Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Sôn
Sôn

Sunil Patel: O’r Teras i’r Ystafell Ddosbarth, Pam Dwi Mor Angerddol Dros ‘Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth’

Sunil PatelFel llawer o blant ifanc heddiw, tyfais i fyny gyda diddordeb mawr mewn pêl-droed a chychwynnais gefnogi Tottenham Hotspur pan oeddwn yn 7 oed wrth dyfu fyny yn Llundain. Un o fy atgofion cynharaf oedd ohonyn nhw’n ennill cwpan yr FA yn erbyn QPR yn 1982, ac yno dechreuodd fy nhaith o fod yn gefnogwr Spurs gydol oes.

Roedd y flwyddyn honno yn un arwyddocaol i mi, nid yn unig gan fy mod wedi symud gyda fy nheulu o Lundain i Gaerdydd, ond oherwydd beth ddigwyddodd i mi yn hwyrach ymlaen yn 1982.

Ar Hydref 30ain 1982, deffrais wedi cynhyrfu gan wybod fy mod i’n mynd i wylio fy ngêm bêl-droed broffesiynol gyntaf gyda fy mrawd hŷn a’i ffrind.

Dwi’n cofio cerdded tuag at y stadiwm gyda’r cefnogwyr eraill, gan deimlo’n nerfus ac wedi cyffroi ar yr un pryd.
Aethom drwy’r turnstiles ac am y brif deras i sefyll gyda chefnogwyr eraill y tîm cartref. Dwi’n cofio pa mor swnllyd oedd yr awyrgylch pan ddaeth y chwaraewyr allan o’r twnnel, a’r cefnogwyr yn canu wrth i’r cyffro cynyddu.

Roedd y 3 ohonom yn sefyll yng nghanol y dorf, i gyd yn cefnogi’r un tîm, yn edrych ymlaen ond dal yn hynod nerfus. Yna, tua 10 munud i mewn i’r hanner cyntaf bu i ni ddechrau teimlo beth oeddem yn tybio oedd diferion o law ar gefnau ein gyddfau. Dim ond wedi i ni droi rownd wnaethom sylweddoli bod grŵp o gefnogwyr yn poeri arnom ni ac yn gweiddi’r gair ‘Paki’ atom ni; doeddwn i erioed wedi clywed y gair yma o’r blaen ond yn anffodus mae’n air rydym wedi gorfod dod i arfer gyda – hyd yn oed nawr yn 2019.

Cododd hyn ofn aruthrol arna i, a bu i mi osgoi gwylio pêl-droed yn fyw tan roeddwn yn fy ugeiniau. Hyd heddiw, dydw i byth yn hollol gyfforddus wrth wylio gêm mewn stadiwm gan ein bod ym mhell iawn o gael gwared ar hiliaeth o’r gêm brydferth.

Er hyn, mae pêl-droed wedi dod a llawer iawn o fwynhad i fy mywyd. Dwi wedi defnyddio hyn, ynghyd â fy mhrofiadau bywyd o ddelio gyda hiliaeth, wrth arwain yr elusen Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yng Nghymru.

Dwi’n hynod falch o’r gwaith rydym yn ei wneud yng Nghymru a’r gweithgareddau amrywiol rydym yn eu cyflawni, megis darparu gweithdai mewn ysgolion a hyfforddiant i ddarpar athrawon. Rydym hefyd yn cefnogi a chydweithio gyda chlybiau pêl-droed, rygbi a chwaraeon eraill ledled Cymru ac yn lleisio dros grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar draws y genedl.

Mae Troseddau Casineb yn parhau i fod ar gynnydd, gyda throseddau ar sail hîl a chrefydd yn cynrychioli 80% o’r holl achosion yng Nghymru. Gan fy mod wedi dioddef o hiliaeth ers roeddwn yn ifanc, medraf ddeall faint gall hyn effeithio ar rywun - yn feddyliol ac yn emosiynol. Mae’n peri cryn bryder bod cynifer o bobl ifanc yn dioddef ac yn wynebu hiliaeth o fewn ein cymunedau. Felly, mae’n hollbwysig fod pob un sydd mewn safle o gyfrifoldeb yn gwneud eu gorau i gefnogi ein pobl ifanc a’r genhedlaeth nesaf.

