Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Cwestiynau Cyffredin CGA
Cwestiynau Cyffredin CGA

Pam mae rheoleiddio'n bwysig a pham y mae ffi yn angenrheidiol?

Mae'n egwyddor a sefydlwyd yn y DU a llawer o wledydd eraill ledled y byd y dylai proffesiynau sydd o fudd y cyhoedd gael eu rheoleiddio er mwyn diogelu / gwarchod buddiannau'r cyhoedd. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu:

 • gall y cyhoedd fod yn dawel eu meddwl fod gan y bobl sy'n gweithio mewn proffesiwn penodol gymwysterau addas, bod eu gwybodaeth a'u sgiliau yn cael eu cadw'n gyfoes a bod eu hymddygiad a chymhwysedd o safon briodol (eu bod yn addas i ymarfer eu proffesiwn);
 • Gall rhai sy'n gweithio proffesiwn penodol ddangos eu bod:
  • wedi eu hymrwymo i gynnal a chodi safonau, er budd y cyhoedd yn unigol ac ar y cyd;
  • yn rhan o broffesiwn o statws uchel a sefydlog, gyda gofynion mynediad penodol a disgwyliadau ymddygiad a chymhwysedd yn hytrach na dim ond bod mewn swydd y gall unrhyw un ei gweithio.

Wrth gyflawni'r amcanion hyn, mae gan y rhan fwyaf o gyrff rheoleiddio'r un cyfrifoldebau statudol bras, sef:

 • cadw Cofrestr o bobl sy'n gallu ymarfer;
 • datblygu safonau'r rhai sy'n gweithio o fewn proffesiwn i gydymffurfio â nhw, gan gynnwys Cod Ymarfer ac Ymddygiad;
 • datblygu safonau ar gyfer addysg a hyfforddiant, y bydd yn rhaid i'r bobl hynny sy'n gweithio o fewn proffesiwn gydymffurfio â hwy;
 • ymdrin â phryderon a godwyd ynglŷn â "phriodoleb" person i ymarfer eu proffesiwn penodol.

Mae dau fodel rheoleiddio ledled y byd. Un yw bod llywodraeth yn rheoleiddio proffesiwn penodol ac felly nid yw'r bobl o fewn y proffesiwn hwnnw yn talu ffi. Yr ail yw bod proffesiwn yn rheoleiddio ei hun. Mae'r ail fodel lawer yn fwy cyffredin ledled y byd ac yn cael ei ystyried fel yr un orau i'r proffesiwn dan sylw, gan fod y proffesiwn ei hun yn gyfrifol am y cyfrifoldebau a nodir uchod, heb ymyrraeth gan y llywodraeth. Effaith hunanreoleiddio yw bod y proffesiynolion hynny yn gorfod talu ffi amdano.. Fodd bynnag, ar y cyfan, mae gweithwyr proffesiynol yn hapus i wneud hyn oherwydd:

 • maent yn cael rheolaeth dros eu rheoleiddio eu hunain;
 • mae'n dangos bod "yr hyn maent yn ei wneud" yn fwy na dim ond galwedigaeth, a gall unrhyw un ei wneud, ond yn "broffesiwn", gyda safonau penodol ar gyfer mynediad i'r proffesiwn ac i ymarfer parhaus o fewn y proffesiwn. Mae gan ddull o'r fath sgîl-fanteision posibl o ran canfyddiad / statws cyhoeddus ac ar gyfer trafod cyflogau, telerau ac amodau gyda'r llywodraeth.


I grynhoi, mae'r ffi yn:

 • drwydded gofrestredig i ymarfer;
 • cyfraniad tuag at statws a safiad proffesiynol, a gyflawnir drwy reoleiddio proffesiynol.


Mewn gwirionedd, mae'r model ffi ar gyfer CGA yn un hybrid, er bod rhaid i'r holl unigolion cofrestredig dalu ffi, bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn talu cymhorthdal uniongyrchol i CGA i ostwng y ffi ar gyfer pob unigolyn cofrestredig.

Pam mae rheoleiddio pwysig mewn addysg?

