Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Newyddion diweddaraf CGA
Newyddion diweddaraf CGA

Mwy o sefydliadau yn cael eu Marc Ansawdd Gwaith Ieuenctid

Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig Ieuenctid (EYST), Gwasanaeth Ieuenctid Conwy a Gwasanaeth Eirioli Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) Cymru yw'r sefydliadau diweddaraf i gael y Marc Ansawdd ar gyfer

...
Read More...

Cyfrannwch at adolygiad CGA o'r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol

Fis Medi 2019, yn dilyn cyfnod helaeth o ymgynghoriad ac ymgysylltu, cyhoeddodd Cynog y Gweithlu Addysg (CGA) ...

Read More...

Rydym wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gategorïau cofrestru newydd ar gyfer CGA

Rydym yn croesawu'r cyfle i ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynigion ar gyfer categorïau cofrestru newydd.

Rydym yn falch ac wedi'n hannog gan y manylion yn yr ymgynghoriad i

...
Read More...

Ymateb CGA i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar newidiadau i sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyflwyno ei ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar newidiadau i sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso. Bwriad y newidiadau yw mynd i'r afael â'r

...
Read More...

Datblygiad newydd y Pasbort Dysgu Proffesiynol yn rhoi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr

Mae diweddariad i’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) bellach yn rhoi mwy o reolaeth i chi dros sut rydych chi’n rhyngweithio â’ch safonau proffesiynol. Gyda’r datblygiad diweddaraf hwn, gallwch

...
Read More...

CGA yn cyhoeddi ei Gynllun Strategol 2022-25 newydd

Cyhoeddodd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei ...

Read More...

Mae cofrestru bellach ar agor ar gyfer Uwchgynhadledd rithiol Addysg y Byd 2022.

Mae'r digwyddiad blynyddol, a gynhelir rhwng 21 a 24 Mawrth 2022, yn cysylltu'r addysgwyr gorau ledled y byd ag arbenigedd ac ymarfer rhyfeddol, a'r ymchwil ddiweddaraf. Bydd y gynhadledd, a

...
Read More...

Rhyddhau data diweddaraf ar y gweithlu cyflenwi

Rydym yn falch o rannu’r ...

Read More...

Cyhoeddi cadeirydd bwrdd CGA yn gyd-enillydd gwobr ymchwil fawreddog

Mae grŵp ymchwil, sy'n cynnwys cadeiryddion presennol a blaenorol bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (ITEA) Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), wedi cael eu cyhoeddi’n gyd-enillwyr Gwobr

...
Read More...

Ymateb i gais Llywodraeth Cymru am dystiolaeth ar y rheoliadau a’r canllawiau ar gyfer ysgolion annibynnol

Yn ddiweddar, cyflwynasom ein hymateb i gais Llywodraeth Cymru am dystiolaeth ar newidiadau posibl i’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau ar gyfer ysgolion annibynnol.

Ers nifer o flynyddoedd

...
Read More...

Dathlu adnewyddu gwobrau Efydd y Marc Ansawdd

Mae pedwar sefydliad ieuenctid yng Nghymru wedi’u cydnabod am y ddarpariaeth ragorol maent yn ei chynnig i bobl ifanc.

Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd, Gwasanaeth Ieuenctid Merthyr Tudful,

...
Read More...

CGA yn cyhoeddi ei ymateb i'r ymgynghoriad ar Fil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Yn ddiweddar, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyflwyno'i ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Fil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru).

Nod yr

...
Read More...

CGA yn arddangos enghreifftiau o waith rhagorol ym maes gwaith ieuenctid ledled Cymru

Heddiw mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi lansio ei dudalen we ...

Read More...

Cyhoeddi canllaw newydd i helpu i fynd i’r afael â hiliaeth ym maes addysg

Heddiw mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei Ganllaw Arfer Da diweddaraf ynghylch mynd i’r afael â hiliaeth.

Cafodd y canllaw, sydd wedi cael cymeradwyaeth ffurfiol gan

...
Read More...

Mae’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) yn rhan o ddysgu proffesiynol cyfunol

Mae gan y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) ran annatod mewn cyflwyno’r ddwy raglen broffesiynol newydd sbon ar gyfer ymarferwyr addysgu, a lansiwyd ddiwedd wythnos ddiwethaf.

