r enw ‘Tegwch, hunaniaeth a chynhwysiad: yr her mawr nesaf i newid addysg’.  

Ynglŷn â’i ddarlith, dwedodd Andy Hargreaves: “Rydym yn symud y tu hwnt i oes sydd wedi’i diffinio gan gyflawniad ac ymdrech yn unig, i un sy’n mynd i’r afael ag ymgysylltiad, hunaniaeth a lles.

“Mae ymgysylltiad yn ymwneud â mwy na pherthnasedd, technoleg a hwyl. Mae’n ymwneud ag adnabod eich myfyrwyr, ymgysylltu â’u diddordebau a’u cyflwyno i rai newydd.”

Ychwanegodd: “Er mwyn hwyluso symuedd cymdeithasol, mae angen newid o ran gwerthoedd ac ymddygiadau ymhlith elitau ar y brig; nid yn unig mwy o gryfder a gwydnwch gan y rhai sydd ar y gwaelod.”

Mae darlith Andy Hargreaves yn cyd-daro â’i ymglyniad yn Uwchgynhadledd Bwa’r Iwerydd, a gynhelir yng Nghaerdydd ac Abertawe ar 12 a 13 Medi. Dyma’r tro cyntaf i’r digwyddiad gael ei gynnal yng Nghymru. 

Bydd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC hefyd yn annerch y gynulleidfa cyn ymuno ag Andy Hargreaves mewn sesiwn holi ac ateb ar ôl ei ddarlith.

Mae disgwyl y bydd dros 300 o broffesiynolion o’r byd addysg a hyfforddiant yn mynychu’r digwyddiad, sy’n cael ei gynnal mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe, ac sydd wedi’i noddi gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad bellach wedi gwerthu allan ond bydd y digwyddiad llawn yn cael ei ddarlledu’n fyw trwy sianel YouTube Cyngor y Gweithlu Addysg 6:30pm ar 16 Medi. 

Mawrth, 10 Medi 2019 11:22

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer ar gyfer 2018-19

Magnifying glass EWCHeddiw, cyhoeddwn ein Hadroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer. Mae'r adroddiad yn rhoi crynodeb o waith achosion priodoldeb i ymarfer ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2019 yn ogystal â chiplun o feysydd datblygu.   Darllenwch yr adroddiad llawn .

Iau, 05 Medi 2019 17:47

Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol Diwygiedig CGA yn Dod i Rym

code image for news cy

Ar 1 Medi 2019, daeth Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol diwygiedig CGA i rym. Mae'r Cod yn penodi'r safonau a ddisgwylir gan holl gofrestreion CGA sy'n gweithio ym maes addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Bwriedir iddo cefnogi ac arwain eu hymddygiadau a dyfarniadau fel proffesiynolion.

Wrth ddilyn y Cod, mae cofrestreion yn ymrwymo i gynnal y pum egwyddor allweddol, sef:

  • Cyfrifoldeb Personol a Phroffesiynol
  • Unplygrwydd Proffesiynol
  • Cydweithio
  • Gwybodaeth a Dealltwriaeth Broffesiynol
  • Dysgu Proffesiynol

Dysgwch fwy a lawrlwythwch y Cod

Mawrth, 27 Awst 2019 15:27

CGA yn Penodi Cadeirydd Newydd i’w Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

EWC fpMae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wrth ei fodd cael cyhoeddi penodiad Dr Hazel Hagger fel Cadeirydd i’w Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon.

Mae Dr Hagger yn olynu’r Athro John Furlong, sydd wedi bod yn gadeirydd ar gyfer y bwrdd ers Mehefin 2017.

Darllen mwy.

Llun, 12 Awst 2019 15:38

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CGA ar gyfer 2018-19

Annual accountsCyhoeddon ni ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2018-19 yn ddiweddar. Noda'r cyhoeddiad ein cyfnod pedair blynedd cyntaf ers ein had-drefniad yn Ebrill 2015 ac mae'n amlygu'n gwaith parhaus wrth roi sicrwydd i’r cyhoedd a diogelu dysgwyr, rhieni, gwarcheidwaid a’r cyhoedd. Amlyga hefyd ehangiad ein gwaith a'n hisadeiledd, gan gynnwys ein gwaith ar achrediad AGA, hyrwyddo gyrfaoedd yn y proffesiynau addysg a bod yn ysgrifenyddiaeth ar gyfer Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru. Gwelwch yr adroddiad llawn.

Mawrth, 30 Gorffennaf 2019 15:16

Llongyfarchiadau - Tystysgrifau SAC ar eu Ffordd i Athrawon Ysgol Sydd Newydd Gymhwyso

classroom teacher

Hoffai Cyngor y Gweithlu Addysg longyfarch holl fyfyrwyr hyfforddiant cychwynnol athrawon sydd wedi cyrraedd Statws Athro Cymwysedig (SAC) eleni.  

Mae tystysgrifau sy'n cadarnhau'r dyfarniad wedi cael eu hanfon i holl athrawon ysgol sydd newydd gymhwyso a dylen nhw gyrraedd o fewn y diwrnodau nesaf. Cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. os na fyddwch wedi eich un chi erbyn 12 Awst 2019.

Dechrau swydd fel athro neu'n ymgymgryd â gwaith cyflenwi mewn ysgol o fis Medi? Er mwyn i chi allu dechrau eich cyfnod Sefydlu, mae angen i chi fod wedi'ch cofrestru gyda ni yng nghategori Athro Ysgol. Ymgeisiwch i gofrestru neu gwiriwch eich cofnod trwy FyCGA

Gwener, 12 Gorffennaf 2019 09:25

Pak Tee Ng i Gyflwyno ‘Dosbarth Meistr Mewn Newid Addysgol’ i Arweinwyr ac Uwch Arweinwyr

Pak TeeAr 27 Medi, bydd Cyngor y Gweithlu Addysg, mewn partneriaeth â’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a Phrifysgol Abertawe, yn cynnal dosbarth meistr a gyflwynir gan addysgwr uchel ei barch Pak Tee. Dysgu mwy.

Cadwch le am ddim

Mercher, 05 Mehefin 2019 15:03

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

meetingCynhelir cyfarfod y Cyngor nesaf ar 12 Gorffennaf ac mae’n agored i’r cyhoedd. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Iau, 04 Gorffennaf 2019 12:53

Ymgynghoriad ynghylch grymoedd CGA i osod gorchmynion atal dros dro

EWC fpDarllenwch adroddiad ar yr ymgynghoriad

Gwener, 21 Mehefin 2019 14:26

Bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

recruitingMae CGA yn recriwtio Cadeirydd newydd i’w Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon ar hyn o bryd.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Tudalen 1 o 5