Dwi’n cofio eistedd wrth fy nesg yn 2008 a derbyn galwad gan riant disgybl 10 oed o’r enw Hannah Roberts, oedd yn dioddef hiliaeth ddifrifol mewn ysgol yng Nghymru. Nid oedd yr ysgol yn gwybod sut i gefnogi Hannah na sut i ddelio gyda’r broblem. O fewn ychydig ddyddiau, ymwelais i a’r cyn-bêl-droediwr, Leroy Rosenior, â’r ysgol. Ar ddiwedd y gweithdy bu i ddau fachgen godi eu dwylo i gyfaddef iddynt ddefnyddio iaith hiliol ac roeddynt am ymddiheuro. Roedd hyn yn foment bwysig i Hannah, oherwydd, yn dilyn y gefnogaeth yma, ni ddioddefodd hithau rhagor o hiliaeth yn yr ysgol. Gwellodd ei pherfformiad academaidd ynghyd â’i hyder a’i hunanwerth. Byswn yn annog pawb sy’n gweithio ym maes addysg i wylio Hannah yn rhannu ei phrofiadau.

Fel elusen sy’n gweithredu mewn amseroedd ansicr (yn economaidd a chymdeithasol) nid ydym mewn sefyllfa i gynorthwyo cymaint o ysgolion a hoffant. Yn ystod y flwyddyn academaidd yma rydym wedi derbyn ein nifer uchaf erioed o geisiadau am gymorth gan ysgolion ond yn anffodus – ac yn rhwystredig – oherwydd diffyg adnoddau nid yw’n bosib i ni gefnogi pob un.

Gyda hyn mewn golwg, rydym ar hyn o bryd yn annog athrawon a staff cynorthwyol yng Nghymru i gwblhau'r arolwg hwn hwn. Gobeithiwn bydd nifer fawr yn ei gwblhau. Byddwn yn defnyddio’r canlyniadau i wella’r gwaith a’r cymorth gallwn gynnig i ysgolion ac i brofi bod gyda’n gilydd gallwn Ddangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth.

 

Sunil Patel

Sunil Patel yw Rheolwr Ymgyrch Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth (Cymru) – yr elusen gwrth-hiliaeth flaenllaw yng Nghymru.

Nick Hudd: Defnyddio Technoleg Ddigidol Wrth Gyflwyno Gwaith Ieuenctid

NHuddAraf fu’r sector gwaith ieuenctid yng Nghymru i ymateb i gyflymder digynsail datblygiadau technolegol ac o ganlyniad nid yw’n defnyddio’r maes digidol mor effeithiol â mathau eraill o addysg. Yn lle cysylltu’r technolegau hyn â chyfleoedd; ffordd newydd o wneud pethau, mae yna rai sy’n ystyried y datblygiad digidol hwn yn fygythiad; yn cystadlu am amser a sylw pobl ifanc ac yn cyflymu tranc ymarfer wyneb yn wyneb ym maes gwaith ieuenctid.

Er yr ymddengys fod y sector yn mynd ati erbyn hyn i ddefnyddio’r platfformau hyn i gyfleu neu ledaenu gwybodaeth, ymddengys mai dyna yw terfyn ein huchelgais. Mae hyn yn cyfyngu ar fuddion offer sydd â’r potensial i gynnig cymaint mwy. Ar adeg pan fo gwaith ieuenctid yn dioddef effeithiau cyni, gyda lleihad mewn cyllidebau, adnoddau a staff, mae’r byd digidol yn cynnig, fan lleiaf, y cyfle i edrych ar atebion newydd i hen broblemau. Gellid defnyddio’r technolegau hyn i gynyddu ymgysylltiad a sicrhau bod gweithwyr ieuenctid yn hygyrch i bobl ifanc lle nad oes presenoldeb ffisegol yn eu cymunedau. Maent yn rhoi iddynt y cyfle i gymryd rhan weithredol mewn prosesau penderfynu, gyda chyswllt uniongyrchol â phenderfynwyr. Mae’r defnydd helaeth o raglenni fel YouTube gan bobl ifanc yn awgrymu nad ydynt mwyach yn derbyn gwybodaeth yn unig, maent yn ddarlledwyr ynddynt eu hunain. Mae defnyddio’r technolegau hyn i wella cyfathrebu a lledaenu gwybodaeth yn unig yn anwybyddu galluoedd, dymuniadau ac uchelgeisiau’r rheiny rydym yn anelu at eu gwasanaethu, a choleddu eu realiti newydd.

