Gwrandawiadau gan Bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer a gynhelir yn fuan

Bydd manylion gwrandawiad sydd i ddod yn ymddangos yma bum niwrnod gwaith cyn iddo gael ei gynnal.

Caiff aelodau’r proffesiynau addysg, y wasg a’r cyhoedd fynychu gwrandawiadau Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ac mae nifer bach o leoedd i arsylwyr ar gael at y diben hwn. Os hoffech fynychu fel arsylwr, gofynnir i chi gysylltu â CGA ar 029 2046 0099. Wrth fynychu gwrandawiad, gofynnir i arsylwyr ystyried y pwyntiau canlynol:

  • Mae'n bosibl y caiff gwrandawiadau eu canslo neu eu gohirio ar y funud olaf. Cynghorir y rheiny sy’n teithio o bell i gadarnhau bod y gwrandawiad yn dal i fynd yn ei flaen drwy ffonio CGA ar ddiwrnod y gwrandawiad neu ychydig cyn hynny;
  • Cynhelir gwrandawiadau’n gyhoeddus, yn unol â’r Ddeddf Hawliau Dynol. Fodd bynnag, caiff person cofrestredig ofyn i wrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad gael ei chlywed yn breifat. Bydd y Pwyllgor yn ystyried unrhyw gais o'r fath ar ddiwrnod y gwrandawiad. Lle cynhelir gwrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad yn breifat, ni fydd hyn yn agored i arsylwyr.

Os ydych yn aelod o'r wasg, ac rydych am ddod i wrandawiad a restrir yma, mae'n rhaid i chi gysylltu â CGA yn y lle cyntaf ar 029 2046 0099. Os nad ydych yn gwneud hynny cyn dyddiad y gwrandawiad, ni all CGA sicrhau y bydd lle i chi fel arsylwr.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar gyfer arsylwyr gwrandawiadau yma . Gwybodaeth gyffredinol yw hon, aac o dan unrhyw amgylchiadau, Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau)(Cymru) 2015, fel y'i diwygiwyd, a Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu 2017 CGA sy’n cael blaenoriaeth.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Mawrth, 11 i Ddydd Iau, 13 Tachwedd 2018
Amser: 10:00am
Lleoliad: Swyddfeydd CGA, Eastgate House, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Itec Skills and Employment
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol a / neu Anghymhwysedd Proffesiynol Difrifol

Methodd y person cofrestredig i fodloni safonau perfformiad a ddisgwylir yn eu rôl fel ymarferydd dysgu yn y gwaith.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Llun, 17 i Ddydd Mercher, 19 Rhagfyr 2018
Amser: 10:00am
Lleoliad: Swyddfeydd CGA, Eastgate House, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, Merthyr Tudful
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Anfonodd y cofrestrai negeseuon amhriodol i ddisgybl drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Llun 17 i Ddydd Iau 20 Rhagfyr 2018
Amser: 10:00am
Lleoliad: Swyddfeydd CGA, Llawr 10, Eastgate House, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Ysgol Uwchradd Llanwern
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Ni wnaeth y person cofrestredig sicrhau cyflwyniad amserol, a / neu gywirdeb gwaith cwrs myfyrwyr i'r corff arholi a'r safonwr.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.