Ariannwyd gan

Funded by Welsh Government

Ariannwyd gan:

Funded by Welsh Government

Fy CGA

school based mentors login cym

external mentors login

appropriate body login cym

 

log short term supply sessions cym

Mae sefydlu statudol yn ofyniad yng Nghymru ers mis Medi 2003. Ar ran Llywodraeth Cymru, mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn gyfrifol am nifer o weithgareddau gweinyddol yn gysylltiedig â'r rhaglen sefydlu fel a ganlyn:

  • casglu, coladu a chynnal ffynhonnell ddata ganolog ar gyfer athrawon sy'n ymgymryd â'r rhaglen sefydlu, i gynnwys cyflogaeth yr athro wrth iddo symud drwy sefydlu, cofnod o'i fentor yn yr ysgol a'i fentor sefydlu a'i wiriwr allanol, cofnod o'r sesiynau sefydlu a gwblhawyd;
  • rhannu'r wybodaeth hon gyda'r partïon sy'n hollbwysig wrth ddarparu'r rhaglen sefydlu drwy gyfleuster CGA ar y we. Ymhlith y partïon hyn mae'r ANG, mentor sefydlu yr ANG a'i wiriwr allanol, y cydlynydd sefydlu yn yr ALl fel y corff priodol ym maes sefydlu;
  • gweinyddu cyllid sefydlu i ysgolion;
  • cynnal a darparu dull cyrchu'r proffil sefydlu statudol ar-lein drwy gyfleuster CGA ar y we;
  • cyhoeddi tystysgrifau sefydlu ar sail canlyniadau sefydlu a ddarperir gan y corff priodol;
  • gwrando ar apeliadau Sefydlu. *Gellir dod o hyd i arweiniad ar wrando ar apeliadau sefydlu yn adran Priodoldeb i Ymarfer y wefan hon.

Mae manylion llawn y camau gweithredu y mae gofyn i'r holl bartïon perthnasol eu cymryd er mwyn sicrhau bod CGA yn gallu cyflawni'r cyfrifoldebau hyn wedi'u nodi yn nogfen CGA, Sefydlu - trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi .

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.