Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Sôn
Sôn

Katie DaviesAthrawes a gafodd ei hyfforddi yn America yn arwain y ffordd yng Nghymru

Mae Katie Davies ychydig yn wahanol i athrawon ysgol eraill yng Nghymru. Mae Katie yn addysgu Daearyddiaeth ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ysgol Eastern High yng Nghaerdydd, ond cafodd ei geni a’i magu yn Unol Daleithiau America a chymhwysodd fel athrawes yn Eastern Illinois University yn y Gorllewin Canol.

Ar ôl gorffen hyfforddi i fod yn athrawes yn 2008, bu Katie’n addysgu mewn ysgolion yn ei gwlad enedigol am bedair blynedd. Fodd bynnag, a hithau’n briod â Chymro, penderfynodd Katie a’i gŵr symud a gadawsant yr Unol Daleithiau a dod i Gymru yn 2012.

O gyrraedd yr ochr hon i Fôr Iwerydd, cafodd Katie wybod bod ei chymhwyster addysgu yn cael ei gydnabod yn Lloegr, ond nid yng Nghymru. Felly roedd angen i Katie groesi’r bont i Loegr pob dydd i gael gwaith addysgu yn ardal Bryste.

Dywedodd Katie: “Gweithiais i’n galed i gymhwyso fel athrawes yn yr Unol Daleithiau ac roeddwn i’n falch o’r hyn roeddwn i wedi’i gyflawni. Roeddwn i eisiau parhau â’m gyrfa, felly dechreuais i gymudo pob dydd i gael gwaith addysgu”.

Oddeutu deunaw mis yn ôl, cafodd Katie swydd yn ysgol Eastern High yng Nghaerdydd ond oherwydd nad oedd ei chymhwyster yn cael ei gydnabod, swydd fel athrawes heb gymhwyso oedd hon.

Ond roedd goleuni ym mhen draw’r twnnel. Ar 1 Ionawr eleni, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ddeddfwriaeth newydd a olygai bod unrhyw athro cymwysedig o unrhyw ran o’r byd yn gallu gwneud cais i’w gymhwyster addysgu gael ei gydnabod yng Nghymru ac yn ei dro cael dyfarniad Statws Athro Cymwysedig (SAC). Gwneir yr asesiad hwn gan Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA), y corff rheoleiddio ar gyfer ymarferwyr addysg sy’n gweithio mewn ysgolion, addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Dywedodd Katie: “Roeddwn i’n gwybod bod y newid hwn ar droed, felly cyflwynais i fy nghais yn syth pan ddaeth y ddeddfwriaeth newydd i mewn. Cyn pen ychydig o wythnosau, roedd fy nghais wedi cael ei gymeradwyo a dwi bellach yn athrawes gyflawn yng Nghymru. Dwi wrth fy modd oherwydd dwi’n dwlu ar addysgu a dwi wedi ymgartrefu yng Nghymru”.

Ers cais llwyddiannus Katie, mae CGA eisoes wedi cael deg cais arall oddi wrth athrawon cymwys mewn gwledydd mor amrywiol ag Iwerddon, Hong Kong ac Awstralia.

Dywedodd Prif Weithredwr CGA, Hayden Llewellyn: “Rydyn ni’n croesawu’r newid hwn gan Lywodraeth Cymru, roedd disgwyl eiddgar amdano ac mae’n dod â chydraddoldeb â’r trefniadau cydnabyddiaeth mewn gwledydd eraill. Mae’r holl geisiadau a gawn yn cael eu hasesu yn erbyn meini prawf llym, sy’n golygu y gallwn groesawu athrawon profiadol o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig sydd nid yn unig â’r cymwysterau angenrheidiol ond hefyd cefndiroedd diwylliannol eang ac amrywiol”.

Os gwnaethoch gymhwyso fel athro y tu allan i Gymru a'ch bod am i'ch cymhwyster gael ei gydnabod yma, ewch i'n tudalen ar gyfer ymarferwyr sydd wedi’u hyfforddi y tu allan i Gymru.

