Dilysu

Pa dystiolaeth o ddilysu y mae angen i bartneriaethau ei darparu mewn cyflwyniadau rhaglenni?

Mae’n rhaid i dystiolaeth o Ddilysu, fel hysbysiad cadarnhau neu lythyr dilysu swyddogol, fod yn rhan o gyflwyniad y rhaglen ar 01 Rhagfyr 2017.

Cyflwyniadau rhaglenni

Pa ddogfennau, neu gyfeiriadau at ddogfennau, y mae angen eu cynnwys yn y cyflwyniad?

Mae’r canllawiau cyflwyno’n datgan na ddylid cynnwys unrhyw atodiadau na hyperddolenni. Fodd bynnag, mae cyfeiriadau at ddogfennau, hyd yn oed os yw hyn yn golygu rhywfaint o ailadrodd, yn dderbyniol..

A fydd cyflwyniadau rhaglenni’n cael eu marcio yn erbyn system sgorio i sicrhau cysondeb ac ansawdd ar draws pob partneriaeth?

Er mwyn sicrhau cysondeb, bydd pob cyflwyniad rhaglen yn cael ei asesu yn erbyn y Meini Prawf Achredu a thrwy’r Broses Achredu (Cyflwyniad Ysgrifenedig, Cyflwyniad Partneriaeth, Cyfarfod Partneriaeth ac Ymweliadau Safle Partneriaeth), y mae sicrhau ansawdd yn elfen allweddol ohonynt. Nid yw gwledydd eraill yn defnyddio system sgorio, ond maen nhw’n defnyddio disgrifwyr cyffredin fel canmoliaeth, argymhelliad ac amod, a fydd yn cael eu defnyddio i ddatblygu rhai tebyg ar gyfer CAG.

Mae’r canllaw cyflwyno’n datgan na ddylai cyflwyniadau rhaglenni gynnwys mwy na 100 o dudalennau. Pa ffont a bwlch rhwng llinellau y dylid eu defnyddio i sicrhau cysondeb?

Dylai pob cyflwyniad gael ei ysgrifennu mewn ffont Calibri maint 11, gyda gofod 1.15 rhwng y llinellau, er mwyn sicrhau tegwch a chysondeb ym mhob cyflwyniad rhaglen.

Pa raglenni y gellir eu cyflwyno?

Mae’r Meini Prawf Achredu’n gosod y safon ofynnol ar gyfer rhaglenni i’w hachredu gan y Bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol i Athrawon. Y bartneriaeth (y Sefydliad Addysg Uwch ac Ysgolion) sydd i benderfynu ar ei rhaglenni i’w dilysu a’u hachredu ac yna darparu’r dystiolaeth i fodloni’r meini prawf ar gyfer achrediad trwy’r broses achredu.

A ddylai cyflwyniadau rhaglen gael eu gwneud yn Gymraeg neu'n Saesneg? Beth yw uchafswm nifer y tudalennau os cyflwynir fersiynau Cymraeg a Saesneg?

 • Dyliad anfon cyflwyniadau'r rhaglen erbyn 1 Rhagfyr 2017. Gellir gwneud y rhain yn Gymraeg neu yn Saesneg, p'un bynnag yw dewis y bartneriaeth. Ni ddylai'r cyflwyniad cychwynnol fod yn fwy na 100 tudalen o hyd.

 • Os yw partneriaeth yn dymuno cyflwyno fersiwn sydd wedi ei gyfieithu o'r cyflwyniad cychwynnol, neu os oes ganddo bolisi mewnol sy'n gofyn iddynt wneud hynny, yna mae hyn yn dderbyniol. Gellir gwneud hyn erbyn 1 Rhagfyr, neu yn ddiweddarach, ar yr amod bod CGA wedi derbyn y cyflwyniad cychwynnol erbyn 1 Rhagfyr 2017.

