Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube


search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

Cynhelir cyfarfod y Cyngor nesaf o bell ar 10 Gorffennaf 2020 ac mae’n agored i’r cyhoedd.

Coronafeirws a'n gwaith: yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Fel rheoleiddiwr ar gyfer addysgwyr yng Nghymru, mae ein ffocws yn parhau i fod ar gynnal safonau uchel a chynnal ffydd y...

CGA yn penodi Andy Borsden i yrru’r Marc Ansawdd ymlaen

Andy Borsden yw’r swyddog datblygu newydd a benodwyd ar gyfer y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru . Bydd yn...

Helpu chi i feddwl am yr arfer orau

Cydnabyddwn bod hwn y gyfnod heriol i’n cofrestreion. Mae llawer ohonynt wedi gofyn am gyngor gennym o ran eu hymarfer....

Perthnasau gwaith cadarnhaol: cyhoeddi canllaw arfer da newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi ei bumed canllaw arfer da heddiw. Ac yntau wedi'i anelu at ymarferwyr cofrestredig...

EWC yn lansio ei gynlluniau ar gyfer y blynyddoedd nesaf

Cyhoeddodd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol ar 1 Ebrill 2020, gan amlinellu ei genhadaeth i gynnal safonau...

Coronafeirws a sefydlu statudol ANGau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw dros dro i gefnogi ANGau yn Nghymru fydd yn pryderu am effaith bosibl cau...

CGA i ddyfarnu’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mewn partneriaeth ag ETS Cymru, i ddatblygu a...

Canllaw Newydd i Gofrestreion CGA yn Edrych ar Gynnal Ffiniau Proffesiynol Gyda Dysgwyr

Heddiw, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ganllaw arfer da diweddaraf ar gyfer cynnal ffiniau proffesiynol...

tanysgrifiwch in cylchlythyr

Louisa Gregory - Paratoi Dysgu ar gyfer y Dyfodol

I Love Technology

Credaf fod gan y defnydd o lythrennedd digidol a thechnoleg yn y gwaith botensial enfawr ar gyfer cynhwysiant ac mae'n sicrhau nad oes unrhyw ddysgwr yn cael ei adael ar ôl.

Dwyf i ddim yn hyrwyddo defnyddio technoleg neu lythrennedd digidol o fodd neu anfodd yn ein hymarfer, neu i gael gwared ar unrhyw un o'r gweithgareddau sydd eisoes yn gweithio. Ond teimlaf ei bod hi'n bwysig ein bod yn sicrhau bod ein dysgwyr wedi eu cyfarparu ar gyfer y farchnad swyddi presennol ac yn y dyfodol, ac ein bod ni fel ymarferwyr yn ymwybodol o'r diweddaraf ac yn uwchraddio'r profiad dysgu. “Mae angen i ymarferwyr gael y cymwyseddau priodol i wneud defnydd priodol o e-dechnoleg, ni fydd offer ar-lein yn unig yn gwella dysgu yn y gwaith"
- Morag Harvey

Yn ei adroddiad, ‘The Impact of Digital Technology on Learning: A Summary for the Education Endowment Foundation’ mae'r Athro Steven Higging yn cefnogi hyn drwy ddatgan,
Supporting this, in a report entitled, Prof. Steven Higgins states, "nid yw'n gwneud gwahaniaeth os defnyddir technoleg ai peidio, ond yn hytrach pa mor dda y defnyddir y dechnoleg i gefnogi addysgu a dysgu."

Beth yw llythrennedd digidol?

Gellir diffinio llythrennedd digidol fel: "y gallu i leoli, trefnu, deall, gwerthuso a chreu gwybodaeth drwy ddefnyddio technoleg ddigidol." Mae pobl sy'n llythrennog yn ddigidol wedi profi eu bod yn gallu cyfathrebu a gweithio'n fwy effeithlon, yn enwedig gyda'r rheiny sy'n meddu ar yr un wybodaeth a sgiliau.

Mae llythrennedd digidol yn cwmpasu defnyddio technoleg sy'n dod i'r amlwg i gyfathrebu'n ystyrlon ar draws technoleg, iaith, a rhwystrau cymdeithasol, diwylliannol a deallusol (mwy am y technolegau hynny nes ymlaen) Gall defnyddio llythrennedd digidol wella cymhelliant a chyrhaeddiad bechgyn a merched, ond mae'r gwelliannau yn fwy nodedig ar gyfer bechgyn na merched. Felly pam na fyddwn yn ei ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth?

Bellach, teimlaf ei bod hi'n bwysig i egluro beth nad yw llythrennedd digidol yn ei olygu. Nid wyf yn sôn am gynnal a datblygu cynefindra â chyfrifiaduron a'r we. Nid wyf yn sôn am deipio pethau ar Microsoft Word yn hytrach nag ysgrifennu nodiadau neu ddefnyddio Keynote yn hytrach na PowerPoint i ddarparu sesiynau. NID YW'N golygu gwneud gwaith ymchwil ar y we yn unig.

No Clip Art

Yn y dwthwn modern hwn, mae cyflogwyr yn chwilio am bobl sy'n meddu ar sgiliau cyfathrebu a chyflwyno uchel. Nid yw'r gallu i ysgrifennu dogfen Word bellach yn ddigon. Mae angen i'n dysgwyr allu siarad, cydweithio, cyflwyno, esbonio a gweithio'n ddiogel ac yn briodol gan ddefnyddio TG a thechnoleg. Os na fyddwn yn sicrhau bod ein dysgwyr yn defnyddio llythrennedd digidol ac yn deall sut mae'r byd digidol yn gweithio, yna rydym yn eu paratoi i fyw mewn byd lle na fydd ganddynt y sgiliau creadigol ac arloesol fydd eu hangen yn eu prentisiaethau, swyddi ac economi'r dyfodol.

