Gwrandawiadau gan Bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer a gynhelir yn fuan

Bydd manylion gwrandawiad sydd i ddod yn ymddangos yma bum niwrnod gwaith cyn iddo gael ei gynnal.

Caiff aelodau’r proffesiynau addysg, y wasg a’r cyhoedd fynychu gwrandawiadau Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ac mae nifer bach o leoedd i arsylwyr ar gael at y diben hwn. Os hoffech fynychu fel arsylwr, gofynnir i chi gysylltu â CGA ar 029 2046 0099. Wrth fynychu gwrandawiad, gofynnir i arsylwyr ystyried y pwyntiau canlynol:

  • Mae'n bosibl y caiff gwrandawiadau eu canslo neu eu gohirio ar y funud olaf. Cynghorir y rheiny sy’n teithio o bell i gadarnhau bod y gwrandawiad yn dal i fynd yn ei flaen drwy ffonio CGA ar ddiwrnod y gwrandawiad neu ychydig cyn hynny;
  • Cynhelir gwrandawiadau’n gyhoeddus, yn unol â’r Ddeddf Hawliau Dynol. Fodd bynnag, caiff person cofrestredig ofyn i wrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad gael ei chlywed yn breifat. Bydd y Pwyllgor yn ystyried unrhyw gais o'r fath ar ddiwrnod y gwrandawiad. Lle cynhelir gwrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad yn breifat, ni fydd hyn yn agored i arsylwyr.

Os ydych yn aelod o'r wasg, ac rydych am ddod i wrandawiad a restrir yma, mae'n rhaid i chi gysylltu â CGA yn y lle cyntaf ar 029 2046 0099. Os nad ydych yn gwneud hynny cyn dyddiad y gwrandawiad, ni all CGA sicrhau y bydd lle i chi fel arsylwr.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar gyfer arsylwyr gwrandawiadau yma . Gwybodaeth gyffredinol yw hon, aac o dan unrhyw amgylchiadau, Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau)(Cymru) 2015, fel y'i diwygiwyd, a Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu 2017 CGA sy’n cael blaenoriaeth.

Enw: Andrew Lamb
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Coleg Penfro
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 29 Hydref 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 29 Hydref 2018
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (daw'r gorchymyn i ben ar 29 Hydref 2020)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Roedd y person cofrestredig:

1. wedi cyfathrebu â Dysgwr X, trwy'r app rhwydweithio cymdeithasol 'Grindr' ar ôl gwybod:

(a) bod dysgwr X wedi'i gofrestru yn y Coleg; a / neu

(b) bod dysgwr X yn 17 mlwydd oed; a / neu

(c) bod cyfathrebu o'r fath rhwng darlithwyr a dysgwyr yn y Coleg wedi'i wahardd.

2. Wedi methu â chyflwyno adroddiad ar y cyswllt â Dysgwr X i Bennaeth Diogelu'r Coleg.

3. yn groes i'r Coleg o ran:

(a) safonau Ymddygiad Proffesiynol ar gyfer Staff; a / neu

(b) Polisi Defnydd Systemau Cyfrifiadurol

4. ar honiad 2, yn anonest.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad:
Amser: 10:00am
Lleoliad: Jurys Inn, Plas y Parc, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Coleg Y Cymoedd
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Roedd y person cofrestredig wedi camymddwyn wrth asesu ac wedi methu â hysbysu'r tîm rheoli am bryderon a godwyd gan y corff dyfarnu mewn perthynas â chymwysterau cysylltiedig.

Committee: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Date: Dydd Llun, 26 i Ddydd Gwener, 30 Tachwedd 2018
Time: 10:00am
Venue: Jurys Inn, Plas y Parc, Caerdydd
Employer at the time of the allegations: Coleg Gwent
Nature of the matter before the Committee:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol a/neu Anghymhwysedd Proffesiynol Difrifol

Roedd y person cofrestredig yn amhroffesiynol tuag at ddysgwyr, ac roedd ei ymarfer yn disgyn islaw safonau digonol o berfformiad a ddisgwylir yn ei rôl fel darlithydd yn y coleg.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.