Canlyniadau Gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer

Pe bai Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer yn gosod gorchymyn disgyblu ar gofrestriad ymarferydd addysg, bydd hysbysiad yn ymddangos yma. Bydd yr hysbysiad yn aros am gyfnod o 6 mis o’r diwrnod y caiff ei gyhoeddi.

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg, fel y’i cyfansoddwyd o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, fel y’i diwygiwyd, drwy hyn yn rhoi rhybudd, yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Gorffennaf 2017 , yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu 20176, bod gorchymyn disgyblu wedi’i osod ar gofrestriad y canlynol:

Enw: Robert Shields
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Capita Education Recruitment
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Cofrestru Amodol
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 1 Chwefror 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 1 Chwefror 2018
Hyd y Gorchymyn: Am 2 flynedd (tan 1 Chwefror 2020). Rhaid i Mr Shields gwrdd ag amodau 1 i 3 o'r Gorchymyn erbyn 1 Awst 2018.
Sail y penderfyniad: Yn euog o'r troseddau perthnasol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Troseddau perthnasol

Mr Shields:

1. Ar 12 Ebrill 2017, cafodd ei gollfarnu o ymosodiad gan fraw, yn groes i adran 39 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988. O ganlyniad i'r drosedd hon, fe'i dedfrydwyd ar 4 Mai 2017 i Orchymyn Cymunedol tan 24 Awst 2017.

2. Ar 11 Mai 2015 cafodd ei gollfarnu am:

(a) fethu yn anonest â hysbysu'r Adran Gwaith a Phensiynau yn brydlon yn y modd a ragnodwyd o newid amgylchiadau rhwng 1 Mawrth 2010 a 28 Gorffennaf 2010, y gwyddai y byddai'n effeithio ar ei hawl i gael cymorth incwm, sef ei fod wedi gadael Prydain Fawr i fyw dramor, yn groes i adran 111A (1A) a (3) o Ddeddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992. O ganlyniad i'r drosedd hon, cafodd ei ddedfrydu ar yr un dyddiad i Orchymyn Cymunedol tan 10 Mai 2016, gyda gofyniad gwaith di-dâl o 100 awr.

(b) fethu yn anonest â hysbysu'r Adran Gwaith a Phensiynau yn brydlon yn y modd a ragnodwyd o newid amgylchiadau rhwng 1 Mawrth 2012 a 10 Gorffennaf 2013, y gwyddai y byddai'n effeithio ar ei hawl i Lwfans Cefnogi Cyflogaeth, sef ei fod yn byw y tu allan i Brydain Fawr, yn groes i adran 111A (1A) a (3) o Ddeddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992. O ganlyniad i'r drosedd hon, cafodd ei ddedfrydu ar yr un dyddiad i Orchymyn Cymunedol tan 10 Mai 2016 gyda gofyniad gwaith di-dâl o 100 awr.

Enw: Luke STEWART
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Coleg Sant Ioan, Caerdydd
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Cofrestru Amodol
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 1 Chwefror 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 1 Chwefror 2018
Hyd y Gorchymyn: 1 Mai 2018, cyn belled â bod Mr Stewart yn bodloni'r amodau a bennir.
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Mr Stewart:

1. Yn ystod 2015 a / neu 2016, roedd Mr Stewart wedi ymddwyn mewn ffordd amhriodol tuag at Ddisgybl A gan ei fod ef:

a) wedi ysgrifennu sylwadau amhriodol ar bapur asesu a'i roi i Ddisgybl A;

b) wedi anfon cerdyn/cardiau pen-blwydd; 

c) wedi gwneud sylwadau amhriodol i Ddisgybl A.

2. Yn ystod 2015 a / neu 2016, roedd Mr Stewart wedi ymddwyn mewn ffordd amhriodol tuag at deulu Disgybl A gan ei fod ef:

a) engaged in extensive text message conversations with Pupil A’s mother;

b) Cwrdd â mam Disgybl A tu allan i'r ysgol.