Bydd ...

Read More...

CGA yn cyflwyno argymhellion i gynyddu amrywiaeth yn y gweithlu ysgolion

Mae tystiolaeth dda am fuddion gweithlu addysg amrywiol. Mae cynrychiolaeth yn y gweithlu addysg yn darparu modelau rôl i ddysgwyr a phobl ifanc a gall helpu i wella eu hymdeimlad o berthyn a

...
Read More...

Symud o ymarfer di-hiliol i ymarfer gwrth-hiliol: hyrwyddo ecwiti hiliol mewn addysg

Symud o ymarfer di-hiliol i ymarfer gwrth-hiliol: hyrwyddo ecwiti hiliol mewn addysg


mewn cydweithrediad â BAMEed Network

...
Read More...

Lansio ‘Meddwl Mawr’ – clwb llyfrau a chyfnodolion newydd CGA

Gall ymddiddori mewn ymchwil chwarae rhan bwysig wrth ddatblygu eich syniadau a’ch ymarfer proffesiynol. Dyna pam rydym ni’n lansio ‘Meddwl Mawr’, sef clwb llyfrau a chyfnodolion newydd sydd â’r

...
Read More...

Briff polisi ym mis Hydref - Llais addysgwyr yng Nghymru: Canlyniadau o'r arolwg cenedlaethol o'r gweithlu

Ar ddydd Iau, 21 Hydref 2021 bydd CGA yn lansio canfyddiadau'r arolwg mwyaf erioed o'r gweithlu addysg yng Nghymru mewn briff polisi arbennig.

Yn ystod y digwyddiad rhithwir, byddwn yn

...
Read More...

Cyhoeddi ystadegau diweddaraf ar y gweithlu addysg yng Nghymru

Rydym wedi cyhoeddi Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2021. Gwelwch ddata unigryw am ymarferwyr cofrestredig mewn ysgolion, lleoliadau addysg bellach (AB), dysgu seiliedig ar waith a

...
Read More...

Cynnydd yn nifer yr athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru

Mae nifer yr athrawon newydd yng Nghymru wedi cynyddu gan chwarter o’i gymharu â’r llynedd, yn ôl data a gyhoeddwyd heddiw gan CGA.

Dengys y ffigurau fod 1,231 o hyfforddeion wedi ennill

...
Read More...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CGA ar gyfer 2020-21

Heddiw mae CGA wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2021. 

Mae'r adroddiad yn amlygu ein cyflawniadau a pherfformiad

...
Read More...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer CGA 2020-21

Fel rheoleiddiwr, un o'n swyddogaethau craidd yw ymchwilio a gwrando ar honiadau a allai fwrw amheuaeth ar briodoldeb cofrestrai i ymarfer.

Mae ein trydydd Adroddiad Blynyddol Priodoldeb

...
Read More...

Rheolau a gweithrefnau disgyblu diwygiedig i gofrestreion CGA yn dod i rym

Mae CGA wedi cyhoeddi rheolau newydd sy’n amlinellu’r modd y mae’n bwriadu gweithredu Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro Interim) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru)

...
Read More...

Lansio gwefan newydd i hyrwyddo gyrfaoedd yn y proffesiynau addysg

Lansiwyd gwefan newydd sydd wedi’i bwriadu i hyrwyddo gyrfaoedd a dilyniant gyrfa yn y proffesiynau addysg yng Nghymru heddiw (8 Mehefin 2021).

Gwefan Addysgwyr Cymru – ...

Read More...

Mae CGA yn ymgynghori ar Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Drafft i weithredu pwerau GADD newydd

Daeth Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro)(Swyddogaethau Ychwanegol)(Cymru) 2021 i rym ar 1 Ebrill 2021.

Mae’r CGA yn gofyn am adborth ar y

...
Read More...

Mae EWC yn cyhoeddi ei Gynllun Strategol newydd

Cyhoeddoed Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol ar 1 Ebrill 2021, gan amlinellu ei genhadaeth i gynnal safonau a gwella proffesiynoldeb o fewn y gweithlu addysg dros y tair blynedd

...
Read More...

