Pori drwy brosiectau

Datblygu a gwella cywirdeb ysgrifenedig trwy ddefnyddio strategaethau siarad gweledol ac sy’n defnyddio symudiadau

Datblygu a gwella cywirdeb ysgrifenedig trwy ddefnyddio strategaethau siarad gweledol ac sy’n defnyddio symudiadau
Lawrlwytho atodiad:

Mae’r ymchwiliad yn archwilio sut gall defnyddio gweithgareddau llafaredd (gan gynnwys symudiadau ac arwyddion gweledol) effeithio ar gywirdeb ysgrifenedig dysgwyr, gan ganolbwyntio’n benodol ar atalnodi a brawddegau sy’n ramadegol gywir.

Roedd yr ymchwil ar gyfer yr ymchwiliad hwn yn awgrymu bod llafaredd yn elfen allweddol i’w defnyddio wrth ddysgu i ysgrifennu’n gywir, a bod disgyblion yn gallu defnyddio llafaredd fel ffordd o leihau’r pwysau ymenyddol y mae’r weithred o ysgrifennu yn ei gyflwyno. Yn ogystal, roedd yr ymchwil yn awgrymu y gall ysgrifennu fod yn dasg unig sy’n codi ofn, ac y dylid defnyddio’r amgylchedd cydweithredol yr ydym yn ei ddefnyddio wrth siarad pan rydym yn ysgrifennu.

Cynhaliwyd yr ymyriad mewn dosbarth blwyddyn tri a phedwar cymysg. Dewiswyd dau grŵp ffocws; un heb anawsterau siarad mawr ond sy’n cael trafferthion wrth gofnodi syniadau yn ysgrifenedig a grŵp mwy galluog heb anawsterau mawr wrth ysgrifennu. Dewiswyd yr ail grŵp er mwyn nodi a fyddai’r strategaethau a ddefnyddir yn ymestyn eu gallu ysgrifennu mewn rhyw ffordd. Defnyddiwyd cyflwyniad i stori gyfarwydd fel y gweithgaredd llafaredd; cafodd ei ymarfer fel dosbarth, a darparwyd delweddau gweledol a symudiadau fel ffyrdd o helpu’r dysgwyr i gofio rhannau o’r stori (nod hyn oedd sicrhau bod eu brawddegau yn fwy cywir o ran gramadeg). Creodd y dosbarth symudiadau a synau y dylid eu defnyddio pan roedden nhw’n teimlo bod angen atalnodi yn y stori. Roedd yr ail wythnos yn canolbwyntio ar ddefnyddio’r gweithgaredd llafaredd a ddysgwyd yn flaenorol fel ffordd o helpu dysgwyr i ysgrifennu eu stori yn gywir.

Casglwyd sawl math o ddata trwy gydol yr ymchwiliad, gan gynnwys holiaduron ‘cyn ac ar ôl’ i ddisgyblion, cyfweliadau â’r grwpiau ffocws, arsylwadau (gan gynnwys dadansoddi testun) a myfyrio mewn dyddiaduron.

Awgrymodd y canfyddiadau allweddol o’r data y cafodd y gweithgareddau llafaredd effaith ar gywirdeb ysgrifenedig y dysgwyr llai galluog. Ni welodd y dysgwyr mwy galluog welliannau yn eu hysgrifennu, gan na chafodd y gweithgaredd llafaredd ei deilwra yn ddigonol i gyd-fynd â’u hanghenion unigol. Roedd yn well gan sawl dysgwr y sefyllfa grŵp ffocws ar gyfer y dasg ysgrifenedig; mae’n bosibl fod yr amgylchedd hwn wedi eu harwain i fod â mwy o ddiddordeb wrth ysgrifennu, a bod yn fwy annibynnol.

Fel y gwelwyd yn yr ymchwil flaenorol, dangosodd y gweithgareddau llafaredd fod angen trafod ysgrifennu a’i ddeall yn iawn cyn cofnodi unrhyw syniadau ar bapur. Mae’n hanfodol bod y gweithgareddau ar lafar yn cael eu gwneud mewn amgylchedd diogel er mwyn gwella cywirdeb ysgrifenedig y dysgwyr. Yn ogystal, mae angen modelu ysgrifennu’n gywir a’i ddeall yn iawn cyn gall dysgwyr hyd yn oed ddechrau rhoi pensil ar bapur.

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Natalie Hughes
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 6009c