Susan Davis a Chantelle Haughton - Recriwtio o Leiafrifoedd Ethnig i addysg gychwynnol athrawon AGA a'r proffesiwn addysgu yng Nghymru: cyfle i chi ddweud eich dweud

Ym mis Ionawr 2021, lansiodd ein tîm aml-ethnig ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd brosiect ymchwil pwysig i werthuso gweithgarwch recriwtio pobl o leiafrifoedd ethnig (LlE) i addysg gychwynnol athrawon (AGA) a'r proffesiwn addysgu.

Yn y DU, amlygwyd tangynrychiolaeth grwpiau LlE ym maes addysgu i gychwyn ym 1985 yn adroddiad Swann. Mae pryder ers amser hir am dangynrychiolaeth athrawon o leiafrifoedd ethnig (Carrington et al, 2000; Llyfrfa Ei Mawrhydi, 1985). Yng Nghymru, cyhoeddodd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru, fel yr oedd ar y pryd, strategaeth ar gyfer recriwtio a chadw athrawon yn 2003, a oedd yn cynnwys yr angen i wella gweithgarwch recriwtio LlE i addysgu. Awgrymodd y byddai hyn yn gofyn am ragor o ymchwil, arweiniad a chydweithredu pellach yn y sector addysg (CyngACC, 2003). Yn fwy diweddar, mae Haque (2017) a Joseph-Salisbury (2020) wedi amlygu prinder parhaus mewn athrawon LlE yn Lloegr.

Yn fyr, er gwaethaf y ffaith i'r mater am dangynrychiolaeth LlE ym maes addysgu gael ei amlygu gyntaf dros 25 mlynedd yn ôl, ychydig iawn o newid pendant sydd wedi bod.

Yn ôl Ystadegau Cymru (2020), mae 12 y cant o ddisgyblion yng Nghymru 5 oed neu'n hŷn o gefndiroedd heblaw cefndiroedd gwyn Prydeinig. Fodd bynnag, mae niferoedd anghymesur o isel o athrawon LlE yng Nghymru o'u cymharu â disgyblion LlE. Ar draws Cymru, mae athrawon yn llai amrywiol o ran eu hethnigrwydd na'r disgyblion maent yn eu haddysgu, a dim ond 1.3 y cant o athrawon yng Nghymru sy'n categoreiddio'u hunain fel pobl sy'n dod o gefndir nad yw'n gefndir gwyn. Mae'n amlwg felly bod angen i'r proffesiwn addysgu a phrifysgolion yng Nghymru fanteisio ar newid a dechrau darparu cydraddoldeb cyfle i fyfyrwyr AGA, athrawon ac arweinwyr LlE. Mae angen i'r mater hwn fynd nôl i'r egwyddorion sylfaenol, ac mae angen rhoi ystyriaeth fanwl i fynd ati'n rhagweithiol i recriwtio cenhedlaeth newydd o fyfyrwyr LlE.

Sut gallwch chi helpu

Rydym wedi bod yn casglu barn athrawon LlE wrth eu gwaith am eu dilyniant gyrfaol parhaus ac yn gwrando ar ddysgwyr 14+ oed, er mwyn magu dealltwriaeth o'u safbwyntiau am addysgu fel gyrfa bosibl. Bydd y dystiolaeth hon sy'n cael ei chasglu gennym yn helpu Llywodraeth Cymru i bennu'r math o newidiadau y bydd eu hangen i gynyddu gweithgarwch recriwtio myfyrwyr Du, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig i'r proffesiwn addysgu.

Drwy ein hymchwil, ein bwriad yw nodi canfyddiadau a safbwyntiau gan ystod o grwpiau. Rydym ni am gael gwybod:

 • A oes disgyblion a myfyrwyr LlE mewn addysg bellach ac uwch sy'n dyheu i ddod yn athrawon? Ac os nad oes, pam hynny?
 • Ym marn ymgeiswyr LlE a oedd yn aflwyddiannus yn eu ceisiadau i raglenni AGA, beth yw'r ffactorau a arweiniodd iddynt gael eu gwrthod?
 • Sut mae athrawon LlE newydd gymhwyso ac athrawon LlE sydd mewn camau gwahanol o'u gyrfaoedd yn teimlo am eu datblygiad gyrfaol?
 • Beth yw barn arweinwyr ysgol am y materion hyn a pha faterion arbennig maent yn dod ar eu traws ar deithiau gyrfaol?

