Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube


search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Helpu chi i feddwl am yr arfer orau

Cydnabyddwn bod hwn y gyfnod heriol i’n cofrestreion. Mae llawer ohonynt wedi gofyn am gyngor gennym o ran eu hymarfer....

Perthnasau gwaith cadarnhaol: cyhoeddi canllaw arfer da newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi ei bumed canllaw arfer da heddiw. Ac yntau wedi'i anelu at ymarferwyr cofrestredig...

Coronafeirws a'n gwaith: yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Fel rheoleiddiwr ar gyfer addysgwyr yng Nghymru, mae ein ffocws yn parhau i fod ar gynnal safonau uchel a chynnal ffydd y...

EWC yn lansio ei gynlluniau ar gyfer y blynyddoedd nesaf

Cyhoeddodd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ei Gynllun Strategol ar 1 Ebrill 2020, gan amlinellu ei genhadaeth i gynnal safonau...

Coronafeirws a sefydlu statudol ANGau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw dros dro i gefnogi ANGau yn Nghymru fydd yn pryderu am effaith bosibl cau...

CGA i ddyfarnu’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), mewn partneriaeth ag ETS Cymru, i ddatblygu a...

Canllaw Newydd i Gofrestreion CGA yn Edrych ar Gynnal Ffiniau Proffesiynol Gyda Dysgwyr

Heddiw, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi ei ganllaw arfer da diweddaraf ar gyfer cynnal ffiniau proffesiynol...

Sut Gall Ddysgu Cyfunol Helpu wrth Baratoi’r Gweithlu Addysg ar Gyfer y Cwricwlwm Newydd

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi adroddiad newydd sy’n archwilio sut y gellid uchafu effaith dysgu...

Cyhoeddi Canllawiau Diwygiedig Cwricwlwm i Gymru

Fel corff proffesiynol annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru, rydym wrth ein boddau bod y Gweinidog Addysg,...

tanysgrifiwch in cylchlythyr

Ian Thompson - Bargen newydd ERW

Ian Thompson blogMae Consortiwm ERW wedi'i ymrwymo i gydweithio'n agos â'i chwech awdurdod lleol a phob ysgol yn ne-orllewin a chanolbarth Cymru i gefnogi gwaith cydweithwyr i gynnal safonau uchel o berfformiad a sicrhau gwella parhaus yr ysgolion. Rydym yn ymwybodol iawn o'r natur ddemograffig amrywiol ein rhanbarth ac yn cydnabod yr angen i ddeall cyd-destunau gwahanol iawn ein hysgolion.

Mae gan bob ysgol y potensial i fod yn ysgol ardderchog. Ein nod yw nodi'r enghreifftiau helaeth o'r ymarfer gorau a sicrhau y rhennir yr ymarfer yn effeithiol i gefnogi gwella parhaus mewn ysgolion ar draws ein rhanbarth.

Rydym yn cefnogi agenda heriol Llywodraeth Cymru i gyflwyno newidiadau arloesol i'r cwricwlwm, i gynnig cymwysterau o ansawdd a bri, i ddod yn system addysgiadol sy'n gwella ei hunan ac i ddatblygu gweithlu proffesiynol o fri rhyngwladol.

Ynghyd â chonsortia eraill, rydym wedi gwneud cyfraniad sylweddol i gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflwyno argymhellion 'Dyfodol Llwyddiannus' ac i gyflenwi'r Fargen Newydd drwy ein hymrwymiad cadarn i'r strategaeth Ysgol Arloesol.

Rydym wedi rhoi ffocws clir rhanbarthol ar ddysgu proffesiynol ac ar sut y gallwn gyfrannu at gyflenwi Bargen Newydd y Gweinidog ar gyfer y proffesiwn. Ein nod yw ymrwymo i anelu un o brif amcanion yn nogfen 'Cymwys am Oes' Llywodraeth Cymru (2014) i 'ddarparu gweithlu ardderchog gydag addysgeg gref sy'n seiliedig ar ddealltwriaeth o'r hyn sy'n gweithio'.

O ran yr agwedd hon o waith ERW, rydym wedi gweithio'n agos mewn partneriaeth gadarnhaol ac adeiladol â Phrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant i ddatblygu, cynllunio a chyflwyno rhaglenni arloesol ar gyfer addysg gychwynnol athrawon, athrawon ardderchog ac athrawon sy'n gwella ynghyd ag arweinyddiaeth ar bob lefel.