Wedi dweud hynny, mae sylwebyddion sy’n tynnu sylw at beryglon a risgiau posibl caniatáu i’r rheiny sy’n rheoli’r cyllidebau cysylltiedig ddefnyddio technolegau o’r fath yn lle’r arlwy gwaith ieuenctid presennol, yn hytrach nag fel ffordd o’i wella, yn gywir yn hynny o beth. Mae hefyd yn werth cydnabod bod yn rhaid, wrth fabwysiadu strategaeth sy’n golygu defnyddio’r technolegau hyn mewn modd mwy rhagweithiol, mynd i’r afael yn gyntaf â phroblem allgau digidol. Yn anochel bydd mynd i’r afael â phroblemau o’r fath mewn modd effeithiol ac ystyrlon yn golygu darparu’r adnoddau angenrheidiol. Fodd bynnag, mae’n werth nodi bod gan bobl ifanc eu hunain sgiliau yn y maes hwn y gellir eu defnyddio i ateb diben o’r fath. Syniad iwtopaidd i rai, ond i eraill cyfle i roi egwyddorion gwaith ieuenctid ar waith; i annog pobl ifanc i rannu eu sgiliau, gan eu grymuso er mwyn helpu i lunio gwasanaethau, eu gweld fel rhan o’r ateb yn hytrach na’r broblem.

Er y gellid dadlau bod y sector gwaith ieuenctid wedi bod yn araf i ymateb i’r oes ddigidol newydd sy’n dod i’r amlwg, nid felly darparwyr addysg eraill yng Nghymru. Mae’r defnydd o systemau fel Google Education, Hwb a Moodle yn awgrymu bod addysg ffurfiol mewn ysgolion a phrifysgolion wedi coleddu’r byd newydd hwn ac wedi ymestyn eu harlwy a’u hymgysylltiad. Gan fod y rheiny mewn tai cymdeithasol ac sy’n ddi-waith ymysg y prif grwpiau sy’n cael eu hallgau’n ddigidol, mae perygl gwirioneddol mai’r bobl a fydd yn cael y budd mwyaf o’r systemau hyn fydd y mwyaf cefnog yn ein cymdeithas gan fwyaf. I’r rheiny nad ydynt yn cytuno’n llwyr â damcaniaethau o’r fath, mae yna ddadl arall sydd yr un mor frawychus; y caiff y technolegau hyn eu cadw i’r rheiny y mae eu dulliau dysgu’n cyd-fynd ag arddull ffurfiol.

Nid dim ond partneriaid mewn sectorau addysg eraill sydd wedi sylweddoli’n fuan beth yw’r cyfleoedd posibl. Mae’r sector masnachol wedi sefydlu monopoli i raddau helaeth yn yr amgylchedd rhithwir hwn, sydd wedi nwyddoli’r amser mae pobl ifanc yn ei dreulio ar blatfformau o’r fath. Iddynt hwy, mae deuoliaeth rhwng amddiffyn pobl ifanc ar y naill law a manteisio ar y buddion economaidd a gynigiant fel prynwyr ar y llaw arall. Er mwyn i’r sector gwaith ieuenctid fod â phresenoldeb mwy rhagweithiol ar lein, gan gynnig i bobl ifanc gyngor, cymorth, cyfarwyddyd, gwybodaeth, cyfeirio at wasanaethau eraill a gweithgareddau cymdeithasol, gellid dadlau y bydd yn rhaid deall y rôl a’r cyfrifoldebau sydd ganddo wrth weithio gyda phartneriaid o’r sector masnachol i sicrhau y caiff y grŵp oedran hwn ei ddiogelu.

