Canlyniadau Gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer

Pe bai Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer yn gosod gorchymyn disgyblu ar gofrestriad ymarferydd addysg, bydd hysbysiad yn ymddangos yma. Bydd yr hysbysiad yn aros am gyfnod o 6 mis o’r diwrnod y caiff ei gyhoeddi.

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg, fel y’i cyfansoddwyd o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, fel y’i diwygiwyd, drwy hyn yn rhoi rhybudd, yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Gorffennaf 2017 , yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu 20176, bod gorchymyn disgyblu wedi’i osod ar gofrestriad y canlynol:

Enw: Tony MCGUIRE
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Coleg y Cymoedd
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Gwahardd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 31 Ionawr 2019
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 31 Ionawr 2019
Dyddiad cynharaf y gall y person wneud cais i fod yn gymwys i gofrestru: 31 Ionawr 2021
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol a throsedd berthnasol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Bu i'r person cofrestredig:

1. ar neu oddeutu 10 Awst 2017, ddatgelu i Ddysgwr A wybodaeth bersonol yn ymwneud â dysgwr arall.

2. Ar neu oddeutu 16 Awst 2017, yn ystod sgwrs gyda Dysgwr A, gofynnodd gwestiynau amhriodol a/neu gwnaeth sylwadau amhriodol, gan gynnwys un neu fwy o'r canlynol:

b) Gyda phwy roedd Dysgwr A yn byw;

c) A oedd brawd Dysgwr A yn byw gyda hi;

d) A oedd Dysgwr A yn "chwaer fach”;

e) A oedd tad-cu Dysgwr A "dal o gwmpas", neu eiriau tebyg i hynny;

f) A oedd Dysgwr A yn agos i'w thad-cu;

g) A oedd Dysgwr A yn arfer mynd allan gyda Pherson B; a/neu

h) Fod Dysgwr A bellach yn mynd allan gyda Pherson C.

3. Wrth ymgeisio i gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar 9 Mehefin 2017, methodd â datgelu, fel sy'n ofynnol gan Ran 8 (a) y cais, ei fod wedi'i euogfarnu am y drosedd a nodir ym mharagraff 7 isod.

4. Wrth ymgeisio i gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar 7 Rhagfyr 2017, methodd â datgelu, fel sy'n ofynnol gan Ran 8 (a) y cais:

a) ei fod wedi'i euogfarnu am y drosedd a nodir ym mharagraff 7 isod;

b) ei fod wedi'i ddiswyddo ar 17 Awst 2017 gan Goleg y Cymoedd.

5. Roedd ei weithredoedd ym mharagraffau 3 a/neu 4 yn gamarweiniol Trosedd Berthnasol

6. Ar 3 Mehefin 2013, euogfarnwyd y person cofrestredig am drosedd difrod troseddol yn Llys y Goron Caerdydd. O ganlyniad i'r drosedd hon, dedfrydwyd ef ar 26 Mehefin 2013 i gyfnod o 24 mis yn y carchar wedi'i ohirio'n gyfan gwbl am 24 mis, ac i ofyniad o 300 awr o waith di-dâl.

Enw: Robert Davies
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Gyfun Y Strade
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Gwahardd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 5 Chwefror 2019
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 5 Chwefror 2019
Dyddiad cynharaf y gall y person wneud cais i fod yn gymwys i gofrestru: 5 Chwefror 2021
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Bu i Mr Davies:

1. Yn nhymor yr Hydref 2016 neu tua'r adeg honno, ar un achlysur neu fwy, wneud sylwadau amhriodol tuag at ddisgyblion, gan gynnwys un neu fwy o'r canlynol, neu eiriau tebyg:

(a) Galw Disgybl A yn 'slag' a/neu'n 'butain'; a/neu

(b) Dweud y byddai Disgybl A yn 'marw gyda'i choesau ar agor’; a/neu

(c) Dweud wrth Ddisgybl B y gallai fod yn ddawnswraig côl ar ei fws;

3. Yn nhymor yr Hydref 2016 neu tua'r adeg honno, bu'n gysylltiedig ag ymddygiad amhriodol yn cynnwys disgyblion, am iddo:

(a) slapio pen ôl Disgybl D.

(b) tynnu a/neu ganiatáu i luniau a/neu fideos gael eu tynnu gan ddisgybl(ion) lle roedd yn dangos ystumiau amhriodol.

4. Yn nhymor yr Hydref neu tua'r adeg honno, gwnaeth ystum amhriodol tuag at Ddisgybl A, o flaen disgyblion eraill.

Enw: Damian Paine
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Grŵp NPTC
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 30 Ionawr 2019
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 30 Ionawr 2019
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (tan 30 Ionawr 2021)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Bu i’r person ymddwyn yn amhriodol / amhroffesiynol tuag at ddysgwyr a staff a bu’n berchen ar a/neu’n gysylltiedig â gweithredu busnes, yn groes i’w gontract cyflogaeth.

Enw: Karen Freeman
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Gynradd Hawthorn
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Cofrestru Amodol
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 15 Ionawr 2019
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 15 Ionawr 2019
Hyd y Gorchymyn: heb derfyn amser
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Fe wnaeth y person cofrestredig:

1. Ar 17 Rhagfyr 2014, gadawodd Plentyn A mewn ystafell a oedd:

a) yn anaddas i'r pwrpas; a / neu'n

b) anniogel; a / neu

c) heb oruchwyliaeth.

2. Roedd eu gweithredoedd ym mharagraff 1 uchod:

a) wedi torri Polisi Iechyd a Diogelwch yr Ysgol; a / neu

b) wedi achosi gofid i Blentyn A.

Name: Kristian Sims
Employer at time of referral: Itec Skills and Employment
Disciplinary Order: Cerydd
Date Order made: 8 Ionawr 2019
Date Order takes effect: 8 Ionawr 2019
Duration of the Order: 2 flynedd (bydd y gorchymyn yn dod i ben 8 Ionawr 2021)
Grounds for decision: Euog o Drosedd Berthnasol
Nature of the matter before the Committee:

Trosedd Berthnasol

Ar 13 Chwefror 2018, cafwyd Mr Sims yn euog o ymosodiad trwy guro yn groes i Adran 39 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988. O ganlyniad i’r drosedd hon, cafodd Mr Sims ei ddedfrydu i gyfnod o garchar o 8 wythnos wedi’i ohirio am gyfnod o 12 mis, a’i wneud yn destun gofyniad gwaith di-dâl o 100 o oriau.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.