Bydd ein hymchwil yn myfyrio ac yn dadansoddi elfennau o haenau o realiti byw sydd wedi'u creu'n gymdeithasol ar gyfer cyfranogwyr (Garcia et al., 2015), a bydd yn ceisio deall y ddeinameg gymhleth hon, gan ystyried diwylliant, cefndir a phrofiadau byw cyfranogwyr.

Sgyrsiau a grwpiau ffocws sy'n ffurfio sail ein hymchwiliadau. Rydym yn disgwyl i'r data arwain at fap gweledigaeth rhithwir (dogfen gydweithredol) a gyflwynir i Lywodraeth Cymru ynghyd â'r adroddiad terfynol. Bydd hyn yn galluogi dull gweithredu wedi'i ddadgoloneiddio tuag at ddatblygu polisi yng Nghymru at y dyfodol.

Bydd ein hymchwil yn parhau tan ddiwedd mis Mawrth 2021. Rydym yn awyddus i glywed gennych os ydych o gefndir LlE, naill ai fel myfyriwr (14+ oed) sydd wedi neu heb feddwl am yrfa addysgu, neu os ydych yn athro/athrawes neu'n arweinydd wrth eich gwaith. Mae angen i ni glywed eich llais mewn perthynas â'r prosiect ymchwil hwn. Cysylltwch â'n cynorthwyydd ymchwil, Sammy Chapman am fwy o wybodaeth.

Cyfeirnodau
 • Egan, D. (2020) Ethnic Minority Recruitment to the teaching profession in Wales: Outcomes of a rapid review of background research evidence. Llywodraeth Cymru.Carrington, B., Bonnett, A., Nayak, A., Skelton, C., Smith, F. Tomlin, R., Short, G., a
 • Demaine, J. (2000) The recruitment of New Teachers from Minority Ethnic Groups, International Studies in Sociology of Education, 10 (1), 3-22
 • Garcia, J. A., Sanchez, G. R., Sanchez-Youngman, S., Vargas, E. D., & Ybarra, V. D. (2015). Race As Lived Experience: The Impact of Multi-Dimensional Measures of Race/Ethnicity on the Self-Reported Health Status of Latinos. Adolygiad Du Bois: social science research on race, 12(2), 349–373.
 • Cyngor Addysgu Cyngor Cymru (2003), Cynllun Gweithredu ar gyfer Recriwtio a Chadw Athrawon yng Nghymru. Cymru: Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru.
 • Haque Z (2017) Visible minorities, invisible teachers: BME teachers in the education system in England. Runnymede Trust and NASUWT. Ar gael yn y Saesneg yn unig yn: www.runnymedetrust.org/uploads/Runnymede%20ReportNEW.pdf (Cyrchwyd11eg Chwefror 2021).
 • Llyfrfa Ei Mawrhydi (1985) The Swann Report. Education for All. Report of the Committee of Enquiry of Children from Ethnic Minority Groups. Llundain: Llyfrfa Ei Mawrhydi.
 • Joseph-Salisbury (2020) Joseph-Salisbury R (2020) Race and racism in English secondary schools. Runnymead Trust. Ar gael yn y Saesneg yn unig yn: www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/Runnymede%20Secondary%20Schools%20report%20FINAL.pdf
 • Statscymru.llyw.cymru (2020) Cyfrifiad ysgolion blynyddol ar lefel disgyblion, Medi 2020. Ar gael ar-lein yn: https://statscymru.llyw.cymru

Nick Hudd - ‘Dysgu cyfunol’ nid ‘addysgu cyfunol’

NHuddMae’n ymddangos bod feirws Covid-19 wedi gweithredu fel rhagflaenydd i’r defnydd cynyddol o’r term ‘dysgu cyfunol’. Mae’r sector addysg, y dadleuais yn flaenorol bod ei randdeiliaid ar gyfnodau gwahanol iawn o ran coleddu a defnyddio technolegau digidol, wedi ymateb yn gyflym i heriau datblygol realiti newydd.

