Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Beth yw CGA a beth ydym ni’n ei wneud?
Beth yw CGA a beth ydym ni’n ei wneud?

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw'r corff rheoleiddio proffesiynol, annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru, gan gwmpasu athrawon a staff cymorth dysgu mewn ysgolion a lleoliadau addysg bellach, gweithwyr ieuenctid/gweithwyr cymorth ieuenctid cymwysedig, ac ymarferwyr sy’n gweithio ym maes dysgu seiliedig ar waith.

Sefydlwyd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) gan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014. Dan y Ddeddf, cafodd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngAC) ei ad-drefnu a'i ailenwi i ddod yn Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA). Daeth CGA i fodolaeth ar 1af Ebrill 2015.

Beth yw CGA a beth ydym ni’n ei wneud?

Prif amcanion y Cyngor yw:

 • cyfrannu at wella safonau addysgu ac ansawdd dysgu yng Nghymru;;
 • cynnal a gwella safonau ymddygiad proffesiynol ymysg athrawon a'r personau sy'n cefnogi addysgu a dysgu yng Nghymru; a
 • diogelu lles dysgwyr, rhieni a'r cyhoedd a chynnal ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg.

Prif swyddogaethau CGA yw:

 • sefydlu a chynnal Cofrestr Ymarferwyr Addysg;
 • cynnal Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol ar gyfer y gweithlu addysg;
 • ymchwilio i, a gwrando ar, honiadau o ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol neu droseddau perthnasol a allai fwrw amheuaeth ar briodoldeb ymarferydd i ymarfer;
 • Achredu rhaglenni addysg gychwynnol athrawon;
 • darparu cyngor i Lywodraeth Cymru ac eraill ynghylch materion sy'n gysylltiedig â'r gweithlu addysg ac addysgu a dysgu;
 • monitro Sefydlu a gwrando ar apeliadau Sefydlu (lle y bo'n berthnasol) ar gyfer athrawon;
 • hybu gyrfaoedd yn y gweithlu addysg; ac
 • ymgymryd â gwaith penodol mewn perthynas ag addysgu a dysgu ar gais Llywodraeth Cymru.

Ariennir CGA gan ffioedd cofrestru ymarferwyr, ond mae'n derbyn cyllid grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gweithgareddau yr ymgymerir â hwy ar ei rhan, gan gynnwys:

 • gweinyddu dyfarnu Statws Athro Cymwys (SAC);
 • Trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi ar gyfer Sefydlu;
 • datblygu a chynnal y Pasbort Dysgu Proffesiynol;
 • gwrando ar apeliadau Sefydlu a chyhoeddi tystysgrifau Sefydlu; a
 • gweithredu fel ysgrifenyddiaeth annibynnol i Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru (CACAC)

Mae gan Gyngor y Gweithlu Addysg bedwar aelod ar ddeg. Penodir saith aelod yn uniongyrchol drwy system penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru a phenodir saith aelod yn dilyn enwebiadau gan ystod o randdeiliaid. Penodir aelodau'r Cyngor am gyfnod o bedair blynedd. Y Cyngor sy'n gosod cyfeiriad strategol ar gyfer CGA, ac ef sy'n gyfrifol am ei lywodraethu. Gallwch ddarllen rhagor am aelodau'r Cyngor yma.{/sliders}

Gallwch ddarllen am ein huwch dîm rheoli yma.

Mae CGA yn cyflogi rhyw 50 o staff.