Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube


search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

Cynhelir cyfarfod y Cyngor nesaf o bell ar 10 Gorffennaf 2020 ac mae’n agored i’r cyhoedd.

Coronafeirws a'n gwaith: yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Fel rheoleiddiwr ar gyfer addysgwyr yng Nghymru, mae ein ffocws yn parhau i fod ar gynnal safonau uchel a chynnal ffydd y...

CGA yn penodi Andy Borsden i yrru’r Marc Ansawdd ymlaen

Andy Borsden yw’r swyddog datblygu newydd a benodwyd ar gyfer y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru . Bydd yn...

Helpu chi i feddwl am yr arfer orau

Cydnabyddwn bod hwn y gyfnod heriol i’n cofrestreion. Mae llawer ohonynt wedi gofyn am gyngor gennym o ran eu hymarfer....

Perthnasau gwaith cadarnhaol: cyhoeddi canllaw arfer da newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi ei bumed canllaw arfer da heddiw. Ac yntau wedi'i anelu at ymarferwyr cofrestredig...

EWC yn lansio ei gynlluniau ar gyfer y blynyddoedd nesaf

Cyhoeddodd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol ar 1 Ebrill 2020, gan amlinellu ei genhadaeth i gynnal safonau...

Coronafeirws a sefydlu statudol ANGau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw dros dro i gefnogi ANGau yn Nghymru fydd yn pryderu am effaith bosibl cau...

CGA i ddyfarnu’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mewn partneriaeth ag ETS Cymru, i ddatblygu a...

Canllaw Newydd i Gofrestreion CGA yn Edrych ar Gynnal Ffiniau Proffesiynol Gyda Dysgwyr

Heddiw, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ganllaw arfer da diweddaraf ar gyfer cynnal ffiniau proffesiynol...

tanysgrifiwch in cylchlythyr

Grant Poiner  - Gwerth profiadau rhyngwladol i bobl ifanc yng Nghymru

GPoiner Profiad go ryfedd yw derbyn cais sy’n gofyn i ti ysgrifennu blog â briff o fod yn ddiddorol i’r gweithlu addysg ehangach! A minnau’n weithiwr ieuenctid cymwys ac yn aelod staff mewn sefydliad ieuenctid gwirfoddol cenedlaethol, cymerais gryn dipyn o amser i benderfynu ar bwnc y blog – ystyriais bynciau fel gweithwyr ieuenctid ar fin cael eu cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg, gwerth gwirfoddolwyr wrth roi addysg anffurfiol i bobl ifanc mewn clybiau ieuenctid, ac effaith gwaith ieuenctid ar bobl ifanc. Yn y pen draw, penderfynais ysgrifennu am rywbeth rwy’n gobeithio y bydd at ddant y gweithlu addysg ehangach – gwerth profiadau rhyngwladol ar bobl ifanc. Mae Ewrop wedi bod yn y newyddion yn aml yn ddiweddar, a hynny, yn anffodus, am resymau nad ydw i’n cytuno â nhw. Gall ymadawiad y DU o’r UE cyn hir gael effaith sylweddol ar nifer o bobl ifanc yr ydym yn gweithio gyda nhw yn y sector addysg.

Yn arbennig, bydd gadael yr UE yn effeithio ar sefydliadau gwaith ieuenctid yng Nghymru, gan gynnwys Clybiau Bechgyn a Merched yng Nghymru, sef ble rydw i’n gweithio. Ers 2003, rydym wedi bod yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan mewn cynlluniau cyfnewid rhyngwladol â’n partneriaid yn yr Almaen, sef Sportkreisjugend Rems-Murr. Yn 2016, aethom ar ein taith gyfnewid ieuenctid flynyddol am y 13eg tro, gyda 30 o bobl ifanc o Gymru yn rhyngweithio â 30 o bobl ifanc o’r Almaen, mewn taith gyfnewid ddiwylliannol i ieuenctid, ar y thema ‘Addysg trwy Chwaraeon’. Roedd rhan fwyaf y bobl ifanc o ardaloedd difreintiedig o Gymru, ac nid oeddent wedi bod ynghlwm â phrosiect rhyngwladol erioed, nac wedi bod dramor. Fel sefydliad, rydym wedi gweld pa mor effeithiol yw’r gweithgaredd hwn wrth ddatblygu sgiliau pobl ifanc, goresgyn rhwystrau, ac, yn bwysicaf oll, mwynhau gyda phobl ifanc eraill.

