Canlyniadau Gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer

Pe bai Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer yn gosod gorchymyn disgyblu ar gofrestriad ymarferydd addysg, bydd hysbysiad yn ymddangos yma. Bydd yr hysbysiad yn aros am gyfnod o 6 mis o’r diwrnod y caiff ei gyhoeddi.

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg, fel y’i cyfansoddwyd o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, fel y’i diwygiwyd, drwy hyn yn rhoi rhybudd, yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Gorffennaf 2017 , yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu 20176, bod gorchymyn disgyblu wedi’i osod ar gofrestriad y canlynol:

Enw: Steven Birdwood
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Grŵp NPTC
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn gwahardd (heb amodau)
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 14 Tachwedd 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 14 Tachwedd 2018
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (Daw'r gorchymyn i ben ar 14 Mai 2020)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Roedd y person cofrestredig wedi:

1. cymryd absenoldeb anawdurdodedig gan NPTC ar un neu ragor o ddyddiadau rhwng 8 Medi 2016 a 21 Medi 2016.

2. cymerodd absenoldeb anawdurdodedig gan NPTC ar un dyddiad neu ragor rhwng 29 Medi 2016 a 7 Hydref 2016.

3. aeth yn groes i Weithdrefnau Canllawiau Gwyliau Blynyddol NPTC mewn perthynas â pharagraff 1.

4. aeth yn groes i Weithdrefnau Canllawiau Gwyliau Blynyddol NPTC mewn perthynas â pharagraff 2.

5. ymgymerodd â gwaith a / neu drefnodd i ddysgwyr ymgymryd â gwaith ar geir sy'n eiddo preifat ar eiddo'r Coleg heb:

a) sicrhau bod yr yswiriant perthnasol yn ei le; a / neu

b) hysbysu Adnoddau Dynol a / neu geisio cymeradwyaeth y Prif Weithredwr i wneud hynny.

6. wedi torri cymal 21 o'i gontract cyflogaeth mewn perthynas â pharagraff 5b.

7. Roedd yn anonest o ran paragraff 2.

Enw: Helen Elizabeth EVANS
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Gynradd Llanishen Fach, Caerdydd
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn disgyblu
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 8 Tachwedd 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 8 Tachwedd 2018
Hyd y Gorchymyn: 8 Tachwedd 2020 (2 flynedd)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Roedd y person cofrestredig:

1. wedi methu â dilyn cyfarwyddiadau rheoli a / neu weithdrefnau o ran:

(a) mynychu gwasanaeth carolau Nadolig gyda'i dosbarth ar 19 Rhagfyr 2014; a / neu

(b) wrth drefnu ymweliad neidr i'r dosbarth ar 13 Ionawr 2015, nid oedd wedi:

(i) hysbysu'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth; a / neu

(ii) trefnu cynnal asesiad risg.

2. ar neu o gwmpas 28 Ionawr 2015, cyfeiriodd at ddau aelod o staff fel "dumb and dumber", neu eiriau i'r perwyl hwnnw.

3. yn ystod neu o gwmpas y flwyddyn academaidd 2014/2015, dangosodd ymddygiad annerbyniol o fwlio a / neu natur ddiswyddo tuag at aelodau o staff, gan gynnwys:

(a) Cydweithiwr A; a / neu

(b) Cydweithiwr B; a / neu

(c) Cydweithiwr C.

4. Yn ystod neu o gwmpas 2012 a / neu 2013, ysgrifennodd adroddiadau ysgol a oedd yn cynnwys: 

(a) gwybodaeth anghywir; a / neu

(b) sylwadau amhriodol.

5. Ar neu o gwmpas 18 Mai 2013:

(a) rhwygodd grys cydweithiwr A yn agored; a / neu

(b) cydio yng ngheilliau cydweithiwr A.

7. Yn ystod blwyddyn academaidd 2014/2015, roedd y person cofrestredig wedi methu â:

(a) chyfranogi'n weithredol wrth gynllunio gwersi; a/neu wedi dibynnu ar gydweithwyr i ymgymryd â chynllunio ei dosbarthiadau; a/neu

(b) heb gwblhau arsylwadau maes yn gyson a/neu yn gywir; a/neu

(c) heb gwblhau a/neu gwblhau marcio llyfrau ysgol plant mewn modd prydlon;

(d) wedi ysgrifennu sylwadau amhriodol wrth farcio gwaith disgyblion;

(e) Yn ystod neu o gwmpas Hydref 2014:

(i) wedi methu â rhannu holl lyfrau'r disgyblion gyda rhieni yn ystod noson rieni;

(ii) Cadw'r llyfrau coll yn ei char; a/neu

(f) heb sicrhau bod yr holl waith a gynlluniwyd wedi ei gwblhau a/neu bod y disgyblion wedi cwblhau eu llyfrau gwaith Ysgol yn ddigonol; a/neu