 • Gall fersiwn wedi'i gyfieithu o'r cyflwyniad amrywio o hyd o'r cyflwyniad cychwynnol (er enghraifft, byddai fersiwn Cymraeg o gyflwyniad Saesneg 100 tudalen yn debygol o fod dros 100 o dudalennau). Mae hyn yn dderbyniol, cyhyd â bod y fersiwn a gyflwynwyd i ddechrau, boed y Gymraeg neu'r Saesneg, ddim yn fwy na 100 o dudalennau. Rhaid i gyflwyniadau cyfieithu fod yn gywir, ac yn gyfieithiad uniongyrchol o'r cyflwyniad cychwynnol.

 • Efallai y bydd gwahaniaethau rhwng rhifau tudalennau pan gyflwynir fersiwn Saesneg a Chymraeg. Cyfeiriwch at y rhif tudalen sy'n berthnasol i bob fersiwn. Er enghraifft, os ydych chi'n cyfeirio at baragraff ar dudalen 72 yn eich fersiwn Saesneg, cyfeiriwch y darllenydd at dudalen 72. Os ydych chi'n cyfeirio at yr un paragraff yn y fersiwn Gymraeg, ond ar dudalen 75, cyfeiriwch at dudalen 75 yn y fersiwn Cymraeg. Byddem yn disgwyl y byddai'r rhifau tudalen yn wahanol rhwng fersiynau, ac mae hyn yn dderbyniol.

 • Ni fydd cyflwyniadau'r rhaglen yn cael eu cyhoeddi, a byddant yn cael eu darllen yn fewnol gan bwyllgorau AAGA penodedig a swyddogion AAGA CGA. Mater i bartneriaethau yw penderfynu pa iaith (Saesneg, Cymraeg neu'r ddau) y maent yn ysgrifennu eu cyflwyniadau rhaglenni a bydd pob cyflwyniad yn cael ei drin yn gyfartal

Staffio

Pa mor aml y bydd angen i CAG gael diweddariad ar lefelau staffio partneriaethau? A yw’r gymhareb staffio 15:1, a nodir ym mhwynt 4.4.1 meini prawf Llywodraeth Cymru, yn arweiniol neu’n rheol gaeth?

Mae’r gymhareb 15:1 yn gyffredinol iawn ei chwmpas yn seiliedig ar ddealltwriaeth o sut mae rhaglenni eraill mewn prifysgolion (e.e. ym maes Iechyd) yn cael eu staffio, a’i nod yw darparu effaith a dylanwad pellgyrhaeddol. Mae’r model newydd yn awgrymu newid i strwythurau staffio, a chynghorwn bartneriaethau i sicrhau, yn gyffredinol, bod 15:1 o adnoddau’n cael eu neilltuo’n benodol i’w rhaglen Addysg Gychwynnol i Athrawon yn ei chyfanrwydd, ble bynnag y’i haddysgir. Os yw rhan o’r adnodd yn cael ei throsglwyddo i ysgolion, bydd angen ei chyfrif yn benodol, a dylai staff ysgol fod yn neilltuo eu hamser yn benodol i waith Addysg Gychwynnol i Athrawon yn y sefyllfa honno.

Didueddrwydd

Sut y bydd didueddrwydd yn cael ei gynnal wrth adolygu cyflwyniad rhaglen?

Ni fydd profiadau blaenorol, gwleidyddiaeth, daearyddiaeth na ffactorau allanol eraill yn dylanwadu ar adolygu cyflwyniadau rhaglenni. Wrth adolygu cyflwyniadau, bydd Bwrdd achredu Addysg Gychwynnol i Athrawon CAG yn ystyried y canlynol yn unig:

 • y Meini Prawf
 • y ffurflen / canllawiau cyflwyno
 • cyflwyniad(au)’r bartneriaeth/rhaglen
 • cyfarfod(ydd) â’r bartneriaeth/rhaglen
 • ymweliad(au) safle â’r bartneriaeth/rhaglen

Bydd Swyddogion CAG hefyd yn ystyried amrywiaeth aelodau’r Bwrdd, ac osgoi gwrthdaro buddiannau wrth alw paneli achredu.

