Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr sy'n ymgymryd â chyrsiau hyfforddiant athrawon (ar gyfer athrawon ysgol) yng Nghymru sy'n arwain at ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC).

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn gyfrifol am hysbysu dyfarnu Statws Athro Cymwysedig (SAC) ar gyfer athrawon ysgol yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru. Er mwyn i'r Cyngor ddyfarnu tystysgrifau SAC i'r myfyrwyr hynny sydd wedi cwblhau eu cwrs hyfforddiant athro'n llwyddiannus mewn sefydliad Cymreig, gwneir y trefniadau canlynol:

  • pob blwyddyn, mae'r Cyngor yn cael manylion yr holl fyfyrwyr sydd ar fin cwblhau eu cwrs hyfforddiant athro, yn y flwyddyn academaidd bresennol, ac yn uniongyrchol o'r sefydliadau hyfforddiant athrawon;
  • Yna, rhoddir rhif cyfeirnod athro unigryw i bob myfyriwr a fydd ganddynt drwy gydol eu gyrfa addysgu. Cânt eu hysbysu'n swyddogol o'r rhif gan y CGA drwy e-bost i'w cyfrif prifysgol yn ogystal â'u cyfeiriad e-bost personol (os yn berthnasol).
  • Ar ôl i holl ganlyniadau'r cwrs gael eu gwirio gan y bwrdd arholi perthnasol, mae pob darparwr hyfforddiant athro'n cyflwyno'r canlyniadau i CGA i gadarnhau y dylid dyfarnu SAC i fyfyrwyr llwyddiannus.
  • Bydd CGA yn cyhoeddi tystysgrif yn dyfarnu SAC i bob myfyriwr llwyddiannus a chaiff y rhain eu cyhoeddi ar 1 Awst.
  • Er mwyn ymarfer fel athro ysgol yng Nghymru, mae cofrestru â CGA yn ofyniad gorfodol. Dylech gyfeirio at yr adran Ymgeisio i gofrestru ar ein gwefan am arweiniad pellach. Nodwch na fydd modd i chi ddechrau gweithio oni bai eich bod wedi cofrestru.

Er mwyn cynorthwyo myfyrwyr â'r broses gofrestru, bydd swyddogion CGA yn ymweld â phob sefydliad HAGA yng Nghymru rhwng mis Mawrth a Mehefin bob blwyddyn ac yn rhoi cyflwyniadau i fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf. Trefnir yr ymweliadau hyn er mwyn sicrhau bod ANG yn deal y gofynion ar gyfer gweithio yng Nghymru yn llawn, ac o'r herwydd, mae'n orfodol eu bod yn mynychu'r sesiwn a drefnwyd ar eu cyfer.

Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr sy’n ymgymryd â chyrsiau hyfforddiant athrawon ôl-orfodol (eg PCET; TAR (AB)) yng Nghymru.

Mae'n bwysig bod myfyrwyr hyfforddiant athrawon Ôl-orfodol sy'n bwriadu addysgu mewn sefydliadau addysg bellach yng Nghymru am y tro cyntaf, yn cofrestru gyda'r Cyngor cyn dechrau eu swydd addysgu gyntaf (gan gynnwys gwaith cyflenwi).

Dylech gyfeirio at yr adran Ymgeisio i gofrestru ar ein gwefan am arweiniad pellach ac i gynorthwyo â myfyrwyr gyda'r broses gofrestru. Bydd swyddogion CGA yn ymweld â phob sefydliad HAGA yng Nghymru rhwng mis Mawrth a Mehefin bob blwyddyn ac yn rhoi cyflwyniadau i fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf. Trefnir yr ymweliadau hyn er mwyn sicrhau bod ANG yn deal y gofynion ar gyfer gweithio yng Nghymru yn llawn, ac o'r herwydd, mae'n orfodol eu bod yn mynychu'r sesiwn a drefnwyd ar eu cyfer.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.