Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube


search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

Cynhelir cyfarfod y Cyngor nesaf o bell ar 10 Gorffennaf 2020 ac mae’n agored i’r cyhoedd.

Coronafeirws a'n gwaith: yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Fel rheoleiddiwr ar gyfer addysgwyr yng Nghymru, mae ein ffocws yn parhau i fod ar gynnal safonau uchel a chynnal ffydd y...

CGA yn penodi Andy Borsden i yrru’r Marc Ansawdd ymlaen

Andy Borsden yw’r swyddog datblygu newydd a benodwyd ar gyfer y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru . Bydd yn...

Helpu chi i feddwl am yr arfer orau

Cydnabyddwn bod hwn y gyfnod heriol i’n cofrestreion. Mae llawer ohonynt wedi gofyn am gyngor gennym o ran eu hymarfer....

Perthnasau gwaith cadarnhaol: cyhoeddi canllaw arfer da newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi ei bumed canllaw arfer da heddiw. Ac yntau wedi'i anelu at ymarferwyr cofrestredig...

EWC yn lansio ei gynlluniau ar gyfer y blynyddoedd nesaf

Cyhoeddodd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol ar 1 Ebrill 2020, gan amlinellu ei genhadaeth i gynnal safonau...

Coronafeirws a sefydlu statudol ANGau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw dros dro i gefnogi ANGau yn Nghymru fydd yn pryderu am effaith bosibl cau...

CGA i ddyfarnu’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mewn partneriaeth ag ETS Cymru, i ddatblygu a...

Canllaw Newydd i Gofrestreion CGA yn Edrych ar Gynnal Ffiniau Proffesiynol Gyda Dysgwyr

Heddiw, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ganllaw arfer da diweddaraf ar gyfer cynnal ffiniau proffesiynol...

tanysgrifiwch in cylchlythyr

Mari Wyn Gooberman - Senedd Ieuenctid Cymru: Dechreuad newydd i ddemocratiaeth Gymreig

Mari Wyn GoobermanMari Wyn Gooberman, Rheolwr Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn siarad am weithio i sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru a'r her i ymgysylltu â dysgwyr yn yr etholiadau ar-lein cenedlaethol cyntaf ar gyfer pobl ifanc 11-17 oed.

Mae'r amser yn agosáu at 5–25 Tachwedd lle gall pobl ifanc Cymru bleidleisio i ethol 60 aelod o Senedd Ieuenctid Cymru newydd. Cyfnod hanesyddol i bawb!

Hyd yma, mae'r ymateb i'r ymgyrch i gofrestru fel ymgeiswyr a fydd yn sefyll ar gyfer etholiad wedi bod yn anhygoel, gyda'r nifer yn cyrraedd 500. Bydd 40 sedd etholaeth ar gael yn yr etholiadau ar-lein cenedlaethol cyntaf, fis nesaf, ac ar yr un pryd bydd etholiadau pellach yn cael eu cynnal gan ein 14 sefydliad partner, a fydd yn gyfrifol am 20 person ifanc arall. Am restr lawn o'r partneriaid anhygoel, dilynwch y linc: https://www.seneddieuenctid.cymru/partner.

Mae fy nhîm o athrawon a gweithwyr ieuenctid hyfforddedig wedi gwneud cyflwyniadau/gweithdai i dros 400 o grwpiau gwahanol yn ystod 6 mis diwethaf yr ymgyrch, gan gyrraedd dros 22,000 o bobl ifanc, a llawer ohonynt y tu allan i'r ysgol. Mae'n amlwg o'r sesiynau hyn, unwaith y byddwch yn ymchwilio i'r materion sydd o bwys i bobl ifanc (materion iechyd meddwl, diweddu tlodi misglwyf, cydraddoldeb i bobl ifanc LGBT+, gwell gwersi perthnasau ac addysg rhyw) eu bod yn ymwybodol iawn o'r materion sy'n effeithio arnyn nhw ac yn glir iawn ynghylch beth yr hoffent ei weld yn y dyfodol.

Hoffwn eich annog i ddarllen rhai o'r blogiau gan rai o'r bobl ifanc angerddol yr ydym wedi'u cwrdd ar hyd y ffordd i ddysgu pam y bydd Senedd Ieuenctid Cymru yn llwyfan pwysig iddyn nhw ddweud eu dweud ar y materion sy'n bwysig iddyn nhw. https://www.seneddieuenctid.cymru/newyddion/

Er yr holl frwdfrydedd, ni allwn anwybyddu'r heriau real ac ymarferol, wrth ysbrydoli a galluogi cymaint o bobl ifanc 11-17 oed i bleidleisio. Beth fydd y ffactor pwysig ar gyfer y genhedlaeth nesaf o bleidleiswyr? Ai oherwydd bod ffrind yn sefyll? Neu ymdeimlad o ddyletswydd ddinesig ar ôl dysgu, yn ystod blwyddyn canmlwyddiant, fod cymaint wedi brwydro am yr hawl i bleidleisio? A fyddent yn pleidleisio oherwydd eu bod yn poeni am Gymru ac yn deall, drwy ein rhaglenni addysg, y gall y Cynulliad wneud penderfyniadau sy'n effeithio'n uniongyrchol ar eu bywydau? Byddwn hefyd yn gweld a fydd pleidleisio gan ddefnyddio eu ffôn neu dablet yn tanio eu diddordeb neu a fydd hynny'n dod o ymgyrchoedd yr ymgeiswyr neu athro brwdfrydig sy'n angerddol am lais disgyblion?

Wrth i ni ddathlu 20 mlynedd ers dechrau'r Cynulliad yn 2019, mae'n addas ein bod hefyd yn cydnabod llais pobl ifanc yng Nghymru a'u cyfraniad i'r gwaith hwn, drwy Senedd Ieuenctid Cymru.

Gellir gweld manylion ymgeiswyr yn ôl etholaeth ar wefan y Senedd Ieuenctid ar 5 Tachwedd https://www.seneddieuenctid.cymru/pwy-a-beth/ Ewch i'r wefan am fanylion am sut y gall pobl ifanc gofrestru i bleidleisio. Cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mari Wyn Gooberman

Rheolwr Addysg ac Ymgysylltu Ieuenctid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r Gwasanaeth Ymgysylltu Addysg a Phobl Ifanc yn cyflwyno'r rhaglenni addysg yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar ran holl Aelodau'r Cynulliad. Mae hyn yn cynnwys ymgysylltu â phobl ifanc ledled Cymru ac yn y ganolfan addysg, Siambr Hywel, ym Mae Caerdydd. Ffocws gwaith y tîm yw cynnwys pobl ifanc yng ngwaith y Cynulliad a chefnogi Senedd Ieuenctid Cymru.