Arolwg cenedlaethol gweithlu addysg Cymru

Rydym ni, ynghyd â Llywodraeth Cymru, y Cyd-undebau Llafur a'n partneriaid, rydym ni'n gofyn i gofrestreion gymryd rhan yn arolwg cenedlaethol gweithlu addysg Cymru. 

Rydym i gyd am

...
Read More...

Gwobr Efydd y Marc Ansawdd i ddau sefydliad ieuenctid arall

Hoffem longyfarch Clybiau Bechgyn a Merched Cymru a Phrosiect Ieuenctid Caerfyrddin Dr Mz ar gyflawni Gwobr Efydd y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng

...
Read More...

Athrawon ysgol cymwysedig ledled y byd yn gallu ymgeisio am gydnabyddiaeth yng Nghymru

O 1 Ionawr, gall unrhyw athro ysgol a gymhwysodd y tu allan i Gymru ond sydd eisiau gweithio yng Nghymru ymgeisio i gael ei gymwysterau wedi'u cydnabod gan CGA. Mae hyn oherwydd newidiadau

...
Read More...

CGA yn cyhoeddi canllaw arfer da newydd ar fod yn agored ac yn onest fel gweithiwr proffesiynol

Rydym newydd gyhoeddi canllaw arfer da sy'n canolbwyntio ar fod yn agored ac yn onest fel gweithiwr proffesiynol.

Mae'r canllaw yn ychwanegu at ein cyfres o ganllawiau arfer da sy'n ategu

...
Read More...

Yr Athro Pasi Sahlberg i gyflwyno Siarad yn Broffesiynol 2021

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai yr Athro Pasi Sahlberg yw’r siaradwr gwadd ar gyfer ein darlith flynyddol, sy’n cael ei gynnal ar ddydd Mawrth, 26 Ionawr am 7pm.

Thema Siarad yn

...
Read More...

Ymateb i ymgynghoriad: Gorchymyn Arfaethedig Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro Interim) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymgynghori ar ddeddfwriaeth ddrafft fyddai'n rhoi pwerau newydd i CGA i osod Gorchmynion Atal Dros Dro ar gofrestreion mewn amgylchiadau arbennig o

...
Read More...

Brîff polisi CGA yn amlygu recriwtio a chadw athrawon

Ar 14 Hydref 2020, bu i ni gyflwyno brîff polisi ar recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru ar y cyd â Llywodraeth Cymru.

Gwelodd y digwyddiad hynod llwyddiannus 160 o randdeiliaid addysg

...
Read More...

Ymateb i ymgynghoriad: Sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd a lles meddyliol

Bu i ni gyflwyno ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ganllawiau fframwaith ar sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd a lles meddyliol.

Beth oedd ein

...
Read More...

Ein hymateb i ymgynghoriad Pwyllgor PPIA Senedd Cymru ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Yn ddiweddar, bu i ni gyflwyno ein hymateb i ymgynghoriad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

Beth oedd ein hymateb?

Cefnogwn

...
Read More...

Cyhoeddi Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2020

Rydym wedi cyhoeddi ein hystadegau diweddaraf ar y gweithlu addysg yng Nghymru heddiw.

Mae ...

Read More...

Y PDP yn cael offeryn delweddu safonau newydd

Mae’n bleser gennym ni gyhoeddi diweddariadau cyffrous i’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP), a gynlluniwyd i gefnogi ymarferwyr addysg yng Nghymru yn well i ddefnyddio eu safonau

...
Read More...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer CGA 2019-20

Fel rheoleiddiwr, un o'n swyddogaethau craidd yw ymchwilio a gwrando ar honiadau a allai fwrw amheuaeth dros briodoldeb cofrestrai i ymarfer.

Mae ein  Read More...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CGA ar gyfer 2019-20

Rydym wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol a'n Cyfrifon, sy'n nodi ein prif gyflawniadau a'n perfformiad yn erbyn ein hamcanion strategol ar gyfer 2019-20.

Dywedodd Angela Jardine,

...
Read More...

Cyhoeddi canlyniadau myfyrwyr addysg gychwynnol athrawon 2019-20

Rydym wedi cyhoeddi canlyniadau 2019-20 ar gyfer athrawon dan hyfforddiant a enillodd Statws Athro Cymwysedig yng Nghymru ym mis Awst.

Mae canlyniadau eleni, a'r pum mlynedd diwethaf at

...
Read More...

