Canlyniadau Gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer

Pe bai Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer yn gosod gorchymyn disgyblu ar gofrestriad ymarferydd addysg, bydd hysbysiad yn ymddangos yma. Bydd yr hysbysiad yn aros am gyfnod o 6 mis o’r diwrnod y caiff ei gyhoeddi.

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg, fel y’i cyfansoddwyd o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, fel y’i diwygiwyd, drwy hyn yn rhoi rhybudd, yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Gorffennaf 2017 , yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu 20176, bod gorchymyn disgyblu wedi’i osod ar gofrestriad y canlynol:

Enw: Gareth THOMAS
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Coleg Cambria
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 5 Gorffennaf 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 5 Gorffennaf 2018
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (Daw'r gorchymyn i ben ar 5 Gorffennaf 2020)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Roedd y person cofrestredig wedi:

1. cymryd rhan mewn fideo neu fideos, gyda chynnwys amhriodol a / neu'n amlwg rywiol.

2. rhannu'r fideo neu'r fideos y cyfeirir atynt ym mharagraff 1 ar gyfryngau cymdeithasol, sef Facebook Messenger, gyda pherson yr oedd y person cofrestredig ond wedi cyfarfod ag ef neu hi ar-lein yn ddiweddar.

Name: Paul Austin
Employer at time of referral: Coleg y Cymoedd
Disciplinary Order: Gorchymyn Cofrestru Amodol
Date Order made: 29 Mehefin 2018
Date Order takes effect: 29 Mehefin 2018
Duration of the Order: Tan 1 Ionawr 2019
Grounds for decision: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Nature of the matter before the Committee:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbynniol Fe wnaeth y person cofrestredig:

1. ar neu o gwmpas 21 Tachwedd 2016, eistedd ar glin Dysgwr A;

2. ar ddyddiad / dyddiadau anhysbys yn ystod 2016, gadawodd y dysgwyr heb oruchwyliaeth yn yr ystafell ddosbarth yn ystod gwersi;

3. ar ddyddiad / dyddiadau anhysbys yn ystod 2016, fe bwysodd mewn modd amhriodol dros Ddysgwr B;

4. yn ystod 2016 a / neu 2017, safodd mewn modd amhriodol dros ddysgwr D tra roeddent yn gweithio.

Enw: Samantha Beresford
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Gynradd Gymunedol Townhill, Abertawe
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn gwahardd (heb amodau)
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 14 Mehefin 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 14 Mehefin 2018
Hyd y Gorchymyn: 6 mis (tan 14 Rhagfyr 2018)
Sail y penderfyniad: Yn euog o drosedd berthnasol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor: Trosedd berthnasol Euogfarn: Curo
Enw: Adam Perry
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: The Court Special School, Cardiff
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 7 Mehefin 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 7 Mehefin 2018
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (daw’r gorchymyn i ben ar 7 Mehefin 2020)
Sail y penderfyniad: Yn euog o throseddau perthnasol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Troseddau perthnasol

2. Ar 9 Ebrill 2008, dyfarnwyd y person cofrestredig yn euog o yrru cerbyd a yrrir yn fecanyddol heb ddigon o ofal a sylw ar 17 Mehefin 2007.

4. Ar 26 Mehefin 2012, dyfarnwyd y person cofrestredig yn euog o yrru cerbyd modur ar 10 Mawrth 2012 ar ôl yfed cymaint o alcohol, roedd y gyfran ohono yn ei wrin yn uwch na’r terfyn penodedig.

5. Ar 27 Hydref 2017, dyfarnwyd y person cofrestredig yn euog o’r troseddau canlynol:

(a) Gyrru cerbyd modur ar 7 Awst 2017 pan roedd y gyfran o gyffur a reolir, sef Benzoylecgonine, yn ei waed yn uwch na’r terfyn penodedig.

(b) Gyrru cerbyd modur ar 7 Awst 2017 pan roedd y gyfran o gyffur a reolir, sef Cocên, yn ei waed yn uwch na’r terfyn penodedig.

Enw: Julia Louise Cowton
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Gyfun Monmouth Comprehensive School
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 3 Mai 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 3 Mai 2018
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (daw’r gorchymyn i ben ar 3 Mai 2020)
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Ni asesodd a/neu ni adolygodd y person cofrestredig waith myfyrwyr, ac yn arbennig ni sicrhaodd y person cofrestredig y canlynol;

a) bod taflenni olrhain yn bresennol a/neu wedi’u cadw’n gyfoes ym mhob llyfr dosbarth; a/neu

b) fod pob llyfr dosbarth yn cynnwys targedau ysgrifenedig a/neu rifiadol priodol; a/neu

c) fod gwaith marcio llyfrau dosbarth yn gyfoes; a/neu

d) fod adborth dogfennol yn cael ei ddarparu i ddisgyblion; a/neu

e) fod sylwadau diagnostig a/neu ffurfiannol yn cael eu cofnodi’n gyson yn llyfrau dosbarth disgyblion.

2. Blaenoriaethodd y person cofrestredig ei gwaith gwirfoddol fel hyfforddwr rhwyfo dros ei gwaith o asesu gwaith myfyrwyr;

3. Yn sgil ymddygiad y person cofrestredig yn 1a) – 1e) a 2 uchod, methodd y person cofrestredig â hyrwyddo cynnydd a deilliannau da i’w disgyblion.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.