Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

 • Blog: Dysgu a datblygiad proffesiynol athrawon - Dr Hazel Hagger

  Mae'r Dr Hazel Hagger, Cadeirydd ein Bwrdd Achredu AGA yn edrych ar y modd y mae diwygiadau addysg yn newid yr hyn mae’n ei olygu i fod yn athro proffesiynol, a sut gall athrawon addasu yn unol â’r newidiadau hynny. Darllen y blog 

 • Cyfarfod y Cyngor ym mis Tachwedd

  Cyfarfod y Cyngor ym mis Tachwedd

  Cynhelir cyfarfod y Cyngor nesaf ar 20 Tachwedd 2020 ac mae’n agored i’r cyhoedd. Ceir rhagor o wybodaeth yma

 • Galwad am aseswyr Marc Ansawdd

  Galwad am aseswyr Marc Ansawdd

  Ai gweithiwr ieuenctid profiadol ydych chi sy'n angerddol am ddathlu darpariaeth gwaith ieuenctid yng Nghymru? Beth am ymuno â'n cronfa o aseswyr i'n helpu i gyflwyno'r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru? Dysgwch fwy

 • Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2020

  Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2020

  Rydym wedi cyhoeddi'n set o ddata mwyaf cynhwysfawr hyd yma yn ddiweddar, sy'n cynnwys data ar dros 80,000 o ymarferwyr addysg cofrestredig. Dysgwch fwy 

 • Cyfleoedd recriwtio i athrawon a staff cefnogi

  Cyfleoedd recriwtio i athrawon a staff cefnogi

  Os nad ydych mewn cyflogaeth dan gytundeb ar hyn o bryd, mae’n bosibl y bydd gennych ddiddordeb mewn cyfleoedd recriwtio newydd fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru i Recriwtio, Adfer a Chodi safonau. Dysgwch fwy.

 • Newydd lanio – offeryn delweddu safonau newydd ar gyfer y PDP

  Newydd lanio – offeryn delweddu safonau newydd ar gyfer y PDP

  Dysgwch beth sy'n newydd yn y PDP a sut mae'n eich helpu chi. Darllenwch ein blog

search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Ymateb i ymgynghoriad: Sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd a lles meddyliol

Bu i ni gyflwyno ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ganllawiau fframwaith ar sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin...

Ein hymateb i ymgynghoriad Pwyllgor PPIA Senedd Cymru ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Yn ddiweddar, bu i ni gyflwyno ein hymateb i ymgynghoriad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru ar y Bil...

Cyhoeddi Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2020

Rydym wedi cyhoeddi ein hystadegau diweddaraf ar y gweithlu addysg yng Nghymru heddiw. Mae Ystadegau'r gweithlu addysg i...

Y PDP yn cael offeryn delweddu safonau newydd

Mae’n bleser gennym ni gyhoeddi diweddariadau cyffrous i’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP), a gynlluniwyd i gefnogi...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer CGA 2019-20

Fel rheoleiddiwr, un o'n swyddogaethau craidd yw ymchwilio a gwrando ar honiadau a allai fwrw amheuaeth dros briodoldeb...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CGA ar gyfer 2019-20

Rydym wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol a'n Cyfrifon, sy'n nodi ein prif gyflawniadau a'n perfformiad yn erbyn ein...

Cyhoeddi canlyniadau myfyrwyr addysg gychwynnol athrawon 2019-20

Rydym wedi cyhoeddi canlyniadau 2019-20 ar gyfer athrawon dan hyfforddiant a enillodd Statws Athro Cymwysedig yng Nghymru ym...

Dosbarthu tystysgrifau SAC i fyfyrwyr AGA yng Nghymru

Llongyfarchiadau i holl fyfyrwyr a enillodd Statws Athro Cymwysedig eleni. Rydym wedi anfon eich tystysgrif yn y post. Os nad...

CGA i arwain ar adolygiad o'r Safonau proffesiynol ar gyfer AB a dysgu seiliedig ar waith

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cychwyn ar adolygiad o’r Safonau proffesiynol ar gyfer athrawon addysg bellach ac...

tanysgrifiwch in cylchlythyr

Sunil Patel: O’r Teras i’r Ystafell Ddosbarth, Pam Dwi Mor Angerddol Dros ‘Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth’

Sunil PatelFel llawer o blant ifanc heddiw, tyfais i fyny gyda diddordeb mawr mewn pêl-droed a chychwynnais gefnogi Tottenham Hotspur pan oeddwn yn 7 oed wrth dyfu fyny yn Llundain. Un o fy atgofion cynharaf oedd ohonyn nhw’n ennill cwpan yr FA yn erbyn QPR yn 1982, ac yno dechreuodd fy nhaith o fod yn gefnogwr Spurs gydol oes.

Roedd y flwyddyn honno yn un arwyddocaol i mi, nid yn unig gan fy mod wedi symud gyda fy nheulu o Lundain i Gaerdydd, ond oherwydd beth ddigwyddodd i mi yn hwyrach ymlaen yn 1982.

Ar Hydref 30ain 1982, deffrais wedi cynhyrfu gan wybod fy mod i’n mynd i wylio fy ngêm bêl-droed broffesiynol gyntaf gyda fy mrawd hŷn a’i ffrind.

