Pori drwy brosiectau

A yw tasgau bywyd go iawn a chydweithredol sy’n ennyn diddordeb ac yn hybu defnyddio iaith yn gwella gallu dysgwyr i resymu’n fathemategol?

A yw tasgau bywyd go iawn a chydweithredol sy’n ennyn diddordeb ac yn hybu defnyddio iaith yn gwella gallu dysgwyr i resymu’n fathemategol?
Lawrlwytho atodiad:

Mae’r prosiect ymchwilio hwn yn ymwneud â phwnc rhesymu rhifyddol, fel rhan o Fathemateg yn y cwricwlwm cenedlaethol. Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu a gwella dysgu ac addysgu rhesymu i finnau fel athro ac i gydweithwyr a dysgwyr.

Roedd yr ymyriad a gyflawnwyd ar ffurf tasgau wedi’u cynllunio’n benodol. Dyma’r tasgau a ddarparwyd: cydweithredol (wrth i ddysgwyr weithio gyda’i gilydd fel partneriaid ac mewn grwpiau); yn hybu defnyddio iaith; ac wedi’u gosod mewn cyd-destun bywyd go iawn oedd yn ennyn diddordeb ac y gallai dysgwyr uniaethu ag ef. Defnyddiwyd amrywiaeth o ddulliau casglu data i gasglu data i’w dadansoddi er mwyn edrych ar yr hyn oedd yn digwydd yn ystod yr ymyriad. Roedd y dulliau casglu data a ddefnyddiwyd yn cynnwys:

 • Holiaduron ac arolygon
 • Arsylwadau ar ddysgu
 • Cyfweliadau lled-strwythuredig
 • Dadansoddiad testunol (gan gynnwys lluniau o ddysgwyr yn gweithio)
 • Cofnodion mewn dyddlyfr

Dyma’r prif ganfyddiadau a drafodir:

 1. Cafodd y dysgwyr fudd o weithio’n gydweithredol wrth resymu er mwyn cynorthwyo, ymestyn a herio ei gilydd. Er nad oes gan yr holl ddysgwyr y medrau i weithio’n gydweithredol eto.
 2. Cafodd y dysgwyr fudd o dasgau sy’n hybu defnyddio iaith i atgyfnerthu dealltwriaeth, cyfiawnhau strategaethau a disgrifio dulliau gweithredu.
 3. Dangosodd y dysgwyr eu bod yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn modd ystyrlon ac o’u gwirfodd mewn tasgau rhesymu pan fo’r tasgau’n rhai bywyd go iawn, yn hawdd uniaethu â hwy, yn bleserus neu mewn cyd-destun y gallant ei ddychmygu a gwneud synnwyr ohono.

At hynny, cafwyd yr effeithiau canlynol o ganlyniad i’r ymyriad a’r prosiect:

 1. Fel arweinydd athrawon, mae gennyf fedrau gwell i gynllunio tasgau rhesymu effeithiol sy’n canolbwyntio ar anghenion a diddordebau dysgwyr.
 2. Mae’r dysgwyr yn dod yn rhesymwyr mwy hyderus ac yn fwy parod i gyflawni tasgau rhesymu.
 3. Mae’r dysgwyr yn dibynnu llai ar fodel athro o gymorth i resymu, ac yn defnyddio eu cyd-ddisgyblion a’u dealltwriaeth ddatblygol eu hunain i resymu’n effeithiol.
 4. Rwyf mewn sefyllfa i rannu fy nghanfyddiadau gyda chydweithwyr yn yr ysgol a phartneriaid ehangach er mwyn sicrhau effaith ehangach i ddysgwyr a staff.

Drwy gydol y prosiect hwn dysgwyd llawer. Rwyf wedi dysgu am werth ymholi yn fy ymarfer innau er mwyn diwallu angen a deimlir a gwella sgiliau dysgwyr mewn unrhyw faes, gan gynnwys rhesymu. Rwyf wedi dysgu, yn yr achos hwn, fod dysgwyr yn ymateb i dasgau sy’n adlewyrchu’r hyn sy’n ennyn eu diddordeb. Felly, mae’n hollbwysig adnabod eich dysgwyr, pa anawsterau sydd ganddynt, sut maent yn dysgu orau a beth all ddatblygu eu dysgu.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Awdur: Daniel Frost
 • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
 • Iaith gwreiddiol: Cymraeg
 • Cyfeirnod Prosiect: 8001c