Mae ysgolion, colegau a phrifysgolion, bob un ohonynt wedi bod yn gadarnleoedd addysg ffurfiol, yn cynnig nid adnoddau ac addysgwyr yn unig, ond amgylcheddau sy’n galluogi mynychwyr i ddysgu’n ail law oddi wrth rai eraill, yn edrych yn fwyfwy darfodedig yn ystod y dyddiau hyn. Er mai ar ymagweddau heb fod yn ffurfiol ac ymagweddau anffurfiol y mae fy mhrif sylw, rwy’n cynnwys Canolfannau Ieuenctid yn y categoreiddiad hwn hefyd. Er bod yr holl sefydliadau hyn yn cynnig myrdd o fanteision, mae’r risg a grëir gan ddysgwyr a staff yn ymgynnull mewn niferoedd mawr, yn ystod pandemig byd-eang, yn amlwg yn effeithio ar eu gallu i weithredu’n effeithiol. Felly, fel marchog mewn arfwisg loyw, mae technolegau digidol yn cynnig ateb cyflym, cost-effeithiol, gyda’r term generig ‘dysgu cyfunol’ yn cael ei gynnig mwyfwy i ddisgrifio dull addysgegol newydd iawn.

Ar adegau, yn ystod cyfnodau clo llym, pan ataliwyd mynediad i’r sefydliadau hyn, mae’r cynnig hwn ar-lein wedi dod yn brif broses gyflwyno. Os ydym i gymryd y term ‘dysgu cyfunol’ i ddisgrifio dull addysg lle mae myfyrwyr yn dysgu trwy ddulliau digidol yn ogystal â dulliau traddodiadol wyneb yn wyneb, yna mae’n rhaid bod y gair ‘cyfunol’, yn absenoldeb yr elfen olaf hon, yn mynd yn ddiangen. Mae hwn yn newid mawr mewn paradeim addysgol, ac mae’r defnydd o derminoleg or-syml yn methu ei gyfleu; mae’r diffyg adnoddau ffisegol a chyfleoedd i ryngweithio’n gymdeithasol, y gallu i’r addysgwr ennyn diddordeb dysgwyr mewn sgwrs, dadl, i ymateb yn ddigymell i gwestiynau, wedi’u lleihau i gyd. Mae darparu’r gofod, y modd a’r diwylliant sy’n eu galluogi i fynegi’u hunain, i deimlo wedi’u grymuso, i fod yn wirioneddol gyfranogol yn eu dysgu eu hunain, teimlo eu bod wedi’u cynnwys; mae’r cyfan wedi’u tanseilio. Er nad ydynt yn gwbl absennol o gynnig digidol, mae’r diffyg elfennau hyn yn amharu ar ddysgu yn ddiau.

Ar ôl dweud hynny, daw cyfle yn sgil adfyd. Beth pe bai’r term ‘dysgu cyfunol’ yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio a rhagnodi ymagwedd ehangach o lawer? Er yr effeithiwyd ar addysgu yn y cyfnod digynsail hwn, nid effeithiwyd ar gyfleoedd dysgu. Dysgodd Aristotle i ni y gellir canfod dysgu ym mhob peth a wnawn. Mae’n ymddangos bod y term ‘dysgu cyfunol’, gellir dadlau, yn cael ei ddefnyddio’n anghywir ar adegau i ddisgrifio ‘addysgu cyfunol’. Efallai bod y cadarnleoedd y cyfeiriais atynt yn gynharach wedi dod yn borthorion dysgu, yn hytrach na phyrth at ddysgu.