Dwi’n cofio cerdded tuag at y stadiwm gyda’r cefnogwyr eraill, gan deimlo’n nerfus ac wedi cyffroi ar yr un pryd.
Aethom drwy’r turnstiles ac am y brif deras i sefyll gyda chefnogwyr eraill y tîm cartref. Dwi’n cofio pa mor swnllyd oedd yr awyrgylch pan ddaeth y chwaraewyr allan o’r twnnel, a’r cefnogwyr yn canu wrth i’r cyffro cynyddu.

Roedd y 3 ohonom yn sefyll yng nghanol y dorf, i gyd yn cefnogi’r un tîm, yn edrych ymlaen ond dal yn hynod nerfus. Yna, tua 10 munud i mewn i’r hanner cyntaf bu i ni ddechrau teimlo beth oeddem yn tybio oedd diferion o law ar gefnau ein gyddfau. Dim ond wedi i ni droi rownd wnaethom sylweddoli bod grŵp o gefnogwyr yn poeri arnom ni ac yn gweiddi’r gair ‘Paki’ atom ni; doeddwn i erioed wedi clywed y gair yma o’r blaen ond yn anffodus mae’n air rydym wedi gorfod dod i arfer gyda – hyd yn oed nawr yn 2019.

Cododd hyn ofn aruthrol arna i, a bu i mi osgoi gwylio pêl-droed yn fyw tan roeddwn yn fy ugeiniau. Hyd heddiw, dydw i byth yn hollol gyfforddus wrth wylio gêm mewn stadiwm gan ein bod ym mhell iawn o gael gwared ar hiliaeth o’r gêm brydferth.

Er hyn, mae pêl-droed wedi dod a llawer iawn o fwynhad i fy mywyd. Dwi wedi defnyddio hyn, ynghyd â fy mhrofiadau bywyd o ddelio gyda hiliaeth, wrth arwain yr elusen Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yng Nghymru.

Dwi’n hynod falch o’r gwaith rydym yn ei wneud yng Nghymru a’r gweithgareddau amrywiol rydym yn eu cyflawni, megis darparu gweithdai mewn ysgolion a hyfforddiant i ddarpar athrawon. Rydym hefyd yn cefnogi a chydweithio gyda chlybiau pêl-droed, rygbi a chwaraeon eraill ledled Cymru ac yn lleisio dros grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar draws y genedl.

Mae Troseddau Casineb yn parhau i fod ar gynnydd, gyda throseddau ar sail hîl a chrefydd yn cynrychioli 80% o’r holl achosion yng Nghymru. Gan fy mod wedi dioddef o hiliaeth ers roeddwn yn ifanc, medraf ddeall faint gall hyn effeithio ar rywun - yn feddyliol ac yn emosiynol. Mae’n peri cryn bryder bod cynifer o bobl ifanc yn dioddef ac yn wynebu hiliaeth o fewn ein cymunedau. Felly, mae’n hollbwysig fod pob un sydd mewn safle o gyfrifoldeb yn gwneud eu gorau i gefnogi ein pobl ifanc a’r genhedlaeth nesaf.

Dwi’n cofio eistedd wrth fy nesg yn 2008 a derbyn galwad gan riant disgybl 10 oed o’r enw Hannah Roberts, oedd yn dioddef hiliaeth ddifrifol mewn ysgol yng Nghymru. Nid oedd yr ysgol yn gwybod sut i gefnogi Hannah na sut i ddelio gyda’r broblem. O fewn ychydig ddyddiau, ymwelais i a’r cyn-bêl-droediwr, Leroy Rosenior, â’r ysgol. Ar ddiwedd y gweithdy bu i ddau fachgen godi eu dwylo i gyfaddef iddynt ddefnyddio iaith hiliol ac roeddynt am ymddiheuro. Roedd hyn yn foment bwysig i Hannah, oherwydd, yn dilyn y gefnogaeth yma, ni ddioddefodd hithau rhagor o hiliaeth yn yr ysgol. Gwellodd ei pherfformiad academaidd ynghyd â’i hyder a’i hunanwerth. Byswn yn annog pawb sy’n gweithio ym maes addysg i wylio Hannah yn rhannu ei phrofiadau.

Fel elusen sy’n gweithredu mewn amseroedd ansicr (yn economaidd a chymdeithasol) nid ydym mewn sefyllfa i gynorthwyo cymaint o ysgolion a hoffant. Yn ystod y flwyddyn academaidd yma rydym wedi derbyn ein nifer uchaf erioed o geisiadau am gymorth gan ysgolion ond yn anffodus – ac yn rhwystredig – oherwydd diffyg adnoddau nid yw’n bosib i ni gefnogi pob un.

Gyda hyn mewn golwg, rydym ar hyn o bryd yn annog athrawon a staff cynorthwyol yng Nghymru i gwblhau'r arolwg hwn hwn. Gobeithiwn bydd nifer fawr yn ei gwblhau. Byddwn yn defnyddio’r canlyniadau i wella’r gwaith a’r cymorth gallwn gynnig i ysgolion ac i brofi bod gyda’n gilydd gallwn Ddangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth.

 

Sunil Patel

Sunil Patel yw Rheolwr Ymgyrch Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth (Cymru) – yr elusen gwrth-hiliaeth flaenllaw yng Nghymru.