Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

ITE Banner
Bwrdd Achrediad Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)
Bwrdd Achrediad Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

Aelodau'r Bwrdd

Mae CGA yn dirprwyo cyfrifoldeb ar gyfer achredu rhaglenni AGA i’w Fwrdd Achredu AGA (y Bwrdd).

Mae’r Bwrdd yn cynnwys unarddeg aelod, gan gynnwys y Cadeirydd a dau ddirprwy. Mae pob un ohonynt â chefndir mewn gwanahol feysydd addysg.


Dr Hazel Hagger (Cadeirydd)

Hazel HaggerGweithiodd Hazel Hagger mewn ysgolion uwchradd fel athrawes ac arweinydd am nifer o flynyddoedd cyn ymuno â Phrifysgol Rhydychen, gan gyfrannu at gynllunio a datblygu un o’r partneriaethau cyntaf ym maes Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA).

Mae gan Hazel brofiad helaeth yn y gwaith o ddatblygu cyrsiau a rhaglenni ym maes AGA a dysgu proffesiynol parhaus, fel Cyfarwyddwr Cyrsiau Proffesiynol yn yr Adran Addysg, Prifysgol Rhydychen, ac mewn rôl gynghori mewn llawer o brifysgolion yn y DU a thramor. Mae hi hefyd wedi cymryd rhan mewn adolygiadau cenedlaethol o’r ddarpariaeth AGA, ac mewn gwaith datblygu partneriaethau a mentoriaid mewn llawer o wledydd. Yn ogystal, mae ganddi brofiad o ddatblygu gallu ymchwil mewn ymchwil addysgol fel dirprwy Gymrawd Ymchwil Uwch ym Mhrifysgol Auckland.

Diddordebau Hazel o ran ymchwil yw natur, caffaeliad a datblygiad arbenigedd athrawon, ac mewn mentora a phartneriaethau mewn addysg. Mae hi wedi ysgrifennu’n helaeth ar y meysydd hyn.

Daeth Hazel yn aelod o Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn 2017, gan olynu’r Athro John Furlong fel Cadeirydd yn 2019.


Dr Áine Lawlor (Dirprwy Gadeirydd)

Aine Lawlor photoCymhwysodd Áine Lawlor fel athrawes gynradd yn 1969, mae ganddi B.A., Diploma Uwch mewn Addysg, Diploma mewn Gweinyddu Addysg, M.A., Ph.D. a Diploma Ôl-radd mewn cyfieithu Gwyddeleg.

Mae gyrfa Áine wedi bod yn un arloesol: yn 1975 cafodd swydd y Pennaeth mewn ysgol newydd yn Nulyn, gan ddechrau gyda dim ond 33 o ddisgyblion. Erbyn 1984, roedd y nifer wedi tyfu i 753. Yn 1996, daeth yn Gydlynydd Cenedlaethol Cynorthwyol i’r Gwasanaeth Cymorth Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb / Relationships and Sexuality Education Support Service; yn 1998 dechreuodd Áine yn swydd Cydlynydd Cenedlaethol Rhaglen Cefnogi’r Cwricwlwm Cynradd / Primary Curriculum Support Programme; yn 2004 daeth Áine yn Brif Swyddog Gweithredol cyntaf y Cyngor Addysgu (Iwerddon).

Ar ôl ymddeol yn 2011, parhaodd Áine i ymwneud â maes AGA fel Cynghorydd a Rapporteur i Adroddiad Sahlberg ar AGA yn Iwerddon (2012); aelod o Grŵp Gorchwyl a Gorffen Meini Prawf AGA Llywodraeth Cymru (2015-2016); aelod o Fforwm Arbenigwyr AGA Llywodraeth Cymru (2016-2017); Cadeirydd Pwyllgor Moeseg Ymchwil Coleg Mary Immaculate (2012-2020).

Yn ogystal â bod yn aelod o nifer o bwyllgorau ar lefel genedlaethol yn Iwerddon, mae Áine yn Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd Achredu AGA yng Nghymru ac yn Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr ac Awdurdod Llywodraethu Coleg Mary Immaculate yn Limerick. Hi hefyd yw Cadeirydd Pwyllgor Llywio Cenedlaethol y Ganolfan Arweinyddiaeth Ysgolion/ National Steering Committee for the Centre for School Leadership (Iwerddon).

Daeth Áine yn aelod o Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon CGA yn 2017.


