Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Sôn
Sôn

Aled Roberts - Miliwn o siaradwyr Cymraeg: rôl y sector addysg

Aled Roberts portrait wrth y ddesg June 2020Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod dau darged uchelgeisiol erbyn 2050, sef i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg, ac i ddyblu canran y boblogaeth sy’n defnyddio’r Gymraeg yn ddyddiol. Mae Strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru yn pwysleisio pwysigrwydd y sector addysg er mwyn cyflawni’r amcanion hyn. I raddau helaeth mae’r taflwybr i’r miliwn o siaradwyr yn seiliedig ar gynyddu’r nifer o unigolion sy’n gadael yr ysgol yn meddu ar y sgiliau a’r hyder i ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau. Mae hefyd yn hollbwysig fod y sector addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith yn cynnal sgiliau Cymraeg dysgwyr ac yn diwallu’r galw cynyddol am weithlu dwyieithog a thrwy hynny yn meithrin cysylltiad rhwng y byd addysg, gwaith a defnyddio’r Gymraeg. 

Un rhan bwysig o strategaeth addysg y Llywodraeth yw ehangu addysg cyfrwng Cymraeg yn sylweddol. Ar hyn o bryd, mae tua 22% o blant oedran cynradd yn mynychu addysg cyfrwng Cymraeg, a’r nod yw cynyddu’r ganran hon i 40% erbyn 2050. Mae twf addysg cyfrwng Cymraeg wedi arafu dros y ddegawd ddiwethaf, ac mae’n amlwg bod angen gwneud mwy er mwyn diwallu’r galw cynyddol sy’n bodoli am addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Bydd Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn addysg pob awdurdod lleol yn gyfrwng i gynllunio’n lleol i gynyddu addysg Gymraeg yn unol â thargedau Cymraeg 2050.  

Er bod ehangu addysg cyfrwng Cymraeg yn rhan ganolog o strategaeth iaith Gymraeg y Llywodraeth, mae’n amlwg bod angen i’r sector addysg yn ei gyfanrwydd gyfrannu at y nod o greu mwy o siaradwyr Cymraeg. Mae strategaeth addysg y Llywodraeth ar gyfer cyrraedd miliwn o siaradwyr hefyd yn canolbwyntio ar ddiwygio’r ffordd y mae’r Gymraeg yn cael ei haddysgu mewn ysgolion cyfrwng Saesneg. Mae’r Llywodraeth wedi gosod targed y bydd 50% o ddysgwyr sy’n gadael y sector addysg statudol cyfrwng Saesneg yn 2050 yn nodi eu bod yn siaradwyr Cymraeg. Mae hyn yn golygu trawsnewid y sefyllfa bresennol yn llwyr gan  mai ychydig iawn o ddisgyblion y sector cyfrwng Saesneg sy’n datblygu sgiliau a hyder digonol i ddefnyddio’r Gymraeg y tu hwnt i giatiau’r ysgol ar hyn o bryd. Yn ôl y Llywodraeth, y cwricwlwm newydd i Gymru fydd y prif sbardun ar gyfer y diwygiadau pellgyrhaeddol hyn, er enghraifft drwy ddisodli’r cwricwlwm ‘Cymraeg ail-iaith’ presennol gydag un continwwm ar gyfer dysgu’r Gymraeg ar draws holl ysgolion Cymru. Er ei bod yn annelwig beth yn union yw goblygiadau hyn i ysgolion yng Nghymru, ymddengys mai’r weledigaeth drwy gyflwyno continwwm iaith yw y bydd ysgolion yn gallu cynyddu’n raddol y cyfleoedd fydd gan ddisgyblion i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, ac i ddefnyddio’r iaith yn yr ysgol. Y gobaith yw y bydd proses ddiwygio cynyddol o’r fath yn galluogi dysgwyr i symud ymhellach ac yn gyflymach ar hyd y continwwm iaith, ac felly y bydd yn cynyddu’n sylweddol gyfraniad ysgolion cyfrwng Saesneg i’r nod o greu rhagor o siaradwyr Cymraeg.

Fel canlyniad i weithredu’r strategaethau uchod, mae Llywodraeth Cymru yn rhagweld y bydd 70% o holl ddysgwyr yn gadael addysg statudol yn 2050 yn siaradwyr Cymraeg. Mae’n bwysig pwysleisio y bydd cyflawni’r weledigaeth hon yn golygu newid sylfaenol yn y ffordd y mae’r Gymraeg yn cael ei haddysgu a’i defnyddio mewn ysgolion ar draws Cymru. Bydd ysgolion yn 2050 yn edrych yn dra gwahanol i’r hyn sy’n bodoli ar hyn o bryd. Er bod diwygiad radical yn ymhlyg yn nhargedau  a strategaeth iaith Gymraeg y Llywodraeth, nid yw’n amlwg fod y weledigaeth hon wedi cael ei chyfathrebu’n effeithiol a chlir i’r sector addysg yng Nghymru.

