Gwrandawiadau gan Bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer a gynhelir yn fuan

Bydd manylion gwrandawiad sydd i ddod yn ymddangos yma bum niwrnod gwaith cyn iddo gael ei gynnal.

Caiff aelodau’r proffesiynau addysg, y wasg a’r cyhoedd fynychu gwrandawiadau Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ac mae nifer bach o leoedd i arsylwyr ar gael at y diben hwn. Os hoffech fynychu fel arsylwr, gofynnir i chi gysylltu â CGA ar 029 2046 0099. Wrth fynychu gwrandawiad, gofynnir i arsylwyr ystyried y pwyntiau canlynol:

  • Mae'n bosibl y caiff gwrandawiadau eu canslo neu eu gohirio ar y funud olaf. Cynghorir y rheiny sy’n teithio o bell i gadarnhau bod y gwrandawiad yn dal i fynd yn ei flaen drwy ffonio CGA ar ddiwrnod y gwrandawiad neu ychydig cyn hynny;
  • Cynhelir gwrandawiadau’n gyhoeddus, yn unol â’r Ddeddf Hawliau Dynol. Fodd bynnag, caiff person cofrestredig ofyn i wrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad gael ei chlywed yn breifat. Bydd y Pwyllgor yn ystyried unrhyw gais o'r fath ar ddiwrnod y gwrandawiad. Lle cynhelir gwrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad yn breifat, ni fydd hyn yn agored i arsylwyr.

Os ydych yn aelod o'r wasg, ac rydych am ddod i wrandawiad a restrir yma, mae'n rhaid i chi gysylltu â CGA yn y lle cyntaf ar 029 2046 0099. Os nad ydych yn gwneud hynny cyn dyddiad y gwrandawiad, ni all CGA sicrhau y bydd lle i chi fel arsylwr.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar gyfer arsylwyr gwrandawiadau yma . Gwybodaeth gyffredinol yw hon, aac o dan unrhyw amgylchiadau, Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau)(Cymru) 2015, fel y'i diwygiwyd, a Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu 2017 CGA sy’n cael blaenoriaeth.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Mercher 24, Dydd Iau 25 a Dydd Gwener 26 Ionawr 2018
Amser: 10:00am
Lleoliad: Gwesty'r Village, Coryton, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Ysgol Gymunedol Doc Penfro
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Mewn perthynas â Disgybl A, ar 20 Ebrill 2016, yn ystod Clwb Karate ar ôl ysgol, fe wnaeth y person cofrestredig:

a) gyffwrdd â Disgybl A ar yr wyneb; a / neu

b) Caniatáu Disgybl A i orwedd o dano ef / hi; a / neu

c) cosi a / neu gyffwrdd â thraed Disgybl A; a / neu

d) codi Disgybl A oddi ar y llawr a /hyrddio ei ch/gluniau; a / neu

e) annog a / neu ganiatáu Disgybl A i ddringo arno; a / neu

f) arfau cysylltiedig â Disgybl A a / neu ganiatáu Disgybl A i blethu breichiau gydag ef / hi; a / neu

g) annog a / neu ganiatáu Disgybl A i ddal ar fraich y person cofrestredig tra bod y person cofrestredig yn ei godi oddi ar y llawr; a / neu

h) annog a / neu ganiatáu Disgybl A i gyffwrdd â'i ch/goes.

2. Mewn perthynas â Disgybl B, ar 20 Ebrill 2016, yn ystod Clwb Karate ar ôl ysgol, fe wnaeth y person cofrestredig:

a) godi Disgybl B oddi ar y llawr a / neu hyrddio ei gluniau; a / neu

b) caniatáu i Ddisgybl B ddringo a / neu eistedd ar ei gefn ef / hi; a / neu

c) Caniatau Disgybl B i eistedd rhwng ei ch/goesau; a / neu

d) magu Disgybl B o'r tu ôl; a / neu

e) annog a / neu ganiatáu i ddisgybl B sefyll ar ei frest ef / hi; a / neu

f) annog a / neu ganiatáu i ddisgybl B sefyll ar ei ddwylo.

3. Mewn perthynas â Disgybl C, ar 20 Ebrill 2016, yn ystod Clwb Karate ar ôl ysgol, cododd y person cofrestredig Ddisgybl C oddi ar y llawr o'r tu ôl.

4. Mewn perthynas â Disgybl D, ar 20 Ebrill 2016, yn ystod Clwb Karate ar ôl ysgol, fe wnaeth y person cofrestredig:

a) ganiatáu i Ddisgybl D ddringo a / neu eistedd ar ei gefn; a / neu

b) annog a / neu ganiatáu i Ddisgybl D sefyll ar ei goesau / choesau.

5. Roedd ymddygiad y person cofrestredig ym mharagraffau 1 a / neu 2 a / neu 3 a / neu 4 uchod yn:

a) amhriodol; a / neu

b) â chymhelliant rhywiol.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Llun, 22, Dydd Mawrth, 23, Dydd Mercher 24, Dydd Iau, 25 a Dydd Gwener 26 Ionawr 2018
Amser: 10:00am
Lleoliad: Jury’s Inn, Plas y Parc, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Ysgol Fabanod Hendre
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Y person cofrestredig:

1. Yn ystod y cyfnod rhwng 2008 a 2012, nid oedd y person cofrestredig yn cyflawni ei gyfrifoldebau ef / hi fel Pennaeth ar gyfer rheoli iechyd a diogelwch yn ddigonol yn yr Ysgol, gan fod y person cofrestredig wedi:

(a) methu â dilyn rheolaethau asbestos sylfaenol;

(b) wedi methu â darparu gwybodaeth am asbestos ar y safle i gontractwyr;

(c) ym mis Tachwedd 2012, caniataodd y person cofrestredig gontractau amhriodol gan gontractwyr yn ystod dyddiau ysgol;

(d) cynyddu perygl llwytho tân, gan effeithio ar weithdrefnau ymadael brys;

(e) cyflwyno adeiledd a / neu nodweddion dŵr i'r ysgol, a oedd yn cynnwys peryglon diogelwch difrifol i ddisgyblion: sef:

i) adeileddau tŷ coeden pren; a / neu;

ii) twneli; a/neu;

iii) pwll; a/neu

iv) adeiledd pren ar gyfer y tu allan;

(f) methu â chynnal asesiad(au) risg ar osod adeileddau o goed pren;

(g) wedi methu â chynnal arolygiad(au) gosod ar:

i) adeileddau tŷ coeden pren; a/neu

ii) pwll; a/neu

iii) adeiledd pren y tu allan

(h) methu â gwneud asesiad(au) risg ar ôl gosod ar:

i) adeileddau tŷ coeden pren; a/neu

ii) pwll; a/neu

iii) adeiledd pren y tu allan;

(i) wedi methu â chael gweithdrefnau brys ar waith mewn perthynas ag adeileddau a / neu adeileddau dŵr, sef:

i) adeileddau tŷ coeden pren; a/neu

ii) pwll; a/neu

iii) adeiledd pren y tu allan

2. Mewn perthynas ag ymddygiad y person cofrestredig ym mharagraff 1 uchod, rhoddodd y person cofrestredig les staff, disgyblion ac ymwelwyr â'r ysgol mewn perygl.

3. Ni wnaeth y person cofrestredig gyfathrebu'n effeithiol a / neu ddarparu'r holl wybodaeth berthnasol i'w Gorff Llywodraethu ar faterion sy'n effeithio ar iechyd a diogelwch yn yr Ysgol.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.