Canlyniadau Gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer

Pe bai Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer yn gosod gorchymyn disgyblu ar gofrestriad ymarferydd addysg, bydd hysbysiad yn ymddangos yma. Bydd yr hysbysiad yn aros am gyfnod o 6 mis o’r diwrnod y caiff ei gyhoeddi.

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg, fel y’i cyfansoddwyd o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, fel y’i diwygiwyd, drwy hyn yn rhoi rhybudd, yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Gorffennaf 2017 , yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu 20176, bod gorchymyn disgyblu wedi’i osod ar gofrestriad y canlynol:

Enw: Julia Louise Cowton
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Gyfun Monmouth Comprehensive School
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 3 Mai 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 3 Mai 2018
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (daw’r gorchymyn i ben ar 3 Mai 2020)
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Ni asesodd a/neu ni adolygodd y person cofrestredig waith myfyrwyr, ac yn arbennig ni sicrhaodd y person cofrestredig y canlynol;

a) bod taflenni olrhain yn bresennol a/neu wedi’u cadw’n gyfoes ym mhob llyfr dosbarth; a/neu

b) fod pob llyfr dosbarth yn cynnwys targedau ysgrifenedig a/neu rifiadol priodol; a/neu

c) fod gwaith marcio llyfrau dosbarth yn gyfoes; a/neu

d) fod adborth dogfennol yn cael ei ddarparu i ddisgyblion; a/neu

e) fod sylwadau diagnostig a/neu ffurfiannol yn cael eu cofnodi’n gyson yn llyfrau dosbarth disgyblion.

2. Blaenoriaethodd y person cofrestredig ei gwaith gwirfoddol fel hyfforddwr rhwyfo dros ei gwaith o asesu gwaith myfyrwyr;

3. Yn sgil ymddygiad y person cofrestredig yn 1a) – 1e) a 2 uchod, methodd y person cofrestredig â hyrwyddo cynnydd a deilliannau da i’w disgyblion.

Enw: Cheryl Dawn Owens
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Hen Felin
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 13 Mawrth 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 13 Mawrth 2018
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (Daw'r gorchymyn i ben ar 13 Mawrth 2020)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Ar 2 Rhagfyr 2016, derbyniodd y person cofrestredig Rybudd am Ymosodiad Cyffredin trwy guro ar 25 Tachwedd 2016, yn groes i adran 39 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988.

Enw: David Berry
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Gyfun Aberpennar, Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob Mcgrath, Ynysawdre Ysgol
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn:
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 20 Chwefror 2018
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (Daw'r gorchymyn i ben ar 20 Chwefror 2020)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

1. Tra'n gweithio fel athro ysgol yn Ysgol Gyfun Aberpennar,

(f) Yn 2014, rhoddodd y person cofrestredig arian i Ddisgybl C ar fwy nag un achlysur;

6. Roedd ymddygiad y person cofrestredig ym mharagraff 1(f) yn:

(a) torri ffiniau proffesiynol; ac yn

(b) amhriodol;

Enw: Lee ASHFORD
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Coleg Catholig Dewi Sant ac ITN Mark Education (Caerdydd)
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Atal
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 19 Chwefror 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 19 Chwefror 2018
Hyd y Gorchymyn: Tan 19 Chwefror 2019
Sail y penderfyniad: Euog o drosedd berthnasol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Trosedd berthnasol

Euogfarn: Colli / Syrthio Niwed Corfforol Gormodol

(Gorchymyn cymunedol)

Enw: Anthony Hughes
Cais Rheol 36: Caniatawyd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 8 Chwefror 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 8 Chwefror 2018
Sail y penderfyniad: Cymhwysedd ar gyfer Cofrestru yn dilyn Gorchymyn Gwahardd
Natur y mater gerbron y Pwyllgor: 

Cais Rheol 36

Caniataodd Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg gais Mr Hughes am gymhwysedd.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.