Mae hyn yn arwyddocaol, oherwydd bydd gweithredu’r diwygiadau hyn â goblygiadau pellgyrhaeddol i athrawon, cymorthyddion ac arweinwyr addysg yng Nghymru. Os yw disgyblion am symud yn raddol ar hyd continwwm iaith, yna mae’r un peth yn wir ar gyfer ysgolion a’r gweithlu. Mae dau o gonglfeini strategaeth iaith y Llywodraeth yn amodol ar sicrhau bod gan ddigon o athrawon a chymorthyddion y sgiliau a’r arbenigedd ieithyddol yn y lle cyntaf. Mae hyn yn dasg sylweddol. Nid yn unig mae angen sicrhau digon o athrawon er mwyn galluogi twf addysg cyfrwng Gymraeg, ond mae hefyd angen gwella sgiliau Cymraeg y gweithlu presennol ar draws y sector addysg statudol. Mae’n debyg y bydd hyn yn golygu y bydd angen ailfeddwl rôl Addysg Gychwynnol Athrawon fel ei fod yn datblygu gweithlu addysgol gynyddol ddwyieithog, yn ogystal ag ystyried sut gall fframwaith datblygu proffesiynol ddatblygu sgiliau a gallu'r gweithlu presennol. Fel sy’n wir mewn perthynas â’r cwricwlwm newydd, athrawon a chymorthyddion fydd yn y pendraw yn gyfrifol am gyflawni’r rhan helaethaf o weledigaeth Cymraeg 2050. Dyma pwy fydd yn gorfod gwneud y gwaith o wireddu cynnwys dogfennau polisi a strategaethau a’u trosglwyddo yn ddiwygiadau pedagogaidd fydd yn cael effaith gadarnhaol ar y dysgwyr. Mae’n rhesymol felly fod athrawon a chymorthyddion yn cael y gefnogaeth a’r adnoddau y mae arnynt eu hangen er mwyn eu galluogi i wneud hyn yn effeithiol. 

Mae’r heriau sy’n wynebu’r sector addysg statudol hefyd yn wynebu’r sector addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith. Yn wir, gellid dadlau nad yw’r sectorau hyn hyd yma wedi derbyn yr un buddsoddiad a phwyslais strategol o ran darpariaeth dwyieithog o gymharu ag addysg statudol ac addysg uwch. Mae gwaith sylweddol i’w wneud yn y sectorau hyn. Yn ddiweddar mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, wedi cyhoeddi Cynllun gweithredu addysg bellach a phrentisiaethau cyfrwng Cymraeg. Mae’r cynllun gweithredu hwn yn feiddgar ac yn gofyn am newidiadau pellgyrhaeddol i’r sector yn y dyfodol. Rhan allweddol o’r cynllun yw datblygu sgiliau Cymraeg y gweithlu, a chynyddu capasiti sefydliadau addysg ôl-16 a dysgu seiliedig ar waith i gynnig mwy o ddarpariaeth ddwyieithog. Fel sy’n wir yn y sector addysg statudol, bydd sicrhau gweithlu addysg dwyieithog yn dod yn gynyddol allweddol i’r sector addysg ôl-orfodol dros y degawdau nesaf.

Mae’n gyfnod o newid sylweddol i’r sector addysg yng Nghymru, ac mae’r proffesiwn addysgu yn gwbl ganolog i’r broses hon. Tra bo rhywfaint o ansicrwydd yn rhan annatod o broses ddiwygio o’r fath, mae’n destun pryder nad yw’r sector addysg yn ei gyfanrwydd yn ymddangos yn llwyr ymwybodol o oblygiadau Strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru i’r gweithlu. Mae angen amlygu’r cyfleoedd cynhyrfus sy’n bodoli i ddatblygu sgiliau Cymraeg y gweithlu ac addysgeg ddwyieithog er mwyn cyfrannu at weledigaeth Strategaeth 2050. Dyma pam ei bod yn hollbwysig fod y Llywodraeth yn egluro’n glir ac yn effeithiol  ei gweledigaeth ar gyfer y Gymraeg yn y byd addysg, a goblygiadau hyn i’r gweithlu addysg. Rhan bwysig o hyn yw amlygu a thrafod pwrpas strategaethau a pholisïau o’r fath o’r cychwyn cyntaf. Yn achos Cymraeg 2050, mae’n ymwneud â’r dyhead i sicrhau hyfywedd iaith sy’n chwarae rhan allweddol yn yr hyn sy’n ein diffinio fel pobl ac fel gwlad, ac i sicrhau bod gan pob unigolyn yng Nghymru y cyfle i dderbyn manteision addysgol, cymdeithasol a phersonol dwyieithrwydd. Hyderaf fod hon yn weledigaeth y dylai pawb sy’n addysgu yng Nghymru ei rhannu.

 

Aled Roberts

Cychwynnodd Aled Roberts ar ei swydd fel Comisiynydd y Gymraeg yn 2019. 

Nia Brodrick - Gwella darpariaeth iechyd meddwl yn y sector AB yng Nghymru

Nia Brodrick Colegau Cymru June 2020Mae iechyd meddwl yn parhau i fod yn fater o bryder cynyddol i’r sector Addysg Bellach yng Nghymru. Ym mis Ebrill 2018, cyhoeddwyd yr Adroddiad Cadernid Meddwl gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru a oedd yn ystyried y newid oedd ei angen o ran cymorth emosiynol a chymorth iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru.