Fel sector sy’n ymfalchïo mewn cynorthwyo pobl ifanc i bontio o ddibyniaeth i gyd-ddibyniaeth ac annibyniaeth, a hyd yn oed eu cynorthwyo i bontio i gyflogaeth, hyfforddiant neu addysg bellach, mae’n rhaid bod coleddu a defnyddio datblygiadau technolegol o’r fath â buddion yn y tymor hirach wrth helpu gweithwyr ieuenctid i arfogi pobl ifanc i weithredu yn y dirwedd ddigidol ac economi fyd-eang sy’n dod i’r amlwg.

Os yw’r sector gwaith ieuenctid yng Nghymru’n mynd i weithredu, mae angen iddo weithredu’n fuan. Mae’r datblygiadau cynyddol mewn technolegau digidol, y ffordd mae pobl ifanc yn ymgysylltu â’r byd newydd hwn a’r sgiliau mae eu hangen i gadw i fyny, yn newid yn gyflym. Mae’r sector yn cael ei adael ar ôl ac mae’r partneriaid masnachol yn llenwi’r bwlch. Mae mathau eraill o addysg wedi ymateb yn gyflymach ac yn fwy effeithiol i ddyfodiad y technolegau hyn, ac yn sgil hynny mae’r arlwy ar-lein wedi datblygu’n gyflymach byth. Dylai’r rheiny sy’n teimlo dan fygythiad wrth ymchwilio i ddefnydd cynyddol o’r byd rhithwir hwn edrych ar yr esiamplau a osodir gan yr holl sectorau eraill sydd eisoes yn coleddu newid o’r fath. Ni ddylai hyn fod yn ddewis rhwng y naill beth neu’r llall, rhwng mathau traddodiadol o waith ieuenctid a gweledigaeth gyfoes, lle caiff arian ei arbed trwy arlwyon digidol. Mae gennym gyfle i ehangu’r ddarpariaeth i bobl ifanc, i gydategu’r arlwy presennol ond gweithio mewn ffyrdd gwahanol.

Mae pobl ifanc eisoes yn bresennol, yn weithgar ac yn ymgysylltu yn y byd digidol hwn. Os anwybyddwn hyn, byddwn yn anwybyddu’r ffaith fod eu hanghenion wedi newid a chyfrifoldebau’r sector i newid hefyd.

Nick Hudd

Uwch Ymarferwr Gwaith Ieuenctid i Gyngor Sir Benfro yw Nick Hudd sydd wedi gweithio fel gweithiwr ieunctid amser llawn i sefydliadau statudol a gwirfoddol dros y 16 mlynedd diwethaf. Mae Nick yn weithiwr ieuenctid sydd â chymhwyster a gyndnabyddir gan JNC yn ogystal â BA (Anrhydedd) Gwaith Ieuenctid a Chymuned gan PCDDS.

 

Tom Anderson: Ystyried sut y gall cymwysterau helpu i gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru: sut y gall athrawon gymryd rhan yn y drafodaeth sy'n esblygu?

Tom AndersonMae Cymwysterau Cymru yn ymgymryd â gwaith ymchwil er mwyn helpu i lywio'r ffordd y caiff cymwysterau eu dylunio a'u datblygu ar gyfer disgyblion rhwng 14 a 16 oed yng Nghymru yn y dyfodol. Rhan ganolog o'r rhaglen waith hon yw ystyried sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Fel sefydliad a gaiff ei arwain gan dystiolaeth, hoffem glywed am brofiadau a chanfyddiadau athrawon a dysgwyr er mwyn sicrhau y caiff eu barn ei chynnwys yn y broses hon. Rydym yn cynnal nifer o brosiectau sy'n gofyn am fewnbwn gan athrawon felly mae sawl ffordd y gallwch gymryd rhan. Edrychwch ar y prosiectau isod i weld sut y gallwch gymryd rhan:

1. Trafodaethau ag athrawon am asesiadau diarholiad (NEA)

Rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2019, byddwn yn hwyluso cyfres o grwpiau ffocws ledled Cymru i drafod profiadau a chanfyddiadau athrawon am asesiadau diarholiad (NEA). Mae gennym ddiddordeb mewn gwybod am yr hyn sy'n gweithio'n dda yn eich barn chi, a pha gyfleoedd a heriau y mae'r ffurfiau gwahanol ar asesiadau diarholiad yn eu cyflwyno.