Mae gwaith ieuenctid a gwaith cymunedol wedi ymwneud erioed â dysgu drwy brofiad. Darparu cyfle i bobl ifanc ddysgu o’r pethau y cânt brofiad ohonynt, ond heb bennu beth ddylen nhw ddysgu; canolbwyntio ar fewnbynnau, yn hytrach nag allbynnau. Defnyddio’r gymuned fel offeryn dysgu, gan alluogi pobl ifanc i chwarae rhan weithgar ynddi ond i elwa hefyd o’r hyn sydd ganddi i’w gynnig, mewn perthynas â’r cyfryw gyfleoedd. I’r rheiny sy’n teimlo’n anesmwyth nawr, gan ddisgwyl darllen am ddadl sy’n ymwneud â rhinweddau’r dulliau hyn yn gorbwyso dulliau system addysg ffurfiol; drwg iawn eich siomi. Mae sefyllfa Covid wedi amlygu breguster y system addysg gyfan sy’n ddibynnol eithriadol ar y cadarnleoedd addysgol y cyfeiriwyd atynt eisoes.

’Does bosib y dylai ‘dysgu cyfunol’ go iawn olygu hynny’n union; cyfuno dulliau ffurfiol gyda dulliau anffurfiol a heb fod yn ffurfiol, yn ddigamsyniol. Cydnabod, cipio a manteisio ar y cyfleoedd dysgu yr amlygir pobl ifanc iddynt yn eu bywydau bob dydd, gan eu hategu â gweithgareddau cwricwla strwythuredig. Mae cydnabod y gall addysgwyr fod yn athrawon, gweithwyr ieuenctid, rhieni, gwarcheidwaid, perchnogion busnes, a chynrychiolwyr y gymuned, yn ehangu cyfle ac yn lliniaru rhai o’r risgiau cysylltiedig o fod yn or-ddibynnol ar unrhyw ddarparwr addysg unigol. Tra bod rhai rhieni a gwarcheidwaid wedi bod yn amharod i weithredu fel athrawon yn ystod cyfnodau clo, efallai oherwydd eu galluoedd academaidd eu hunain, capasiti ac amser, gallai datblygu system addysg sy’n gofyn iddynt weithio yn unol â’u set sgiliau eu hunain, annog cyfranogi yn y prosesau yn hytrach na’u hanghefnogi. Gall canolbwyntio ar yr hyn y mae pobl ifanc yn cael profiad ohono ar hyn o bryd yn hytrach na cholli allan, yn nhermau addysg ffurfiol, ddatguddio cyfleoedd dysgu newydd. Mae pobl ifanc yn byw drwy ddigwyddiad hanesyddol mawr. Er nad wyf am wneud unrhyw gymhariaeth o ran natur digwyddiadau, mae dyddiadur Ann Frank ond yn un enghraifft lle mae edrych ar hanes o safbwynt unigolyn ifanc wedi bod yn offeryn addysgol grymus ei hun.

Yr her nawr, mae’n rhaid, yw cymryd yr hyn a ddysgom drwy’r cyfnod hwn a gwneud newid hirbarhaol. Boed hynny’n golygu adolygu rhoi Cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus Donaldson ar waith, y Strategaeth Gwasanaeth Ieuenctid yng Nghymru, neu archwilio pa rôl y gall cyrff fel Estyn ei chwarae i sicrhau bod rhai o’r egwyddorion hyn yn cael eu cymhwyso, mae cyfle gennym i wneud pethau’n wahanol yma yng Nghymru.

Nick Hudd 

Uwch Ymarferwr Gwaith Ieuenctid i Gyngor Sir Benfro yw Nick Hudd, sydd wedi gweithio fel gweithiwr ieunctid amser llawn i sefydliadau statudol a gwirfoddol dros y 16 mlynedd diwethaf. Mae Nick yn weithiwr ieuenctid sydd â chymhwyster a gyndnabyddir gan JNC yn ogystal â BA (Anrhydedd) Gwaith Ieuenctid a Chymuned gan PCDDS.

Anthony Priest - Iechyd meddwl, lles a Covid-19: cymorth am ddim i ysgolion yng Nghymru

Anthony PriestWrth i argyfwng Covid-19 barhau i 2021, mae’r gweithlu addysg wedi bod yr un mor benderfynol o sicrhau bod myfyrwyr yn gallu parhau i ddysgu, gan ymgodymu hefyd â mwy a mwy o alwadau proffesiynol a phersonol. Mae athrawon a staff wedi addasu yn wyneb cyfundrefnau newydd ac wedi ymdrin â newidiadau cyson i ganllawiau, gan barhau i gyflwyno gwersi dyddiol i fyfyrwyr ar yr un pryd. O ganlyniad, mae llawer o’n gweithwyr proffesiynol wedi ymlâdd, yn naturiol.

