Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Gweithwyr Ieuenctid a Gweithwyr Cymorth Ieuenctid: Diweddarwch Eich Cofnod

Fe gysyllton ni â holl weithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid yn ddiweddar i'w gofyn i chi ddiweddaru eich cofnod...

Nifer y Staff Cefnogi Dysgu Ysgol yng Nghymru yn Rhagori ar y Nifer o Athrawon

Dengys data newydd a gyhoeddwyd gan Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) fod mwy o staff cefnogi dysgu nag athrawon cofrestredig yn...

Cyflwyno Dull Arloesol i Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru

Mae’r rhaglenni addysg gychwynnol athrawon cyntaf sydd wedi’u hachredu gan Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)...

Yr Athro Andy Hargreaves ar Ganol y Llwyfan yn Siarad yn Broffesiynol 2019 CGA

Yr Athro Andy Hargreaves fydd yn cyflwyno pedwaredd ddarlith flynyddol Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), Siarad yn...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer ar gyfer 2018-19

Heddiw, cyhoeddwn ein Hadroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer. Mae'r adroddiad yn rhoi crynodeb o waith achosion priodoldeb...

Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol Diwygiedig CGA yn Dod i Rym

Ar 1 Medi 2019, daeth Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol diwygiedig CGA i rym. Mae'r Cod yn penodi'r safonau a ddisgwylir...

CGA yn Penodi Cadeirydd Newydd i’w Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wrth ei fodd cael cyhoeddi penodiad Dr Hazel Hagger fel Cadeirydd i’w Fwrdd Achredu Addysg...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CGA ar gyfer 2018-19

Cyhoeddon ni ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2018-19 yn ddiweddar. Noda'r cyhoeddiad ein cyfnod pedair blynedd...

Llongyfarchiadau - Tystysgrifau SAC ar eu Ffordd i Athrawon Ysgol Sydd Newydd Gymhwyso

Hoffai Cyngor y Gweithlu Addysg longyfarch holl fyfyrwyr hyfforddiant cychwynnol athrawon sydd wedi cyrraedd Statws Athro...

tanysgrifiwch in cylchlythyr

Dai Bryer - Urdd Gobaith Cymru yn cynnig cysondeb a safon i waith ieuenctid cyfrwng Cymraeg ar draws Cymru

Dai BryerYn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd, gŵyl fwyaf ieuenctid Cymru, mae llwyfan Eisteddfod yn llawn dop o dalent pobl ifanc Cymru.

Ond mae’r Urdd yn fwy na hyn. Sefydlwyd yr Urdd yn 1922 i sicrhau cyfle, trwy gyfrwng y Gymraeg, i holl ieuenctid Cymru (rhwng 8 a 25) ddatblygu’n unigolion cyflawn: a’u galluogi i chwarae rhan adeiladol yn y gymdeithas gan feithrin sgiliau personol a chymdeithasol.

Heddiw mae gan yr Urdd dros 53,318 o aelodau ac yn darparu ystod eang o ddarpariaeth o fewn ysgolion, y gymuned, canolfannau preswyl a theithiau tramor. Mae’r cyfleoedd hefyd yn ymestyn at y rhai sydd heb fod yn aelod er mwyn sicrhau fod pawb yn gallu manteisio ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.

Mae pobl ifanc ymhob sir yng Nghymru yn medru, wrth ymgysylltu a’r Urdd, derbyn gwasanaethau Ieuenctid drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym, mewn rhai ardaloedd yn darparu’n uniongyrchol, mewn ardaloedd eraill rydym yn darparu drwy gytundeb lefel gwasanaeth gydag Awdurdod Lleol. Ers ei sefydlu mae gan yr Urdd berthynas gweithiol da gyda nifer helaeth o ysgolion uwchradd Cymru, 100% o ysgolion cyfrwng Cymraeg a thua 72% o ysgolion Cymru gyfan

I gynnig darpariaeth gyson Cymru gyfan, ers 1922 mae’r Urdd wedi sefydlu strwythurau atebolrwydd ar lefel lleol, sirol, chenedlaethol, i’n pobl ifanc ac i’w cymunedau. Ni fedrwn wneud hyn heb fuddsoddi yn ein staff a’n gwirfoddolwyr.

Yn 1922 roedd gan Sir Ifan ab Owen Edwards weledigaeth y sefydlu Urdd Gobaith Cymru. Yn rhan o’r weledigaeth hon rhoddwyd cyfleoedd i wirfoddolwyr, ac yn hwyrach i staff cyflogedig, i feithrin eu sgiliau a chael eu cydnabod fel addysgwyr pobl ifanc ym materion am Gymru, cymdeithas, cyd-ddyn a’r byd tu hwnt i Gymru.