Yr Athro Olwen McNamara (Dirprwy Gadeirydd)

Olwen McNamara photoBu’r Athro Olwen McNamara yn addysgu mathemateg yn y sector uwchradd dros gyfnod o 25 o flynyddoedd cyn trosglwyddo i’r byd academaidd.

Treuliodd bum mlynedd fel ymchwilydd ym Mhrifysgol Metropolitan Manceinion i gychwyn, yn arwain prosiectau wedi’u hariannu ar ddysgu proffesiynol athrawon ac ymchwil ymarferwyr athrawon, gyda diddordeb arbennig mewn cyfiawnder cymdeithasol a mathemateg. Symudodd i Brifysgol Manceinion yn 2002 lle estynnwyd y diddordebau ymchwil hyn, ac roedd yn gyd-gyfarwyddwr prosiect rhanbarthol ar adeiladu capasiti ymchwil ym maes addysg athrawon. Mae Olwen wedi cyhoeddi’n helaeth yn yr holl feysydd ymchwil hyn.

Yn ogystal, roedd gan Olwen nifer o gyfrifoldebau rheoli ym Mhrifysgol Manceinion, gan gynnwys Pennaeth Addysg Gychwynnol Athrawon, Cyfarwyddwr Rhaglenni Ymchwil Ôl-radd a Phennaeth yr Ysgol Addysg. Mae ei rolau cenedlaethol wedi cynnwys Cadeirydd Pwyllgor Ymchwil a Rhyngwladol Cyngor y Prifysgolion ar gyfer Addysg Athrawon. Mae Olwen hefyd wedi bod yn Gadeirydd Pwyllgor Cynhadledd Cyngor Gweithredol Cymdeithas Ymchwil Addysgol Prydain.

Mae Olwen wedi bod yn ymgynghorydd mewn adolygiadau ansawdd o’r ddarpariaeth addysg athrawon yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae hefyd wedi bod yn Gadeirydd Llywodraethwyr Academi Gynradd ac yn llywodraethwr mewn ysgol uwchradd yn ninas Manceinion.

Daeth Yr Athro McNamara yn aelod o Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon CGA yn 2017.


Dr Anita Rees

Anita Rees photoGraddiodd Dr Anita Rees mewn Hanes o Brifysgol Cymru, Aberystwyth. Ei diddordeb ymchwil ar gyfer ei Ph.D. oedd gwleidyddiaeth y 18fed ganrif.

Bu Dr Rees yn athrawes am 34 o flynyddoedd a threuliodd ei holl yrfa mewn addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg. Bu’n ymgymryd â nifer fawr o rolau arweinyddiaeth ganol ac uwch, yn magu profiad a diddordeb arbennig ym meysydd asesu, Anghenion Dysgu Ychwanegol, a datblygiad proffesiynol. Wedi cyfnod yn gweithio fel Pennaeth Dros Dro, ymddeolodd Dr Rees yn 2017.

Daeth Dr Rees yn aelod o Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon CGA yn 2017.


Catherine Evans

Catherine Evans photoMae Catherine yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn Estyn ac yn arwain ar y gwaith o ddatblygu a gweithredu’r polisi arolygu ar draws y sefydliad. Hi sy’n gyfrifol am waith Estyn gydag ysgolion uwchradd ac ysgolion pob oed a phartneriaethau Addysg Gychwynnol Athrawon. Catherine sy’n arwain ar agweddau ar gefnogaeth Estyn i raglen diwygio addysg Llywodraeth Cymru, gan gynnwys datblygu’r cwricwlwm, dysgu proffesiynol a’r gwaith o ddatblygu adnodd cenedlaethol ar gyfer gwella ysgolion.

Ymunodd Catherine ag Estyn yn 2009 a chymerodd ran mewn amrywiaeth fawr o waith arolygu a thematig mewn perthynas ag ysgolion uwchradd a chynradd ac addysg bellach. Cyn ei phenodi’n Gyfarwyddwr Cynorthwyol, hi oedd arolygydd arweiniol y sector ysgolion uwchradd. Aeth Catherine i Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Prifysgol Manceinion, ac Adran Addysg Prifysgol Rhydychen. Mae Catherine wedi gweithio mewn ysgolion yng ngorllewin Canolbarth Lloegr a de Cymru.

Daeth Catherine yn aelod o Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon CGA yn 2017.