Eto, clywn o hyd am weithwyr addysg proffesiynol yn mynd y filltir ychwanegol i gefnogi’r plant a’r bobl ifanc maen nhw’n gweithio gyda nhw. Mae hyn yn arbennig o wir wrth i’r pandemig amlygu pryderon sydd eisoes yn bodoli, fel anghydraddoldeb dysgu, tlodi plant a mynediad at dechnoleg.

Mae canfyddiadau diweddar o ymchwil Mynegai Lles Athrawon 2020 Education Support yn dweud wrthym fod lles staff addysg yn is o lawer na lles y boblogaeth gyffredinol. Mae symptomau lles gwael, fel anhawster canolbwyntio, methu cysgu a theimlo’n ddagreuol, ar gynnydd hefyd.

Os nad eir i’r afael â’r symptomau hyn, gallant arwain at ddiagnosis posibl o gyflyrau iechyd meddwl, fel iselder a gorbryder. Mae lefelau straen yn parhau’n uchel ar draws gweithwyr addysg proffesiynol (62%) ac uwch arweinwyr (77%), gydag oriau hir a baich gwaith yn gyfrannwr mawr at hyn.

Dyma pam mae Education Support yn parhau i alw am sicrhau bod lles staff yn ganolog i bolisi addysg ac i arferion ysgolion. Mae cymorth i athrawon wedi dod yn fater o gyfleoedd cymdeithasol ac adferiad cenedlaethol. Bydd profiad o bandemig byd-eang yn ystod eu haddysg orfodol yn effeithio’n sylweddol ar y genhedlaeth hon o blant. Mae’n hanfodol bob y bobl sy’n gyfrifol am roi’r cyfle gorau iddynt yn ddigon iach i barhau i fod yn bresennol - yn gorfforol ac yn emosiynol.

Gwasanaeth Lles Ysgolion Education Support – cymorth am ddim i ysgolion

Yn Education Support, mae dewrder a thrugaredd y gweithlu addysg yn codi’n calon ni, ac rydym yn falch o allu cynnig cymorth yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Bellach, gall Education Support, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, gynnig cymorth i ysgolion ledled Cymru, gyda ffocws ar gefnogi iechyd meddwl a lles meddyliol staff. Trwy’r Gwasanaeth Lles Ysgolion, rydym yn cynnig gwasanaethau lles yn y gweithle, yn rhad ac am ddim. Gallwn ddarparu adnoddau i’ch ysgol, gweithdai i staff a chyngor ar bolisïau ac arferion sy’n seiliedig ar arfer gorau, sy’n cefnogi lles staff yn ystod y cyfnod hwn.

Caiff Cynghorydd Lles ei neilltuo i chi, a gall weithio gyda chi i greu cynllun cymorth pwrpasol wedi’i addasu i anghenion eich ysgol.

Hefyd, gall y cynghorydd eich galluogi i gael at wasanaethau eraill, trwy Education Support, gan gynnwys cymorth i benaethiaid yng Nghymru drwy raglen cymorth cymheiriaid rydym ni’n ei threfnu a chynnig goruchwyliaeth un-i-un gan gwnselwyr hyfforddedig. Eto, mae’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim i ysgolion yng Nghymru.

Beth mae ysgolion sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn ei ddweud

Rydym wedi cael ymateb hynod gadarnhaol gan staff sydd eisoes wedi manteisio ar y Gwasanaethau Lles Ysgolion yng Nghymru. Dyma ddim ond ychydig o’r adborth gwych gawson ni:

“Mae cael arbenigwr ‘wrth law’ fel chi, sydd bob amser ar gael ac sy’n gallu’n cyfeirio ni at wahanol lefelau o gymorth ar gyfer senarios amrywiol wedi bod yn amhrisiadwy… Bu cael cymorth ar y cyd fel grŵp ac yna myfyrio ar sut mae wedi cael effaith yn ôl yng nghyd-destunau gwahanol ein hysgol yn arbennig o fuddiol… rydym yn ddiolchgar iawn i Education Support a’r rhan rydych chi’n ei chwarae yn ystod y pandemig."

