Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube


search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Helpu chi i feddwl am yr arfer orau

Cydnabyddwn bod hwn y gyfnod heriol i’n cofrestreion. Mae llawer ohonynt wedi gofyn am gyngor gennym o ran eu hymarfer....

Perthnasau gwaith cadarnhaol: cyhoeddi canllaw arfer da newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi ei bumed canllaw arfer da heddiw. Ac yntau wedi'i anelu at ymarferwyr cofrestredig...

Coronafeirws a'n gwaith: yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Fel rheoleiddiwr ar gyfer addysgwyr yng Nghymru, mae ein ffocws yn parhau i fod ar gynnal safonau uchel a chynnal ffydd y...

EWC yn lansio ei gynlluniau ar gyfer y blynyddoedd nesaf

Cyhoeddodd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol ar 1 Ebrill 2020, gan amlinellu ei genhadaeth i gynnal safonau...

Coronafeirws a sefydlu statudol ANGau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw dros dro i gefnogi ANGau yn Nghymru fydd yn pryderu am effaith bosibl cau...

CGA i ddyfarnu’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mewn partneriaeth ag ETS Cymru, i ddatblygu a...

Canllaw Newydd i Gofrestreion CGA yn Edrych ar Gynnal Ffiniau Proffesiynol Gyda Dysgwyr

Heddiw, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ganllaw arfer da diweddaraf ar gyfer cynnal ffiniau proffesiynol...

Sut Gall Ddysgu Cyfunol Helpu wrth Baratoi’r Gweithlu Addysg ar Gyfer y Cwricwlwm Newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi adroddiad newydd sy’n archwilio sut y gellid uchafu effaith dysgu...

Cyhoeddi Canllawiau Diwygiedig Cwricwlwm i Gymru

Fel corff proffesiynol annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru, rydym wrth ein boddau bod y Gweinidog Addysg,...

tanysgrifiwch in cylchlythyr

Yr Athro Marilyn Leask: Addysgu – proffesiwn hunan-wella? Gyda’n gilydd, gallwn lwyddo. Dyma sut

Yr Athro Marilyn LeaskYr hyn sy’n dilysu proffesiwn yw sylfaen wybodaeth gydnabyddedig.

Mae rhwydwaith ryngwladol o addysgwyr wedi dod at ei gilydd yn ddiweddar i arbrofi â’r ffyrdd y byddai modd iddynt gydweithio er mwyn creu a chynnal cronfa ddata o wybodaeth gydnabyddedig ar-lein ac agored wedi’i seilio ar ymchwil, gan ddefnyddio, cyn belled ag y bo modd, adnoddau sydd eisoes yn rhan o’r system addysg, e.e. gweithgareddau ymchwil cyfredol a ddefnyddir gan athrawon a’r rheiny sy’n addysgu athrawon. Enw’r fenter yw Mapio Gwybodaeth Addysgol Arbenigol (MESH).

Mae MESHGuides (www.meshguides.org) yn cynnwys crynodebau o ymchwil a gwybodaeth sy’n cael eu cyflwyno fel mapiau gwybodaeth a siartiau llif (Ffigwr 1).

Ffigwr 1

Gweledigaeth – mapiau gwybodaeth ar gyfer datblygu gwybodaeth athrawon

MESH

- Mapio Gwybodaeth Addysgol Arbenigol (www.meshguides.org)
- ‘Addysgpedia’ o ansawdd, tebyg i Wicipedia, ond yn cynnwys dyddlyfrau o ansawdd da gan gyfranwyr adnabyddus.

Ffigwr 1: Gweledigaeth: Mapiau gwybodaeth MESHGuide ar gyfer datblygu gwybodaeth athrawon

Mae nifer o wersi wedi dod i’r amlwg o’r arbrawf hwn.

  • Yn gyntaf, nid oes llawer o ymchwil ym maes addysgeg pwnc ar lefel sy’n ddefnyddiol i athrawon mewn dosbarthiadau.
  • Yn ail, mae nifer aruthrol o astudiaethau dyblyg mewn rhai meysydd, a bylchau anferthol mewn meysydd eraill.
  • Yn drydydd, nid oes mecanwaith yn bodoli ar gyfer graddio astudiaethau graddfa fach addawol, ar gyfer profi mewnwelediadau newydd ar draws ystod ehangach o leoliadau.
  • Y bedwaredd wers yw, er mwyn sicrhau bod y fath system yn gynaliadwy, rhaid ymgorffori arferion newydd mewn rolau presennol. Yn anochel, mae cymorth ariannol gan elusennau a’r llywodraeth yn fyrhoedlog oherwydd bod blaenoriaethau’n newid, ac felly nid yw’n bosibl dibynnu arnynt, ac eithrio ar gyfer mentrau arbennig. Yn ogystal, mae addysgwyr wedi gweld bod cronfeydd a ariennir gan y llywodraeth yn diflannu wrth i weinyddiaethau a blaenoriaethau newid.
  • Felly, y bumed wers yw bod angen i unrhyw gronfa wybodaeth addysgol ar-lein fod yn annibynnol gynaliadwy. Mae enghreifftiau o sectorau eraill, gyda thanysgrifiadau cenedlaethol neu hysbysebu yn darparu cymorth ariannol hirdymor, e.e. www.eun.org (European SchoolNet, ers 1995, mae 30 o weinidogaethau yn talu tanysgrifiad) neu www.khub.net (cymunedau ar-lein i’r sector cyhoeddus).
  • Y chweched wers yw bod cyfosod yn angenrheidiol – nid yw cronfa wybodaeth broffesiynol sy’n cynnwys miloedd o eitemau ar yr un pwnc yn darparu unrhyw beth ond gorlwyth o wybodaeth.

