Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

FTP Banner
Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA

Ynglŷn â’r Cod

Code image for web page cy

Daeth Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA i rym ar 1 Medi 2019. Mae’r Cod yn penodi'r safonau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol a ddisgwylir gan bersonau sydd wedi'u cofrestru gyda ni, a bwriedir iddo lywio ac arwain eu hymddygiad a’u dyfarniadau fel proffesiynolion sy’n gweithio ym maes addysgu a hyfforddiant yng Nghymru.

Wrth ddilyn y Cod, mae cofrestreion yn ymrwymo i gynnal y pum egwyddor allweddol, sef:

  • Cyfrifoldeb Personol a Phroffesiynol
  • Unplygrwydd Proffesiynol
  • Cydweithio
  • Gwybodaeth a Dealltwriaeth Broffesiynol
  • Dysgu Proffesiynol

Lawrlwythwch y Cod

Cafodd y Cod ei gymeradwyo yn dilyn ymgynghoriad â’r cyhoedd a gynhaliwyd rhwng Medi a Rhagfyr 2018.

Darllenwch adroddiad ynglŷn â’r ymgynghoriad

 

Rhoi’r Cod ar waith

Rydym hefyd wedi cynhyrchu posteri y gellir eu harddangos yn eich lleoliad.

Poster i’w arddangos i staff

Poster I’w arddangos i’r cyhoedd

Rydym wedi cyhoeddi cyfres o Ganllawiau Arfer Da sy’n ategu’r Cod. Maent yn cynnig cyngor defnyddiol pellach i gofrestreion o ran eu harfer o ddydd i ddydd. Darllenwch y canllawiau.

Mae ein canllaw i rieni yn darparu gwybodaeth a chyngor iddynt ar y gwasanaethau a Guide for parents cover image cyddarperir gennym ac yn eu helpu i chwarae rhan mwy gweithredol yn addysg eu plentyn.