Yn anffodus, ni chefais gyfle i fynd ar daith gyfnewid gyda chlwb ieuenctid, ond fe es i ar daith gyfnewid Ffrangeg gyda’r ysgol. Cafodd hyn effaith bositif arna’ i a’m cymheiriaid - efallai mai’r unig wahaniaeth allweddol oedd mai aros yng nghartrefi ein gilydd oedden ni ar y daith hon, ac nid taith lle mae’r holl bobl ifanc yn aros gyda’i gilydd mewn canolfannau preswyl. Wrth edrych yn ôl, dysgais lawer am fy hun ar y daith hon, pwy oeddwn i a sut roeddwn i’n gallu cymdeithasu â phobl eraill o wlad wahanol. Hefyd, roedd yn gyfle i fi ddysgu am fy niwylliant fy hun, a’i ddeall yn llawn, a hynny trwy fyw mewn gwlad wahanol. Mae hyn wedi aros yn y cof hyd heddiw.

Fel y nodais uchod, dechreuodd ein teithiau ieuenctid â’n partneriaid yn yr Almaen yn 2003. Roedden ni’n lwcus bod Asiantaeth Ieuenctid Cymru, sydd wedi dod i ben bellach, wedi cysylltu â ni i ddweud bod grŵp o’r Almaen eisiau sefydlu partneriaeth gyda grŵp o Gymru. Ar ôl cynnal ymweliad cynllunio o flaen llaw, arweiniais fy nhaith gyfnewid ieuenctid gyntaf gyda’n partneriaid yn yr Almaen, a rhoddodd hyn gyfle i fi ddarparu’r un cyfleoedd i bobl ifanc a ddarparodd fy ysgol i fi. A minnau wedi trefnu sawl gweithgaredd preswyl, roedd y dasg o drefnu taith gyfnewid yn gyfle gwych i fi wneud cynnydd pellach yn fy swydd. Roedd y daith gyntaf yn llawn trafferthion, a dysgodd sawl wers i’r arweinwyr (o’r ddwy wlad), yn ogystal â’r bobl ifanc. Roedd dysgu sut i weithio â gwledydd sydd â gwerthoedd gwahanol yn rhywbeth a gymerodd dipyn o amser i’r ddau grŵp i ddygymod ag ef. Gwellodd y straen, ac weithiau gwrthdaro, a welwyd i ddechrau, o ganlyniad i wahaniaethau diwylliannol, a dros y blynyddoedd, mae’r teithiau cyfnewid wedi mynd o nerth i nerth bob blwyddyn. Nid gwyliau yw'r daith - bydd unrhyw un sydd wedi bod yn arweinydd ar daith gyfnewid i bobl ifanc yn dweud wrthych ei fod yn waith caled. Mae angen i bobl sylweddoli bod y bobl ifanc yn dysgu llawer ar y teithiau hyn. Ydyn, mae’r teithiau’n llawer o hwyl, ond mae’r bobl ifanc yn dysgu am eu hunain, yn datblygu sgiliau newydd, ac yn ennill hyder yn y ffordd maen nhw’n byw bywyd.

Mae teithiau cyfnewid rhyngwladol yn rhoi cyfleoedd datblygu a dysgu personol i bobl ifanc, sy’n gallu rhoi cymorth iddynt â’u cyrhaeddiad mewn addysg a’u rhagolygon swyddi. Maen nhw’n ennill sgiliau gwaith tîm, datrys problemau a chyfathrebu’n effeithiol. Wrth gyflawni hyn, mae’n datblygu hyder, dinasyddiaeth, llesiant a symudedd cymdeithasol. Hefyd, mae teithiau cyfnewid i bobl ifanc yn rhoi cyfle iddynt weld y byd trwy lygaid newydd, a chodi eu hymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar gael, heb gyfyngu eu hunain i’w cymunedau. Ni ddylem danbrisio’r cyfeillgarwch gydol oes sy’n cael ei ddatblygu trwy’r teithiau cyfnewid ieuenctid, ac, yn aml, maent yn darparu llwybr iddynt ar gyfer teithio a phrofiadau eraill yn Ewrop.

Mae Erasmus+ yn darparu nifer o gyfleoedd o fathau gwahanol. Y llynedd, roeddwn i ynghlwm â phrosiect Erasmus+ o’r enw ‘Not the Usual Suspects’ – a gynhaliodd drafodaethau rhwng pobl ifanc a gwleidyddion. Roedd y bobl ifanc oedd yn cymryd rhan heb ddangos diddordeb mewn gwleidyddiaeth o gwbl cyn hyn, ac nid oedd profiad o brosesau gwneud penderfyniadau gan yr un ohonynt.