Ar ôl amlinellu mewn termau cyffredinol pam y caiff proffesiynau eu rheoleiddio a pham y dylai rhai o fewn proffesiynau o'r fath dalu ffi gofrestru, mae'n werth rhoi sylwadau byr i esbonio pam mae ymestyn rheoleiddio i'r gweithlu addysg ehangach yn fuddiol. I grynhoi, y prif resymau yw:

 • Cyn Ebrill 2015, dim ond athrawon ysgol oedd angen cofrestru. Fodd bynnag, mae'r ddarpariaeth addysg wedi newid yn ddramatig, sy'n golygu bod pobl eraill yn y gweithlu addysg yn gynyddol ganolog i gyflwyno addysgu a dysgu, yn arbennig athrawon addysg bellach a staff cymorth, staff dysgu yn y gwaith, staff cymorth mewn ysgolion a gweithwyr ieuenctid. O ganlyniad, mae'r rheoliad yn cael ei ymestyn i'r gweithlu addysg ehangach;
 • Mae effaith a goblygiadau safonau gwael a diogelu annigonol yn hynod o uchel ym maes addysg a gellir dadlau yn uwch na mewn llawer o broffesiynau eraill. Mae hyn oherwydd:
  • mai plant a phobl ifanc sydd (yn bennaf) yn cael eu heffeithio;
  • addysgu a dysgu o ansawdd uchel yn cyfrannu at well canlyniadau ar gyfer disgyblion sydd yn ei dro yn sicrhau bod cymdeithas yn gallu creu meddygon yn y dyfodol, ynghyd â chyfreithwyr, cyfrifwyr, peirianwyr a gweithwyr proffesiynol eraill
 • mae'r cyfle i'r grwpiau newydd (staff AB, staff cefnogi ysgolion, staff dysgu seiliedig ar waith a gweithwyr ieuenctid) gael eu cydnabod fel gweithwyr proffesiynol gan roi statws uwch a safiad yn un sylweddol.

Beth yw cofrestru?

Mae cofrestru yn caniatáu i unigolyn i ymarfer, ac mae hefyd yn rhoi sicrwydd i gyflogwyr, rhieni / gofalwyr a dysgwyr bod gan gofrestreion gymwysterau penodol ac yn parhau i gyrraedd y safonau disgwyliedig o ymddygiad a chymhwysedd.

Nid oes angen i athrawon ac ymarferwyr eraill yn Lloegr i gofrestru: pam ydym ni?

Diddymwyd Cyngor Addysgu Cyffredinol Lloegr (GTCE) a'r Sefydliad ar gyfer Dysgu (IfL) gan Lywodraeth San Steffan ac felly, nid oes rhaid i athrawon ysgol ac AB yn Lloegr i gofrestru. Fodd bynnag, yng Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Gweriniaeth Iwerddon, ac ar draws y byd, cadwyd y cyrff rheoleiddio ac mae cofrestru yn ofynnol.

Pa wybodaeth a gedwir ar y Gofrestr Ymarferwyr Addysg?

Manylion personol a gedwir ar y Gofrestr sy'n cynnwys enw'r ymarferydd, cyfeiriad cyswllt, cyflogaeth, cymwysterau a datblygiad proffesiynol.

Rydym yn paratoi Crynodeb Ystadegau blynyddol sy'n crynhoi gwybodaeth allweddol o'r Gofrestr. Rydym hefyd yn cynhyrchu dadansoddiadau o ddata o'r Gofrestr ac yn defnyddio'r wybodaeth hon i fwydo i mewn i gynllunio'r gweithlu ac i lywio datblygiad polisi. Gallwch weld mwy o adroddiadau ystadegol yma.

Pwy sydd â mynediad at y Gofrestr?

Mae gan weithwyr cofrestredig fynediad at eu cofnod eu hunain. Mae gwybodaeth gyfyngedig benodol ar gael i gyflogwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol hefyd.

{slider title="Sut y gallaf gael gafael ar fy nghofnod ar y Gofrestr?" class="icon"}

Gallwch glicio dolen FyCGA ar y dudalen hafan neu, gallwch gysylltu â'r tîm Cofrestru yn uniongyrchol drwy e-bostio Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu dros y ffôn ar 029 2046 0099.

Faint fydd yn rhaid i mi dalu?

