Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Cyhoeddi Canllawiau Diwygiedig Cwricwlwm i Gymru

Fel corff proffesiynol annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru, rydym wrth ein boddau bod y Gweinidog Addysg,...

Canllaw Newydd yn Dweud wrth Rieni Beth y Gallant ei Ddisgwyl gan y Gweithlu Addysg

Rydyn ni, mewn cydweithrediad â Parentkind, wedi datblygu canllaw i reini ynglŷn â’r hyn y gallant ei ddisgwyl gan athrawon a...

Gweithwyr Ieuenctid a Gweithwyr Cymorth Ieuenctid: Diweddarwch Eich Cofnod

Fe gysyllton ni â holl weithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid yn ddiweddar i'w gofyn i chi ddiweddaru eich cofnod...

Nifer y Staff Cefnogi Dysgu Ysgol yng Nghymru yn Rhagori ar y Nifer o Athrawon

Dengys data newydd a gyhoeddwyd gan Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) fod mwy o staff cefnogi dysgu nag athrawon cofrestredig yn...

Cyflwyno Dull Arloesol i Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru

Mae’r rhaglenni addysg gychwynnol athrawon cyntaf sydd wedi’u hachredu gan Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)...

Yr Athro Andy Hargreaves ar Ganol y Llwyfan yn Siarad yn Broffesiynol 2019 CGA

Yr Athro Andy Hargreaves fydd yn cyflwyno pedwaredd ddarlith flynyddol Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), Siarad yn...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer ar gyfer 2018-19

Heddiw, cyhoeddwn ein Hadroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer. Mae'r adroddiad yn rhoi crynodeb o waith achosion priodoldeb...

Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol Diwygiedig CGA yn Dod i Rym

Ar 1 Medi 2019, daeth Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol diwygiedig CGA i rym. Mae'r Cod yn penodi'r safonau a ddisgwylir...

CGA yn Penodi Cadeirydd Newydd i’w Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wrth ei fodd cael cyhoeddi penodiad Dr Hazel Hagger fel Cadeirydd i’w Fwrdd Achredu Addysg...

tanysgrifiwch in cylchlythyr

professionally speaking 2016

Ar nos Lun, 6 Mehefin 2016, cynhaliwyd digwyddiad cyntaf CGA mewn cydweithrediad â'r Brifysgol Agored yng Nghymru, 'Siarad yn Broffesiynol gyda'r Athro John Furlong a'r Athro Graham Donaldson'. Yn dilyn cyflwyniad gan y newyddiadurwraig Catrin Haf Jones, fe gyflwynodd y ddau Athro yn eu tro eu barn ar yr heriau sy'n wynebu'r system addysg yng Nghymru a beth yw dyfodol polisi addysg yng Nghymru.

Yr Athro Graham Donaldson oedd awdur 'Dyfodol Llwyddiannus', sef adolygiad annibynnol o gwricwlwm a threfniadau asesu yng Nghymru.

Gallwch ddarllen cyflwyniad Graham Donaldson yma .

Yr Athro John Furlong oedd awdur yr adroddiad 'Addysgu Athrawon Yfory; opsiynau ar gyfer dyfodol hyfforddiant cychwynnol athrawon yng Nghymru' a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2015.

Gallwch ddarllen cyflwyniad John Furlong  yma .

Mae linc ar gyfer fideo o'r noson yma.

Os ydych chi ar Twitter, gallwch gael blas ar y noson drwy chwilio am yr hashnod #siaradproff16

  Dyma ymateb yr Athro Ken Jones i’r hyn a glywodd yn ‘Siarad yn Broffesiynol 2016’

Fuoch chi’n bresennol yn ‘Siarad yn Broffesiynol’? Os oes gennych chi safbwynt / ymateb i’w rannu gyda ni? Cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Unrhyw gwestiynau? E-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.