Canolbwynt y prosiect hwn oedd y digwyddiad ‘Not the Usual Hustings’ a gynhaliwyd mewn parc trampolîn yng Nghaerdydd. Yn ystod y digwyddiad, gofynnodd pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed i ymgeiswyr o’r prif bleidiau gwleidyddol pam ddylai pobl ifanc bleidleisio drostynt yn Etholiadau Cynulliad Cymru. Hefyd, roedd ‘marchnad’ yn rhan o’r digwyddiad, a roddodd rhagor o wybodaeth am wleidyddiaeth, yn ogystal â lansio ap ‘Politically Correct’, a gafodd ei greu gan bobl ifanc er mwyn esbonio sut mae gwleidyddiaeth yn effeithio ar bobl ifanc yng Nghymru. Daeth y digwyddiad i ben trwy roi cyfle i bawb roi cynnig ar y
trampolinau, gan gynnwys y gwleidyddion!

Galluogodd y cyllid gan Erasmus+ i bobl ifanc o ardaloedd difreintiedig gymryd rhan weithredol. Cawsant brofiad o dasgau grŵp a gwaith tîm, a herio eu hunain i wneud tasgau fel archwilio ogofâu, mynd mewn cychod caiac a cherdded ar geunant, wrth ddysgu am wleidyddiaeth a phrosesau gwleidyddol. Roedden ni wrth ein boddau bod y prosiect hwn wedi ennill Gwobr Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, ac, yn ddiweddar, amlygwyd y cynllun fel astudiaeth achos gan Erasmus+.

Fel sefydliad, mae Clybiau Bechgyn a Merched Cymru wedi llwyddo i ennill cyllid gan raglen Erasmus ar gyfer teithiau cyfenwid i bobl ifanc, ac mae nifer o sefydliadau gwaith ieuenctid eraill yng Nghymru wedi cael llwyddiannau tebyg. Mae nifer o gyfleoedd dan y cynllun Erasmus+ i ysgolion, addysg bellach, addysg uwch ac addysg oedolion, ond mae angen i ni sicrhau ein bod yn manteisio ar y cyfleoedd hyn. Yn ystod 2016, daeth rhaglen Erasmus+ â €8.4miliwn i Gymru, a gynyddodd o €5miliwn yn 2015. Mae angen i ni ddefnyddio’r cyllid hwn tra gallwn ni, gan fod pryderon na fydd hyn ar gael ar ôl i Brexit ddigwydd. Fodd bynnag, rwy’n obeithiol y gall y DU fod yn rhan o raglen Erasmus+ nes diwedd y rhaglen a gyllidwyd yn bresennol, sy’n dod i ben yn 2020, ac y gall fod rhagor o gyfleoedd newydd os bydd olynydd i’r rhaglen Erasmus+. Mae angen i ni hyrwyddo manteision y rhaglen hon i bobl ifanc, a bod yn barod i ymgyrchu i sicrhau bod y cyfleoedd hyn yn dal i fod ar gael ar ôl gadael yr UE.

Felly, i’r rhai sy’n darllen y blog hwn, chi yw’r rhai a all greu’r cyfleoedd hyn i bobl ifanc ehangu eu gorwelion a dysgu wrth gymryd rhan mewn gweithgaredd rhyngwladol. Felly, ewch amdani! Mae gennych gyfle i newid bywydau pobl ifanc fel gwnaeth yr athrawon yn fy ysgol uwchradd i fi! Beth am fanteisio’n llawn ar y cyllid hwn, cyn iddo ddod i ben?

Am ragor o fanylion am Erasmus+, cysylltwch â: www.erasmusplus.org.uk

Am ragor o fanylion am un o’n prosiectau gyda Erasmus+, ewch i:
https://www.erasmusplus.org.uk/casestudy/boys-and-girls-clubs-of-wales 

AMDANA’ I

Grant Poiner yw Swyddog Datblygu Cenedlaethol Clybiau Bechgyn a Merched Cymru, ac mae wedi gweithio gyda’r sefydliad mewn sawl rôl wahanol ers 1998.

Ers 2001, mae Grant wedi bod yn aelod o Bwyllgor Cyfnewid Ieuenctid Connect Cymru, sy’n hyrwyddo ac yn cynorthwyo cyfleoedd rhyngwladol i bobl ifanc mewn prosiectau gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, Grant yw Cadeirydd Pwyllgor Hyfforddi Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol, sy’n cynorthwyo anghenion hyfforddi sefydliadau gwirfoddol yn y sector gwaith ieuenctid. Yn ogystal, mae’n aelod o Safonau Addysg Hyfforddiant Cymru, sy’n cymeradwyo rhaglenni hyfforddiant gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Mae Grant yn weithiwr ieuenctid sy’n gymwys â’r Cydbwyllgor Negodi, ac mae ganddo radd MA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.