Safonau Statws Athro Cymwysedig (SAC)

Pa elfen o bob safon y dylid canolbwyntio arni wrth lunio rhaglen; y disgrifydd ynteu’r weithred?

Dylai’r rhaglen Addysg Gychwynnol i Athrawon gyd-fynd â’r safonau ar y lefel sy’n berthnasol i ddyfarnu Statws Athro Cymwysedig (SAC). Rhoddodd Llywodraeth Cymru fwy o gyngor i bartneriaethau ar lunio rhaglenni yn atodiad 3 y ddogfen Meini Prawf Achredu ym mis Medi 2017.

Asesiadau achredu ac ymweliadau safle

Beth yw’r amserlen ar gyfer dyrannu niferoedd myfyrwyr?

Bydd CAG yn anfon llythyr er mwyn hysbysu pob partneriaeth am benderfyniad y Bwrdd ar achredu. Bydd y llythyr hwn hefyd yn rhoi brasamcan o’r niferoedd myfyrwyr a ariennir a neilltuwyd i bob rhaglen ar gyfer 2019-20 erbyn 30 Mehefin 2018. Bydd y niferoedd hyn a ariennir wedi cael eu hamlygu gan Lywodraeth Cymru, a bydd CAG yn cadarnhau’r niferoedd a ariennir ar raglen ar gyfer 2019-20 erbyn 01 Medi 2018.

Asesiadau achredu ac ymweliadau safle

Beth fydd yn rhan o’r asesiad achredu?

Bydd yr asesiad achredu cyfan yn cymryd rhwng 2 a 5 niwrnod, yn dibynnu ar nifer y rhaglenni a gyflwynwyd gan bartneriaeth. Bydd yr asesiad yn cynnwys cyfarfodydd panel preifat, deialog broffesiynol â’r bartneriaeth, cyflwyniadau gan y bartneriaeth (trosolwg, ac un cyflwyniad ar gyfer pob rhaglen), ac ymweliad safle.

Pryd bydd yr asesiadau achredu’n dechrau?

Gofynnir i bob partneriaeth baratoi am asesiad achredu ac ymweliadau safle i’w cynnal ddiwedd mis Ionawr 2018. Bydd yr asesiadau achredu a’r ymweliadau safle’n cael eu cynnal rhwng mis Ionawr a mis Mai 2018.

Pa mor hir a roddir i bartneriaethau baratoi am yr asesiad achredu?

Rhoddir o leiaf 20 niwrnod gwaith o rybudd i bob partneriaeth cyn yr asesiad.

Treialu a marchnata rhaglenni

Pryd gall partneriaethau ddechrau marchnata rhaglenni?

Gellir marchnata rhaglenni achrededig yn swyddogol o 01 Gorffennaf 2018 ymlaen. Os bydd partneriaethau eisiau paratoi deunydd marchnata cyn y dyddiad hwn, gallant wneud hynny, ond dylai’r deunydd nodi y bydd y rhaglen yn amodol ar achredu gan CAG.

Yn fyr, nid yw’r trefniadau achredu’n caniatáu i raglenni gael eu marchnata a’u cyflwyno cyn mis Medi 2019, yn rhan o’r broses achredu newydd a fydd yn cael ei chwblhau gan CAG ym mis Mehefin 2018.

O dan Orchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol) 2017, mae gan CAG gyfrifoldeb statudol i:

 • achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon a gyflwynir gan Sefydliad Addysg Uwch a’i bartneriaid (“y Bartneriaeth”);
 • monitro rhaglenni achrededig i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â meini prawf achredu Llywodraeth Cymru;
 • dileu achrediad rhaglenni os yw’n ystyried bod hynny’n briodol.

Wrth wneud hynny, bydd CAG yn ceisio sicrhau bod rhaglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon yn briodol yn broffesiynol, yn heriol ac yn cynorthwyo athrawon dan hyfforddiant i fodloni safonau Statws Athro Cymwysedig (SAC) yng Nghymru.