Bydd y trafodaethau yn canolbwyntio ar ddeg pwnc TGAU gwahanol: Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg Iaith, Llenyddiaeth Gymraeg, Gwyddoniaeth, Celf, Addysg Gorfforol, Drama, Daearyddiaeth a Chyfrifiadureg. Byddwn yn canolbwyntio ar egwyddorion a dibenion asesiadau diarholiad, dulliau asesu, lefel cyfranogiad athrawon wrth osod, cyflawni a marcio tasgau a'u profiadau o gynnal ac asesu asesiadau diarholiad.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect ac i gofrestru ar gyfer un o'r grwpiau ffocws, ewch i wefan Cymwysterau Cymru.

2. Archwilio cymwysterau TGAU mathemateg yng Nghymru

Rhwng mis Rhagfyr 2018 a mis Mawrth 2019, byddwn yn cynnal arolwg ar-lein i gasglu barn athrawon am y cymwysterau TGAU Mathemateg a Mathemateg-Rhifedd newydd, yn ogystal â'r Dystysgrif Lefel 2 mewn Mathemateg Ychwanegol.

Bydd yr arolwg yn gofyn am eu barn am y ffordd y caiff pob cymhwyster ei ddylunio, EI haenu a'i reoli, ei gynnwys a'r hyn sy'n dylanwadu ar benderfyniadau i gofrestru ar gyfer arholiadau.

Bydd dolen i'r arolwg ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru o 4 Rhagfyr 2018.

3. Tystysgrif Her Sgiliau

Rydym yn cynnal holiadur ar-lein i ddarganfod mwy am y ffordd y mae canolfannau ledled Cymru yn cyflwyno'r Dystysgrif Her Sgiliau. Mae CBAC wedi anfon dolen i'r arolwg at bob cydlynydd Bagloriaeth Cymru sy'n gyfrifol am Fagloriaeth Cymru yng Nghyfnod Allweddol 4 a Bagloriaeth Cymru Uwch. Os nad ydych wedi derbyn dolen, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.. Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r holiadur yw dydd Gwener 14 Rhagfyr 2018.

4. Canfyddiadau athrawon ynghylch cymwysterau TGAU diwygiedig

Rydym hefyd wedi comisiynu astudiaeth er mwyn canfod barn athrawon am gymwysterau TGAU sydd wedi'u diwygio'n ddiweddar. Ein nod yw darganfod sut mae'r cymwysterau newydd yn gweithio ac effeithiau'r newidiadau, a chasglu tystiolaeth i lywio unrhyw ddiwygiadau i gymwysterau yn y dyfodol.

Bydd ein partner ymchwil, Wavehill, yn cysylltu â sampl o ysgolion yn uniongyrchol i'w gwahodd i gymryd rhan mewn cyfweliadau a grwpiau ffocws. Bydd y rhain yn ystyried barn athrawon am y pynciau TGAU canlynol: Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth, Celfyddydau Perfformio, Saesneg, Cymraeg, Mathemateg ac Ieithoedd Tramor Modern.

Gobeithio y gallwch helpu i gyfrannu at ein gwaith a dweud eich dweud ar y ffordd y gallai cymwysterau gael eu dylunio a'u datblygu yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r prosiectau, ewch i'n gwefan neu anfonwch e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Tom Anderson yw Pennaeth Ymchwil Cymwysterau Cymru

Tracey Handley: Parentkind - Dod a chartref ac ysgol ynghyd

Tracey HandleyYn Parentkind ein gweledigaeth yw bod cyfranogiad gweithgar gan rieni yn gynhwysyn angenrheidiol yn llwyddiant addysgiadol ein plant, gan gymdeithas, ysgolion a’r rhieni hefyd.

