Gwrandawiadau gan Bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer a gynhelir yn fuan

Bydd manylion gwrandawiad sydd i ddod yn ymddangos yma bum niwrnod gwaith cyn iddo gael ei gynnal.

Caiff aelodau’r proffesiynau addysg, y wasg a’r cyhoedd fynychu gwrandawiadau Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ac mae nifer bach o leoedd i arsylwyr ar gael at y diben hwn. Os hoffech fynychu fel arsylwr, gofynnir i chi gysylltu â CGA ar 029 2046 0099. Wrth fynychu gwrandawiad, gofynnir i arsylwyr ystyried y pwyntiau canlynol:

  • Mae'n bosibl y caiff gwrandawiadau eu canslo neu eu gohirio ar y funud olaf. Cynghorir y rheiny sy’n teithio o bell i gadarnhau bod y gwrandawiad yn dal i fynd yn ei flaen drwy ffonio CGA ar ddiwrnod y gwrandawiad neu ychydig cyn hynny;
  • Cynhelir gwrandawiadau’n gyhoeddus, yn unol â’r Ddeddf Hawliau Dynol. Fodd bynnag, caiff person cofrestredig ofyn i wrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad gael ei chlywed yn breifat. Bydd y Pwyllgor yn ystyried unrhyw gais o'r fath ar ddiwrnod y gwrandawiad. Lle cynhelir gwrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad yn breifat, ni fydd hyn yn agored i arsylwyr.

Os ydych yn aelod o'r wasg, ac rydych am ddod i wrandawiad a restrir yma, mae'n rhaid i chi gysylltu â CGA yn y lle cyntaf ar 029 2046 0099. Os nad ydych yn gwneud hynny cyn dyddiad y gwrandawiad, ni all CGA sicrhau y bydd lle i chi fel arsylwr.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar gyfer arsylwyr gwrandawiadau yma . Gwybodaeth gyffredinol yw hon, aac o dan unrhyw amgylchiadau, Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau)(Cymru) 2015, fel y'i diwygiwyd, a Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu 2017 CGA sy’n cael blaenoriaeth.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Mawrth, 24 Ebrill i ddydd Iau, 26 Ebrill 2018
Amser: 10:00am
Lleoliad: Jury’s Inn, Plas y Parc Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Capita Education Recruitment
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Ar ddyddiad neu ddyddiadau anhysbys tua 2016, fe wnaethoch lunio cysylltiad drwy’r cyfryngau cymdeithasol ag un neu fwy o ddisgyblion yn The Dean Academy drwy:

a) eu dilyn nhw a/neu ganiatáu iddyn nhw eich dilyn chi ar Instagram; a/neu

b) hoffi eu ffotograff(au) ar Instagram; a/neu c) anfon ceisiadau ffrind atynt ar Facebook.

2. Ar ddyddiad neu ddyddiadau anhysbys tua 2016, fe wnaethoch:

a) lunio cysylltiad drwy’r cyfryngau cymdeithasol â Phlentyn C ar Snapchat a/neu Instagram; a/neu

b) anfon delwedd neu ddelweddau at Blentyn C, a oedd o natur amhriodol a/neu o natur anweddus; a/neu

c) awgrymu eich bod yn cyfarfod â Phlentyn C a/neu fe wnaethoch wahodd Plentyn C i deithio yn eich car.

3. Roedd eich ymddygiad fel y’i hamlinellir ym mharagraff(au) 1(a) a/neu 1(b) a/neu 1(c) a/neu 2(a) a/neu 2(b) a/neu 2(c):

a) â chymhelliad rhywiol; a/neu

b) yn amhriodol.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.