Bydd rhaid i unrhyw Bartneriaeth sy’n dymuno cynnal rhaglen Addysg Gychwynnol i Athrawon sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC) yng Nghymru o fis Medi 2019 ymlaen sicrhau yn gyntaf ei bod wedi cael ei hachredu gan CAG, trwy ei Bwyllgor Achredu Addysg Gychwynnol i Athrawon (“y Bwrdd”)..
Mae dogfen CAG, ‘Cyflwyno rhaglen Addysg Gychwynnol i Athrawon i’w hachredu gan CAG’, yn amlinellu’r canlynol:

 • y gweithdrefnau a’r graddfeydd amser i Bartneriaeth gyflwyno rhaglen ar gyfer achrediad proffesiynol;
 • y broses y bydd CAG yn ei dilyn wrth benderfynu p’un ai achredu rhaglen ai peidio a sut / pryd y bydd Partneriaethau’n cael gwybod am y penderfyniad.

Mae’n berthnasol i bob rhaglen Addysg Gychwynnol i Athrawon a fydd yn cael ei chynnal yng Nghymru o fis Medi 2019 ymlaen, ac mae’n rhaid i gyflwyniadau rhaglenni gael eu darparu i CAG yn unol â’r amserlen yn adran 4. Rhoddir gwybodaeth hefyd (yn adran 4) ynglŷn â threfniadau trosiannol ar gyfer rhaglenni presennol a ddechreuodd cyn mis Medi 2019 ond y disgwylir iddynt ddod i ben ar ôl y dyddiad hwn.

O dan reoliad 7 Rheoliadau Cymwysterau Athrawon Ysgol (Cymru) 2012, mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn gyfrifol am achredu sefydliad i ddarparu cyrsiau neu raglenni astudio hyfforddiant cychwynnol athrawon. Achredir y ddarpariaeth ar lefel sefydliad / canolfan yn hytrach na lefel rhaglen.

Bydd y ddarpariaeth o dan Reoliadau 2012 yn parhau i fod yn berthnasol i unrhyw raglen a ddechreuodd yn ystod neu cyn mis Medi 2018..

Pasbort Dysgu Proffesiynol

A fwriedir i athrawon dan hyfforddiant gael mynediad at y Pasbort Dysgu Proffesiynol ar ddechrau eu cyrsiau israddedig/TAR?

Ie. Mae’r Pasbort Dysgu Proffesiynol newydd, gwell, yn bortffolio ar-lein sydd ar gael i’r rhai sydd wedi cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg yn unig. Offeryn rhad ac am ddim yw’r Pasbort, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, a ddatblygwyd i gefnogi eich dysgu personol a phroffesiynol, er mwyn gwella eich ymarfer a’r canlyniadau i ddysgwyr. Nid yw’r Pasbort Dysgu Proffesiynol yn orfodol (heblaw ar gyfer athrawon ysgol newydd gymhwyso sy’n cynnal eu proffil sefydlu), felly gellir ei ddefnyddio yn y ffordd sy’n gweithio orau i ymarferwyr.

A fydd rhaid i athrawon dan hyfforddiant dalu i gofrestru â CAG er mwyn cael mynediad at y Pasbort Dysgu Proffesiynol?

Na fydd. Bydd athrawon dan hyfforddiant yn dechrau talu ffi gofrestru CAG dim ond pan fyddant yn cyflawni statws athro cymwysedig (SAC) ac yn dymuno gweithio fel ymarferydd addysg yng Nghymru. I gael mwy o wybodaeth am bwy y mae angen iddynt gofrestru â CAG, cliciwch yma

A fydd rhaid i holl staff prifysgolion gofrestru â CAG er mwyn gweld Pasbort Dysgu Proffesiynol eu hathrawon dan hyfforddiant, fel y gallant fonitro eu cynnydd yn erbyn y Safonau Addysgu Proffesiynol?

Na, ni fydd hynny’n ofynnol.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.