registration
Gwneud cais i gofrestru

Ni yw’r rheoleiddiwr mwyaf yng Nghymru ac mae gennym dros 80,000 o weithwyr addysg proffesiynol ar ein Cofrestr. Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i ddwyn ynghyd y grwpiau amrywiol sy’n llunio’r gweithlu addysg, sef athrawon a staff cymorth ysgolion ac addysg bellach (AB), gweithwyr ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith, mewn un corff proffesiynol.

Darllenwch ragor am fuddion cofrestru gyda ni

Pwy sydd angen cofrestru?

Mae gennym saith categori cofrestru. Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi gofrestru ar gyfer mwy nag un categori, yn dibynnu ar y gwaith rydych chi’n ei wneud neu’n bwriadu ei wneud, a rhai meini prawf penodol. Un ffi yn unig fydd yn rhaid i chi ei thalu.

Categorïau cofrestru

Athro ysgol – os oes gennych statws athro cymwysedig (SAC) ac rydych chi’n gweithio mewn ysgol a gynhelir neu ysgol arbennig nas cynhelir. Sylwch, mae’n bosibl y bydd angen i chi hefyd gwblhau Cyfnod Sefydlu statudol er mwyn cofrestru yn y categori hwn. Byddwch yn cael eich cofrestru dros dro hyd nes byddwch chi wedi cwblhau eich cyfnod Sefydlu. Dysgwch ragor ar ein tudalennau Sefydlu. Os gwnaethoch gwblhau eich hyfforddiant cychwynnol i athrawon yn Lloegr, mae’r llwybr hwn i wobrwyo SAC yn cael ei gydnabod yng Nghymru.

Gweithiwr cymorth ysgol – os ydych chi’n cynorthwyo dysgu mewn ysgol a gynhelir neu ysgol arbennig nas cynhelir

Athro addysg bellach – os ydych chi’n gweithio fel athro neu ddarlithydd mewn coleg AB

Gweithiwr cymorth addysg bellach – os ydych chi’n cynorthwyo dysgu mewn coleg AB

Gweithiwr ieuenctid – os ydych chi’n darparu gwasanaethau datblygu ieuenctid ar gyfer neu ar ran awdurdod lleol, ysgol, sefydliad AB neu fudiad gwirfoddol yng Nghymru. Mae’r categori cofrestru hwn yn destun gofynion cymwysterau gorfodol.

Gweithiwr cymorth ieuenctid – os ydych chi’n darparu gwasanaethau datblygu ieuenctid ar gyfer neu ar ran awdurdod lleol, ysgol, sefydliad AB neu fudiad gwirfoddol yng Nghymru. Mae’r categori cofrestru hwn yn destun gofynion cymwysterau gorfodol.

Ymarferwr dysgu seiliedig ar waith – os ydych chi’n gweithio fel hyfforddwr, aseswr, tiwtor, anogwr neu fentor, ar gyfer neu ar ran darparwr dysgu seiliedig ar waith. Mae angen i’r rhai sydd â swyddi rheoli / arwain a staff sicrhau ansawdd gofrestru hefyd.

Wedi cymhwyso’r tu allan i Gymru?

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn dilyn y Gyfarwyddeb Ewropeaidd ynghylch cydnabod cymwysterau tramor. Darllenwch ragor o wybodaeth ar gyfer pobl sydd wedi cymhwyso’r tu allan i Gymru.

Anfonwch e-bost atom drwy Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffoniwch 029 20460099 i gael cyngor penodol.

A oes gennych gwestiynau o hyd? – trowch at ein Cwestiynau Cyffredin neu cysylltwch â ni drwy Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 029 2046 0099.

Fees 2018 Ctm

Gwneud cais nawr

apply online

Beth sy’n digwydd pan fyddwn wedi cael eich cais?

Rydym yn ceisio prosesu ceisiadau o fewn 3 i 5 niwrnod gwaith, ond gall gymryd rhagor o amser ar adegau prysur o’r flwyddyn. Gall ffurflenni anghyflawn neu ddogfennau coll olygu y bydd prosesu’n cymryd mwy o amser.

Ar ôl i ni gael eich cais, byddwn yn cynnal amrywiol wiriadau, gan gynnwys gwiriad diogelwch. Byddwn yn anfon e-bost atoch yn cadarnhau’ch cofrestru; cadwch lygad ar eich ffolder Sbam.