Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

 • Arolwg cenedlaethol gweithlu addysg Cymru

  Arolwg cenedlaethol gweithlu addysg Cymru

  Cofrestreion AB ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith – dweud eich dweud ar faterion sy'n bwysig i chi fel llwyth gwaith, Covid-19, lles a dysgu proffesiynol. 

  Grwpiau cofrestru eraill: cyhoeddir eich arolygon ar 5 Chwefror 2021.

 • Ymunwch â'n gweithdy rhyngweithiol ar gyfer partneriaethau AGA

  Ymunwch â'n gweithdy rhyngweithiol ar gyfer partneriaethau AGA

  Ydych chi ynghlwm ag unrhyw un o bartneriaethau AGA Cymru? Ymunwch â ni ar 24 Mawrth i rannu’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu, a dathlu’r hyn rydyn ni wedi’i gyflawni yng Nghymru hyd yma. Cadw'ch lle yma

 • Ydych chi wedi archebu lle ar gyfer Siarad yn Broffesiynol 2021 eto?

  Ydych chi wedi archebu lle ar gyfer Siarad yn Broffesiynol 2021 eto?

  Ymunwch â dros 1,500 o broffesiynolion addysg sydd eisioes wedi cofrestru i fynychu ein darlith flynyddol gyda'r Athro Pasi Sahlberg. Cofrestrwch am eich lle am ddim

 • Sôn - O'r lleol i'r rhyngwladol: Ydy gwaith ieuenctid yn aeddfedu yng Nghymru?

  Sôn - O'r lleol i'r rhyngwladol: Ydy gwaith ieuenctid yn aeddfedu yng Nghymru?

  Yn ei flogbost diweddaraf, mae Dr Howard Williamson yn myfyrio ar ddatblygiad gwaith ieuenctid dros y 40 mlynedd diwethar, a'r heriau a chyfleoedd mae'r proffesiwn yn eu hwynebu o hyd. Darllen y blogbost

 • Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2020

  Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2020

  Rydym wedi cyhoeddi'n set o ddata mwyaf cynhwysfawr hyd yma yn ddiweddar, sy'n cynnwys data ar dros 80,000 o ymarferwyr addysg cofrestredig. Dysgwch fwy 

search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Mae arolwg cenedlaethol gweithlu addysg Cymru wedi cychwyn

Mae Llywodraeth Cymru, y Cyd-undebau Llafur, Colegau Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW), a Chyngor y...

Athrawon ysgol cymwysedig ledled y byd yn gallu ymgeisio am gydnabyddiaeth yng Nghymru

O 1 Ionawr, gall unrhyw athro ysgol a gymhwysodd y tu allan i Gymru ond sydd eisiau gweithio yng Nghymru ymgeisio i gael ei...

CGA yn cyhoeddi canllaw arfer da newydd ar fod yn agored ac yn onest fel gweithiwr proffesiynol

Rydym newydd gyhoeddi canllaw arfer da sy'n canolbwyntio ar fod yn agored ac yn onest fel gweithiwr proffesiynol. Mae'r...

Yr Athro Pasi Sahlberg i gyflwyno Siarad yn Broffesiynol 2021

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai yr Athro Pasi Sahlberg yw’r siaradwr gwadd ar gyfer ein darlith flynyddol, sy’n cael ei...

Ymateb i ymgynghoriad: Gorchymyn Arfaethedig Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro Interim) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymgynghori ar ddeddfwriaeth ddrafft fyddai'n rhoi pwerau newydd i CGA i osod Gorchmynion...

Cyhoeddi adroddiad monitro Safonau'r Gymraeg CGA ar gyfer 2019-20

Fe gyhoeddon ni ein hadroddiad monitro Safonau'r Gymraeg ar gyfer 2019-20 yn ddiweddar. Mae'r adroddiad yn amlinellu ein...

Brîff polisi CGA yn amlygu recriwtio a chadw athrawon

Ar 14 Hydref 2020, bu i ni gyflwyno brîff polisi ar recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru ar y cyd â Llywodraeth Cymru....

Ymateb i ymgynghoriad: Sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd a lles meddyliol

Bu i ni gyflwyno ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ganllawiau fframwaith ar sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin...

Ein hymateb i ymgynghoriad Pwyllgor PPIA Senedd Cymru ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Yn ddiweddar, bu i ni gyflwyno ein hymateb i ymgynghoriad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru ar y Bil...

tanysgrifiwch in cylchlythyr

Michael Salvatori - Beth yw braint hunanreoleiddio a pham mae ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd mor bwysig?

Cwestiynau da.