"Roeddwn i’n teimlo mod i wedi cael fy ysbrydoli pan adawais i’r ysgol! Mae wir mor bwysig siarad a rhannu, ac mae’n dda siarad â phobl y tu hwnt i ’nghylch cymorth arferol, hefyd."

“Cofrestru ar gyfer y grŵp cymorth hwn oedd un o’r pethau gorau i mi erioed eu gwneud. Rwy’n gwerthfawrogi cymaint y cyfle i ymuno â chriw mor glên!"

Os hoffech gysylltu i ddysgu rhagor am sut gallwn ni helpu (neu i drefnu galwad), cysylltwch ag Anthony.

Llinell gymorth gyfrinachol ar gael, yn rhad ac am ddim

Yn ogystal â’r Gwasanaeth Lles Ysgolion i ysgolion, mae llinell gymorth gyfrinachol a rhad ac am ddim Education Support ar gael hefyd i’r holl staff addysg yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys athrawon, darlithwyr a staff cymorth neu weithwyr ieuenctid sy’n gweithio mewn ysgolion a cholegau.

Os ydych chi’n brwydro â theimladau anodd, gallwch gael cymorth emosiynol gan gwnselydd hyfforddedig drwy ffonio 08000 562561. Mae cymorth ar gael 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos. Ffoniwch ni. Fe wnawn ni wrando.

 

Anthony Priest

Anthony Priest yw Cynghorydd Lles yn y Gweithle yn Education Support.

Wythnos Iechyd Meddwl Plant - 1 i 7 Chwefror 2021

Mae Cyfarwyddwr Cymru Place2Be, sef Jacqueline Cassidy, yn rhannu ei safbwyntiau ar ddechrau Wythnos Iechyd Meddwl Plant eleni

 

JacquelineCassidy Colour smallGall llawer ddigwydd mewn blwyddyn! Pan ddathlon ni’r Wythnos Iechyd Meddwl Plant y llynedd, roedd ysgolion ar agor ac yn llawn sŵn ac egni plant, athrawon a staff.

Flwyddyn yn ddiweddarach, rydyn ni’n wynebu’r realiti newydd sydd wedi profi gwytnwch plant, teuluoedd, arweinwyr ysgolion a staff i lefelau digynsail. Nid yw erioed wedi bod mor bwysig cefnogi iechyd meddwl plant. Mae Covid wedi cael effaith enfawr ar les plant a phobl ifanc ledled Cymru, ac mae’r effaith honno’n parhau. Mae’n debygol y byddwn yn gweld effeithiau’r pandemig hwn ar iechyd meddwl plant am flynyddoedd lawer i ddod.

Thema Wythnos Iechyd Meddwl Plant eleni yw “Mynegwch eich Hun”, ac rwy’n falch iawn o rannu cyfoeth o weithgareddau, syniadau ac adnoddau rhad ac am ddim Place2Be i blant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr, athrawon a staff ysgolion gyda chi. Mae’r adnoddau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ac fe’u datblygwyd i fod yn hyblyg i’w defnyddio gyda phlant sydd yn yr ysgol a’r rhai sy’n dysgu gartref.

Mae’r Wythnos Iechyd Meddwl Plant yn gyfle pwysig i amlygu’r heriau sy’n wynebu ein plant a’n pobl ifanc yng Nghymru ac i ddathlu a hybu iechyd meddwl da a lles.

