Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube


search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

Cynhelir cyfarfod y Cyngor nesaf o bell ar 10 Gorffennaf 2020 ac mae’n agored i’r cyhoedd.

Coronafeirws a'n gwaith: yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Fel rheoleiddiwr ar gyfer addysgwyr yng Nghymru, mae ein ffocws yn parhau i fod ar gynnal safonau uchel a chynnal ffydd y...

CGA yn penodi Andy Borsden i yrru’r Marc Ansawdd ymlaen

Andy Borsden yw’r swyddog datblygu newydd a benodwyd ar gyfer y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru . Bydd yn...

Helpu chi i feddwl am yr arfer orau

Cydnabyddwn bod hwn y gyfnod heriol i’n cofrestreion. Mae llawer ohonynt wedi gofyn am gyngor gennym o ran eu hymarfer....

Perthnasau gwaith cadarnhaol: cyhoeddi canllaw arfer da newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi ei bumed canllaw arfer da heddiw. Ac yntau wedi'i anelu at ymarferwyr cofrestredig...

EWC yn lansio ei gynlluniau ar gyfer y blynyddoedd nesaf

Cyhoeddodd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol ar 1 Ebrill 2020, gan amlinellu ei genhadaeth i gynnal safonau...

Coronafeirws a sefydlu statudol ANGau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw dros dro i gefnogi ANGau yn Nghymru fydd yn pryderu am effaith bosibl cau...

CGA i ddyfarnu’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mewn partneriaeth ag ETS Cymru, i ddatblygu a...

Canllaw Newydd i Gofrestreion CGA yn Edrych ar Gynnal Ffiniau Proffesiynol Gyda Dysgwyr

Heddiw, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ganllaw arfer da diweddaraf ar gyfer cynnal ffiniau proffesiynol...

tanysgrifiwch in cylchlythyr

Tom Anderson: Ystyried sut y gall cymwysterau helpu i gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru: sut y gall athrawon gymryd rhan yn y drafodaeth sy'n esblygu?

Tom AndersonMae Cymwysterau Cymru yn ymgymryd â gwaith ymchwil er mwyn helpu i lywio'r ffordd y caiff cymwysterau eu dylunio a'u datblygu ar gyfer disgyblion rhwng 14 a 16 oed yng Nghymru yn y dyfodol. Rhan ganolog o'r rhaglen waith hon yw ystyried sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Fel sefydliad a gaiff ei arwain gan dystiolaeth, hoffem glywed am brofiadau a chanfyddiadau athrawon a dysgwyr er mwyn sicrhau y caiff eu barn ei chynnwys yn y broses hon. Rydym yn cynnal nifer o brosiectau sy'n gofyn am fewnbwn gan athrawon felly mae sawl ffordd y gallwch gymryd rhan. Edrychwch ar y prosiectau isod i weld sut y gallwch gymryd rhan:

1. Trafodaethau ag athrawon am asesiadau diarholiad (NEA)

Rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2019, byddwn yn hwyluso cyfres o grwpiau ffocws ledled Cymru i drafod profiadau a chanfyddiadau athrawon am asesiadau diarholiad (NEA). Mae gennym ddiddordeb mewn gwybod am yr hyn sy'n gweithio'n dda yn eich barn chi, a pha gyfleoedd a heriau y mae'r ffurfiau gwahanol ar asesiadau diarholiad yn eu cyflwyno.

Bydd y trafodaethau yn canolbwyntio ar ddeg pwnc TGAU gwahanol: Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg Iaith, Llenyddiaeth Gymraeg, Gwyddoniaeth, Celf, Addysg Gorfforol, Drama, Daearyddiaeth a Chyfrifiadureg. Byddwn yn canolbwyntio ar egwyddorion a dibenion asesiadau diarholiad, dulliau asesu, lefel cyfranogiad athrawon wrth osod, cyflawni a marcio tasgau a'u profiadau o gynnal ac asesu asesiadau diarholiad.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect ac i gofrestru ar gyfer un o'r grwpiau ffocws, ewch i wefan Cymwysterau Cymru.

2. Archwilio cymwysterau TGAU mathemateg yng Nghymru

Rhwng mis Rhagfyr 2018 a mis Mawrth 2019, byddwn yn cynnal arolwg ar-lein i gasglu barn athrawon am y cymwysterau TGAU Mathemateg a Mathemateg-Rhifedd newydd, yn ogystal â'r Dystysgrif Lefel 2 mewn Mathemateg Ychwanegol.

Bydd yr arolwg yn gofyn am eu barn am y ffordd y caiff pob cymhwyster ei ddylunio, EI haenu a'i reoli, ei gynnwys a'r hyn sy'n dylanwadu ar benderfyniadau i gofrestru ar gyfer arholiadau.

Bydd dolen i'r arolwg ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru o 4 Rhagfyr 2018.

3. Tystysgrif Her Sgiliau

Rydym yn cynnal holiadur ar-lein i ddarganfod mwy am y ffordd y mae canolfannau ledled Cymru yn cyflwyno'r Dystysgrif Her Sgiliau. Mae CBAC wedi anfon dolen i'r arolwg at bob cydlynydd Bagloriaeth Cymru sy'n gyfrifol am Fagloriaeth Cymru yng Nghyfnod Allweddol 4 a Bagloriaeth Cymru Uwch. Os nad ydych wedi derbyn dolen, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.. Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r holiadur yw dydd Gwener 14 Rhagfyr 2018.

4. Canfyddiadau athrawon ynghylch cymwysterau TGAU diwygiedig

Rydym hefyd wedi comisiynu astudiaeth er mwyn canfod barn athrawon am gymwysterau TGAU sydd wedi'u diwygio'n ddiweddar. Ein nod yw darganfod sut mae'r cymwysterau newydd yn gweithio ac effeithiau'r newidiadau, a chasglu tystiolaeth i lywio unrhyw ddiwygiadau i gymwysterau yn y dyfodol.

Bydd ein partner ymchwil, Wavehill, yn cysylltu â sampl o ysgolion yn uniongyrchol i'w gwahodd i gymryd rhan mewn cyfweliadau a grwpiau ffocws. Bydd y rhain yn ystyried barn athrawon am y pynciau TGAU canlynol: Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth, Celfyddydau Perfformio, Saesneg, Cymraeg, Mathemateg ac Ieithoedd Tramor Modern.

Gobeithio y gallwch helpu i gyfrannu at ein gwaith a dweud eich dweud ar y ffordd y gallai cymwysterau gael eu dylunio a'u datblygu yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r prosiectau, ewch i'n gwefan neu anfonwch e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Tom Anderson yw Pennaeth Ymchwil Cymwysterau Cymru