M SALVATORIPan gomisiynodd Coleg Athrawon Ontario cyn-Brif Ustus Ontario, Patrick LeSage, i adolygu ei arferion a’i brosesau disgyblu yn 2011, ysgogodd un arsylwad o’i adroddiad staff a chyngor y Coleg i fyfyrio a gweithredu. Dywedodd LeSage, yn syml: “Fe’m synnwyd gan gyn lleied y mae pobl yn ei wybod am rôl y Coleg, hyd yn oed ymysg aelodau’r proffesiwn addysgu.”

Mae llawer wedi digwydd ers yr adroddiad yn 2011 a’i argymhellion i gryfhau rôl y Coleg fel rheoleiddiwr ar gyfer y proffesiwn addysgu, sef braint sydd wedi bod ganddo ers dros 20 mlynedd. Er nad yw ei fandad creiddiol wedi newid yn ystod y cyfnod hwn, mae’r cyd-destun y mae’r Coleg yn rheoleiddio ynddo yn parhau i ddatblygu ac mae’r angen am gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o’i waith er budd y cyhoedd wedi cynyddu. Fel rheoleiddiwr ystwyth, rydym wedi parhau i roi sylw manwl i’r tirlun rheoleiddio, i ddadansoddi a rhagweld tueddiadau a gweithredu ar sail hynny.

Fel cyrff rheoleiddio eraill yng Nghanada a ledled y byd, mae awdurdod y Coleg i hunanlywodraethu yn deillio o fandad deddfwriaeth y dalaith a ddiogelir yn Neddf Coleg Athrawon Ontario, sy’n gosod gofynion mynediad i’r proffesiwn a chyfrifoldeb y Coleg i gymhwyso’r gofynion hynny i broses ardystio dros 5000 o ymgeiswyr bob blwyddyn.

Mae’r Coleg, sydd â 243,000 o aelodau, hefyd wedi gosod Safonau Moesegol ar gyfer y Proffesiwn Addysgu a Safonau Ymarfer ar gyfer y Proffesiwn Addysgu, sy’n dylanwadu ar holl aelodau gweithredol y Coleg. Hefyd, mae’r Coleg yn achredu rhaglenni addysg athrawon dechreuol a chyrsiau cymhwyso ychwanegol, ac mae’n rheoli’r broses ddisgyblu i ymarferwyr sy’n croesi llinellau sefydledig o ran ymddygiad proffesiynol.

Mae’r Coleg wedi cyflawni ei ddyletswyddau rheoleiddio gydag effeithlondeb ac atebolrwydd i’r cyhoedd trwy gydol ei fodolaeth. Yn y blynyddoedd diweddar, mae’r Coleg wedi amlygu ac ymateb i dueddiadau sy’n gysylltiedig â thryloywder, cyd-destun cyfoes addysgu a dysgu, a diddordeb cynyddol y cyhoedd mewn gwybodaeth sy’n ymwneud â rheoleiddio addysgu.

Ym mis Medi 2015, er enghraifft, gwelwyd carreg filltir hanesyddol ym myd addysg yn Ontario, pan gyflwynwyd rhaglen addysg athrawon estynedig i adlewyrchu cyd-destun cyfoes addysgu a dysgu. Ar ôl ymgynghori helaeth ar y cyd â chyfadrannau addysg Ontario a’r Weinyddiaeth Addysg, datblygodd y Coleg ofynion ar gyfer achredu’r rhaglen estynedig hon, gan gynnwys:

 • dyblu hyd y rhaglen o ddau semester academaidd i bedwar;
 • cynyddu’r gofyniad addysgu ymarferol o 40 diwrnod i 80;
 • ehangu neu ychwanegu meysydd cynnwys craidd, fel integreiddio technoleg, iechyd meddwl, dibyniaeth a lles.

Roedd y newidiadau hyn ymhlith y mwyaf arwyddocaol ym maes addysg athrawon gychwynnol mewn 25 mlynedd.

Ar yr un pryd, ymdrechodd y Coleg i gyflwyno newidiadau i’w arferion ymchwilio a gwrandawiadau yn dilyn adolygiad annibynnol yr Ustus LeSage. Arweiniodd ei argymhellion, oedd yn canolbwyntio’n bennaf ar wella effeithlonrwydd a thryloywder, at fabwysiadu Deddf Diogelu Myfyrwyr Ontario. Mae’r Ddeddf a’i heffaith ar arferion y Coleg yn adlewyrchu cyd-destun presennol craffu manylach gan y cyhoedd a disgwyliadau tryloywder er budd y cyhoedd.