Ein cenhadaeth yw i weithio’n galed i hyrwyddo’r ffyrdd y gall rhieni cyfranogi yn addysg eu plant a chael eu lleisiau wedi eu clywed. Ein huchelgais yw sicrhau cyfranogiad mwy o rieni ac mewn mwy o ffyrdd, yn yr ysgol ac yn y cartref. Pan newidiodd ein henw o PTA Cymru i Parentkind parhawn i gynnig cefnogaeth gyson i’n haelodau, gan ddatblygu cyfleoedd pellach i wirioneddol rhoi rhieni yng nghalon ein gwaith, fel unigolion ac fel aelodau o grwpiau rhieni.

Rydym wedi nodi 5 ardal o waith rydym am ddelifero yng Nghymru gyda rhieni a phartneriaid:

 1. Cefnogi a chyfranogi rhieni i helpu hwy manteisio i’r eithaf y cyfleoedd i hyrwyddo addysg eu plant.

  - Ond sut mae rhieni yn gwybod sut i wneud gwahaniaeth? Gan ddefnyddio ‘Llais y Rhiant’ - ac mae gennym ddigon o adnoddau a syniadau o sut all rhieni gwneud ardrawiad. Mae ymchwil megis ein Harolwg Rhieni Blynyddol yn rhoi cipolwg o farn rhieni am faterion eang ynglŷn ag addysg a bywyd ysgol eu plant. Llynedd, dywedodd rhieni wrthym am eu barn am gyllido ysgolion ac ymchwiliwyd mewn i hyn ymhellach, a chafwyd sylw arno ar BBC Breakfast gan gyrraedd cynulleidfa eang. Rydym yn darparu gwybodaeth i helpu rhieni i gyfranogi gydag ysgolion, gwneuthurwyr polisi a rhanddeiliaid addysg eraill via ein hwb rhieni ar ein gwefan, gwefannau cymdeithasol a’n pecyn croeso. Rydym yn danfon diweddariadau cyson yn ein e-bwletin sy’n cynnig gwybodaeth a chanllawiau ar sut i gymryd mwy o rôl, ac yn well na hynny - mae’r adnoddau yn rhad ac am ddim, felly cofrestrwch nawr!

 2. Cefnogi a chyfranogi Cymdeithas Rhieni-Athrawon, Cyngor Rhieni a grwpiau rhieni eraill mor effeithiol â phosib.

  Ni yw’r corff aelodaeth fwyaf o unrhyw Gymdeithas Rhieni Athrawon neu grwpiau rhieni eraill yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, gyda dros 13,700 o aelodau mewn dros 50% o ysgolion. Rydym yn datblygu adnoddau ac arweinlyfr i anogi a galluogi hwy i fod yn effeithiol, gweithredol ac yn bwysicach fyth, mwynhau eu hamser yn adeiladu cymuned eu hysgolion, gan ddod yn rhan annatod o ddylanwadu ar y tirlun addysgiadol. Mae budd aelodaeth y grwpiau hyn yn cynnwys cefnogaeth ymroddgar llinell gymorth gan ein Tîm Cefnogaeth Aelodau sy’n cynnwys canllawiau ac adnoddau i roi cymorth ymarferol wrth redeg y grwpiau hyn ac unrhyw weithgareddau.

 3. Helpu ysgolion i ddod yn fwy ‘cyfeillgar i rieni’

  - Ac wrth wneud hynny helpu rhieni i ddod yn fwy ‘cyfeillgar i ysgolion’. Rydym yn cynnig cefnogaeth uniongyrchol i ysgolion trwy hyfforddiant ac adnoddau a gynnigwyd via ein tîm ‘Rhaglenni Ysgolion.’ Gan weithio mewn partneriaeth a Chyngor Rhieni DU rydym yn cynnig cefnogaeth ac arweinlyfr i brifathrawon, staff ysgolion, llywodraethwyr a rhieni er mwyn adeiladu’r berthynas rhwng y cartref a’r ysgol. Edrychwch ar ein gwefan am ddatblygiadau newydd cyffrous yn y flwyddyn academaidd newydd. Rydym hefyd yn cefnogi proses adolygu Estyn a’i hadroddiad diweddar ‘Cynnwys rhieni - Cyfathrebu rhwng ysgolion a rhieni plant oedran ysgol’ 06 Hyd 2018. Cynhaliwyd grŵp ffocws er mwyn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol o rieni am eu profiad gan ofyn iddynt rannu enghreifftiau o arfer dda a syniadau eraill a gellid cynnig fel argymhellion i ysgolion. Dyma ond un ffordd rydym yn annog rhieni i fynegi eu barn a’u cefnogi hwy i ddefnyddio eu llaid i ddylanwadu ar bolisi gydag arweinwyr ysgolion a rhanddeiliaid addysgiadol eraill.

