Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube


search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

Cynhelir cyfarfod y Cyngor nesaf o bell ar 10 Gorffennaf 2020 ac mae’n agored i’r cyhoedd.

Coronafeirws a'n gwaith: yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Fel rheoleiddiwr ar gyfer addysgwyr yng Nghymru, mae ein ffocws yn parhau i fod ar gynnal safonau uchel a chynnal ffydd y...

CGA yn penodi Andy Borsden i yrru’r Marc Ansawdd ymlaen

Andy Borsden yw’r swyddog datblygu newydd a benodwyd ar gyfer y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru . Bydd yn...

Helpu chi i feddwl am yr arfer orau

Cydnabyddwn bod hwn y gyfnod heriol i’n cofrestreion. Mae llawer ohonynt wedi gofyn am gyngor gennym o ran eu hymarfer....

Perthnasau gwaith cadarnhaol: cyhoeddi canllaw arfer da newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi ei bumed canllaw arfer da heddiw. Ac yntau wedi'i anelu at ymarferwyr cofrestredig...

EWC yn lansio ei gynlluniau ar gyfer y blynyddoedd nesaf

Cyhoeddodd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol ar 1 Ebrill 2020, gan amlinellu ei genhadaeth i gynnal safonau...

Coronafeirws a sefydlu statudol ANGau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw dros dro i gefnogi ANGau yn Nghymru fydd yn pryderu am effaith bosibl cau...

CGA i ddyfarnu’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mewn partneriaeth ag ETS Cymru, i ddatblygu a...

Canllaw Newydd i Gofrestreion CGA yn Edrych ar Gynnal Ffiniau Proffesiynol Gyda Dysgwyr

Heddiw, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ganllaw arfer da diweddaraf ar gyfer cynnal ffiniau proffesiynol...

tanysgrifiwch in cylchlythyr

 

Dyma gyfle arall i ddarllen ein herthygl nodwedd, ‘Sut i oroesi’ch blwyddyn ANG’. Dyma gynghorion defnyddiol o berspectif athro newydd, mentor a’r prifatheo. Cyhoeddwyd yr erthygl yn wreiddiol flwyddyn yn ôl.

Wrth i Athrawon Newydd Gymhwyso ledled Cymru ddechrau ar eu blwyddyn sefydlu, fe ofynnodd CGA i Holly Norcliffe o Ysgol Llywelyn, Y Rhyl, a gwblhaodd ei blwyddyn sefydlu yn haf 2016 am ei phrofiadau hi. Cawn hefyd wybod am berspectif ei mentor yn yr ysgol, Ben Cox a phennaeth yr ysgol, Mari Gaskell sy’n cynnig eu cyngor ar beth yw cyfrinach blwyddyn sefydlu lwyddiannus.

 

Teacher 2

Gair gan y mentor - Ben Cox

LLONGYFARCHIADAU!

Mr B CoxOs ydych yn darllen hwn, yna mae'n bur debyg eich bod wedi cwblhau eich llwybr i mewn i'r proffesiwn addysgu ac yn awr yn dechrau ar eich Blwyddyn ANG. Boed trwy gyflenwi neu swydd lawn amser, mae'n bwysig bod y flwyddyn hon yn mynd yn dda ac eich bod yn cael y cyfle i ddefnyddio'r holl wybodaeth a sgiliau yr ydych wedi'u hennill drwy gydol eich cwrs.

Fel mentor yn yr ysgol rwyf wedi gweld yr heriau a wynebir gan athrawon newydd gymhwyso, ac yn dilyn blwyddyn ardderchog a llwyddiannus gyda Holly fel ANG, teimlaf fod y profiad ymarferol ac uniongyrchol y gallem gynnig yn ystod eich blwyddyn gyntaf o addysgu yn helpu ac yn rhoi sicrwydd i'r rhai sy'n newydd i'r ystafell ddosbarth. Yn ogystal â chyfraniadau gan Holly, ei mentor allanol a phennaeth yr ysgol, dyma amlinelliad byr o'r hyn y gallwch ddisgwyl a sut gallwch chi brofi cyfnod sefydlu llwyddiannus.