3. Ni weithredodd yn unol â Pholisi Amddiffyn Plant a Diogelu Plant gan nad oedd yn adrodd pryderon ynghylch Disgybl A.

Enw: Ian GREEN
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Coleg Cambria
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Disgyblu
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 30 Ionawr 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 30 Ionawr 2018
Hyd y Gorchymyn: 30 Ionawr 2020 (2 blynedd)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Fe wnaeth y person cofrestredig:

1. Ar neu o gwmpas 20 Chwefror 2017, ddwyn oddeutu £900 o gerbyd ar safle'r Coleg lle cafodd ef / hi rybuddiad amodol gan Heddlu Gogledd Cymru ar neu o gwmpas 21 Chwefror 2017 am drosedd Dwyn (o Gerbyd Modur), yn groes i adran 1 (1) o Ddeddf Dwyn 1968.

2. Ar neu o gwmpas 21 Chwefror 2017, ni hysbysodd y Coleg ei fod ef / hi wedi cael rhybudd gan yr heddlu.

3. Drwy weithredu yn y modd yr honnir ym mharagraffau 1 a 2 uchod, pan ystyrir yn unigol a / neu gyda'i gilydd, fe wnaeth y person cofrestredig ymddwyn yn anonest

Enw: Rhys Owens
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Gymunedol Doc Penfro
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 26 Ionawr 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 26 Ionawr 2018
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (Daw'r gorchymyn i ben ar 26 Ionawr 2020)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

1. Mewn perthynas â Disgybl A, ar 20 Ebrill 2016, yn ystod Clwb Karate ar ôl ysgol, fe wnaeth y person cofrestredig:

a) ganiatáu i Ddisgybl A orwedd o dano;

b) cyffwrdd â thraed Disgybl A;

c) codi Disgybl A oddi ar y llawr;

d) caniatáu i Ddisgybl A ddringo ar ei gefn;

e) plethu breichiau â Disgybl A a chaniatáu Disgybl A i gysylltu breichiau gydag ef;

f) Annog a chaniatáu Disgybl A i ddal ar ei fraich tra ei fod yn ei godi oddi ar y llawr;

g) Caniatáu Disgybl A i gyffwrdd â'i goes.

2. Mewn perthynas â Disgybl B, ar 20 Ebrill 2016, yn ystod Clwb Karate ar ôl ysgol, roedd y person cofrestredig wedi:

a) codi Disgybl B oddi ar y llawr

b) caniatáu i Ddisgybl B i ddringo ac eistedd ar ei gefn;

c) caniatáu i Ddisgybl B eistedd rhwng ei goesau;

d) caniatáu i Blentyn B sefyll ar ei frest; f) annog a chaniatáu i ddisgybl B sefyll ar ei ddwylo.

3. Mewn perthynas â Disgybl C, ar 20 Ebrill 2016, yn ystod Clwb Karate ar ôl ysgol, cododd y person cofrestredig Ddisgybl C oddi ar y llawr o'r tu ôl.

4. Mewn perthynas â Disgybl D, ar 20 Ebrill 2016, yn ystod Clwb Karate ar ôl ysgol, fe wnaeth y person cofrestredig:

a) ganiatáu i Ddisgybl D ddringo ac eistedd ar ei gefn; a

b) chaniatáu i Ddisgybl D i sefyll ar ei goesau

5. Roedd ymddygiad y person cofrestredig ym mharagraffau 1, 2, 3 a 4 uchod mewn perthynas ag 1b), 1c) yn rhannol, 1d) yn rhannol, 1e) yn rhannol, 1f), 1g) 1h) yn rhannol, 2a) yn rhannol, 2b), 2c), 2e) yn rhannol, 2f) yn rhannol, 4a), 4b) yn rhannol, yn a) amhriodol,

Enw: Katherine Ann Herbert
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Borth-Y-Gest, Porthmadog
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 11 Ionawr 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 11 Ionawr 2018
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (Daw'r gorchymyn i ben ar 11 Ionawr 2020)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Ar 26 Medi 2016, mynychodd y person cofrestredig yr ysgol tra oedd o dan ddylanwad alcohol.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.