Canlyniadau Gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer

Pe bai Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer yn gosod gorchymyn disgyblu ar gofrestriad ymarferydd addysg, bydd hysbysiad yn ymddangos yma. Bydd yr hysbysiad yn aros am gyfnod o 6 mis o’r diwrnod y caiff ei gyhoeddi.

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg, fel y’i cyfansoddwyd o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, fel y’i diwygiwyd, drwy hyn yn rhoi rhybudd, yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Gorffennaf 2017 , yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu 20176, bod gorchymyn disgyblu wedi’i osod ar gofrestriad y canlynol:

Enw: Rebecca Anne GOOCH
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Gynradd Glanhowy, Tredegar
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Cofrestru Amodol
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 1 Rhagfyr 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 1 Rhagfyr 2017
Hyd y Gorchymyn: Heb gyfyngiad amser
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

1. Ar 14 Medi 2016, fe wasgodd y person cofrestredig law Disgybl A.

2. Ar 15 Medi 2016, ymosododd y person cofrestredig ar Ddisgybl A lle cafodd rybudd gan Heddlu Gwent ar 23 Medi 2016 ar gyfer Ymosodiad Cyffredin, yn groes i Adran 39 Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988.

Enw: Helen Kay Lester
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol GG Saundersfoot
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Disgyblu
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 28 Tachwedd 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 28 Tachwedd 2017
Hyd y Gorchymyn: 28 Tachwedd 2020 (3 blynedd)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Roedd y person cofrestredig wedi:

1. Diwygio canlyniadau profion gweithdrefnol 2014 trwy gynyddu sgoriau'r disgyblion;

2. Diwygio canlyniadau profion trefniadol 2015 trwy gywiro atebion ar y papurau prawf a / neu drwy gynyddu sgoriau'r disgyblion;

3. Yn 2014, roedd yn caniatáu i athrawon edrych ar bapurau prawf cyn y profion gweithdrefnol;

4. Drwy weithredu yn y modd yr honnir ym mharagraffau 1 i 3 uchod, pan ystyrir yn unigol a / neu gyda'i gilydd, gweithredodd yn anonest.

Enw: Christine Lloyd
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Grwp NPTC Group
Gorchymyn Disgyblu: Reprimand
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 22 Tachwedd 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 22 Tachwedd 2017
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (Daw'r gorchymyn i ben ar 22 Tachwedd 2019)
Sail y penderfyniad: Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol a Throsedd Berthnasol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Bu i'r person cofrestredig:

1. Ar 27 Ionawr 2016, fethu ag addysgu'r dosbarth Astudiaethau'r Cyfryngau A2 a oedd ar amserlen NPTC.

2. Mewn perthynas ag absenoldeb y person cofrestredig o NPTC ar 27 Ionawr 2016, bu i'r person cofrestredig:

a) fethu â hysbysu eu rheolwr llinell o'u habsenoldeb bwriadedig yn ystod amser dosbarth; a/neu

b) fethu â chyflwyno ffurflen cyfnod absenoldeb.

3. Roedd ymddygiad y person cofrestredig ym mharagraff 2 yn groes i Bolisi Cyfnod Absenoldeb Arbennig NPTC.

4. Bu i'r person cofrestredig farcio bod myfyrwyr yn bresennol yn eu dosbarth Astudiaethau'r Cyfryngau A2 ar 27 Ionawr 2016 ar system gofrestru NPTC, yn amgylchiadau lle'r oedd y wers

b) am gael ei ad-drefnu

10. Ym mis Ionawr 2016, bu i'r person cofrestredig ddefnyddio'r rhyngrwyd am resymau personol yn ystod amser dosbarth a oedd ar yr amserlen.

11. Roedd ymddygiad y person cofrestredig fel y disgrifir ym mharagraff 10 yn groes i Safonau a Chod Ymddygiad Cyflogeion NPTC.

Trosedd Berthnasol

Euogfarn: Methu â Darparu Sbesimen o Anadl i'w Ddadansoddi

(gyrru neu geisio gyrru)

Enw: Suzanne Matthews
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Gynradd Penfro
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Atal (gydag amodau)
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 22 Tachwedd 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 22 Tachwedd 2017
Hyd y Gorchymyn: 18 mis (Daw'r Gorchymyn i ben 22 Mai 2019 cyhyd â bod Mrs Matthews yn bodloni amod y Gorchymyn yn unol â'r amserlen)
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Euogfarn: Ymosodiad drwy guro

(Rhyddhau amodol)

Enw: Rebecca Whistance
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Accent on Education, Hays Education a Teaching 4 Wales
Gorchymyn Disgyblu: Reprimand
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 14 Tachwedd 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 14 Tachwedd 2017
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (Daw'r gorchymyn i ben ar 14 Tachwedd 2019)<14 tachwedd="" 2017="" td="">
Sail y penderfyniad: Yn euog o Trosedd Berthnasol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Trosedd Berthnasol

Euogfarn:

Methu â Darparu Sbesimen o Anadl i'w Ddadansoddi (gyrru neu geisio gyrru)

(Gorchymyn Cymunedol)

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.