Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube


search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

Cynhelir cyfarfod y Cyngor nesaf o bell ar 10 Gorffennaf 2020 ac mae’n agored i’r cyhoedd.

Coronafeirws a'n gwaith: yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Fel rheoleiddiwr ar gyfer addysgwyr yng Nghymru, mae ein ffocws yn parhau i fod ar gynnal safonau uchel a chynnal ffydd y...

CGA yn penodi Andy Borsden i yrru’r Marc Ansawdd ymlaen

Andy Borsden yw’r swyddog datblygu newydd a benodwyd ar gyfer y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru . Bydd yn...

Helpu chi i feddwl am yr arfer orau

Cydnabyddwn bod hwn y gyfnod heriol i’n cofrestreion. Mae llawer ohonynt wedi gofyn am gyngor gennym o ran eu hymarfer....

Perthnasau gwaith cadarnhaol: cyhoeddi canllaw arfer da newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi ei bumed canllaw arfer da heddiw. Ac yntau wedi'i anelu at ymarferwyr cofrestredig...

EWC yn lansio ei gynlluniau ar gyfer y blynyddoedd nesaf

Cyhoeddodd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol ar 1 Ebrill 2020, gan amlinellu ei genhadaeth i gynnal safonau...

Coronafeirws a sefydlu statudol ANGau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw dros dro i gefnogi ANGau yn Nghymru fydd yn pryderu am effaith bosibl cau...

CGA i ddyfarnu’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mewn partneriaeth ag ETS Cymru, i ddatblygu a...

Canllaw Newydd i Gofrestreion CGA yn Edrych ar Gynnal Ffiniau Proffesiynol Gyda Dysgwyr

Heddiw, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ganllaw arfer da diweddaraf ar gyfer cynnal ffiniau proffesiynol...

tanysgrifiwch in cylchlythyr

Kirsty Williams AC - Mae’n amser i ddweud eich dweud

KW blog imageRoedd hi’n anrhydedd mawr cael fy mhenodi’n Ysgrifennydd Addysg ym mis Mai ac ers yr eiliad i mi eistedd wrth fy nesg newydd rydw i wedi bod yn glir ynghylch fy mlaenoriaethau. Rydw i am gael yr hanfodion yn iawn: gadael i benaethiaid, athrawon a gweithwyr cymorth dysgu gyflawni eu dyletswyddau a sicrhau bod llais rhieni a disgyblion yn ganolog i’n holl waith.

Rydw i wedi bod yn gweithio’n agos â’r proffesiwn i’ch helpu chi i gyrraedd y safon orau bosib, gan godi ar yr un pryd safon yr addysgu ac, yr un mor bwysig, safon y proffesiwn cyfan. Heb weithwyr sy’n frwdfrydig am eu gwaith, sy’n cael eu parchu ac sy’n meddu ar y sgiliau priodol, does dim posib i ni fynd ati i gyflawni hyn oll.

Mae’r ffordd rydych chi’n teimlo am eich hunain fel proffesiwn yn bwysig. Wrth i mi ymweld ag ysgolion ledled Cymru, yr hyn sydd wedi fy nharo yw sut y mae staff mewn rhai ardaloedd yn teimlo nad ydynt yn cael eu gwerthfawrogi. Dwi’n deall mai chi sy’n gwneud y gwahaniaeth i safonau ysgolion yng Nghymru, nid fi o’m swyddfa ym Mae Caerdydd. Mae angen i ni felly eich cefnogi chi i wneud y gwaith sy’n ddisgwyliedig ohonoch chi.

Dyna pam, wrth weithio gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, rydyn ni’n lansio arolwg cenedlaethol newydd gyda’r nod o annog athrawon a staff cymorth mewn ysgolion a sefydliadau addysg bellach fel ei gilydd, yn ogystal â staff cyflenwi, i ddweud eich dweud.

Rydyn ni wedi datblygu’r arolwg i gwmpasu nifer o themâu, gan gynnwys datblygiad proffesiynol, rheoli perfformiad, y llwyth gwaith, y cwricwlwm a’r trefniadau asesu a’r Gymraeg.

Bydd canlyniadau’r arolwg yn help i Lywodraeth Cymru ddatblygu polisi a hefyd, yr un mor bwysig, yn help i greu sylfaen at gyfer arolygon eraill yn y dyfodol.

Y realiti yw mai ychydig o dystiolaeth annibynnol sydd ar gael ar hyn o bryd ynghylch barn y gweithlu addysg yng Nghymru am y materion allweddol hyn. Er bod arolygon yn cael eu cynnal yn rheolaidd gan sefydliadau eraill, mae’r data’n aml yn berthnasol i Gymru a Lloegr a dyw’r wybodaeth waelodol ddim bob amser yn cael ei chyhoeddi. Rydw i am osgoi sefyllfa lle bo’n rhaid troi at Loegr i gael gwybodaeth am Gymru sef ‘for Wales, see England’.

Bydd yr arolwg peilot yma yn gyfle pwysig i ni wrando ar eich llais a chael eich barn am nifer o feysydd allweddol. Bydd yn ffynhonnell ddefnyddiol o wybodaeth ar gyfer ein cenhadaeth genedlaethol o ddiwygio addysg. Bydd yr arolwg yn dangos y gwerth a roddwn ar ein gweithwyr addysg a’n hymrwymiad i sicrhau bod y proffesiwn wrth wraidd datblygiadau ar faterion sy’n effeithio arnynt.

Fel y dywedodd Cadeirydd Cyngor y Gweithlu Addysg, Angela Jardine, dyma gyfle euraid. Bydd yr arolwg yn mynd ar 31 Hydref felly dyma annog pawb yn y proffesiwn i gymryd rhan.

Gallwch ymateb i'r arolwg yma.

Kirsty Williams
Gweinidog y Cabinet dros Addysg