Fy rôl i oedd arwain a chefnogi Holly drwy ei blwyddyn gyntaf o addysgu. Cyfathrebu gyda'ch mentor yw un o'r ffactorau allweddol os ydych am lwyddo. Er bod y gallu i weithio'n annibynnol yn bwysig, nid oes unrhyw un yn disgwyl i chi wybod popeth yn eich blwyddyn gyntaf ac mae'n bwysig i ofyn am gymorth a defnyddio arbenigedd eich cydweithwyr newydd.

Gan y gall mentor gael hyd at 5 ANG ar unrhyw un adeg, mae'n bwysig eich bod yn cadw ar ben eich proffil sefydlu a gwneud yn siŵr ei fod yn hawdd i'w ddefnyddio ac yn dod o hyd i'r dystiolaeth berthnasol ar gyfer pob safon. Bydd hyn yn galluogi eich mentor i weld unrhyw fylchau yn hawdd a'ch cynorthwyo i ddod o hyd i ffyrdd i'w llenwi.

Os ydych yn cwblhau eich sesiynau ANG wrth gyflenwi, cofiwch mai eich cyfrifoldeb chi yw cael yr ysgol yr ydych yn gweithio ynddi i arwyddo'r papur perthnasol ar ôl pob diwrnod y byddwch yn gweithio yno. Bydd hyn yn sicrhau nad ydych yn colli unrhyw sesiynau ac nad ydych yn ceisio llenwi gwaith papur ôl-weithredol gan greu mwy o waith ar eich cyfer chi a'r ysgolion.

Yn olaf, mae gwneud defnydd da o'ch amser fel ANG yn allweddol ar gyfer blwyddyn lwyddiannus. Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio gyda'ch mentor bod yr hyn yr ydych yn ei wneud yn gywir ac yn ateb y safon ofynnol. Mae'n well i ddarganfod yn union beth hoffai eich mentor ei weld yn gynnar yn y flwyddyn fel nad oes rhaid i chi wneud gormod o newidiadau yn ddiweddarach.

Pob lwc. Rydych wedi dewis gyrfa gwerth chweil iawn, ac er ar adegau y gallai ymddangos yn straen a bod y llwyth gwaith yn llethol, cofiwch fod eich mentoriaid a chydweithwyr yn yno i chi a pheidiwch â bod ofn eu defnyddio. Roeddem ni i gyd yn ANG unwaith!

 

Blog pic 2

Fy mlwyddyn ANG – Holly Norcliffe

Miss H NorcliffeAr ddechrau fy mlwyddyn ANG roeddwn yn teimlo ychydig yn bryderus am y llwyth gwaith oedd yn disgwyl amdanaf ar ben y llwyth gwaith cyffredinol sy'n rhan o fywyd gwaith athro. Yn ystod fy wythnosau cyntaf, treuliais amser yn dod i adnabod aelodau o staff yn yr ysgol ac mae eu gwybodaeth a chyngor wedi bod yn amhrisiadwy i mi fel ANG, ac yn rhywbeth y byddaf yn bendant yn parhau i ofyn amdano yn y dyfodol. Roedd yr wythnosau cyntaf yn amhrisiadwy i mi ac rwyf yn teimlo yn ddiogel yn dechrau fy ngyrfa addysgu ac roedd hi'n dawelwch meddwl i wybod fod gennyf gefnogaeth gan athrawon profiadol ac uwch arweinwyr a oedd yn barod i fy helpu unrhyw bryd.

Cwrddais â fy mentor yn yr ysgol yn ystod wythnos gyntaf y tymor a buom yn trafod y camau angenrheidiol y byddai'n rhaid i mi eu cymryd yn ystod y flwyddyn i lwyddo ANG. Roeddwn yn lwcus yn y ffaith fod fy 10% o fy amser ar gyfer y cyfnod paratoi ac asesu (CPA) ac mae 10% o amser ANG wedi'i neilltuo i mi ar yr un diwrnod bob wythnos. Fodd bynnag, y peth pwysicaf yw defnyddio'r amser hwn yn ddoeth. Er mwyn gwneud hyn rwyf yn gosod fy nhargedau bychain i'm hun o ran fy natblygiad ANG a'r cynlluniau gwersi yr oedd gofyn i mi eu cwblhau erbyn diwedd y diwrnod ysgol.