 4. Datblygu Partneriaethau newydd i gyrraedd mwy o rhieni ac ysgolion

  Rydym yn gweithio gyda phartneriaethau er mwyn sicrhau bod rhieni ac ysgolion yn cael mynediad i gefnogaeth a chanllawiau er mwyn addysg eu plant. Rydym wedi cynhyrchu canllawiau ar y cyd megis ‘Sut i greu Partneriaethau Ysgolion a’r Cartref Effeithiol’ gyda ASCL a NAHT. Rydym yn hyrwyddo ac arwyddbost adnoddau via ein gwefan a sianeli gwefannau cymdeithasol megis beth y cynhyrchir gan Lywodraeth Cymru yn eu hymgyrch ‘Dechreuir Addysg Adref’.

 5. Hyrwyddo rol rhieni ymewn addysg a’u pwysigrwydd ym mholisi addysg

  Pan mae’n dod i ba mor dda mae plentyn yn gwneud yn yr ysgol, mae rhieni yn gwneud gwahaniaeth mawr. Yn ôl yr Adran Addysg y DU, mae cyfranogiad rhieni yn fwy o ddylanwad pwerus ar gyrhaeddiad plant, na chefndir y teulu, maint y teulu, neu lefel addysg y rhieni. Mae astudiaethau lluosog wedi dangos bod cyfranogiad rhieni yn gwella llythrennedd a gwella profiad a chanlyniadau’r plentyn ar bob lefel. Dangosodd un astudiaeth bod:

“effaith cyfranogiad rhieni dros gyfnod ysgol y disgybl cyfwerth ac ychwanegu dwy neu dair blynedd i addysg y plentyn.” (Hattie, 2008)

Mae ein hymchwil yn dangos bod 84% o rieni am chwarae rôl yn addysg eu plant. Rydym am bontio’r bwlch rhwng dyheadau rhieni a sut allent helpu yn y ffordd orau yn addysg eu plant.

Yng Nghymru gofynnom i’r Aelodau Cynulliad i gymryd rhan yn ein hymgyrch #AddunedParentKind a dangos eu cefnogaeth i gyfranogiad rhieni a’u cynnwys yn creu polisi addysg sy'n dod a’r ‘cartref a’r ysgol ynghyd’. Roeddem ni wrth ein bodd i dderbyn cefnogaeth drawsbleidiol ac i’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams am roi araith gefnogol ar y diwrnod.

Tracey Handley
Rheolwr Rhaglenni Cymru

Gellid darganfod rhagor o wybodaeth yma:
www.Parentkind.org.uk
Facebook: @Parentkind.org.uk
Twitter: @Parentkind

Mari Wyn Gooberman - Senedd Ieuenctid Cymru: Dechreuad newydd i ddemocratiaeth Gymreig

Mari Wyn GoobermanMari Wyn Gooberman, Rheolwr Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn siarad am weithio i sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru a'r her i ymgysylltu â dysgwyr yn yr etholiadau ar-lein cenedlaethol cyntaf ar gyfer pobl ifanc 11-17 oed.

Mae'r amser yn agosáu at 5–25 Tachwedd lle gall pobl ifanc Cymru bleidleisio i ethol 60 aelod o Senedd Ieuenctid Cymru newydd. Cyfnod hanesyddol i bawb!