Yn ystod haf 2018, cafwyd croeso gwresog ymysg colegau yng Nghymru i’r cyhoeddiad o £175,000 o fuddsoddiad ychwanegol i gynorthwyo sefydliadau AB i ddwysáu’r gwasanaethau iechyd meddwl a llesiant a oedd eisoes yn eu lle ganddynt, a hynny ar gyfer dysgwyr a staff fel ei gilydd. Arweiniodd hyn at gynllun prosiect peilot dan arweiniad ColegauCymru oedd â’r bwriad o ddwysáu’r ddarpariaeth oedd yn ei lle, datblygu ymyriadau newydd ac, yn bwysig, annog cydweithredu a rhannu arfer gorau ymysg sefydliadau. Dewisodd y colegau ddefnyddio’r cyllid mewn ffyrdd a oedd yn ateb union anghenion eu dysgwyr a’u staff yn y ffordd orau, ac edrychodd nifer ohonynt yn benodol ar gynyddu cadernid dysgwyr, mewn ffordd ragweithiol yn hytrach na ffordd adweithiol. Cawsant eu hannog i fabwysiadu dull o gydweithredu, gan weithio gyda cholegau eraill, elusennau lleol, byrddau iechyd neu bartneriaid perthnasol eraill. Hefyd, sefydlwyd Bwrdd Ymgynghorol Iechyd Meddwl i reoli ansawdd a sicrhau bod y prosiectau’n aros ar y trywydd cywir o ran eu targedau a’u heffeithiolrwydd.

Gwahoddwyd colegau i rannu dadansoddiadau o anghenion sefydliadau yn ystod y cyfnod llunio’u cynigion prosiect. Dwy thema a ymddangosodd drwyddi draw yn y cynigion oedd cadernid a hyfforddiant staff. Wrth drafod cadernid, nododd un coleg, “mae’r thema hon wedi dod i’r amlwg drwy arolygon dysgwyr lle mae myfyrwyr yn ei chael yn anodd goresgyn rhwystrau academaidd. Er enghraifft, anhawster i ddeall cysyniadau allweddol neu raddau gwael mewn aseiniadau. Neu oherwydd pwysau eraill yn sgil defnyddio cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft, maen nhw’n ei chael yn anodd ymdopi â beirniadaeth neu rwystrau personol”. Roedd pwyslais hefyd ar adnoddau digidol, fel y gallai myfyrwyr gymryd perchnogaeth dros eu hiechyd meddwl a’u llesiant eu hunain.

Roedd y prosiectau’n amrywio o’r naill goleg i’r llall, ond nod pob un oedd gwella llesiant a  iechyd meddwl myfyrwyr. Roedd y mentrau’n rhychwantu ystod o becynnau cymorth a chyrsiau ar-lein, i becynnau tawelwch corfforol, hyfforddiant cadernid, cyrsiau hyfforddi staff, hybiau llesiant, modiwlau addysgol i fyfyrwyr, a chanllawiau cryno i gymorth AI ar-lein 24 awr y dydd.

Tybiwyd bod y cyfle hwn yn un eithriadol o werth chweil ac yn ddefnydd da o adnoddau i’r colegau a oedd yn gysylltiedig. Yn sgil yr hwb a gafwyd drwy’r canlyniad cadarnhaol hwn, a chyda chymorth parhaus Llywodraeth Cymru, mae’r sector AB yn benderfynol o chwarae ei ran yn cefnogi staff a dysgwyr i ddatblygu a chynnal iechyd meddwl cadarn.

Mae’r sector yn ei gyfanrwydd yn parhau i groesawu unrhyw gyfleoedd cyllid ychwanegol wrth iddyn nhw ymdrechu’n rhagweithiol i fynd i’r afael ag anghenion iechyd meddwl a llesiant y gymuned colegau. Roedd ColegauCymru wrth ei fodd felly i glywed ym mis Chwefror 2020 fod llwyddiant y cynllun peilot wedi braenaru’r tir i sicrhau £2 filiwn o fuddsoddiad pellach gan Lywodraeth Cymru i gyllido prosiectau iechyd meddwl unigol a rhai ar y cyd yn uniongyrchol yn y sector AB. Mae hwn yn arbennig o amserol am fod iechyd meddwl yn parhau i fod yn faes hanfodol bwysig i’r gymuned colegau AB yng Nghymru, fwy nawr nag erioed o’r blaen, wrth i ni wynebu adeg ddigynsail o ansicrwydd.

 

Nia Brodrick

Ac yntau â saith mlynedd o brofiad yn y sector addysg bellach, erbyn hyn mae Nia Brodrick yn Swyddog Prosiectau yng Ngholgau Cymru. Mae ei rôl yn cynnwys cydlynu prosiectau fel Cymraeg Gwaith, Iechyd Meddwl a galwad cyfyngedig 3 EQAVET.

Yr Athro Mick Waters: Paratoi ar gyfer parhau â'r dysgu

 Mick WatersPan gaeodd y llywodraeth ein hysgolion, y pryderon naturiol oedd am arholiadau a’r gobaith na fyddai disgyblion ar eu colled.

Clywyd llai o bryder am y pethau eraill y gallai plant fod yn colli allan arnynt o ran eu haddysg. Bydd colli cymaint o addysg ysgol yn cael effaith. I rai, mae gwyliau’r haf sy’n para chwe wythnos yn tarfu bob blwyddyn ar eu cynnydd. Sut bydd bwlch o gymaint o wythnosau yn effeithio ar ddysgu plant o bob oedran?

Felly, beth yw’r golled bosibl o safbwynt dysgu?

