Ariannwyd gan

Funded by Welsh Government

Ariannwyd gan:

Funded by Welsh Government

Fy CGA

school based mentors login cym

external mentors login

appropriate body login cym

 

log short term supply sessions cym

Dim ond ar gyfer ANG sy'n cwblhau sefydlu tra'n ymgymryd â gwaith cyflenwi byrdymor mae'r adran hon yn berthnasol. Os daw cyfnod cyflenwi byrdymor yn drefniant rheolaidd neu'n drefniant tymor hwy, ni waeth a yw'r gyflogaeth yn gyflogaeth gyflenwi, bydd angen cwblhau'r camau yn adran sefydlu y wefan hon.

Mae'r adran hon yn darparu gwybodaeth gam wrth gam i sicrhau:

  • y cedwir cofnod canolog o sesiynau a gwblheir gan ANG sy'n ymgymryd â sefydlu tra'n gweithio fel athrawon cyflenwi byrdymor;
  • bod gwiriwr allanol yn cael ei neilltuo i gynorthwyo’r ANG ar ôl i’r CGA derbyn y Ffurflen Hysbysu Sefydlu fel Athro Cyflenwi Byrdymor;
  • caiff pob parti perthnasol ddull cyrchu proffil sefydlu ar-lein yr ANG.

Mae Camau 1 a 3 o adran berthnasol y ddogfen Sefydlu – trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi wedi'u crynhoi isod at ddibenion cyfeirio cyflym. Mae'n rhaid i bartïon perthnasol hefyd ymgyfarwyddo â'r wybodaeth lawn a ddarperir yn nogfen CGA Sefydlu – trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi .

Cam1

Hysbysiad cychwynnol

Corff/unigolion sy'n gyfrifol

Yr ANG

Pa gamau?

Cwblhau'r canlynol:

  Ffurflen Hysbysu Sefydlu fel Athro Cyflenwi Byrdymor

Erbyn pryd?

Unwaith mae'n hysbys y byddwch yn ymgymryd â sefydlu fel athro cyflenwi byrdymor ond o fewn 10 diwrnod gwaith o ddechrau cyfnod sefydlu ar yr hwyraf.

I ble?

Tîm Datblygiad Proffesiynol a Chyllid CGA

Gellir dychwelyd y ffurflen drwy’r post, ffacs neu e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

 

Cam 3

Ar dderbyn Ffurflen Hysbysu Sefydlu fel Athro Cyflenwi Byrdymor

Corff/unigolion sy'n gyfrifol

Y consortiwm neu’r CGA ar gais y consortiwm

Pa gamau?

Dyrannu gwiriwr allanol i gefnogi'r ANG; bydd yr ANG yn cael gwybod am y dyraniad trwy eu cyfrif/cyfleuster CGA ar-lein.

Erbyn pryd?

Fel arfer o fewn 10 diwrnod gwaith o’r hysbysiad neu ar ôl derbyn cadarnhad gan y consortiwm

 

Gwybodaeth bwysig arall

Mae CGA yn cadw cofnod o nifer y sesiynau a gwblhawyd gan ANG tuag at eu sefydlu er mwyn cynorthwyo'r holl bartïon i allu olrhain yr wybodaeth hon.

Mae'n bwysig nodi, fodd bynnag, ei bod yn ofynnol i ANG gadw cofnod gwirio o'u sesiynau sefydlu yn adran ‘cofnod o’r cyfnod ymsefydlu’ o’r proffil sefydlu (y dylid eu cynnal oddi ar-lein a llwytho i fyny i'r proffil ar-lein yn unol ag amserlenni gofynnol).

Mae gan Lywodraeth Cymru wybodaeth a anelir yn benodol at athrawon cyflenwi ar Dysgu Cymru. Mae’r tudalennau yn darparu athrawon â gwybodaeth ac yn cyfeirio at adnoddau a sefydliadau i gefnogi eu gwaith a’u datblygiad eu hun: http://dysgu.llyw.cymru/yourcareer/supply-teachers/?lang=cy 

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.