Felly, beth allwn ni ei wneud? Un ateb yw adolygu ein harferion presennol i weld a oes modd elwa ymhellach o’n hymdrechion cyfredol. Mae ymchwil athro/athro-addysgwr yn darparu enghraifft ddefnyddiol.

Dyweder mai Lawrence Stenhouse oedd yr unigolyn a gychwynnodd y mudiad athro-ymchwilydd (Stenhouse, 1975). Nid oedd yn rhagweld y byddai athrawon yn mynd i’r afael ag astudiaethau digyswllt ar raddfa fach. Yn hytrach, byddai athrawon-ymchwilwyr yn cydweithio ag ymchwilwyr er mwyn cyfosod canfyddiadau astudiaethau a gynhaliwyd mewn gwahanol leoliadau gan ddefnyddio’r un fethodoleg a ffocysu ar yr un materion. Gweler Ffigwr 2.

mesh blog2

Creu’r gronfa dystiolaeth ar gyfer ymarfer - gweledigaeth lawn Stonehouse

“Ni ddylai pob dosbarth unigol fod yn ynys... dylai athrawon gyfathrebu â’i gilydd... dylent adrodd ar eu gwaith... mae angen datblygu geirfa o gysyniadau cyffredin a chystrawen o ddamcaniaethau... Os bydd athrawon yn adrodd ar eu gwaith eu hunain yn y fath ffordd, bydd astudiaethau achos yn cronni, yn union fel sy’n digwydd mewn meddygaeth.

Bydd rhaid i ymchwilwyr proffesiynol feistroli’r deunydd a chraffu arno er mwyn gweld y tueddiadau cyffredinol. O’r dasg gyfosodol hon, gallwn ddatblygu damcaniaeth gynigiol gyffredin.”
Leask et al 2017, cyflwyniad i Unesco Policy Dialogue, Lomé, Togo gan Stonehouse, L (1975) Cyflwyniad i ymchwil a datblygiad ar y cwricwlwm. Heinemann p. 157, paragraff 5, 6 a 7.

Ffigwr 2: Gweledigaeth lawn Stenhouse

Mae model o’r ymagwedd gyfosodol hon ar waith ar gael o lyfrgell cymuned ar-lein ‘Open Door’ MESHConnect (https://khub.net/web/efc-mesh, Leask yn Hopkins 1989).

Felly, un datrysiad yw i ddod â’r rheiny sy’n cynnal ymchwil at ei gilydd i weld os yw’n bosibl iddynt gydweithio. Mae dod â grŵp at ei gilydd ar-lein yn gallu arbed costau a bod yn gynhwysol. Bydd y costau sy’n gysylltiedig â threfnu digwyddiadau wyneb-yn-wyneb o bosibl yn lleihau’r cyfleoedd ar gyfer gweithredu. Mae’n bosibl creu cymunedau ar-lein MESHConnect ar gyfer pa faes bynnag sydd angen sylw. Anfonwch neges e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. er mwyn sefydlu cymuned MESHConnect.

Mae cyfran helaeth o ymchwil ymarferol yn cael ei wneud fel rhan o waith sy’n gysylltiedig â doethuriaethau / doethuriaethau mewn addysg / graddau meistr. Felly, enghraifft arall o weithio’n fwy effeithlon gan ddefnyddio adnoddau sydd eisoes yn bodoli yw i brifysgolion ei gwneud hi’n hanfodol i’r rheiny sy’n gwneud doethuriaethau / doethuriaethau mewn addysg / graddau meistr, ysgrifennu crynodeb o’u canfyddiadau i'w rhannu gyda defnyddwyr. Byddai angen ychwanegu detholiad o grynodebau i’r gronfa MESHGuides er mwyn sicrhau ei bod hi’n bosibl dod o hyd iddynt. Yn aml, mae’n bosibl crynhoi canfyddiadau i baragraff neu ddau o gyngor i ddefnyddwyr ymchwil, a gellir ychwanegu’r rhain at MESHGuides sydd eisoes yn bodoli er mwyn cryfhau neu ymestyn y gronfa wybodaeth.