Yn gyntaf, bydd colli dysgu yn yr ystyr colli allan ar y cynnwys oedd wedi’i fwriadu a pha mor bell i lawr yr ysgol y bydd plant wedi llithro mewn perthynas â’r dysgu bwriadedig. Gallwn weld, yn amlwg, drwy edrych ar siart y pethau na fyddant wedi cael eu cyflwyno na’u hesbonio i’r plant. Gellid mynd i’r afael â hyn drwy rywfaint o ailstrwythuro cynllunio.

Yn ail, ac yn hanfodol, bydd yr agweddau llawer mwy cyfannol sy’n gysylltiedig â dysgu; y pethau sy’n cael eu dysgu’n aml yng nghyd-destun ysgol drwy’r profiad o wneud. Mae datblygu agweddau dysgu, cydweithio a magu hyder mewn rhai ffyrdd yn agweddau mwy anodd eu hadennill.

Yn drydydd, mae’r posibilrwydd o golli gwahanol fathau o ymddygiad cymdeithasol i gefnogi dysgu sy’n amrywio ymysg plant. Mae’n mynd i fod yn anodd iawn yn yr hydref eleni ar y rhai hynny sy’n cael trafferth setlo ar ôl penwythnos neu’n waeth, ar ôl cyfnod o wyliau.

Mae’r tri maes hyn lle profir colled, ynghyd ag eraill, yn mynd i gael eu teimlo mewn ffyrdd gwahanol gan blant gwahanol dros pan fydd trefn bywyd ysgol yn cael ei hadfer. I rai plant, bydd y cyfnod o fod dan gyfyngiadau symud wedi bod yn gyfnod rhyfedd ond eithaf cyfoethog; lle mae dau riant gartref a chyfle am sgyrsiau estynedig nad ydynt fel arfer yn rhan o fywyd beunyddiol yn ystod wythnosau prysur o waith. Rhieni sydd wedi creu strwythur bob dydd ac chydbwyso ysgogiad profiadau dethol ar y we â rhywfaint o ‘waith ysgol’ arferol a pharhau i fwynhau llyfrau da, bod allan yn yr ardd yn ystod y gwanwyn a’r haf, siarad am flodau ac ieir bach yr haf a’r cymylau.

I rai plant, mae’r cartref yn cynrychioli set gyfan gwbl wahanol o amgylchiadau. Rydyn ni’n gwybod bod tlodi yn dilyn rhai plant drwy wyliau’r haf; pa mor agos gall ddod mewn nifer o fisoedd? Bydd rhai plant wedi cael diffyg ysgogiad am wythnosau diddiwedd, yn gaeth i gartref bach heb unrhyw le tu allan a rhieni heb fawr ddim syniad sut i strwythuro’r dydd heb sôn am eu helpu gyda’u dysgu. Bydd rhai wedi cael y profiad o fod ‘yn yr ysgol’ ond mewn amgylchedd tra gwahanol, gyda phryder yng nghefn eu meddyliau oherwydd bod ganddynt riant sy’n weithiwr iechyd. 

Ffaith drist am y sefyllfa sydd ohoni yw y bydd llawer o blant yn ymwybodol o farwolaeth yn eu teulu neu’n gyfagos mewn ffordd na welwyd mo’i thebyg ers cenedlaethau.

Mae’r rhan fwyaf yn meddu ar wytnwch a’r teimlad yw y byddant yn ymaddasu ac yn bownsio nôl. Er hyn, bydd effaith arnynt yn sgil yr hyn maent ei synhwyro o’u hamgylch: y ddrama, yr annifyrrwch, y trafod di-baid am niferoedd a’r tensiwn a’r tristwch.

Bydd angen i’r system ysgol feddwl sut orau i gael dysgu plant ar waith eto a sut orau i adennill y llu o golledion. Fwy nag y gallem fod wedi’i ddychmygu, bydd angen profiad ysgol gwirioneddol gyflawn ar ein plant a’n pobl ifanc.

Mae’r Cwricwlwm i Gymru’n diffinio pedwar diben. Mae angen ystyried yn ddwys yr ansoddeiriau sy’n disgrifio’r rhain wrth i ni helpu i greu momentwm dysgu pan fyddwn ar ben y ffordd eto. Fwy nag erioed, mae angen i ni feddwl yn ofalus am oblygiadau geiriau fel ‘iach’, ‘hyderus’, ‘mentrus’ ac ‘egwyddorol’ yn ein hymagwedd at ddysgu a chreu ymdeimlad o wir bwrpas yn ein pobl ifanc.

Mae ymateb ysgolion eisoes yn destun gwerthfawrogiad. Beth gallwn ni ei wneud wrth i ni ailddechrau addysgu ac adennill y golled ddysgu allai gronni?

Sut ydyn ni’n unioni’r golled ddysgu o ran cyflwyno ac esbonio cynnwys? Ddylem ni symud i fyny sawl gêr yn ein haddysgu a, thrwy wneud hynny, peryglu colli cyfran sylweddol o frwdfrydedd plant? I’r plant ieuengaf yn y dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1, allem ni greu rhyw fath o gyfuniad sy’n dechrau eto gyda rhai o’r elfennau sylfaenol?

Yng Nghyfnod Allweddol 2, allwn ni ddod o hyd i ffyrdd o helpu plant i ddysgu ‘hanfodion’ rhai themâu fel bod syniadau mawr yn gallu datblygu? Mae’r Eifftiaid yn bwysig fel pwnc sy’n cyd-fynd ag astudiaethau am y Groegiaid neu’r Rhufeiniaid i helpu plant i ddirnad y syniad mawr am ‘wareiddiadau’.