Hyd yma, mae'r ymateb i'r ymgyrch i gofrestru fel ymgeiswyr a fydd yn sefyll ar gyfer etholiad wedi bod yn anhygoel, gyda'r nifer yn cyrraedd 500. Bydd 40 sedd etholaeth ar gael yn yr etholiadau ar-lein cenedlaethol cyntaf, fis nesaf, ac ar yr un pryd bydd etholiadau pellach yn cael eu cynnal gan ein 14 sefydliad partner, a fydd yn gyfrifol am 20 person ifanc arall. Am restr lawn o'r partneriaid anhygoel, dilynwch y linc: https://www.seneddieuenctid.cymru/partner.

Mae fy nhîm o athrawon a gweithwyr ieuenctid hyfforddedig wedi gwneud cyflwyniadau/gweithdai i dros 400 o grwpiau gwahanol yn ystod 6 mis diwethaf yr ymgyrch, gan gyrraedd dros 22,000 o bobl ifanc, a llawer ohonynt y tu allan i'r ysgol. Mae'n amlwg o'r sesiynau hyn, unwaith y byddwch yn ymchwilio i'r materion sydd o bwys i bobl ifanc (materion iechyd meddwl, diweddu tlodi misglwyf, cydraddoldeb i bobl ifanc LGBT+, gwell gwersi perthnasau ac addysg rhyw) eu bod yn ymwybodol iawn o'r materion sy'n effeithio arnyn nhw ac yn glir iawn ynghylch beth yr hoffent ei weld yn y dyfodol.

Hoffwn eich annog i ddarllen rhai o'r blogiau gan rai o'r bobl ifanc angerddol yr ydym wedi'u cwrdd ar hyd y ffordd i ddysgu pam y bydd Senedd Ieuenctid Cymru yn llwyfan pwysig iddyn nhw ddweud eu dweud ar y materion sy'n bwysig iddyn nhw. https://www.seneddieuenctid.cymru/newyddion/

Er yr holl frwdfrydedd, ni allwn anwybyddu'r heriau real ac ymarferol, wrth ysbrydoli a galluogi cymaint o bobl ifanc 11-17 oed i bleidleisio. Beth fydd y ffactor pwysig ar gyfer y genhedlaeth nesaf o bleidleiswyr? Ai oherwydd bod ffrind yn sefyll? Neu ymdeimlad o ddyletswydd ddinesig ar ôl dysgu, yn ystod blwyddyn canmlwyddiant, fod cymaint wedi brwydro am yr hawl i bleidleisio? A fyddent yn pleidleisio oherwydd eu bod yn poeni am Gymru ac yn deall, drwy ein rhaglenni addysg, y gall y Cynulliad wneud penderfyniadau sy'n effeithio'n uniongyrchol ar eu bywydau? Byddwn hefyd yn gweld a fydd pleidleisio gan ddefnyddio eu ffôn neu dablet yn tanio eu diddordeb neu a fydd hynny'n dod o ymgyrchoedd yr ymgeiswyr neu athro brwdfrydig sy'n angerddol am lais disgyblion?

Wrth i ni ddathlu 20 mlynedd ers dechrau'r Cynulliad yn 2019, mae'n addas ein bod hefyd yn cydnabod llais pobl ifanc yng Nghymru a'u cyfraniad i'r gwaith hwn, drwy Senedd Ieuenctid Cymru.

Gellir gweld manylion ymgeiswyr yn ôl etholaeth ar wefan y Senedd Ieuenctid ar 5 Tachwedd https://www.seneddieuenctid.cymru/pwy-a-beth/ Ewch i'r wefan am fanylion am sut y gall pobl ifanc gofrestru i bleidleisio. Cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mari Wyn Gooberman

Rheolwr Addysg ac Ymgysylltu Ieuenctid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r Gwasanaeth Ymgysylltu Addysg a Phobl Ifanc yn cyflwyno'r rhaglenni addysg yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar ran holl Aelodau'r Cynulliad. Mae hyn yn cynnwys ymgysylltu â phobl ifanc ledled Cymru ac yn y ganolfan addysg, Siambr Hywel, ym Mae Caerdydd. Ffocws gwaith y tîm yw cynnwys pobl ifanc yng ngwaith y Cynulliad a chefnogi Senedd Ieuenctid Cymru.