Canlyniadau Gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer

Pe bai Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer yn gosod gorchymyn disgyblu ar gofrestriad ymarferydd addysg, bydd hysbysiad yn ymddangos yma. Bydd yr hysbysiad yn aros am gyfnod o 6 mis o’r diwrnod y caiff ei gyhoeddi.

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg, fel y’i cyfansoddwyd o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, fel y’i diwygiwyd, drwy hyn yn rhoi rhybudd, yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Gorffennaf 2017 , yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu 20176, bod gorchymyn disgyblu wedi’i osod ar gofrestriad y canlynol:

Enw: Lucy Griffiths
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Gynradd Meisgyn
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 25 Gorffenaf 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 25 Gorffenaf 2018
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (daw’r gorchymyn i ben ar 25 Gorffenaf 2020)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Ar neu ar 13 Mai 2017, cafodd y person cofrestredig ei arestio gan yr heddlu o ganlyniad i'w hymddygiad yn ystod digwyddiad mewn tŷ tafarn.

2. Ar neu o gwmpas 13 Mai 2017, cafodd yr unigolyn cofrestredig ei ganfod gan yr heddlu i fod ym meddiant cocên.

Enw: Kevin Ellis
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Bryn Castell
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Gwahardd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 13 Gorffennaf 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 13 Gorffennaf 2018
Hyd y Gorchymyn: 13 Gorffennaf 2020 (2 blynedd)
Sail y penderfyniad: Yn euog o Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Roedd y person cofrestredig wedi:

1. Yn ystod blwyddyn academaidd 2016/2017 ac ar ddyddiad / dyddiadau anhysbys, defnyddiwyd iaith amhriodol a / neu dramgwyddus tuag at staff a / neu ddisgyblion.

2. Rhwng mis Medi 2014 a mis Ionawr 2017, defnyddiodd ei ffôn symudol yn ystod amser gwersi a / neu tra'r oedd yng nghwmni'r disgyblion, ac nid oedd yn cydymffurfio â chyfarwyddiadau rhesymol mewn perthynas â defnyddio ei ffôn symudol.

3. Ar neu o gwmpas Tachwedd 2016, gwnaeth arwydd llaw amhriodol i ddisgybl.

Enw: Dr Robyn Jane Williams
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Grŵp Llandrillo Menai
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn gwahardd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 11 Gorffennaf 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 11 Gorffennaf 2018
Dyddiad cynharaf y gall y person wneud cais i fod yn gymwys i gofrestru: 11 Gorffennaf 2023 (5 mlynedd)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Roedd y person cofrestredig wedi:

1. creu 15 ffotograff o natur anweddus a phornograffig #

2. Roedd yn gwybod bod 3 o'r ffotograffau wedi'u bwriadu i'w cyhoeddi mewn cylchgrawn i oedolion.

3. postiodd 12 llun o natur anweddus a phornograffig ar Twitter

4. ymddangosodd mewn fideo o natur bornograffig; a

5. phostiodd hyperddolen ar Twitter i'r fideo y cyfeirir ato.

6. dangos diffyg gonestrwydd mewn perthynas â'r ymddygiad uchod.

Enw: Gareth THOMAS
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Coleg Cambria
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 5 Gorffennaf 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 5 Gorffennaf 2018
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (Daw'r gorchymyn i ben ar 5 Gorffennaf 2020)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Roedd y person cofrestredig wedi:

1. cymryd rhan mewn fideo neu fideos, gyda chynnwys amhriodol a / neu'n amlwg rywiol.

2. rhannu'r fideo neu'r fideos y cyfeirir atynt ym mharagraff 1 ar gyfryngau cymdeithasol, sef Facebook Messenger, gyda pherson yr oedd y person cofrestredig ond wedi cyfarfod ag ef neu hi ar-lein yn ddiweddar.

Name: Paul Austin
Employer at time of referral: Coleg y Cymoedd
Disciplinary Order: Gorchymyn Cofrestru Amodol
Date Order made: 29 Mehefin 2018
Date Order takes effect: 29 Mehefin 2018
Duration of the Order: Tan 1 Ionawr 2019
Grounds for decision: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Nature of the matter before the Committee:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbynniol Fe wnaeth y person cofrestredig:

1. ar neu o gwmpas 21 Tachwedd 2016, eistedd ar glin Dysgwr A;

2. ar ddyddiad / dyddiadau anhysbys yn ystod 2016, gadawodd y dysgwyr heb oruchwyliaeth yn yr ystafell ddosbarth yn ystod gwersi;

3. ar ddyddiad / dyddiadau anhysbys yn ystod 2016, fe bwysodd mewn modd amhriodol dros Ddysgwr B;

4. yn ystod 2016 a / neu 2017, safodd mewn modd amhriodol dros ddysgwr D tra roeddent yn gweithio.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.