Mae’r cyfnod pontio rhwng y cynradd a’r uwchradd, sy’n her bob amser i gyfran o bobl ifanc, yn faes y bydd angen meddwl drwyddo o’r newydd eleni. Mae plant wedi ymadael â’u hysgolion cynradd, wedi’u rhyddhau i ffeindio’u lle yn eu hysgolion newydd heb y ffarwelio a’r ymgyfarwyddo arferol. Bydd cyrraedd i wynebu profion gwaelodlin neu awyrgylch o angenrheidrwydd i ddal i fyny ar fyrder yn siwtio rhai ond yn peri i eraill ddifreinio.

Oes angen i ni ystyried dechrau Blwyddyn 7 yn wahanol? Oes pethau y gallem ni eu gwneud dros yr haf i fraenaru’r tir?

Allai plant ym Mlwyddyn 6 dderbyn ‘pecyn croeso’ gan eu hysgol uwchradd sy’n cynnwys fideos o daith o amgylch yr ysgol a rhai o’r staff yn siarad â nhw am eu rôl? Allem ni gynnwys rhai pethau iddyn nhw eu gwneud cyn y flwyddyn ysgol newydd y gellid wedyn eu defnyddio yn yr wythnosau cyntaf? Mae llawer o ysgolion uwchradd yn defnyddio ymagwedd ‘dysgu gwrthdro’; allem ni esblygu hynny ar raddfa fwy gyda mwy o ddychymyg?

Ellid anfon ‘gorchwyl’ at blant gyda rhai gweithgareddau y gellid eu cyflawni yn ystod eu hamser gartref? Gallai gwahanol ddisgyblaethau pwnc weithio gyda’i gilydd a gofyn i blant gynhyrchu pethau i ddod gyda nhw ym mis Medi. Byddai angen i restr y gweithgarwch fod yn hygyrch i bawb, gan gynnwys rhywbeth i’w wneud, pethau i’w hymchwilio, eu hastudio, ysgrifennu amdanynt a thynnu llun ohonynt. Gallem gynnwys dau lyfr o blith ystod o ugain iddynt eu darllen a’u hadolygu gyda golwg ar drafod hynny mewn grwpiau pan fyddant yn dechrau yn yr ysgol. Gallem ychwanegu tasgau mathemateg ymarferol i’w gwneud o amgylch y tŷ: rhywfaint o fesur, defnyddio unedau safonol neu fympwyol, ffracsiynau neu geometreg efallai… y mathau o bethau lle mae angen cymhwyso cysyniadau. Gallai fod arbrofion gwyddoniaeth; mae cwcer a thegell yn y rhan fwyaf o gartrefi, ynghyd â dŵr a ffenestr. Byddai cymharu canlyniadau’n rhoi cyfle i ddisgyblion greu’r berthynas ddysgu honno y bydd ei hangen arnynt gydag eraill. Bydd hefyd yn rhoi syniad i athrawon o’r ‘gwaelodlinau’ heb asesiad.

Bydd gan athrawon lawer o syniadau. Byddai gweithgarwch o’r fath yn rhoi blas i ddysgwyr o’r profiad astudio preifat sydd mor anodd i lawer yn y chweched dosbarth neu’r brifysgol. Gallai prosiect o’r fath osod y disgwyliad mai hunanreoli yw sail dysgu ac mai rôl yr athro yw darparu llwybr a gwneud synnwyr o’r meddwl sy’n datblygu yn sgil hynny.

Mae angen ystyriaeth bellach ond gallai’r ‘broblem’ sydd ynghlwm wrth fynd ati eto gyflwyno cyfle, yn arbennig o ran y cwricwlwm ac addysgeg. Beth am wneud yr hyn rydyn ni’n ei bregethu wrth blant a mynd amdani gyda’r meddylfryd twf sydd mor hanfodol bwysig?

Yr Athro Mick Waters

Mae Mick Waters yn gweithio gydag ysgolion yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr wrth godi safonau. Mae hefyd wedi bod gweithio ar lefel genedlaethol gyda Llywodraeth Cymru gan gynnig cyngor a chefnogaeth i'r agenda diwygio addysg ac mae wedi chwarae rhan hanfodol yn natblygiad y safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth a chynorthwyo addysgu.

Sophie Howells - Gofalu am eich iechyd meddwl yn ystod argyfwng COVID-19

Sophie Howells Ed SupportWrth i’r argyfwng COVID-19 barhau, gwelir penderfyniad y gweithlu i sicrhau y gall myfyrwyr barhau i ddysgu yn ddyddiol. Yn y cyfnod digynsail hwn, mae’r gweithlu addysg yn ein hysgolion, colegau a thu hwnt wedi ymateb i sefyllfa unigryw gyda gwroldeb, tosturi a phroffesiynoliaeth anhygoel.

Mae’r rhan fwyaf o’r gweithlu addysg yng Nghymru yn parhau i addasu i’r her o weithio o gartref. Bydd rhai yn gofalu am eu teuluoedd eu hunain, a gall fod ganddynt y cyfrifoldeb ychwanegol o ddysgu eu plant eu hunain gartref. Gallai fod ganddyn nhw neu rywun yn eu teulu bryderon iechyd o ran nhw’u hunain neu bobl eraill, sy’n eu gwneud yn arbennig o fregus, gan greu mwy o orbryder i unigolion ac anwyliaid.

