Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Newyddion diweddaraf CGA
Newyddion diweddaraf CGA

Cyhoeddi canlyniadau myfyrwyr addysg gychwynnol athrawon 2019-20

Rydym wedi cyhoeddi canlyniadau 2019-20 ar gyfer athrawon dan hyfforddiant a enillodd Statws Athro Cymwysedig yng Nghymru ym mis Awst.

Mae canlyniadau eleni, a'r pum mlynedd diwethaf at

...
Read More...

Dosbarthu tystysgrifau SAC i fyfyrwyr AGA yng Nghymru

Llongyfarchiadau i holl fyfyrwyr a enillodd Statws Athro Cymwysedig eleni. Rydym wedi anfon eich tystysgrif yn y post. Os nad ydych wedi derbyn eich un chi, ...

Read More...

CGA i arwain ar adolygiad o'r Safonau proffesiynol ar gyfer AB a dysgu seiliedig ar waith

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cychwyn ar adolygiad o’r Safonau proffesiynol ar gyfer athrawon addysg bellach ac ymarferwyr seiliedig ar waith.

Mae’r prosiect, a gomisiynwyd gan

...
Read More...

Brîff polisi rhithwir: Recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru - 14 Hydref 2020

Mae CGA, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, yn cynnal brîff polisi rhithwir yn ymwneud â recriwtio a chadw athrawon trwy Zoom ar 14 Hydref 2020 i archwilio recriwtio a chadw athrawon yng

...
Read More...

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

Cynhelir cyfarfod y Cyngor nesaf o bell ar 10 Gorffennaf 2020 ac mae’n agored i’r cyhoedd.

Read More...

Coronafeirws a'n gwaith: yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Fel rheoleiddiwr ar gyfer addysgwyr yng Nghymru, mae ein ffocws yn parhau i fod ar gynnal safonau uchel a chynnal ffydd y cyhoedd ym mhroffesiwn addysg yn ystod y cyfnod anodd hwn. Rydym yn

...
Read More...

CGA yn penodi Andy Borsden i yrru’r Marc Ansawdd ymlaen

Andy Borsden yw’r swyddog datblygu newydd a benodwyd ar gyfer y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith

...
Read More...

Helpu chi i feddwl am yr arfer orau

Cydnabyddwn bod hwn y gyfnod heriol i’n cofrestreion. Mae llawer ohonynt wedi gofyn am gyngor gennym o ran eu hymarfer. Darllenwch beth sydd gan eich rheoleiddiwr i’w

...
Read More...

Perthnasau gwaith cadarnhaol: cyhoeddi canllaw arfer da newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi ei bumed canllaw arfer da heddiw.  

Ac yntau wedi'i anelu at ymarferwyr cofrestredig yng Nghymru, mae'r canllaw yn canolbwyntio ar

...
Read More...

EWC yn lansio ei gynlluniau ar gyfer y blynyddoedd nesaf

Cyhoeddodd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol ar 1 Ebrill 2020, gan amlinellu ei genhadaeth i gynnal safonau a gwella proffesiynoldeb o fewn y gweithlu addysg dros y tair blynedd

...
Read More...

Coronafeirws a sefydlu statudol ANGau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw dros dro i
...
Read More...

CGA i ddyfarnu’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mewn partneriaeth ag ETS Cymru, i ddatblygu a chyflwyno’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid cydnabyddedig cenedlaethol

...
Read More...

Canllaw Newydd i Gofrestreion CGA yn Edrych ar Gynnal Ffiniau Proffesiynol Gyda Dysgwyr

Heddiw, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ganllaw arfer da diweddaraf ar gyfer cynnal ffiniau proffesiynol gyda dysgwyr.

Bwriad y canllaw yw helpu cofrestreion wrth

...
Read More...

Sut Gall Ddysgu Cyfunol Helpu wrth Baratoi’r Gweithlu Addysg ar Gyfer y Cwricwlwm Newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi adroddiad newydd sy’n archwilio sut y gellid uchafu effaith dysgu proffessiynol trwy ddefnyddio dull dysgu cyfunol ar ei gyfer, a sut gall hyn

...
Read More...

Cyhoeddi Canllawiau Diwygiedig Cwricwlwm i Gymru

Fel corff proffesiynol annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru, rydym wrth ein boddau bod y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi gofyn i ni rannu'r newyddion pwysig ei bod hi wedi

...
Read More...

CGA yn Achredu Llwybrau Amgen i Addysgu gan Bartneriaeth y Brifysgol Agored

Mae dau lwybr amgen newydd i addysgu a gyflwynwyd gan Bartneriaeth y Brifysgol Agored wedi cael eu hachredu gan ...

Read More...

Gweithwyr Ieuenctid a Gweithwyr Cymorth Ieuenctid: Diweddarwch Eich Cofnod

Fe gysyllton ni â holl weithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid yn ddiweddar i'w gofyn i chi ddiweddaru eich cofnod ar y Gofrestr. Os nad ydych eisioes wedi gwneud hyn, cwblhewch y

...
Read More...

