Diweddarwch eich cofnod


Mae’n ofynnol i CGA gadw cofnod cyflawn i chi ar y Gofrestr Ymarferwyr Addysg. Gofynnwn ichi ein helpu i wneud hyn trwy lenwi’r ffurflen isod.

Manylion Personol

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Cyflogaeth Bresennol

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Pwnc/Meysydd Cwricwlwm a addysgir e.e. Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Datblygu Gofal Plant, Gwasanaethau Cyhoeddus, Busnes, Chwaraeon a Hamdden, Amaethyddiaeth, Adeiladu, Diwydiannau Creadigol.
Lefel pwnc a addysgir e.e. UG/Lefel A yw lefel 3 a Thystysgrif Genedlaethol Uwch yw lefel 4
Math o bwnc a addysgir e.e. TGAU, BTEC, NVQ

Y Gymraeg

Dewiswch “Ydw” os ydych chi’n barnu eich bod yn rhugl neu’n weddol rugl yn y Gymraeg
Invalid Input
Wrth farnu eich hyfedredd yn y Gymraeg, dewiswch yr opsiynau isod sy’n disgrifio/crynhoi eich gallu orau:
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Sut fyddech chi’n disgrifio lefel eich hyder wrth ddefnyddio’r Gymraeg?
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Dewiswch “Ydw” os cawsoch eich hyfforddi i weithio, neu os ydych yn gweithio ar hyn o bryd neu wedi gweithio erioed trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n teimlo’n hyderus i wneud hynny.

Cymwysterau/Hyfforddiant yn y Gymraeg

Rhestrwch hwy, gan ddechrau gyda’r dyfarniad uchaf
Teitl llawn a disgrifiad y cymhwyster/hyfforddiant e.e. TGAU/lefel O iaith gyntaf/ail iaith, Cymraeg i Oedolion, Cymraeg Gwaith, hyfforddiant Sgiliaith, Cynllun Sabothol, hyfforddiant i addysgu ac asesu trwy gyfrwng y Gymraeg.
Sefydliad, corff dyfarnu neu ddarparwr y cwrs
Y flwyddyn y cwblhawyd y dyfarniad
Dosbarth neu lefel y dyfarniad a nifer y credydau (os yw’n berthnasol)

Cymwysterau Eraill

Rhestrwch eich cymwysterau gan ddechrau gyda’r dyfarniad uchaf
Teitl llawn a disgrifiad y cymhwyster e.e. Gradd, AHO, cymwysterau aseswr/TAQA, cymwysterau athro/tiwtor.
Sefydliad neu gorff dyfarnu
Y flwyddyn y’i dyfarnwyd
Dosbarth neu lefel y dyfarniad a nifer y credydau
Pwnc/pynciau a astudiwyd e.e. Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Adeiladu, Anghenion Dysgu Ychwanegol

Grŵp Ethnig

Invalid Input

Hunaniaeth Genedlaethol

Invalid Input
Invalid Input

Anabledd

Invalid Input
Invalid Input
Caiff y data a roddir eu defnyddio i ddiweddaru’ch cofnod ar y Gofrestr Ymarferwyr Addysg y mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i’w chynnal. Mae ein hysbysiad preifatrwydd (sydd ar gael ar www.cga.cymru) yn esbonio pam yr ydym yn cofnodi’ch data ar y Gofrestr a sut maent yn cael eu defnyddio. Eich preifatrwydd yw ein blaenoriaeth, rydym yn ymfalchïo mewn prosesu’ch gwybodaeth yn deg, yn gyfreithlon ac yn ddiogel yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data a Deddf Diogelu Data 2018. Diolch am ein helpu.