Canlyniadau Gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer

Pe bai Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer yn gosod gorchymyn disgyblu ar gofrestriad ymarferydd addysg, bydd hysbysiad yn ymddangos yma. Bydd yr hysbysiad yn aros am gyfnod o 6 mis o’r diwrnod y caiff ei gyhoeddi.

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg, fel y’i cyfansoddwyd o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, fel y’i diwygiwyd, drwy hyn yn rhoi rhybudd, yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Gorffennaf 2017 , yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu 20176, bod gorchymyn disgyblu wedi’i osod ar gofrestriad y canlynol:

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Llun 1 i Ddydd Gwener 5 Ebrill a Dydd Llun 8 i Ddydd Mercher 10 Ebrill 2019
Amser: 14:00pm
Lleoliad: Swyddfeydd CGA, Llawr 10, Eastgate House, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Ysgol Coedcae
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Honnir bod y person cofrestredig wedi ymddwyn yn amhriodol / amhroffesiynol tuag at ddysgwyr.

Enw: Nicholas Hankin
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Tanyfron, Tanyfron Ysgol y Santes Fair, Brymbo, Ysgol Gynradd Gymunedol Gwenfro Wrecsam
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Gwahardd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 19 Chwefror 2019
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 19 Chwefror 2019
Dyddiad cynharaf y gall y person wneud cais i fod yn gymwys i gofrestru: 19 Chwefror 2021
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Tra’n gweithio fel Pennaeth Ysgol Tanyfron, Ysgol Gynradd y Santes Fair ac Ysgol Gymunedol Gwenfro, methodd Mr Hankin â dilyn Rheoliadau Cyllido Ysgolion â Chyllidebau Dirprwyedig.

2. Tra’n gweithio fel Pennaeth Ysgol Tanyfron yn 2014, camarweiniodd Mr Hankin y Corff Llywodraethu am gyllidebau.

3. Tra’n gweithio fel Pennaeth Ysgol Tanyfron, methodd Mr Hankin â dilyn gweithdrefnau ar gyfer bancio, anfonebau, derbyniadau, a chymerodd arian er mwyn manteisio’n bersonol ei hun.

4. Tra’n gweithio fel Pennaeth Ysgol Gymunedol Gwenfro, methodd Mr Hankin â dilyn gweithdrefnau ar gyfer bancio, a chymerodd arian er mwyn manteisio’n bersonol ei hun.

5. Tra’n gweithio fel Pennaeth Ysgol Gymunedol Gwenfro yn 2015, methodd Mr Hankin â rheoli ei absenoldebau’n briodol a/neu gyfathrebu’r rhain i staff eraill mewn modd amserol.

6. Tra’n gweithio fel Pennaeth Ysgol Gymunedol Gwenfro yn 2015, cwblhaodd Mr Hankin adroddiad hunanarfarnu anghywir a chamarweiniol ar gyfer yr ysgol a’i anfon at yr Ymgynghorydd Her yng Nghonsortiwm Gogledd Cymru, GwE.

7. Roedd cais Mr Hankin am swydd Pennaeth Ysgol Gwenfro’n cynnwys gwybodaeth anghywir mewn perthynas â’r amser a dreuliodd fel Cwnstabl Arbennig yn Heddlu Dinas Llundain.

8. Roedd ymddygiad Mr Hankin mewn perthynas â’r honiadau uchod yn

Enw: Paul Napier
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: NCG
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Cofrestru Amodol
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 14 Mawrth 2019
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 14 Mawrth 2019
Hyd y Gorchymyn: Am 12 mis o’r dyddiad y mae Mr Napier yn cael cyflogaeth y mae cofrestru gyda CGA yn ofynnol ar ei chyfer.
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

1. Mewn perthynas â dyddiadau cwblhau oddeutu 24 o ddysgwyr, bu i Mr Napier:

(a) gymeradwyo; a

(b) chaniatáu; iddynt gael eu hôl-ddyddio i flwyddyn gontract 2015/16, pan nad oedd y 24 dysgwr wedi cwblhau eu dysgu.

2. Pe na bai Mr Napier yn bersonol gyfrifol am y materion y cyfeirir atynt ym mharagraff 1 uchod, roedd yn gwybod, neu dylai fod wedi gwybod yn rhesymol, yn ei swydd fel Cyfarwyddwr Cymru, bod yr arfer hwn ar waith.

3. Roedd ymddygiad Mr Napier ym mharagraff 1 neu 2 wedi creu ystadegau perfformiad anghywir.

4. Roedd ymddygiad Mr Napier fel yr amlinellir ym mharagraff 1 neu 2 yn:

(a) gamarweiniol; ac yn

(b) anonest; ac yn

(c) dangos diffyg unplygrwydd.

Enw: Carey Jones
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Crownbridge, Tor-faen
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Atal (heb amodau)
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 6 Mawrth 2019
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 6 Mawrth 2019
Hyd y Gorchymyn: 15 mis (Daw’r Gorchymyn i ben ar 6 Mehefin 2020)
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Rhwng neu oddeutu mis Ionawr 2014 a mis Rhagfyr 2016, methodd Miss Jones â datgelu i’r Ysgol yr wybodaeth o natur ddiogelu fel y nodir yn Atodiad A.

2. Roedd ymddygiad Miss Jones fel yr amlinellir ym mharagraff 1 uchod yn dangos diffyg unplygrwydd.

Enw: Matthew Tucker
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Coleg y Cymoedd
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 8 Mawrth 2019
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 8 Mawrth 2019
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (tan 8 Mawrth 2021)
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol a throsedd berthnasol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

1. Ar 9 Ionawr 2018, bu i’r person cofrestredig dderbyn Rhybuddiad Amodol am drosedd curo, yn groes i Adran 39 Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988. Trosedd berthnasol

2. Ar 7 Awst 2007, cafodd y person cofrestredig ei euogfarnu am Ymosod gan Achosi Niwed Corfforol Gwirioneddol, yn groes i Adran 47 Deddf Troseddau yn Erbyn y Person 1861. Gorchmynnwyd y person cofrestredig i dalu dirwy o £300 a £200 o iawndal.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.