Ar y dechrau, dewisais ddetholiad o gynlluniau addysg unigol (CAU) i ddiweddaru a chasglu tystiolaeth ar gyfer Adran 3 (tystiolaeth o gyflawni safonau). Mae'n bwysig nodi y dylech geisio cwblhau'r ddogfen gwaith yma drwy gydol y flwyddyn academaidd gyfan gan y byddai ceisio cwblhau hyn ar ddiwedd tymor yr haf yn anodd ac y byddai tystiolaeth yn anodd iawn i'w chasglu wrth edrych yn ôl. Gan gofio hyn, fe drosglwyddais y ddogfen i raglen Word er mwyn sicrhau bod gennyf fy nghopi personol fy hun ac i osgoi colli unrhyw waith caled os ydych yn anghofio cadw'r gwaith ar ôl y ffenest 30 munud wrth ddiweddaru'r fersiwn ar-lein o Adran 3. Ar ôl i mi gwblhau'r dystiolaeth ar gyfer y detholiad CAU a chyfeirnodi lleoliad y dystiolaeth, fe gwrddais â fy mentor yn yr ysgol i wirio bod y ffordd y gwnes i ddiweddaru'r wybodaeth a chyfeirio at y dystiolaeth yn briodol cyn parhau.

Penderfynais mai'r ffordd fwyaf effeithiol o gasglu tystiolaeth oedd cadw ffeil dystiolaeth. Rwyf yn ymwybodol o ANG eraill oedd yn cadw cofnod o'u tystiolaeth ar yriant USB neu wedi creu ffeil a defnyddio gyriant USB ar yr un pryd, ond roedd well gennyf gadw cymaint o dystiolaeth ag y bo modd mewn un man ar ffurf galed.

Roedd paratoi ar gyfer arsylwadau gwersi'n brofiad yr un mor ofidus â'r cyfnod ymarfer dysgu yn y Brifysgol. Fodd bynnag, roedd y broses union yr un peth. Gwnewch yn siŵr bod eich gwersi ac adnoddau wedi eu paratoi o flaen llaw, a pheidiwch ag anghofio i ddefnyddio arbenigedd y cydweithwyr o'ch cwmpas i'ch helpu gyda syniadau os ydych yn cael trafferth.

Fe gyfeiriais dystiolaeth hefyd nad oedd modd i mi ei chasglu yn fy ffeil dystiolaeth, megis safonau athrawon wrth eu gwaith (SAG) yn fy ffeil anghenion dysgu ychwanegol, dogfennau cynllunio yn fy ffeil gynllunio, gwaith wedi ei farcio mewn llyfrau plant ac arddangosfeydd gwaith, ac ati.

Yn ystod pob cyfarfod cynnydd gyda fy mentor yn yr ysgol buom yn trafod targedau datblygu priodol a oedd yn gyraeddadwy o fewn tymor a gwella fy natblygiad proffesiynol. Fy nghyfrifoldeb i oedd cyflawni'r targedau hyn drwy gymryd y camau angenrheidiol, er enghraifft, trefnu cyfarfodydd gyda gwahanol benaethiaid dysgu, trefnu arsylwadau gwersi ac ymweliadau ag ysgolion eraill a sicrhau fy mod yn cofrestru ar gyfer cyrsiau priodol. Roedd modd defnyddio hyn i ddangos fy nghynnydd i gyrraedd fy nhargedau wrth eu hadolygu yn y cyfarfod cynnydd canlynol. 

Mae cadw mewn cysylltiad rheolaidd â'ch mentor allanol hefyd yn hanfodol i sicrhau blwyddyn ANG lwyddiannus. Drwy ddiweddaru eich mentor allanol gyda'r hyn rydych yn ei wneud a sut rydych yn dod ymlaen gyda chwblhau eich SAG yn ogystal â chwrdd â'ch targedau datblygiadol, maent mewn gwell sefyllfa i'ch helpu chi os oes gennych unrhyw broblemau neu bryderon.

Yn ystod yr hanner tymor olaf, treuliais amser yn darllen trwy fy SAG - Adran 3 i sicrhau ei fod yn gwneud synnwyr a fy mod i wedi llwyddo wrth ddarparu datganiadau a thystiolaeth ategol ar gyfer pob un o'r safonau. Rwyf hefyd yn gwirio pob SAG yn erbyn fy ffeil a darnau eraill o dystiolaeth i sicrhau nad wyf wedi anghofio cynnwys unrhyw dystiolaeth berthnasol.