(g) Heb gynyddu sgiliau darllen disgyblion; a/neu gadw cofnodion digonol o gynnydd disgyblion mewn darllen;

Enw: Alison Langley
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Maes Hyfryd
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn ataliad (heb amodau)
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 16 Hydref 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 16 Hydref 2018
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (tan 16 Hydref 2020)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Roedd y person cofrestredig:

1. yn absennol o'r gwaith heb gael awdurdodiad a / neu gytundeb gan y rheolwyr;

2. hysbysodd yr ysgol y byddai'n absennol o'r gwaith oherwydd ei bod hi'n sâl, pan nad oedd hyn yn wir;

3. yn ystod ei chyfarfod dychwelyd i'r gwaith, wrth Reolwr A ei bod wedi bod yn sâl, pan nad oedd hyn yn wir;

4. nid oedd yn darparu ei manylion hedfan fel y gofynnwyd gan Reolwr A;

5. Rhoddodd wybod i reolwr A ei bod hi'n cael hi'n anodd i gael ei manylion hedfan, pan oedd hi'n gwybod nad oedd hi wedi hedfan;

6. Roedd yn anonest.

Enw: Robert Willbourn
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Trecelyn
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Cofrestru Amodol
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 12 Hydref 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 12 Hydref 2018
Hyd y Gorchymyn: Heb derfyn amser
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Fe wnaeth y person cofrestredig:

3. Ar un achlysur neu fwy yn ystod / neu o gwmpas 2011, mewn perthynas â llif gron o fewn yr Adran Dylunio a Thechnoleg ('yr Adran D & T'), roedd y person cofrestredig:

a) wedi defnyddio llif gron heb warchodaeth briodol; a / neu

b) gadael llif gron gyda'i lafn yn agored ac heb ei warchod a / neu heb sicrhau bod y llafn wedi'i orchuddio; a / neu

c) wedi gadael yr allwedd gyda'r llif gron a / neu heb sicrhau bod yr allwedd wedi'i ddychwelyd i'w chwpwrdd; a / neu

d) wedi caniatáu i fyfyrwyr fynd i mewn i'r ystafell lifoedd tra bod y person cofrestredig yn llifo, pan nad oeddent yn gwisgo offer diogelwch personol.

4. Yn ystod neu o gwmpas 2011, mewn perthynas â'r Adran D a T, roedd y person cofrestredig:

a) heb sicrhau bod asesiadau risg yn bodoli mewn perthynas ag offer a / neu dasgau; a / neu

b) heb sicrhau bod yr offer a / neu'r deunyddiau'n cael eu cadw'n ddiogel; a / neu

c) heb ddiffodd / neu ynysu'r pŵer i un neu ragor o ddarnau o beiriannau nad oeddent bellach yn cael eu defnyddio; a / neu ch) ddim wedi sicrhau bod arwyddion gorfodol yn bresennol a / neu'n weladwy; a / neu

d) heb sicrhau bod yna ddigon o le rhwng peiriannau; a / neu dd) heb sicrhau bod y pŵer i bob ystafell wedi ei ynysu pan nad oeddent yn cael eu ddefnyddio a / neu na chafodd yr allweddi hynny eu gadael mewn switsys lladd; a / neu

6. O ran honiadau 1 i 5, pan ystyriwyd yn unigol a / neu gyda'i gilydd, methodd y person cofrestredig yn eu cyfrifoldebau fel Pennaeth Adran D a T, gan nad oedd ef / hi wedi: a) cydymffurfio â pholisïau a / neu arweiniad sy'n diogelu ac yn hyrwyddo lles dysgwyr a / neu staff, gan gynnwys:

i) Llawlyfr staff Adran D a T 2010 - 2011; a / neu

ii) Arweiniad Iechyd a Diogelwch a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod Gweithredol; a / neu

iii) Canllawiau CLEAPPS; a / neu

iv) Dyfyniad o Safonau Prydeinig 4163: 2007.

b) cymryd pob cam rhesymol i sicrhau diogelwch a lles dysgwyr o dan eu goruchwyliaeth.

Enw: Michaela Roberts
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: LMJ Training Limited
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn gwahardd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 18 Hydref 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 18 Hydref 2018
Hyd y Gorchymyn: 18 Hydref 2021
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Roedd y person cofrestredig:

• wedi cynnwys eu gwaith eu hunain mewn portffolios dysgwr mewn modd a roddodd yr argraff mai gwaith y dysgwr ydoedd.

• wedi ffugio llofnodion dysgwyr ar dystiolaeth a / neu arsylwadau yn eu portffolios.

• wedi datgan eu bod wedi arsylwi gweithgaredd pan nad oeddent wedi gwneud hynny.

• heb gymryd gamau digonol i atal dysgwyr gan gynnwys deunydd llên-ladrata yn eu portffolios.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.