Yn Place2Be, rydyn ni’n falch o weld y datblygiadau polisi yng Nghymru sy’n cydnabod pwysigrwydd iechyd meddwl plant. Mae’n wych gweld y bydd iechyd meddwl a lles yn cael eu hymgorffori yn y cwricwlwm newydd yng Nghymru. Rydyn ni hefyd yn croesawu datblygiad y Fframwaith Dull Ysgol Gyfan. Mae defnyddio dull ysgol gyfan sy’n canolbwyntio ar y plentyn o fynd i’r afael ag iechyd meddwl wedi bod yn genhadaeth i ni yn Place2Be ers dros 25 mlynedd. Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â chymunedau ysgolion, ac mae ein staff sy’n gweithio mewn ysgolion yn cynnig amrywiaeth o ymyriadau cyffredinol ac wedi’u targedu, o gwnsela unigolion a gwaith grŵp i blant a phobl ifanc, cymorth i rieni a chynnig lle i feddwl (‘Place2Think’) i arweinwyr a staff ysgolion.

Mae’n bwysig bod pawb sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn gallu cynnal eu hiechyd meddwl a’u lles eu hunain, yn ogystal â bod yn ymwybodol o sut i gynorthwyo’r plant a’r bobl ifanc maen nhw’n gweithio gyda nhw. Yn awr, rydyn ni’n gwybod bod hyn yn bwysicach nag erioed. Roedd arweinwyr a staff ysgolion eisoes dan bwysau aruthrol ac mae’r pandemig wedi gwthio eu gwytnwch i’r eithaf, fel yr amlygwyd yn yr Adroddiad Lles diweddar gan yr Academi Genedlaethol, cyfres Estyn o adroddiadau Cymorth Lles a gwaith rhagorol Education Support yng Nghymru. Mae Place2Be, ynghyd ag elusennau iechyd meddwl blaenllaw eraill, wedi galw am gymorth i weithwyr rheng flaen fod yn flaenoriaeth genedlaethol.

Yn yr un modd â llawer o sefydliadau, bu’n rhaid i Place2Be arloesi a bod yn hyblyg iawn o ran y cymorth a’r gwasanaeth rydyn ni’n eu cynnig i gymunedau ysgolion. Mae’r rhan fwyaf o’n hyfforddiant a’n DPP ar gael ar-lein bellach. Rydyn ni’n cynnig ein gwasanaethau o bell yn gyfan gwbl am y tro cyntaf i ysgolion gwledig pellennig yn yr Alban ac yn gobeithio cynnig gwasanaethau tebyg yng Nghymru yn fuan iawn.

Diolch i ymgyrch codi arian arbennig, rydyn ni hefyd yn cynnig ein Rhaglen Sylfaen Hyrwyddwyr Iechyd Meddwl ar-lein yn rhad ac am ddim i 2,500 o athrawon a staff sy’n gweithio mewn ysgolion ledled Cymru. Mae’r rhaglen 6 wythnos fer hon yn rhoi ymwybyddiaeth sylfaenol o iechyd meddwl plant. Yn bwysig, mae’r rhaglen hefyd yn mynd i’r afael â lles meddyliol yr oedolion sydd mewn cysylltiad â’r plentyn neu’r person ifanc. Bydd ein carfan nesaf ar gyfer cymunedau ysgolion yng Nghymru yn dechrau ym mis Mawrth. Mae ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd, ond rydym yn gweithio gyda phartneriaid ac yn gobeithio y bydd ar gael yn Gymraeg yn fuan iawn.

Diolch am ein helpu i roi’r si ar led a hyrwyddo #WythnosIechydMeddwlPlant #Place2BeCymru @Place2Be

Elusen Iechyd Meddwl Plant yn y Deyrnas Unedig yw Place2Be. Rydym yn falch o fod yn cynyddu ein gwasanaethau cymorth a hyfforddiant mewn ysgolion ledled Cymru.

Dolennu cyswllt defnyddiol

Mae’r ffilm fer hon yn rhoi trosolwg o’n gwaith gydag ysgolion (Saesneg yn unig). 
Dysgwch fwy am yr Wythnos Iechyd Meddwl Plant (Saesneg yn unig)
Lawrlwythwch adnoddau ar gyfer ysgolion a grwpiau ieuenctid
Dysgwch fwy am Place2Be (Saesneg yn unig)
Cysylltwch â Jacqueline trwy Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.