Fel myfyrwyr, bydd llawer yn ymboeni hefyd am eu hiechyd meddwl a’u lles eu hunain. Nid oes gan yr un ohonom syniad clir o ran pa bryd y gallai’r sefyllfa hon lacio.

Er bod rhai o’r teimladau a’r heriau anodd i’r rheiny yn y gweithlu addysg yn gyffredin i’r boblogaeth yn gyffredinol, mae rhai ohonynt yn benodol i addysgwyr. Ar hyn o bryd, mae dros hanner y galwadau i’n llinell gymorth gyfrinachol, rhad ac am ddim yn ymwneud â phryderon yn gysylltiedig â Choronafeirws.

Mae llawer wedi addasu’n gyflym i addysgu o bell a defnyddio technoleg mewn ffyrdd newydd – ni chredwyd y byddai rhai ohonynt yn bosibl, hyd yn oed rai wythnosau yn ôl. Mae ein gweithlu yn chwarae rhan hanfodol fel ffynhonnell cymorth lles a pharhad i lawer o bobl ifanc a allai deimlo eu bod wedi’u gadael i lawr ynghanol gymaint o ansicrwydd.

Trwy gydol yr argyfwng hwn, mae Education Support yn dal yma i ddarparu cymorth iechyd meddwl a lles i’r holl staff yn y maes. Rydym wedi cynhyrchu cyfres arbennig o adnoddau iechyd meddwl i helpu yn ystod y pandemig.

Bydd llawer yn teimlo’n orbryderus ynglŷn â’r presennol ac wrth edrych i’r dyfodol. Mae ailagor ysgolion a cholegau wedi’i ddiystyru am y tro yng Nghymru, ond ceir pryder cynyddol ynglŷn â dychwelyd i safleoedd. Mae addysgwyr eisiau bod yn ôl gyda’u myfyrwyr ond maent am wneud hynny mewn ffordd sy’n ddiogel, wedi’i chynllunio a’i chefnogi’n briodol. Mae ein hadnoddau’n cynnwys fideo lle mae’r seicotherapydd Ben Amponsah yn cyflwyno saith strategaeth i reoli gorbryder.

Mae rhai yn wynebu colled a galar, ac nid yw defodau cyfarwydd yn cynnig cysur iddynt; i eraill, colli gymaint o agweddau ar ein ffordd o fyw ers pennu’r cyfyngiadau ar symud.

Mae nifer fawr o athrawon cyflenwi, darlithwyr ar gontract, contractwyr yn ystod y tymor yn unig a gweithwyr ieuenctid wedi gweld eu gwaith a’u hincwm yn diflannu dros nos heb unrhyw rybudd. Mae rhai yn parhau’n ansicr o ran a fyddant, a phryd y byddant, yn cael cymorth ariannol trwy gynlluniau ffyrlo’r llywodraeth. Mae gofid ariannol ac ofn yn faterion pwysig ac effeithiwyd ar lawer o addysgwyr gan golli incwm a chyflogaeth. Rydym eisoes wedi helpu llawer sydd mewn anhawster ariannol gyda’n cynllun grant cyfrinachol. Rydym yn deall yr effaith y mae Coronafeirws yn ei chael ar incymau llawer o bobl ar draws y sector, a gallwn helpu.

Mae llinell gymorth gyfrinachol, rhad ac am ddim Education Support ar gael i’r holl athrawon a darlithwyr sy’n gweithio yng Nghymru, ac i staff addysg eraill, gan gynnwys staff cymorth a gweithwyr ieuenctid, sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan ysgolion a cholegau. Os ydych chi’n cael trafferth gyda theimladau anodd ar hyn o bryd, neu os ydych eisiau siarad am unrhyw broblemau sydd gennych, gallwch gael cymorth emosiynol gan gwnselydd hyfforddedig drwy ffonio 08000 562561, unrhyw amser, dydd neu nos. Rydym yma i’ch cefnogi, beth bynnag yw’r broblem.

Sophie Howells

Mae Sophie Howells yn gweithio dros Education Support, sef yr unig elusen yn y DU sy'n gweithio'n benodol i wella iechyd a lles y gweithlu addysg cyfan.

Keith Towler: Gwaith ieuenctid yng Nghymru yn ymgymryd â her clo COVID-19

Keith Towler squareRydyn ni yng nghanol argyfwng o ran iechyd y cyhoedd ac mae ein dibyniaeth ar ein gilydd yn hollbwysig er mwyn gallu ‘gostwng y gromlin’, lleihau’r baich ar ein GIG gwych, ac achub bywydau yn y pen draw. Ar yr adeg hon, mae ymateb gwaith ieuenctid ledled Cymru wedi dangos ei fod yn greadigol, yn ymroddgar ac yn ymarferol yn ei ddulliau. Oherwydd bod prosiectau a chanolfannau ieuenctid wedi cau yn sgil y cyfyngiadau symud, mae gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid yn cefnogi ysgolion sydd wedi’u haddasu at ddibenion gwahanol, yn dosbarthu prydau ysgol am ddim, yn dyfeisio dulliau digidol o gysylltu â phobl ifanc ac ymateb i’w pryderon, eu hanghenion a’u ceisiadau am gymorth.