CGA i arwain ar adolygiad o'r Safonau proffesiynol ar gyfer AB a dysgu seiliedig ar waith

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cychwyn ar adolygiad o’r Safonau proffesiynol ar gyfer athrawon addysg bellach ac ymarferwyr seiliedig ar waith.

Mae’r prosiect, a gomisiynwyd gan

...
Read More...

Brîff polisi rhithwir: Recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru - 14 Hydref 2020

Mae CGA, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, yn cynnal brîff polisi rhithwir yn ymwneud â recriwtio a chadw athrawon trwy Zoom ar 14 Hydref 2020 i archwilio recriwtio a chadw athrawon yng

...
Read More...

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

Cynhelir cyfarfod y Cyngor nesaf o bell ar 10 Gorffennaf 2020 ac mae’n agored i’r cyhoedd.

Read More...

Coronafeirws a'n gwaith: yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Fel rheoleiddiwr ar gyfer addysgwyr yng Nghymru, mae ein ffocws yn parhau i fod ar gynnal safonau uchel a chynnal ffydd y cyhoedd ym mhroffesiwn addysg yn ystod y cyfnod anodd hwn. Rydym yn

...
Read More...

CGA yn penodi Andy Borsden i yrru’r Marc Ansawdd ymlaen

Andy Borsden yw’r swyddog datblygu newydd a benodwyd ar gyfer y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith

...
Read More...

Helpu chi i feddwl am yr arfer orau

Cydnabyddwn bod hwn y gyfnod heriol i’n cofrestreion. Mae llawer ohonynt wedi gofyn am gyngor gennym o ran eu hymarfer. Darllenwch beth sydd gan eich rheoleiddiwr i’w

...
Read More...

Perthnasau gwaith cadarnhaol: cyhoeddi canllaw arfer da newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi ei bumed canllaw arfer da heddiw.  

Ac yntau wedi'i anelu at ymarferwyr cofrestredig yng Nghymru, mae'r canllaw yn canolbwyntio ar

...
Read More...

EWC yn lansio ei gynlluniau ar gyfer y blynyddoedd nesaf

Cyhoeddodd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol ar 1 Ebrill 2020, gan amlinellu ei genhadaeth i gynnal safonau a gwella proffesiynoldeb o fewn y gweithlu addysg dros y tair blynedd

...
Read More...

Coronafeirws a sefydlu statudol ANGau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw dros dro i
...
Read More...

CGA i ddyfarnu’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mewn partneriaeth ag ETS Cymru, i ddatblygu a chyflwyno’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid cydnabyddedig cenedlaethol

...
Read More...

Canllaw Newydd i Gofrestreion CGA yn Edrych ar Gynnal Ffiniau Proffesiynol Gyda Dysgwyr

Heddiw, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ganllaw arfer da diweddaraf ar gyfer cynnal ffiniau proffesiynol gyda dysgwyr.

Bwriad y canllaw yw helpu cofrestreion wrth

...
Read More...

Sut Gall Ddysgu Cyfunol Helpu wrth Baratoi’r Gweithlu Addysg ar Gyfer y Cwricwlwm Newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi adroddiad newydd sy’n archwilio sut y gellid uchafu effaith dysgu proffessiynol trwy ddefnyddio dull dysgu cyfunol ar ei gyfer, a sut gall hyn

...
Read More...

Cyhoeddi Canllawiau Diwygiedig Cwricwlwm i Gymru

Fel corff proffesiynol annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru, rydym wrth ein boddau bod y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi gofyn i ni rannu'r newyddion pwysig ei bod hi wedi

...
Read More...

CGA yn Achredu Llwybrau Amgen i Addysgu gan Bartneriaeth y Brifysgol Agored

Mae dau lwybr amgen newydd i addysgu a gyflwynwyd gan Bartneriaeth y Brifysgol Agored wedi cael eu hachredu gan ...

Read More...

Gweithwyr Ieuenctid a Gweithwyr Cymorth Ieuenctid: Diweddarwch Eich Cofnod

Fe gysyllton ni â holl weithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid yn ddiweddar i'w gofyn i chi ddiweddaru eich cofnod ar y Gofrestr. Os nad ydych eisioes wedi gwneud hyn, cwblhewch y

...
Read More...