Mae gofyn i bob ymarferwr dalu ffi cofrestru. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod y ffioedd canlynol:

£45 Athro Cymwysedig  SAC yn hanfodol mwy o wybodaeth
Athro AB
Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith
Gweithiwr Ieuenctid   Cymwysterau gorfodol
£15 Gweithiwr Cymorth Dysgu Ysgol
Gweithiwr Cymorth Dysgu AB
Gweithiwr Cymorth Ieuenctid   Cymwysterau gorfodol

A oes ffi is ar gyfer gweithwyr rhan-amser?

Nac oes. Mae'r costau gweinyddol sy'n gysylltiedig â chasglu amrywiaeth o symiau gwahanol o ffioedd yn uchel ac yn golygu y byddai'n rhaid i'r ffi gofrestru ar gyfer pob unigolyn cofrestredig i gynyddu. Mae gweinyddu ffi flynyddol ar gyfer pob grŵp o unigolion cofrestredig yn fwy cost effeithiol.

Cymerais i swydd hanner ffordd drwy'r flwyddyn; oes rhaid i mi gofrestru?

Oes, mae angen i chi gofrestru. Gallwch gael gwybodaeth am sut i gofrestru yma.

A oes gofyniad cymhwyster gofynnol i gofrestru?

Mae angen i athrawon ysgol feddu ar Statws Athro Cymwysedig er mwyn cofrestru. Os yw eich cymhwyster yn dod o dramor, cysylltwch â'r tîm cofrestru am ragor o wybodaeth dros y ffôn, ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Ar gyfer athrawon AB, staff cymorth ysgolion ac AB ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith, nid oes gofynion cymhwyster i gofrestru ar hyn o bryd.

Mae gofynion cymhwyster gofynnol ar gyfer gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid.

Mae’n rhaid i bob cofrestrai newydd ddiwallu meini prawf Addasrwydd CGA. Darllenwch fwy am Addasrwydd yma.

Rwy'n athro dan hyfforddiant, a oes angen i mi gofrestru?

Gallwch ond cael eich cofrestru yn y categori athro ysgol os oes gennych statws athro cymwysedig (SAC). Fodd bynnag:

Os ydych yn astudio i addysgu drwy lwybr cyflogedig, ee Teach First neu'r Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG) bydd angen i chi gofrestru yn y categori gweithiwr cymorth dysgu ysgolion.

Ar ennill SAC, os ydych am barhau ag aelodaeth o CGA bydd angen i chi newid categorïau cofrestru a chofrestru fel athro ysgol. Bydd angen i chi dalu'r gwahaniaeth yn y ffioedd. Bydd ein tîm Cofrestru yn gallu rhoi cyngor i chi ar sut i wneud hyn, ffoniwch 029 2046 0099 neu anfonwch e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Nid oes angen i athrawon dan hyfforddiant sy'n astudio drwy'r llwybr addysg uwch i gofrestru.

Fodd bynnag, gallwch ddewis cofrestru yn wirfoddol yn y categori gweithiwr cymorth dysgu ysgolion. Ar ennill SAC, os ydych am barhau ag aelodaeth o CGA, bydd angen i chi newid categorïau cofrestru a chofrestru yn y categori athro ysgol. Bydd angen i chi dalu'r gwahaniaeth yn y ffioedd. Bydd ein tîm Cofrestru yn gallu rhoi cyngor i chi ar sut i wneud hyn, ffoniwch 029 2046 0099 neu anfonwch e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Os ydych yn astudio ar gyfer TAR mewn addysg ôl-orfodol (TAR AB) neu PCET, ni fydd yn ofynnol i chi gofrestru oni bai eich bod hefyd yn gwneud rhywfaint o oriau dysgu â thâl. Os ydych yn cael eich talu am unrhyw waith addysgu, bydd angen i chi gofrestru yn y categori gweithiwr cymorth dysgu AB.

Bob blwyddyn, mae aelodau o'n tîm Cofrestru yn trefnu ymweliadau i siarad â holl fyfyrwyr blwyddyn olaf yng Nghymru, gan gynnwys Teach First.

Mae gen i gymhwyster addysgu o dramor; sut ydw i'n cael fy nghymhwyster cydnabyddedig yng Nghymru?

Mae CGA yn dilyn y Gyfarwyddeb Ewropeaidd wrth gydnabod cymwysterau tramor.

Cysylltwch â'r tîm cofrestru ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu dros y ffôn ar 029 20460099 am gyngor penodol.