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi rhoi cyfeiriad clir iawn yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud. I ddechrau, y neges syml yw aros gartref, mynd allan i nôl bwyd, am resymau iechyd, i ymgymryd ag un math o ymarfer corff y dydd neu i weithio os yw hynny’n hanfodol, ac at y dibenion hynny’n unig. Pan fyddwch allan, mae’n rhaid i chi gadw pellter cymdeithasol. Mae hon yn adeg anodd a heriol i bawb.

Bu tipyn go lew o sylw yn y cyfryngau i effaith hyn oll ar blant, ar deuluoedd, ar bobl hŷn ac ar bobl agored i niwed. Ond beth am yr effaith ar ein pobl ifanc? Y bobl ifanc y mae gwaith ieuenctid yno i’w gwasanaethu. Sut mae’n teimlo iddyn nhw? Mae bod yn agored i niwed yn gallu cymryd sawl ffurf ac mae’n rhaid i mi gyfaddef i mi feddwl am y bobl ifanc hynny sy’n ddigartref, y rhai hynny y mae eu llesiant yn dibynnu ar ryngweithio cymdeithasol a chysylltiad gydag oedolyn y gallan nhw ymddiried ynddo, y rhai hynny nad yw eu cartref yn lle diogel i fod, y rhai hynny sydd wedi cael profiad o fod mewn gofal, y rhai hynny sy’n dioddef gorbryder a straen, y rhai hynny sydd mewn sefydliadau diogel a’r rhai hynny sy’n wynebu trafferthion yn talu’r rhent a chadw dau ben llinyn ynghyd.

Mae gwaith ieuenctid, wrth gwrs, yn dangos ei werth unwaith eto ac yn ymgymryd â'r her o gefnogi llawer o'r bobl ifanc hyn yn ystod y cyfnod digynsail hwn. Rwy’ wedi clywed bod rhai awdurdodau lleol wedi penderfynu dros eu hunain bod eu gweithwyr ieuenctid yn weithwyr allweddol ond yn sicr nid yw hynny’n wir ym mhob rhan o Gymru. Wrth i drefniadau ffyrlo staff gael eu rhoi ar waith gallem weld prinder mawr yn nifer y gweithwyr ieuenctid medrus mae pobl ifanc yn dibynnu arnyn nhw. Mae’r ansicrwydd o amgylch cyllid, yn arbennig ar gyfer y rhai hynny yn y trydydd sector, hefyd yn achos pryder.

Yn fy marn i, dylai gwaith ieuenctid, sy’n cael ei ddarparu gan weithwyr ieuenctid yn y sector gwirfoddol a'r sector a gynhelir, gael ei gydnabod fel gwasanaeth allweddol hanfodol. Mae ei freuder fel sector yn gyferbyniad llwyr i’w werth i bobl ifanc.

Gadewch i mi ddefnyddio’r cyfle hwn i rannu sut mae gwaith ieuenctid yng Nghymru’n gweithio mewn ymateb i COVID-19. Bu i bob awdurdod lleol a’r rhai hynny sy’n gweithio yn y trydydd sector gau eu canolfannau ieuenctid a’u prosiectau erbyn diwedd mis Mawrth. Nid oedd hynny’n golygu bod eu gwaith wedi dod i ben. Mae hynny’n bell o fod yn wir, am fod cyfran fawr o’u gwaith, gan gynnwys eu staff a’u hadnoddau, wedi’u symud i ddulliau cyflawni a chysylltu â phobl ifanc ar-lein. Mae gwerthoedd gwaith ieuenctid yn serennu wrth i gysylltiadau gael eu cynnal â phobl ifanc fel bod modd darparu cymorth, cyngor ac arweiniad. Mae pobl ym maes gwaith ieuenctid wastad wedi siarad am bwysigrwydd y berthynas o ymddiriedaeth sydd ganddyn nhw gyda’u gweithwyr ieuenctid ac yn y cyfnod argyfyngus hwn nawr, mae’r berthynas honno’n eithriadol o werthfawr.

Mae nifer uchel o staff gwaith ieuenctid mewn awdurdodau lleol wedi’u hadleoli i gefnogi’r ysgolion a’r hybiau gofal plant ar eu newydd wedd. Mae’r gwaith hwn yn hollbwysig wrth gwrs ond mae hefyd yn braf clywed bod hyn wedi arwain at sefydlu ac atgyfnerthu perthnasau cadarnhaol rhwng staff ysgolion a staff gwaith ieuenctid, gan gynnwys gwell dealltwriaeth a pharch tuag at y dulliau gwahanol sydd ar waith ym maes addysgu a gwaith ieuenctid fel ei gilydd. Mae’n hyfryd gweld y teulu addysg yn tynnu ynghyd yn ystod yr argyfwng hwn.

Gofynnwyd i weithwyr ieuenctid awdurdodau lleol eraill helpu i ddarparu a dosbarthu prydau ysgol am ddim, a chynnal eu gwaith ar draws gwasanaethau eraill er enghraifft ym maes cyfiawnder ieuenctid, gofal cymdeithasol, iechyd, tai a lleoliadau llety.

