Pori drwy brosiectau

A ellir gwella ansawdd a chywirdeb ysgrifennu gwyddonol ymysg disgyblion Blwyddyn 8 trwy roi adborth sy’n nodi gweithredoedd penodol?

A ellir gwella ansawdd a chywirdeb ysgrifennu gwyddonol ymysg disgyblion Blwyddyn 8 trwy roi adborth sy’n nodi gweithredoedd penodol?
Lawrlwytho atodiad:

Mae’r ymchwiliad hwn yn canolbwyntio ar sut gellir defnyddio adborth sy’n nodi gweithredoedd penodol er mwyn gwella ansawdd a chywirdeb ysgrifennu gwyddonol ymysg fy nosbarth Bioleg Blwyddyn 8 sy’n amrywio o ran gallu. Hefyd, ystyriwyd cyd-greu meini prawf llwyddiant sy’n benodol ar gyfer llythrennedd, a darparu Amser Myfyrio a Gwella Penodedig (AMGP). Ystyriwyd y cwestiynau ymchwil canlynol trwy gydol yr ymchwiliad:

  • Sut mae adborth AMGP sy’n benodol o ran gweithredoedd yn effeithio ar gywirdeb ysgrifennu gwyddonol y disgyblion?
  • Sut mae adborth AMGP sy’n benodol o ran gweithredoedd yn effeithio ar agweddau disgyblion tuag at ysgrifennu estynedig ym mhwnc Gwyddoniaeth?
  • Pa mor ddefnyddiol yw darparu meini prawf llwyddiant llythrennedd wedi’u cyd-greu sy’n benodol ar gyfer gwyddoniaeth i ddisgyblion wrth ysgrifennu mewn gwersi Gwyddoniaeth?

Roedd yr ymyriad wedi para dros dair gwers. Roedd yn cynnwys cyd-greu meini prawf llwyddiant gwyddonol sy’n benodol ar gyfer llythrennedd, a alluogodd disgyblion i wirio eu gwaith eu hunain yn ystod tasg ysgrifennu estynedig gwerthuso graff. Marciais y gwaith, gan roi adborth ysgrifenedig i’r disgyblion yr oedd modd gweithredu arno. Yna, rhoddwyd Amser Myfyrio a Gwella Penodedig i ddisgyblion o fewn un wers, er mwyn cwblhau’r gweithredoedd a roddwyd.

Canolbwyntiwyd ar is-grŵp o 6 disgybl oedd yn amrywio o ran rhywedd a gallu wrth gasglu data. Cynhyrchwyd data ansoddol a data am agweddau trwy arsylwadau disgyblion yn ystod gwersi’r ymyriad, cyfweliadau lled-strwythuredig a holiaduron. Cynhyrchwyd data meintiol trwy sgoriau llythrennedd a lefelau Gwyddoniaeth cyn ac ar ôl yr ymyriadau.
Dangosodd pob disgybl yn y grŵp ffocws well deilliannau dysgu o ran llythrennedd gwyddonol a lefelau Gwyddoniaeth ar ôl yr ymyriad. Yn ogystal, ymddengys bod y disgyblion wedi cynyddu eu boddhad a’u hyder trwy ddeall sut i wella eu gwaith a thrwy wneud y gwelliannau. Nid oedd y meini prawf llwyddiant a gafodd eu cyd-greu i’w gweld yn ddefnyddiol iawn i ddisgyblion yn ystod y dasg gyntaf. Fodd bynnag, gwelwyd bod y meini prawf llwyddiant yn fwy defnyddiol i’r disgyblion ar ôl derbyn adborth. Canfyddiad arall oedd bod angen adborth un i un ar lafar yn aml, er mwyn cael eglurhad, ac er mwyn gallu ymgysylltu â’r adborth ysgrifenedig.

Mae’r canfyddiadau’n awgrymu bod defnyddio adborth penodol ac AMGP wedi cael effaith gadarnhaol ar gywirdeb ysgrifennu gwyddonol yn fy nosbarth, yn ogystal ag agweddau disgyblion tuag at ysgrifennu estynedig ar wyddoniaeth. Mae cyd-greu meini prawf llwyddiant llythrennedd sy’n benodol ar gyfer gwyddoniaeth i’w weld yn fwyaf llwyddiannus os oes gan y disgyblion ddealltwriaeth o sut mae’r meini prawf yn berthnasol yng nghyd-destun eu gwaith.

Er bod y canfyddiadau yn benodol ar gyfer fy nosbarth Bioleg Blwyddyn 8, gall goblygiadau’r ymchwiliad fod yn berthnasol i addysgu a dysgu mewn cyd-destun ehangach, gan effeithio ar ddisgyblion mewn cyd-destunau gwahanol, fy hun fel athro, fy nghyd-weithwyr a’r ysgol, ac, o bosibl, athrawon proffesiynol mewn ysgolion eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Dr. Jyoti Evans
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 60006c