Gemma Long

Gemma Long photoGemma Long yw Pennaeth Ansawdd a Pholisi Addysg ym Mhrifysgol Caergrawnt. Mae’n is gymrawd Coleg St Edmund's, Caergrawnt, ac yn Llywodraethwr Long Road Sixth Form College. Yn gynnar yn 2022, cwblhaodd secondiad i Lywodraeth Cymru i ddatblygu ymhellach elfennau sicrhau ansawdd a gwella ei diwygiadau i addysg drydyddol, a sefydlu Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil. Cyn Caergrawnt, treuliodd saith mlynedd yn Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y DU mewn sawl rôl, gan gynnwys Cyfarwyddwr Cynorthwyol ei chynllun Pryderon a Swyddog Arweiniol Cymru. Ers 2019, bu’n adolygydd i QAA a chorff Quality and Qualifications Ireland.

Mae gan Gemma raddau o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Caerfaddon, gan gynnwys gradd meistr mewn Addysg, yn arbenigo mewn addysg uwch.

Mae ei diddordebau proffesiynol yn canolbwyntio ar brofiad y myfyriwr, ansawdd addysg a’i sicrhau, gwella, a llywodraethu.

Daeth Gemma yn aelod o Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon CGA yn 2019.


Robert Newsome OBE

Robert Newsome PhotoMae Robert Newsome yn gweithio fel ymgynghorydd addysg yn y sectorau addysg wladwriaethol ac addysg breifat. Yn ogystal â bod yn aelod o Fwrdd Addysg Gychwynnol Athrawon CGA, mae hefyd yn aelod, ac yn gadeirydd, ar banel Pwyllgorau Safonau Proffesiynol CGA ers 2012.

Bu Mr Newsome yn gweithio fel athro dosbarth am ugain mlynedd yn Swydd Gaerlŷr ac wedyn Abertawe. Penodwyd ef yn Bennaeth Ysgol Uwchradd Llandrindod yn 1999 ac wedyn yn Bennaeth Ysgol Dyffryn Taf, Sir Gaerfyrddin, yn 2002, lle arhosodd nes iddo ymddeol yn 2018. Cafodd Robert Newsome OBE am ei ‘Wasanaethau i addysg a phobl ifanc’ yn 2009.

Mae Robert Newsome hefyd yn Gadeirydd Llysgenhadon Gwobr Dug Caeredin yng Nghymru.

Daeth Robert yn aelod o Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon CGA yn 2019.


Richard Parsons

RichardParsonsBu Richard yn addysgu Ieithoedd Tramor Modern mewn amrywiaeth o ysgolion uwchradd Cymraeg a Saesneg ar draws de Cymru am 23 o flynyddoedd. Gadawodd Richard ei swydd fel Pennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni i fod yn rheolwr prosiect peilot ieithoedd tramor modern llwyddiannus ysgolion cynradd Cymru gyfan CILT-Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru.

Symudodd Richard i weithio fel Uwch Gynghorydd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, cyn ei benodi’n Gyfarwyddwr Addysg Cynorthwyol. Yn dilyn aildrefnu rhanbarthol yn 2012, symudodd Richard i Gonsortiwm y Gwasanaeth Cyflawni Addysg, gyda chyfrifoldeb dros Therapi Iaith a Lleferydd yn y sector Cymraeg. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, sefydlodd Richard gwmni Erwlas Educational Consulting, gan chwarae rôl ymgynghorydd i’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg a Chonsortiwm Canol De Cymru, gan weithio’n bennaf fel Cynghorydd Herio.

Mae Richard hefyd wedi gweithio ar nifer o ymgynghoriadau ac adolygiadau i Lywodraeth Cymru mewn amryw o feysydd, ond addysg yn bennaf. Cymerodd Richard ran mewn llawer o arolygiadau ysgol i Estyn ledled Cymru, fel Arolygydd ac fel Cynghorydd Herio.
Ers 2018, mae Richard hefyd wedi bod yn gweithio i CBAC fel Arolygydd Y Cydgyngor Cymwysterau, yn ogystal â bod yn aelod o’r Panel Apeliadau a Chamymddwyn.

Daeth Richard yn aelod o Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon CGA yn 2017.