Yn y trydydd sector, er bod gwir ansicrwydd ynghylch y dyfodol ariannol i rai ar ôl COVID-19, mae enghreifftiau rhagorol o waith gwych yn mynd rhagddo. Ymhlith yr enghreifftiau mae:

 • Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân yn darparu gwobrau adeiladu a chwisiau Disney
 • KPC Youth yn y Pîl ger Pen-y-bont ar Ogwr yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i annog hwyl a chynnal mentrau lleol
 • Cymorth a dysgu ProMo Cymru ar ddatrysiadau digidol ar gyfer y sector gwaith ieuenctid yn ei gyfanrwydd
 • MAD Abertawe’n cyflawni ei addewidion i helpu cymunedau mewn angen gyda chymorth ymarferol
 • Sgowtiaid Cymru’n cynnal hwyliau pawb gyda gweithgareddau di-ben-draw i helpu pobl ifanc yn ystod yr adeg anodd hon
 • darpariaeth eiriolaeth a chymorth hanfodol Gwasanaeth Eiriolaeth Cenedlaethol Cymru (NYAS) i bobl ifanc sydd wedi cael profiad o fod mewn gofal
 • Mess Up The Mess yn ymgysylltu â phobl ifanc drwy gyfrwng theatr ar-lein
 • Academi Cyfryngau Caerdydd yn cynnig gwasanaethau therapiwtig gyda chynghorwyr wedi’u hyfforddi ac asesiadau ar blant sy’n gysylltiedig â’r system cyfiawnder ieuenctid
 • yr Urdd yn darparu gweithgareddau ac adnoddau i bobl ifanc eu mwynhau gartref yn datblygu eu dysgu a’u sgiliau drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Consortia sefydliadau gwirfoddol gan gynnwys Clybiau Bechgyn a Merched Cymru, Youth Cymru a MAD Abertawe’n cynnig sesiynau galw heibio ar-lein ‘Holi Gweithiwr Ieuenctid’
  llinell gymorth Meic i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed, ar gael o hyd wrth gwrs, rhwng 8am a hanner nos saith diwrnod yr wythnos yn Gymraeg a Saesneg
 • CWVYS yn dal i weithio’n galed yn cefnogi’r sefydliadau sy’n aelodau ohono drwy ddarparu gwybodaeth ac arweiniad a chynnal cyfarfodydd rhanbarthol.

Ac wrth gwrs, gallwn fynd ymlaen.

Yn ystod cyfarfod Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro Cymru - un o’r cyfarfodydd fideo-gynadledda rydyn ni i gyd yn dechrau dod i arfer â nhw - cytunom i atal rhywfaint o’n gwaith dros dro er mwyn canolbwyntio ar ymateb y sector gwaith ieuenctid i COVID-19. Yn absenoldeb gwefan benodol neu borthol gwybodaeth ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru rydym am gynyddu cyrraedd gwybodaeth safonol i ymarferwyr a rheolwyr gwaith ieuenctid yng Nghymru. Mae gwaith ar y gweill eisoes ac rydym am ddatblygu adnoddau, pecynnau cymorth, hyfforddiant ac arweiniad fel bod gweithwyr ieuenctid yn gallu hysbysu eu hymdrechion lleol gyda dull gweithredu cenedlaethol yn gefn iddyn nhw.

Gan fod cymaint o weithgarwch cyfathrebu wedi cael ei anelu at blant a theuluoedd hyd yma, mae’r Bwrdd am sicrhau bod ymgysylltiad â phobl ifanc yn digwydd. Mae’n bwysig ein bod yn cyfathrebu â phobl ifanc yn uniongyrchol yn ystod y cyfnod hwn, er mwyn esbonio’r camau maen nhw’n gallu eu cymryd i’w diogelu eu hunain ac eraill, ac i ymateb i’w pryderon – yn enwedig y rheini sy’n teimlo eu bod ar yr ymylon neu’n agored i niwed. Mae gan y bobl ifanc eu hunain ran i'w chwarae yn yr ymateb i COVID-19. Mae’r bwrdd yn bwriadu gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i roi mesurau ar waith i sicrhau ein bod yn clywed lleisiau pobl ifanc ac yn dod o hyd i ffordd o ymateb i’r hyn sydd ganddyn nhw i’w ddweud.

Un neges fach arall gen i ...

Mae hi wedi bod yn bleser gweld nad yw gwaith ieuenctid wedi colli ei synnwyr o hwyl, a’i fod yn parhau i gydnabod pa mor bwysig yw chwarae, hyd yn oed mewn cyfnod fel hwn. Rydyn ni wedi cynnal amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys fideos o weithwyr yn chwarae ‘keepy uppy’ gyda rhôl o bapur toiled, nosweithiau cwis, gweithdai cerddoriaeth a chanu, ymarferion cadw’n heini, syniadau celf a chrefft, a thrin gwallt yn y cartref. Gobeithio y bydd hyn yn parhau am amser hir...

I glywed mwy gan Keith Towler yn ogystal â'r newyddion diweddaraf, diweddariadau a datblygiadau mewn gwaith ieuenctid yng Nghymru, cofrestrwch i dderbyn y Bwletin Gwaith Ieuenctid.

 

Keith Towler

Keith Towler yw cadeirydd y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro. Bu Keith yn Gomisiynydd Plant Cymru (2008 – 2015) ac mae nawr yn Ymgynghorydd Annibynnol. Mae’n arbenigwr uchel ei barch ar hawliau plant gyda thros 30 mlynedd o brofiad mewn swyddi gwaith cymdeithasol, gwaith ieuenctid a chyfiawnder ieuenctid.