Heddiw, mae dal yn wir, ac mae’n braf croesawu'r ddeddfwriaeth sydd wedi galluogi’n gweithlu i dderbyn cydnabyddiaeth am eu sgiliau wrth gefnogi pobl ifanc.

Mae ein holl weithlu cyflogedig sydd yn darparu gwasanaethau ieuenctid wedi eu cymhwyso at Lefel 3 Cymhwyster Ymarfer Gwaith Ieuenctid. Mae gennym weithdrefnau a pholisïau i’w cefnogi yn eu gwaith. Daw hyn a hyder i’n staff wrth iddynt gefnogi pobl ifanc a’u meithrin i’w cyflawni eu potensial. Daw hyn a hyder, parch ac ymddiriedaeth wrth i ni gyd-ddarparu a chyd-gynllunio darpariaeth er budd pobl ifanc, gyda phartneriaethau ac awdurdodau lleol ar draws Cymru.

Rydym yn ddiolchgar ac yn llawn edmygedd o gefnogaeth ysgolion Cymru tuag at weledigaeth a gwaith Urdd Gobaith Cymru. Wrth weithio yn ysgolion hyd a lled Cymru, rydym am sicrhau bod ein staff yn gweithio’n broffesiynol ac i’r un safonau proffesiynol a gweddill y staff ar y safle.
Mae hyn yn meithrin parch ac ymddiriedaeth rhwng gwanhaol sectorau o’r gweithlu addysg. Mae hefyd yn meithrin ymddiriedaeth ac atebolrwydd y uwch rheolwyr yr ysgolion a’r Awdurdodau lleol.

Mae Urdd Gobaith Cymru yn croesawu cofrestru gweithwyr Ieuenctid. Hyd yma rydym wedi cofrestru hyd at 40 o’n staff presennol gyda Chyngor Gweithlu Addysg. Yn ystod yr 8 mlynedd diwethaf, rydym wedi galluogi i dros 100 o unigolion i ennill cymhwyser gwaith ieuenctid Lefel 3 yn y Gymraeg. Galluogir hyn i ni gydlynu a darparu gwaith ieuenctid o ansawdd yn gyson ar draws Cymru yn unol â gofynion ac anghenion pobl ifanc. Gwelir mewn nifer o leoliad rydym yn cyd-gynllunio a chydlynu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg gan y Mentrau Iaith a Gwobr Dug Caeredin

Mae gan addysg anffurfiol a heb fod yn ffurfiol trwy ymyraethau gwaith Ieuenctid rôl yn strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Trwy ein gweithgareddau cymunedol, chwaraeon a chelfyddydol a chyfnodau preswyl, rydym yn cael effaith a galluogi mwy o bobl ifanc i ddefnyddio'r Gymraeg tu allan i’r dosbarth a gweld gwerth economaidd y Gymraeg yn eu bywydau. Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn ddiweddar, mai un ffordd o sicrhau digwyddiadau trwy’r Gymraeg oedd trwy sicrhau mwy o ganghennau’r Urdd.

Trwy'r rhwydwaith gwaith ieuenctid gwirfoddol cenedlaethol, CWVYS, rydym yn derbyn y wybodaeth diweddara parthed gwaith ieuenctid yng Nghymru a thu hwynt ynghyd a chyfleodd i ymestyn sgiliau a gwybodaeth ein staff trwy gyfleoedd hyfforddi a datblygu.

Y Camau nesaf - Dros y blynyddoedd nesaf rydym yn awyddus i sicrhau rhaglen datblygu broffesiynol barhaus yn y Gymraeg i’n gweithlu. Rhaglen a fydd yn cynnwys arweinyddiaeth strategol, egwyddorion gwaith ieuenctid a defnydd y cyfryngau cymdeithasol. Edrychwn ymlaen at gynnig i Gyngor Gweithlu Addysg Cymru'r cyfle i drafod y camau nesaf wedi cofrestru a sicrhau buddsoddiad strategol yn y gweithlu. Teimlwn ein bod mewn lle i arwain, annog a ffurfioli hyfforddiant barhau broffesiynol gweithwyr ieuenctid cyfrwng Cymraeg.

Mae gan Urdd Gobaith Cymru cyfraniad unigryw i ddatblygiad a dyheadau pobl ifanc heddiw ac i genedlaethau’r dyfodol ac edrychwn ymlaen at gydweithio gyda Chyngor Gweithlu Addysg i godi safonau ac ansawdd y gweithlu gwaith ieuenctid.

Dai Bryer yw Cyfarwyddwr Adran Ieuenctid a Chymuned De Cymru i'r Urdd. Daw o Dremeirchion yn Sir Ddinbych yn wreiddiol, ond mae bellach byw yn Llanddarog, Sir Gaerfyrddin