mesh blog3

Mae ymchwil addysgeg wedi’i gloi y tu ôl i waliau talu graddau meistr / doethuriaethau / traethodau hir doethuriaethau addysg / dyddlyfrau

Mae MESHGuides yn rhyddhau gwybodaeth ymchwil i athrawon

Ffigwr 3: MESH – rhyddhau gwybodaeth sydd wedi’i chloi mewn i draethodau hir sy’n gysylltiedig â doethuriaethau / doethuriaethau addysg / graddau meistr

Mae’r proffesiwn meddygol ugain mlynedd o flaen y sector addysg o ran mynd i’r afael â’r cyfleoedd i rannu gwybodaeth sydd ar gael trwy offer digidol. Er enghraifft, y gwasanaethau gwybodaeth a ddarperir gan www.cochrane.org, llwybrau NICE neu Map of Medicine Healthguides (tanysgrifiadau yn unig).

Ymchwil trawsfudol – ymchwil damcaniaeth i ymarfer

Mae MESH yn system ‘ymchwil trawsfudol’ (damcaniaeth i ymarfer) ar gyfer addysg. Mae Google yn nodi deg miliwn o gofnodion ar gyfer ‘ymchwil trawsfudol’, er bod y rhan fwyaf ohonynt ym maes meddygaeth ac yn cynnwys dyddlyfrau, gwaith athrawon a gwaith sefydliadau ar gyfer ymchwil trawsfudol. Ym maes addysg, dyddlyfrau cymdeithasau proffesiynol sydd fwyaf tebyg i ddyddlyfrau ymchwil trawsfudol. Mae Ffigwr 3 yn crynhoi cyngor Cymdeithas Ymchwil Addysg Prydain (BERA) ar arfer gorau ym maes ysgrifennu ymchwil, sy’n pwysleisio pwysigrwydd cyhoeddiadau proffesiynol; hynny yw, beth a elwir nawr yn gyhoeddiad ‘ymchwil trawsfudol’.

mesh blog4

Ymchwil Trawsfudol (damcaniaeth i ymarfer) – bwlch ym maes cyhoeddi ymchwil addysg
Detholiad o Leask, M et al 2017 cyflwyniad MESH, Deialog Polisi UNESCO, Lomé, Togo.

Os ydych yn defnyddio Google i chwilio am ‘ymchwil trawsfudol’, byddwch yn dod o hyd i filiynau o gofnodion, yn bennaf ym maes meddygaeth.

Yn y bôn, ymchwil sy’n cysylltu damcaniaethau a chanfyddiadau ymchwil ymarferol yw ymchwil trawsfudol.

Mae Cymdeithas Ymchwil Addysg Prydain (BERA) yn argymell 4 lefel o ymchwil (Bassey, M., 2000, Good Practice in Research Writing, BERA p.3)

Fel arfer, mae ymchwil trawsfudol ym maes addysg i’w weld mewn ‘adroddiadau proffesiynol’. Er enghraifft, mae dyddlyfrau proffesiynol yn aml yn adrodd ar ymchwil gan ddefnyddio termau sy’n berthnasol i arferion.

Mae MESHGuides (www.meshguides.org) yn ffurf ar ymchwil trawsfudol. Mae’r canllawiau yn cynnwys crynodebau o ymchwil a thystiolaeth sy’n cefnogi penderfyniadau proffesiynol y mae athrawon yn eu gwneud mewn perthynas ag ymarfer.

4. Datganiad i’r wasg
3. Adroddiad proffesiynol
2. Papur academaidd wedi’i achredu gan ganolwr
1. Adroddiad llawn yn cynnwys digon o fanylion at ddiben dyblygu ac archwilio

Ffigwr 4: Sleid ymchwil trawsfudol.

Mae menter MESH yn anferth o ran ei chwmpas ond, fel y nodwyd yn barod, gellir gwireddi’r weledigaeth trwy wneud defnydd effeithlon o’r adnoddau sydd eisoes yn rhan o’r system. Edrychwch ar yr hyn mae Wikipedia wedi’i gyflawni mewn cyfnod byr. Cynhelir degau o filoedd o brosiectau ymchwil addysg ar draws y byd bob blwyddyn, yn aml gan athrawon sy’n ymgymryd ag astudiaethau graddfa fach. Dychmygwch pe byddai’n bosibl cyd-drefnu ymdrechion canran fach o’r athrawon hyn - athrawon yng Nghymru yn unig hyd yn oed, er mwyn mynd i’r afael â materion mae ymarferwyr yn eu hwynebu mewn addysgu. Yn seiliedig ar gynnwys gwerslyfrau hyfforddiant athrawon, gellir amcangyfrif y byddai o leiaf 60,000 o gofnodion petai cronfa MESH yn dechrau cynnwys tystiolaeth ymchwil am addysgu effeithiol o bob cysyniad ar gyfer pob math o ddysgwr gyda phob math o angen arbennig yn ystod gwahanol gyfnodau eu haddysg.