Nifer y Staff Cefnogi Dysgu Ysgol yng Nghymru yn Rhagori ar y Nifer o Athrawon

Dengys data newydd a gyhoeddwyd gan Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) fod mwy o staff cefnogi dysgu nag athrawon cofrestredig yn gweithio mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru.

O fwy na

...
Read More...

Cyflwyno Dull Arloesol i Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru

Mae’r rhaglenni addysg gychwynnol athrawon cyntaf sydd wedi’u hachredu gan Fwrdd Achredu Addysg
Gychwynnol Athrawon (AGA) Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn cael eu lansio’r mis

...
Read More...

Yr Athro Andy Hargreaves ar Ganol y Llwyfan yn Siarad yn Broffesiynol 2019 CGA

Yr Athro Andy Hargreaves fydd yn cyflwyno pedwaredd ddarlith flynyddol Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), Siarad yn Broffesiynol, ar nos Lun, 16 Medi 2019 yn Amgueddfa Genedlaethol

...
Read More...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer ar gyfer 2018-19

Heddiw, cyhoeddwn ein Hadroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer. Mae'r adroddiad yn rhoi crynodeb o waith achosion priodoldeb i ymarfer ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2019 yn ogystal

...
Read More...

Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol Diwygiedig CGA yn Dod i Rym

Ar 1 Medi 2019, daeth Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol diwygiedig CGA i rym. Mae'r Cod yn penodi'r safonau a ddisgwylir gan holl gofrestreion CGA sy'n gweithio ym maes addysg a hyfforddiant

...
Read More...

CGA yn Penodi Cadeirydd Newydd i’w Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wrth ei fodd cael cyhoeddi penodiad Dr Hazel Hagger fel Cadeirydd i’w Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon.

Mae Dr Hagger yn olynu’r Athro John

...
Read More...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CGA ar gyfer 2018-19

Cyhoeddon ni ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2018-19 yn ddiweddar. Noda'r cyhoeddiad ein cyfnod pedair blynedd cyntaf ers ein had-drefniad yn Ebrill 2015 ac mae'n amlygu'n gwaith

...
Read More...

Llongyfarchiadau - Tystysgrifau SAC ar eu Ffordd i Athrawon Ysgol Sydd Newydd Gymhwyso

Hoffai Cyngor y Gweithlu Addysg longyfarch holl fyfyrwyr hyfforddiant cychwynnol athrawon sydd wedi cyrraedd Statws Athro Cymwysedig (SAC) eleni.  

Mae

...
Read More...

Pak Tee Ng i Gyflwyno ‘Dosbarth Meistr Mewn Newid Addysgol’ i Arweinwyr ac Uwch Arweinwyr

Ar 27 Medi, bydd Cyngor y Gweithlu Addysg, mewn partneriaeth â’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a Phrifysgol Abertawe, yn cynnal dosbarth meistr a gyflwynir gan addysgwr

...
Read More...

Bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

Mae CGA yn recriwtio Cadeirydd newydd i’w Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon ar hyn o bryd.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ...

Read More...

Sôn: Sunil Patel: O’r Teras i’r Ystafell Ddosbarth, Pam Dwi Mor Angerddol Dros ‘Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth’

Yn ein blogbost diweddaraf, mae Sunil Patel yn rhannu'r rheswm pam y mae mor angerddol dros 'dangos y cerdyn coch i hiliaeth'. ...

Read More...

Penodi aelodau Cyngor CGA

meetingMae Llywodraeth Cymru yn recriwtio i

...
Read More...

Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon

recruitingMae CGA yn recriwtio aelodau ar hyn

...
Read More...

Adroddiad monitro Safonau’r Gymraeg

EWC fpRydym newydd gyhoeddi ein hadroddiad

...
Read More...

Datganiad data ar y gweithlu addysg

statisticsRydym yn falch o gyflwyno'r gyntaf

...
Read More...

Canllaw Arfer Da

compassRydym newydd gyhoeddi ein Trydydd Canllaw

...
Read More...

Ffydd mewn Arweinyddiaeth

sonYn y rhifyn diweddaraf o Sôn, mae Rob Williams o

...
Read More...

Cyfarfod y Cyngor ym mis Mawrth

meetingCynhelir ein hunfed cyfarfod ar ddeg ar 13 Mawrth ac mae’n

...
Read More...

Sesiynau gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf

Lecture hallRy’n ni’n teithio ar hyd a

...
Read More...

Adnabod ein cofrestreion

Getting to know youDewch i

...
Read More...

Blog Ymchwil Ymarferwyr

computer useMae Nikki Lawrence, sydd newydd

...
Read More...

Lansio ymgynghoriad ar ein cynllun strategol drafft

hands upRydym yn awyddus i gael eich barn ar ein

...
Read More...