Cyngor Da

Y cyngor gorau yw gwneud y mwyaf o'ch amser ANG penodedig. Ymgyfarwyddwch â'r ddogfen SAG yn syth a thrafodwch sut rydych yn mynd i gasglu tystiolaeth ategol gyda'ch mentor yn yr ysgol. Dechreuwch ysgrifennu datganiadau cefnogol cyn gynted ag y bo modd a pharhewch i wneud hynny yn wythnosol yn ystod eich amser ANG. Nid yw gadael y gwaith tan y funud olaf yn opsiwn os ydych am fod yn llwyddiannus!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw popeth ar-lein yn gyfredol. Pan fyddwch wedi cwblhau'r cyfarfod cynnydd neu arsylwi gwersi, llofnodwch bopeth ar unwaith. Ar ôl treulio ychydig o oriau yn diweddaru eich SAG - Adran 3 ar eich fersiwn dogfen Word, diweddarwch eich Adran 3 ar-lein fel bod eich mentor yn yr ysgol a'ch mentor allanol yn ymwybodol o'r cynnydd rydych yn ei wneud.

Yn olaf, peidiwch ag anghofio bod yna lawer o staff o gwmpas i'ch helpu chi. Peidiwch byth â bod ofn gofyn am help os oes arnoch ei angen, a chofiwch fod eich mentor allanol yno i'ch cefnogi chi hefyd os oes arnoch angen cyngor.

 

Alarm clock 1

Persbectif y Pennaeth - Mari Gaskell

Mari GaskellWrth benodi ANG, bydd y pennaeth a chorff llywodraethol yr ysgol yn ymwybodol eich bod yn gymwys i gael 10% o amser ANG ychwanegol ar ben eich CPA, gan ychwanegu hyd at 1 diwrnod yr wythnos allan o oriau dosbarth ar gyfer athro llawn amser. Wrth ddechrau eich swydd, mae'n syniad da i wirio bod hyn wedi cael ei gynnwys yn eich amserlen ac i godi unrhyw bryderon cyn gynted â phosibl os na sydd ganddo.

Caiff cyfnod sefydlu'r ANG ei reoli gan ein mentor yn yr ysgol. Cefnogwyd Holly'n fedrus gan Ben Cox, ac mae ei brofiad a'i wybodaeth o gyfleoedd datblygu proffesiynol addas yn yr ystafell ddosbarth wedi bod yn gaffaeliad sylweddol i'r cyfnod sefydlu. Oni bai bod y materion wedi cael eu codi gyda'r mentor allanol ni ddylai fod angen i benaethiaid neu dîm arweinyddiaeth i gymryd rhan yn y gwaith o fonitro Adran 3 neu sefydlu cyfarfodydd ar wahân i drafod a chytuno'r datganiad am unrhyw gyrsiau DPP y dymuna'r ANG yn fod yn bresennol ynddynt er mwyn gweithio tuag at eu meysydd targed.

Cafodd Holly flwyddyn ANG lwyddiannus iawn oherwydd yr ymrwymiad y mae hi wedi dangos a'i bod wedi manteisio ar y cyfleoedd a gynigwyd iddi. Drwy fynychu cyrsiau a hebrwng disgyblion ar dripiau ysgol ac ymweliad preswyl dros nos, mae hi wedi ennill profiadau gwerthfawr sydd wedi cyfrannu'n fawr at y dystiolaeth yn erbyn y SAG.

Mae datblygu perthnasau cadarnhaol a phroffesiynol gyda staff, disgyblion a rhieni hefyd yn bwysig yn y cyfnod hwn ac yn rheswm arall pam y bu blwyddyn ANG Holly yn un llwyddiannus. Mae cael y cydbwysedd cywir yn bwysig iawn wrth ennill parch y grwpiau hyn ac wrth gadw safon uchel o ran ymddygiad disgyblion.

Yn olaf, cofiwch fod eich prifathro a'r staff cefnogi yno i chi os oes eu hangen arnoch. Peidiwch â bod ofn gofyn am help.