Yn fy rôl fel ymarferwr ym maes Dysgu Seiliedig ar Waith, fy nghyfrifoldeb i yw cyflwyno technoleg i baratoi pobl ifanc ar gyfer y dyfodol, i addasu ar gyfer dulliau dysgu gwahanol, i gydweithio, i gyffroi ac i ymgysylltu.

Quote Vanessa Vega

Beth hoffwn weld fy nysgwyr yn elwa arno o ddefnyddio technoleg?

 • Rwyf eisiau iddynt ddatblygu perthnasau llwyddiannus a chydweithio â chyfoedion
 • I fod â'r gallu i ddysgu wrth bawb a chysylltu â rhwydwaith ehangach o gymunedau
 • I gynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd
 • Gwella cymhelliant, dargadwedd a hunan-barch
 • Dysgu ar gyflymdra eu hunain (mae gan dechnoleg hyblygrwydd a'r cymhwysedd ar gyfer gwahanol ddulliau dysgu)

Mae defnydd cyson o dechnoleg a llythrennedd digidol wedi ei brofi i weithio'n llwyddiannus. Felly, sut allwch ei ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth? Dyma rai o'r ffyrdd:

 • Tynnu ffotograffau, ychwanegu hidlyddion a thestun, postio ar gyfryngau cymdeithasol i ddathlu llwyddiant dysgwyr, creu clipiau rhagflas ar iMovie ac uwchlwytho i YouTube
 • Codau QR ar gyfer dysgwyr eu sganio
 • Presenting information digitally, tutor or learner - (so many free apps and websites out there!) Cyflwyno gwybodaeth yn ddigidol, y tiwtor neu'r dysgwr - Piktochart, Popplet, Prezi, PowerPoint, Keynote
 • Ymchwil ar y we, barnu dilysrwydd canlyniadau chwilio a gwefannau. Deall llen-ladrata a hawlfraint.
 • Arddangos gwaith ar-lein, rhannu pethau at Twitter, Facebook a rhannu ffeiliau.
 • Defnyddio Socrative fel offer asesu ac i gasglu adborth dysgwr – ar gael ar gyfer iPad neu ar-lein
 • Defnyddio Moodle i gyrchu cymwysterau a chyflwyno asesiadau, creu gwersi ar-lein
 • Dysgu am sut i gadw'n ddiogel ar-lein, bwlio ar-lein a'r goblygiadau, cymryd rhan mewn diwrnodau rhyngrwyd diogelach.
 • Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i rwydweithio, ffeindio swyddi, a thrydar am eu dysgu.

Dyma rai enghreifftiau o sut rydym yn defnyddio technoleg yn fy ystafell ddosbarth:

Examples of Utilising Technology

"Nid yw addysg heb dechnoleg yn paratoi ein plant â'r sgiliau fydd eu byd yn gofyn amdano. Dylai technoleg fod yn hollbresennol ym myd addysg." – Tom Witby

Er nad wyf wedi fy hyfforddi mewn TG ac nad ydw i'n arbenigo mewn addysgu hyn fel llwybr/cymhwyster, rwyf yn credu bod y defnydd o dechnoleg wedi gwella fy addysgu ynghyd â fy natblygiad personol a phroffesiynol ac wedi gwella canlyniadau fy nysgwyr yn sylweddol! Ni fydd technoleg yn cymryd lle'r ymarferwr, mi fydd yn eu gwella. Felly ewch amdani - does dim amser i'w wastraffu!

Darllen pellach

Mae rhestr wirio weledol gwych yma am ddefnydd pwrpasol o dechnoleg gan Mark Anderson;
http://ictevangelist.com/purposeful-use-technology/

Canllaw i ddechreuwyr i Twitter ar gyfer athrawon yma;
http://ictevangelist.com/beginners-guide-to-twitter-the-crib-sheet/

Os hoffech ddilyn fy anturiaethau yn yr ystafell ddosbarth, gallwch fy nilyn i yma:
https://twitter.com/Louisateaches
https://louisateaches.wordpress.com/

Quote Jaime VanderG

 

Louisa Gregory

Louisa Gregory

Mae Louisa Gregory, 28, o Gaerdydd wedi gweithio gydag ACT fel rhan o'r tîm gweithredu am dair blynedd. Dechreuodd Louisa ei gyrfa fel Tiwtor ymgysylltu a thros flwyddyn yn ôl, gweithiodd ei ffordd i fyny ddod yn Diwtor Cyn-Brentisiaeth ACT. Mae'r cynllun Cyn-Brentisiaeth yn rhaglen arloesol wedi'i anelu at gyflymu'r broses o gael dysgwyr mwy galluog a'r rheiny sy'n barod am waith wedi eu cyflogi neu mewn prentisiaeth. Mae'r rhaglen wedi bod yn llwyddiannus gyda llawer o ddilyniant, a'r llynedd fe enillodd Ashleigh Coleman, un o ddysgwyr Louisa, gwobr Dysgwr Hyfforddeiaeth y Flwyddyn.

Mae Louisa yn credu'n gryf mewn dysgu seiliedig ar waith ac mae'n greadigol ac yn fodern iawn wrth gyflawni ei gwaith ac adlewyrchwyd hyn pan enillodd Wobr yr Ymarferwyr yng Ngwobrau Prentisiaethau eleni.