Pori drwy brosiectau

A yw ymagwedd amlsynhwyraidd at ffoneg yn gwella cymwyseddau sillafu?

A yw ymagwedd amlsynhwyraidd at ffoneg yn gwella cymwyseddau sillafu?
Lawrlwytho atodiad:

Rhoddwyd sylw i’r angen a deimlir mewn dosbarth Blwyddyn Tri. Roedd plant is eu cyrhaeddiad yn methu â chyrchu seiniau lefel uwch wrth sillafu. Oherwydd eu bod wedi symud i ddosbarth Cyfnod Allweddol Dau, credid bod y plant wedi cael digon o addysgu ffoneg waeth beth oedd eu cam ar y cynllun. Canfu trafodaethau gyda disgyblion a chydweithwyr bod y dull cyfredol yn cael ei ystyried yn ‘ddiflas’ ac yn ‘ailadroddus’. Fel ymateb i’r angen hwn, defnyddiwyd dull addysgu ffoneg amlsynhwyraidd o ddysgu sillafiadau. Profodd y dull hwn yn llwyddiannus wrth ennyn mwy o ddiddordeb gan y disgyblion a gwella’r gallu i sillafu yn y Prawf Sillafu Un Gair.

Defnyddiwyd nifer o ddulliau i werthuso’r ymyriad, gan gynnwys cyfweliadau lled-strwythuredig, arsylwadau a dadansoddiad testunol. Casglwyd data llinell sylfaen cyn yr ymyriad trwy ddefnyddio’r Prawf Sillafu Un Gair, fel sy’n arferol yn yr ysgol i asesu gallu’r plant i sillafu. Dangosodd y cyfweliadau fod y dull newydd wedi ennyn diddordeb y plant a dangosodd yr arsylwadau fod y plant yn defnyddio’r strategaethau a addysgwyd yn ystod yr ymyriad.

Gwnaeth yr ymholiad wahaniaeth i mi gan y teimlaf fy mod wedi magu hyder yn fy ngallu fy hun. Rwyf wedi dod yn fwy beirniadol o fentrau mewn ysgolion oherwydd yn aml cânt eu gweld fel ateb cyflym i broblem heb ddadansoddiad manwl. O’r herwydd rwyf wedi ymwneud ag ymchwil a damcaniaeth ac wedi cymryd rhan mewn trafodaethau proffesiynol gyda chydweithwyr.

Dangosodd yr ymyriad sut mae dull amlsynhwyraidd o addysgu ffoneg yn ennyn diddordeb disgyblion a sut y gall wella cymwyseddau sillafu. Cafodd yr astudiaeth effaith yn yr ysgol oherwydd y bydd plant yn dal i ddefnyddio’r cynllun addysgu ffoneg pan fyddant yn symud i ddosbarth yn yr Adran Iau. Caiff mwy o ddulliau amlsynhwyraidd eu defnyddio gyda disgyblion is eu cyrhaeddiad wrth imi symud trwy fy ngyrfa. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau mwy o ddibynadwyedd, byddai’n fanteisiol cyflawni’r astudiaeth gyda sampl ehangach, er enghraifft gyda rhagor o ddosbarthiadau ac mewn rhagor o ysgolion.

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Sarah Lane
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 8004c