Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

ITE Banner
Cyhoeddiad Achrediad AGA
Cyhoeddiad Achrediad AGA

29 Mehefin 2018

O fis Medi 2019, rhaid i bob rhaglen addysg gychwynnol athrawon (AGA) yng Nghymru gael ei achredu gan yr CGA. Mae CGA yn gweithredu'r swyddogaeth newydd hon trwy ei Fwrdd Achredu AGA, a sefydlwyd ym mis Awst 2017. Gofynnwyd i bartneriaethau sy'n bwriadu darparu rhaglenni AGA gyflwyno cynigion rhaglen i CGA erbyn 1 Rhagfyr 2017. Derbyniwyd cyflwyniadau rhaglen gan chwe phartneriaeth ar draws Cymru.

Rhwng Ionawr ac Ebrill 2018, cynhaliwyd asesiadau achredu o bob rhaglen.

Roedd hon yn broses drylwyr, gan gynnwys pwyllgorau oedd yn cynnwys aelodau o'r Bwrdd Achredu AGA yn gwrando ar gyflwyniadau gan bartneriaethau, gyda deialog broffesiynol gadarn i ddilyn, lle byddai'r aelodau'n codi cwestiynau er mwyn egluro materion allweddol o fewn y cyflwyniad. Roedd ymweliadau safle hefyd yn rhoi'r cyfle i aelodau'r Pwyllgor i ymweld ag ysgolion partner, ac i gwrdd ag uwch gydweithwyr yn y SAU.

Hysbyswyd partneriaethau o'r penderfyniad achredu ar 29 Mehefin 2018. Roedd adroddiad manwl ar gyfer pob rhaglen, sy'n amlinellu penderfyniadau'r Pwyllgor yn erbyn pob un o'r meini prawf achredu, hefyd ar gael i bartneriaethau. Mae pob penderfyniad yn ddarostyngedig i broses apelio.

Dywedodd yr Athro John Furlong, Cadeirydd Bwrdd Achredu AGA o'r broses:

cynhaliwyd y broses achredu mewn ffordd agored, deg a thrylwyr. Mae'n amlwg, o ganlyniad i'r newidiadau i'r ddarpariaeth sydd bellach ar y gweill, y bydd gan Gymru sector AGA y gall fod yn falch ohono yn fuan; sector sy'n gallu darparu'r athrawon newydd o safon uchel sydd eu hangen arnom ar gyfer ein plant a'n pobl ifanc, yn awr ac yn y dyfodol.

Gallwch weld rhestr o'r holl raglenni a achredir gan CGA, trwy ei Fwrdd Achredu AGA, yma.

Mae achrediad pob rhaglen a restrir yn ddarostyngedig i amodau.