Pori drwy brosiectau

Sut allwn ni wneud y mwyaf o effaith adborth fel marcio cyfarwyddyd?

Sut allwn ni wneud y mwyaf o effaith adborth fel marcio cyfarwyddyd?
Lawrlwytho atodiad:

Mae'r ymchwiliad hwn yn ceisio ymchwilio i effaith adborth ar gynnydd disgyblion, yn benodol mewn ysgrifennu. Mae'r ymyrraeth ganlynol yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â chyfradd isel o ymateb disgyblion i adborth fel marcio cyfarwyddyd.

Roedd y disgyblion wedi bod yn ymateb yn dda i farcio cyfarwyddyd mewn tasgau rhifedd. Gan amlaf, daeth y math hwn o adborth yn 'adborth tasg a lefel cynnyrch' fel a ddisgrifir gan Hattie; adborth sydd fel arfel yn dangos ymateb cywir neu anghywir. (Hattie, 2012 p.133). Fodd bynnag, roedd rhoi adborth fel marcio cyfarwyddyd mewn tasgau llythrennedd wedi bod yn fwy problematig. Dangosodd gweithgareddau adfer cynnar gyfradd isel o ymateb disgyblion i farcio, a phrin yw'r dystiolaeth o farcio llythrennedd yn cael effaith ar gynnydd disgyblion.

Roedd yr ymyriad yn ceisio mynd i'r afael â thri maes allweddol;

  1. Er mwyn galluogi disgyblion i symud ymlaen yn ysgrifenedig trwy gynnig adborth ac yn bwysicach, trwy roi cyfle i'r disgyblion ymateb.
  2. Gwella amlder ymateb y disgyblion
  3. Gwella lles disgyblion, trwy roi amser i fyfyrio, mwynhau eu cyflawniadau a gweld adborth sy'n cynnig her fel profiad positif.

Canolbwyntiodd y prosiect ar ddosbarth o ddisgyblion blwyddyn 4 o alluoedd, rhyw a chefndir amrywiol. Cymerodd y disgyblion ran mewn cyfres o weithgareddau gan ddefnyddio adnoddau ClassDojo (www.classdojo.com, 2016), a gynlluniwyd i gyflwyno plant i theori Carol Dweck o 'set mind-growth' (Dweck, 20) ac annog y syniad bod 'adborth negyddol, tra efallai yn siomedig, yn dditiad o allu parhaol ond yn rhan o'r broses ddysgu '(Blackwell, Trzesniewsky a Dweck, 2007).

Cynhaliwyd y prif ymyriad dros chwe sesiwn wythnosol, lle cefnogwyd y disgyblion wrth adolygu ac ymateb i'r marcio cyfarwyddyd yn eu llyfrau. Yn ystod y sesiynau, anogwyd disgyblion i weithio ar y cyd mewn grwpiau gallu cymysg, ac i ddechrau hunan-reoleiddio eu hadborth, trwy nodi eu meysydd eu hunain i'w gwella.

Yn ystod y broses, defnyddiwyd dull cymysg o gasglu data, gan gynnwys data ansoddol a meintiol. Dangosodd dadansoddiad data bod darparu amser a chymorth i'r disgyblion wrth gydweithio i ymateb i adborth ysgrifenedig yn effeithiol wrth wella cyfradd ymateb y disgyblion. Gwnaeth y rhan fwyaf o ddisgyblion gynnydd cyflym mewn llythrennedd, ac mewn ysgrifennu'n benodol. Fodd bynnag, nododd y data hefyd y byddai angen mwy o gefnogaeth a dulliau diwygiedig i wneud y mwyaf o effaith adborth ysgrifenedig ar gyrhaeddiad disgyblion AAA.

© Katie Wainwright 2017

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Katie Wainwright
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 7007c