Sarah Lewis

Sarah Lewis photoSarah Lewis yw Arolygydd Arweiniol Estyn ym maes Addysg Gychwynnol Athrawon. Mae ganddi gefndir mewn celf a dylunio a’r celfyddydau perfformio. Addysgodd ym maes addysg bellach ac mewn ysgolion cynradd ac uwchradd cyn symud i rôl addysgu AGA. Roedd Sarah yn uwch ddarlithydd yn Ysgol Addysg Caerdydd yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (Prifysgol Metropolitan Caerdydd bellach) am 12 o flynyddoedd, lle roedd yn Arweinydd Rhaglen TAR Celf a Dylunio a Chyfarwyddwr Fframwaith Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Ymunodd Sarah ag Estyn fel Arolygydd Ei Mawrhydi yn 2009 o’i swydd fel Swyddog Gwella Ysgolion gydag awdurdod lleol yng ngogledd Cymru. Yn ogystal â’i rôl arweiniol ym maes AGA gydag Estyn, mae Sarah hefyd yn ymwneud ag amrywiaeth fawr o waith thematig ac archwilio ar draws sectorau amrywiol.

Daeth Sarah yn aelod o Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon CGA yn 2017.


Penny Lewis

penny lewisAstudiodd Penny Rwsieg ac Almaeneg ym Mhrifysgol Lerpwl cyn cwblhau AGA ym Mhrifysgol Nottingham. Dechreuodd ei swydd dysgu gyntaf yn 1975 yn The Harwich School, Essex, ysgol gyfun oedd newydd ei chreu drwy uno’r ysgol ramadeg a’r ysgol uwchradd fodern leol. Symudodd Penny wedyn i Lundain lle roedd yn dysgu ac yn arwain ym maes ieithoedd mewn amrywiaeth o ysgolion a chyd-destunau ar draws de Llundain. Yn 1985, secondiwyd Penny i Goleg Homerton, Caergrawnt, fel rhan o raglen datblygu cwricwlwm Croydon ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol cyntaf.

O 1989 i 1992, bu’n gweithio fel cynghorydd ieithoedd i fwrdeistrefi Sutton a Bromley yn Llundain, gan weithio ochr yn ochr ag athrawon i ddatblygu ffyrdd newydd o addysgu ieithoedd i bob oed, o ddisgyblion cynradd i oedolion. Cyfrannodd y gwaith hwn at y broses o gwblhau ei gradd Meistr mewn addysg.

Yn 1993, symudodd Penny i’r Brifysgol Agored, yn helpu i ddatblygu’r rhaglen hyfforddi athrawon gyntaf trwy ddysgu o bell yn y DU. Daeth yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y rhaglen gyda chyfrifoldeb arbennig dros y rhaglen yng Nghymru a Gogledd Iwerddon. Yn ystod ei hamser gyda’r Brifysgol Agored, datblygodd ddiddordebau ymchwil mewn hunaniaeth a datblygiad athrawon.

Yn 2001, daeth Penny nôl adref i Gymru i weithio fel Arolygydd Ei Mawrhydi gydag Estyn. Yn rhinwedd y swydd hon, mae Penny wedi gweithio ar dimau arolygu yn y rhan fwyaf o sectorau addysg yng Nghymru ac wedi cynrychioli Estyn ar lawer o grwpiau cynghori. Ymddeolodd Penny o gyflogaeth amser llawn gydag Estyn yn 2016.

Daeth Penny yn aelod o Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon CGA yn 2019.


Dr Beth Dickson

Beth Dickson photoMae Dr Beth Dickson yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Addysg Prifysgol Glasgow. Yn ystod ei hamser fel Deon Cyswllt Addysg Gychwynnol Athrawon a Dirprwy Bennaeth yr Ysgol, arweiniodd y tîm a ddatblygodd y PGDE yn gymhwyster lefel M, y llwybr lefel-Meistr i addysgu cyntaf yn yr Alban. Aeth ati wedyn i arwain y tîm a ddiwygiodd gwricwlwm y rhaglen addysg gychwynnol athrawon bedair-blynedd.

Mae Beth wedi bod yn rhan o symudiadau radical i wella ansawdd lleoliadau addysgu i athrawon dan hyfforddiant. Mae ei diddordebau ymchwil mewn datblygu’r cwricwlwm ym maes addysg gychwynnol athrawon. Mae Beth yn ymlacio drwy ddarllen nofelau ditectif a gwylio dramâu ar y teledu. Mae’n mwynhau ei hamser yng Nghymru a’i thrafodaethau ag athrawon a disgyblion mewn ysgolion. Mae’n breuddwydio am fynd ar wyliau yn Sir Benfro cyn bo hir.

Daeth Beth yn aelod o Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon CGA yn 2019.