Mae offer digidol yn cefnogi ffyrdd newydd o weithio (gweler Ffigwr 5) ond rhaid i ni fel addysgwyr wneud ymdrech i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio sy’n gweddu i’n proffesiwn.

mesh blog5

Offer digidol yn cefnogi cynnydd mewn cyfundrefnu gwybodaeth: arferion proffesiynol o’r 19eg Ganrif i’r 21ain Ganrif Addaswyd o Leask, M. (2004) yn unol â chyd-destun gan Ralph Tabberer, Prif Weithredwr Asiantaeth Hyfforddi Athrawon i Ysgolion y DU

Widespread internet access = Mynediad helaeth i’r rhyngrwyd
Informal electronic... = Rhwydweithio a rhannu anffurfiol yn electronig
Rapid dissemination... = Gwasgariad cyflym, diweddaru cost isel, hwyluso cynnydd mewn gwybodaeth trwy
gymunedau ar-lein ar draws sefydliadau / diwylliannau, ‘proffesiynoldeb ehangach’ (Hoyle a John, 1975)
Increased codification... = Cynnydd mewn cyfundrefnu gwybodaeth
Better coherence... = Gwell cysondeb ym maes ymchwil a datblygu
Historical oral... = Traddodiad llafar hanesyddol a diffyg argraffu yn yr 19eg Ganrif a’r 21ain Ganrif
Evidence-based... = Polisi ac arfer seiliedig ar dystiolaeth, addysgu a arweinir gan ymchwil: cydweithio ar-lein a herio cymheiriaid
Isolated... = Ymarfer ynysig, ‘proffesiynoldeb cyfyngedig’
Slow print... = Dosbarthiad araf o waith wedi’i argraffu, cyfleoedd cyhoeddi cyfyngedig
Pre-internet = Cyn y rhyngrwyd

Ffigwr 5: Proffesiynoldeb o’r 19eg Ganrif i’r 21ain Ganrif

Ni all unrhyw un o’r tu allan i’r sector addysg wireddu’r weledigaeth a nodir yn Ffigwr 5, a fydd yn arwain at addysg yn datblygu i fod yn broffesiwn seiliedig ar dystiolaeth. Wrth aros i eraill ddweud wrthym ni beth a sut i addysgu, rydym yn cyfaddef nad oes gan y proffesiwn sail dystiolaeth ar gyfer ymarfer.

Mae athrawon ac addysgwyr-athrawon arloesol o nifer o wledydd gwahanol, ar y cyd â’u cymdeithasau proffesiynol, wedi dechrau ar y siwrne tuag at greu cronfa MESHGuides gynhwysfawr. Os hoffech chi gyfrannu, cofrestrwch yn , ymunwch â chymuned ‘Open Door’ MESHConnect ac archwiliwch ‘Getting Involved’ ar www.meshguides.org. Mae MESHGuide ‘Teaching Spelling’ yn hynod boblogaidd, tra bod MESHGuide ‘Reluctant Writers’ yn darparu syniadau i athrawon sydd eisiau gwella gallu ysgrifennu eu myfyrwyr. Fe adewn ni i chi ddarganfod y rhai arall. Dros amser, byddwn yn cyflwyno meddalwedd o ansawdd gwell. Prototeipiau sylfaenol sydd ar y wefan ar hyn o bryd, sydd wedi cael eu cynhyrchu gan addysgwyr gwirfoddol.

Os neilltuwn ychydig o’n hamser i’r rolau sy’n berthnasol i ni, gallwn gydweithio fel addysgwyr a datblygu i fod yn broffesiwn hunan-wella.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch neges e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffoniwch +44 7568520447.

Yr Athro Marilyn Leask
Cyd-gadeirydd Elusen Education Futures Collaboration (Rhif DU: 1157511)

Yr Athro Marilyn Leask yw cyd-gadeirydd elusen Education Futures Collaboration ac mae'n gyfrifol am system rannu gwybodaeth MESH. Mae'n Athro ymweld ym Mhrifysgol De Montfort a Phrifysgol Caerwynt.

Sylwer: Mae angen ychydig o gymorth ariannol arnom ar gyfer gwe-letya a chostau golygu. Ar hyn o bryd, darperir y cymorth ariannol gan ysgolion addysg prifysgolion a chymdeithasu proffesiynol o bum gwlad.