Nifer y Staff Cefnogi Dysgu Ysgol yng Nghymru yn Rhagori ar y Nifer o Athrawon

Dengys data newydd a gyhoeddwyd gan Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) fod mwy o staff cefnogi dysgu nag athrawon cofrestredig yn gweithio mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru.

O fwy na

...
Read More...

Cyflwyno Dull Arloesol i Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru

Mae’r rhaglenni addysg gychwynnol athrawon cyntaf sydd wedi’u hachredu gan Fwrdd Achredu Addysg
Gychwynnol Athrawon (AGA) Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn cael eu lansio’r mis

...
Read More...

Yr Athro Andy Hargreaves ar Ganol y Llwyfan yn Siarad yn Broffesiynol 2019 CGA

Yr Athro Andy Hargreaves fydd yn cyflwyno pedwaredd ddarlith flynyddol Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), Siarad yn Broffesiynol, ar nos Lun, 16 Medi 2019 yn Amgueddfa Genedlaethol

...
Read More...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer ar gyfer 2018-19

Heddiw, cyhoeddwn ein Hadroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer. Mae'r adroddiad yn rhoi crynodeb o waith achosion priodoldeb i ymarfer ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2019 yn ogystal

...
Read More...

Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol Diwygiedig CGA yn Dod i Rym

Ar 1 Medi 2019, daeth Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol diwygiedig CGA i rym. Mae'r Cod yn penodi'r safonau a ddisgwylir gan holl gofrestreion CGA sy'n gweithio ym maes addysg a hyfforddiant

...
Read More...

CGA yn Penodi Cadeirydd Newydd i’w Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wrth ei fodd cael cyhoeddi penodiad Dr Hazel Hagger fel Cadeirydd i’w Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon.

Mae Dr Hagger yn olynu’r Athro John

...
Read More...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CGA ar gyfer 2018-19

Cyhoeddon ni ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2018-19 yn ddiweddar. Noda'r cyhoeddiad ein cyfnod pedair blynedd cyntaf ers ein had-drefniad yn Ebrill 2015 ac mae'n amlygu'n gwaith

...
Read More...

Llongyfarchiadau - Tystysgrifau SAC ar eu Ffordd i Athrawon Ysgol Sydd Newydd Gymhwyso

Hoffai Cyngor y Gweithlu Addysg longyfarch holl fyfyrwyr hyfforddiant cychwynnol athrawon sydd wedi cyrraedd Statws Athro Cymwysedig (SAC) eleni.  

Mae

...
Read More...

Pak Tee Ng i Gyflwyno ‘Dosbarth Meistr Mewn Newid Addysgol’ i Arweinwyr ac Uwch Arweinwyr

Ar 27 Medi, bydd Cyngor y Gweithlu Addysg, mewn partneriaeth â’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a Phrifysgol Abertawe, yn cynnal dosbarth meistr a gyflwynir gan addysgwr

...
Read More...

Bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

Mae CGA yn recriwtio Cadeirydd newydd i’w Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon ar hyn o bryd.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ...

Read More...

Sôn: Sunil Patel: O’r Teras i’r Ystafell Ddosbarth, Pam Dwi Mor Angerddol Dros ‘Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth’

Yn ein blogbost diweddaraf, mae Sunil Patel yn rhannu'r rheswm pam y mae mor angerddol dros 'dangos y cerdyn coch i hiliaeth'. ...

Read More...

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

meetingCynhelir cyfarfod y Cyngor nesaf ar 12

...
Read More...

Rhaglenni AGA newydd eu hachredu o fis Medi 2020 ymlaen

examsErbyn 31 Mawrth 2019, cyflwynodd Prifysgol

...
Read More...

Sôn

Tom AndersonTom Anderson o Cymwysterau Cymru -

...
Read More...

Penodi aelodau Cyngor CGA

meetingMae Llywodraeth Cymru yn recriwtio i

...
Read More...

Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon

recruitingMae CGA yn recriwtio aelodau ar hyn

...
Read More...

Adroddiad monitro Safonau’r Gymraeg

EWC fpRydym newydd gyhoeddi ein hadroddiad

...
Read More...

Datganiad data ar y gweithlu addysg

statisticsRydym yn falch o gyflwyno'r gyntaf

...
Read More...