Rydym hefyd wedi cydweithio â phenaethiaid a'r ymarferwyr gorau o ysgolion ar draws y rhanbarth yng nghyfnodau datblygiadol ar gyfer ein holl raglenni. Mae hyn wedi profi'n allweddol wrth sicrhau ein bod yn cynnig safonau dysgu proffesiynol credadwy fydd yn rhoi cefnogaeth werthfawr ar gyfer dyheadau proffesiynol pob athro ac aelodau staff cysylltiol.

Ein nod yw cynnig rhaglenni sydd wedi eu paratoi o flaen llaw i gyd-fynd â'r rheiny sydd ar gael ar lefel lleol a chenedlaethol. Bydd hyn yn sicrhau mynediad pob aelod o'r gweithlu addysg yn ERW i'r cyfleoedd gorau i wneud cynnydd parhaol tuag at y llwybr gyrfa o'u dewis.

Er mwyn galluogi ERW i gyflenwi pob agwedd o'r Fargen Newydd, rydym yn cynnwys ymarferwyr addysg ysgolion presennol ar bob lefel i adeiladu'r capasiti rhanbarthol o ran cynllunio a gweithredu'r elfennau gwahanol o ddysgu proffesiynol. Credwn fydd y rhaglenni ar eu mwyaf effeithiol ac yn cynnig ysbrydoliaeth i gynrychiolwyr pan mai gweithwyr ag enw da fydd y prif hwyluswyr.

Rhan ganolog o'n gwaith ar lefel rhanbarthol yw parhau i gynnwys a chydweithio'n agos ag ysgolion arloesol y Fargen Newydd. Er mwyn i'r darn allweddol o waith hwn weithio, mae rhai o'n hysgolion mwyaf llwyddiannus wedi eu hamlygu drwy wybodaeth leol a phroses o ymgeisio. Caiff y rhain eu cydnabod gan Lywodraeth Cymru fel ysgolion arweiniol i arloesi a chyflenwi agweddau o'r Fargen Newydd mewn cydweithrediad â'r consortia. Rydym yn ffodus iawn yn ERW o gael llawer o ddewis o ran nifer yr ysgolion ardderchog o fewn y rhanbarth sy'n diwallu'r meini prawf.

Wrth i'r Fargen Newydd ddatblygu, bydd ERW yn parhau'n ganolog i'r broses. Byddwn yn cynnig rhaglenni cyffrous ac arloesol o ddysgu proffesiynol ar gyfer athrawon a staff cysylltiol ar bob cam o'u datblygiad i'w galluogi i gefnogi eu hamcanion a dyheadau gyrfaol.

Ian Thompson: Pennaeth arweiniad a datblygu ERW

Ar ôl graddio o Brifysgol Southampton, dechreuodd Ian ei yrfa yn Ysgol Wootton Bassett yn Wiltshire lle bu'n addysgu economeg a mathemateg. Yn dilyn tair blynedd ym maes chwaraeon proffesiynol, fe ddychwelodd i addysgu mewn ysgol uwchradd fodern yn Parkstone, Dorset cyn symud i Gymru yn 1988.

Ar ôl magu profiad fel pennaeth mathemateg yn ysgol Frenhinol Gatholig St John Lloyd yn Llanelli, ei rôl uwch cyntaf oedd yn Ysgol Dyffryn, Port Talbot lle datblygodd ei sgiliau arwain a rheoli fel pennaeth yr ysgol hŷn.

Daeth yn ddirprwy bennaeth ar Ysgol Gyfun Treforys yn Abertawe lle arhosodd am ddeng mlynedd tan 2005. Ar ôl ennill cymhwyster NPQH, parhaodd Ian i weithio yn Abertawe ar ôl cael ei benodi'n bennaeth ar Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt ym mis Ionawr 2006.

Cyn ymgymryd â swydd pennaeth arwain a datblygu ERW ym mis Mawrth 2015, bu Ian yn gweithio i ddinas a sir Abertawe am chwe mis fel cynghorydd heriau gan weithio'n rhan amser fel pennaeth Llandeilo Ferwallt.

Yn ei rôl newydd, mae Ian yn cydweithio'n agos â gweithwyr ERW drwy ddatblygu a gweithredu rhaglenni dysgu proffesiynol a gwella ysgolion i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o athrawon ac arweinwyr canolig/hŷn yn y sectorau cynradd ac uwchradd ar draws y rhanbarth.