I wella tryloywder ac i ddiogelu myfyrwyr ymhellach, cyflwynwyd y newidiadau amlwg canlynol:

 • diddymu tystysgrif aelod yn orfodol mewn achosion o ganfod cam-drin rhywiol;
 • cyhoeddi crynodeb o bob gwrandawiad disgyblu gydag enw’r aelod;
 • awdurdod i gyhoeddi ar broffil yr aelod ar wefan y Coleg;
 • awdurdod i rannu gwybodaeth â bwrdd yr ysgol neu’r cyflogwr os bydd y person y gwnaed y gŵyn amdano/amdani yn peri risg uniongyrchol i fyfyriwr neu blentyn;
 • gwella’r amserlenni o ran ystyried ac ymchwilio i gŵynion.

Nid yw effaith newidiadau fel y rhai a amlinellir yn cael ei weithredu’n llawn heb ymwybyddiaeth y cyhoedd. Mae rheoleiddio er budd y cyhoedd yn golygu bod angen ymwybyddiaeth, ymgysylltiad a chymorth. Felly, mae’r Coleg wedi datblygu strategaeth gyfathrebu, gan gynnwys menter sy’n cyfathrebu’n glir â rhieni a’r gymuned ehangach am rôl a chyfrifoldebau’r Coleg.

Diffiniwyd mai llwyddiant y strategaeth oedd cynyddu’r canlynol ymysg y cyhoedd ac aelodau:

 • dealltwriaeth a pharch tuag at fandad a gwaith y Coleg
 • dealltwriaeth o’r ffordd orau o ryngweithio â’r Coleg
 • hyder yn y Coleg.

Mae’r fenter amlochrog, aml-flwyddyn, a gynhelir yn Saesneg a Ffrangeg, wedi cyflawni enillion pwysig. Yn ogystal â hysbysebion y talwyd amdanynt ar y radio a theledu, mae’r Coleg wedi datblygu cyfres o gyflwyniadau ar ei fandad, ac wedi rhannu gwybodaeth mewn ffordd weithredol i adeiladu dealltwriaeth a chyfranogiad mewn:

 • pwyllgorau ymglymiad rhieni ac ymddiriedolwyr bwrdd ysgolion rhanbarthol;
 • cynadleddau a symposia addysg;
 • digwyddiadau taleithiol yn ymwneud ag addysg neu rieni.

Mae grwpiau ffocws ac arolygon ymwybyddiaeth gyhoeddus dros y ddwy flynedd ddiwethaf wedi cadarnhau ein hymdrechion a’n llwyddiant. Rydym yn cydnabod, fodd bynnag, bod llawer o waith i’w wneud eto.

Wrth i’r cyd-destun cymdeithasol yr ydym yn rheoleiddio ynddo barhau i ddatblygu, rydym yn edrych ymlaen at gyfleoedd i alinio ein gwaith â’r cyd-destun hwn. Mae ymddiriedaeth yn un o safonau moesegol y Coleg, ac mae’n un o gonglfeini hyder y cyhoedd yn y proffesiwn a’n gwaith wrth ei reoleiddio. Bydd y Coleg yn ymdrechu i barhau i fod yn warcheidwad yr ymddiriedaeth gyhoeddus honno, a chyfathrebu’n eang am y fraint unigryw hon.

Dr. Michael Salvatori, OCT
Prif Swyddog Gweithredol a Chofrestrydd
Coleg Athrawon Ontario

Yn addysgwr, yn awdur ac yn ieithydd o ran gyrfa, Dr. Michael Salvatori yw Prif Swyddog Gweithredol a Chofrestrydd Coleg Athrawon Ontario, sef un o’r cyrff hunanreoleiddio mwyaf yng Nghanada.

Mae gan Dr. Salvatori ddoethuriaeth mewn Cwricwlwm, Addysgu a Dysgu, ac mae wedi gweithio fel athro Ffrangeg craidd ac athro trochi Ffrangeg, dirprwy bennaeth, pennaeth, Athro cynorthwyol a chyfarwyddwr adran gwasanaethau aelodaeth y Coleg yn ystod ei yrfa 30 mlynedd ym myd addysg.

Ac yntau’n rhugl mewn pedair iaith, mae Dr. Salvatori wedi ysgrifennu llawer o werslyfrau ac adnoddau i athrawon. Ar hyn o bryd, ef yw Llywydd Etholedig bwrdd cyfarwyddwyr y Cyngor Trwyddedu, Gorfodi a Rheoleiddio (CLEAR) a Llywydd bwrdd cyfarwyddwyr French for the Future.